Regulamin Przesyłarka.pl

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Efero Transport Ltd i Efero Next Sp. z o.o. dawniej Efero sp. z o.o. sp.k. polegających na:
 • porównywaniu usług kurierskich w ramach serwisu internetowego Przesylarka.pl,
 • pośrednictwie, tj. kupnie w swoim imieniu na rzecz Klienta od wybranego przez Klienta Przewoźnika, zamówionej przez Klienta usługi i odsprzedaniu tej usługi Klientowi. Stronami umowy sprzedaży usługi są Efero Next Sp. z o.o. dawniej Efero sp. z o.o. sp.k lub Efero Transport Ltd oraz Klient. Przesyłarka.pl nie świadczy bezpośrednio usług transportowych i nie jest firmą kurierską.
2. Definicje:
2.1. Efero Transport Ltd – współwłaściciel serwisu Przesyłarka.pl z siedzibą przy 23 Melville Street, EH3 7PE w Edynburgu, Wielka Brytania, numer rejestracji firmy w Wielkiej Brytanii: SC433917, numer VAT: 150594905. Firma realizuje zamówienia Klientów, których transport rozpoczyna się w Wielkiej Brytanii, złożone przez klientów:
 • niebędących podatnikami VAT (osoby prywatne), 
 • będących podatnikami VAT w Wielkiej Brytanii.

oraz transport na kierunku Polska - Wielka Brytania, złożone przez Klientów:

 • będących podatnikami VAT w Wielkiej Brytanii.
2.2. Efero Next Sp. z o.o. dawniej Efero sp. z o.o. sp.k. - współwłaściciel serwisu Przesyłarka.pl. z siedzibą ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0001029454, NIP 8943055473, REGON 022470970. Firma realizuje zamówienia , których transport rozpoczyna się i kończy w krajach Unii Europejskiej lub w UK, złożone przez klientów:
 • niebędących podatnikami VAT (osób prywatnych),
 • będących podatnikami VAT w Polsce, UK (nie dotyczy kierunku PL-UK) bądź w pozostałych krajach Unii Europejskiej.
Efero Transport Ltd oraz Efero Next Sp. z o.o. dawniej Efero sp. z o.o. sp.k. określane są w Regulaminie zamiennie jako Zleceniobiorca i Przesylarka.pl.
2.3. Zleceniodawca, Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która za pośrednictwem strony internetowej www.przesylarka.pl składa zamówienie u Zleceniobiorcy na Usługę w ramach której usługa spedycji będzie realizowana przez jednego z Partnerów Zleceniobiorcy. 
2.4. Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nadająca Przewoźnikowi Przesyłkę w celu doręczenia jej Odbiorcy.
2.5. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, odbierająca Przesyłkę doręczoną przez Przewoźnika.
2.6. Partner, Przewoźnik - firma kurierska współpracująca z Przesyłarka.pl, świadcząca usługę spedycyjną/ kurierską/ przewozową na rzecz Przesylarka.pl i odpowiadająca za jej należyte wykonanie, jak również osoba wykonująca usługę w imieniu Partnera, działająca na podstawie zawartej z nią umowy. Lista Partnerów.
2.7. Usługa – usługa pośrednictwa polegającą na kupnie w swoim imieniu na rzecz Klienta od wybranego przez Klienta Przewoźnika, zamówionej przez Klienta usługi i odsprzedaniu tej usługi Klientowi wraz z usługami dodatkowymi świadczonymi drogą elektroniczną przez Przesyłarka.pl,. Szczegółowy opis usługi został określony w § 1 pkt 1.
2.8. Zamówienie – zlecenie odbioru, przemieszczenia i dostarczenia Przesyłki przez Partnera, złożone przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy za pośrednictwem Przesylarka.pl.
2.9. Dział Obsługi Klienta (DOK) – zespół dedykowanych konsultantów Przesylarka.pl działających na rzecz i w imieniu Zleceniodawcy. Działanie konsultantów ukierunkowane jest na satysfakcjonującą dla Klienta obsługę, jak również pomoc w sytuacjach spornych. 
2.10. List przewozowy, Etykieta – dokument dołączany do każdej Przesyłki, zawierający dane Nadawcy i Odbiorcy. W zależności od wybranej usługi, list przewozowy może być:
 • dostarczony przez pracownika Przewoźnika (dla usługi DPD Classic, GLS, Parcelforce, DPD – Świat Przesyłek, kurier przywiezie ze sobą gotowy List przewozowy), 
 • wypisany ręcznie przez pracownika Przewoźnika przy odbiorze Przesyłki (w przypadku DPD) lub,
 • przesłany na adres mailowy Zleceniodawcy z koniecznością wydrukowania przed nadaniem ( DPD International Parcel, DPD Drop Off, UPS).
2.11.  Podatek VAT – podatek od towarów i usług lub podatek od wartości dodanej,
2.12.  Podatnik VAT – podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą lub osoba prawna która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku VAT lub podatku od wartości dodanej pomimo, iż nie wykonuje działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców (ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 poz. 162, ze zm.)
2.13. Przesyłka – jedna lub więcej Paczek, kopert lub palet nadanych w ramach jednego Zamówienia przez jednego Zleceniodawcę do jednego Odbiorcy. 
2.14. Przesyłka krajowa – Przesyłka nadana na terenie Polski i doręczana do Odbiorcy na terenie Polski. 
2.15. Przesyłka międzynarodowa – Przesyłka nadana poza terenem Polski i doręczana do Odbiorcy w Polsce, jak również Przesyłka nadana na terenie Polski i doręczana do Odbiorcy poza terenem Polski.
2.16. Przesyłka niestandardowa/ niesortowalna – Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym: np. tuby, bębny, beczki itp., paczka o nieregularnych kształtach, w tym Przesyłki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach, Paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze, opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi firm kurierskich, Paczka której długość przekracza max. wymiary dla poszczególnych firm kurierskich, Paczka składająca się z kilku odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy oraz inne nie ujęte powyżej, a wymagające ręcznej obsługi. Definicje przesyłek niestandardowych.
2.17. Paczka – rzecz lub rzeczy umieszczone w pojedynczym, zwartym i zabezpieczonym opakowaniu, stanowiące jeden element Przesyłki. 
2.18. Konto firmowe - wymaga rejestracji danych firmy w serwisie Przesylarka.pl. Klient zakładający konto firmowe oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania danymi firmy oraz zawierania umów i zobowiazań w jej imieniu. Do założenia konta firmowego wymagane jest podanie NIP-u firmy (w przypadku spółek polskich), VAT number (w przypadku spółek brytyjskich) oraz aktywnego numeru VAT UE (w przypadku przedsiębiorców z krajów UE poza Wielką Brytanią i Polską). Konto firmowe przypisane jest do adresu email Klienta i numeru NIP/VAT firmy.
2.19. Konto prywatne - tworzone jest automatycznie po opłaceniu pierwszego Zamówienia w serwisie Przesylarka.pl. Na adres email Klienta wskazany w Zamówieniu wysyłany jest link do utworzenia konta. Konto prywatne przypisane jest do adresu email Klienta.
2.20. Faktura VAT - dokument księgowy potwierdzający zakup Usługi. Wystawiany jest automatycznie, w formie zbiorczej, każdego 7-go dnia miesiąca za zamówienia opłacone w poprzednim miesiącu kalendarzowym. FV VAT wystawiane są automatycznie dla Klientów posiadających Konto firmowe. Klienci nieposiadający Konta firmowego, a chcący uzyskać FV, proszeni są o kontakt z DOK. Klienci korzystający z Przesylarka.pl wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez podpisu odbiorcy. 
 
 • dla podatników VAT posiadających w Polsce siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności – faktury wystawiane są przez spółkę Efero sp. z o.o. sp.k., stawka VAT wynosi:
  - 23% dla Przesyłek przemieszczanych z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium Polski do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium Unii Europejskiej,
  - 0% dla Przesyłek przemieszczanych z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium Polski do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej (np. Wielka Brytania).
 • dla podatników VAT nieposiadających w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności (poza Wielką Brytanią) – faktury wystawiane są przez spółkę Efero sp. z o.o. sp.k. Do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca Usługi (odwrotne obciążenie),
   
 • dla podatników VAT posiadających siedzibę w Wielkiej Brytanii – faktury wystawiane są przez spółkę Efero Transport Ltd. stawka VAT wynosi:
  - 0% dla Przesyłek przemieszczanych z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium Wielkiej Brytanii do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium Unii Europejskiej (np. Polski)
  - 0% dla Przesyłek przemieszczanych z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium Polski do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej (np. Wielka Brytania).
 • dla podatników VAT posiadających siedzibę w Wielkiej Brytanii, gdzie transport rozpoczyna się i kończy w krajach Unii Europejskiej – faktury wystawiane są przez spółkę Efero sp.  z o.o. sp.k. Do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca Usługi (odwrotne obciążenie).
 
2.20. Dni robocze – wykluczają soboty, niedziele i święta wolne od pracy w państwach, w których wykonywana jest usługa.
2.20. Formularz Zamówienia – narzędzie Przesylarka.pl służące do składania Zamówienia, wyliczające cenę transportu na podstawie wprowadzonych przez Klienta danych. Przesyłarka.pl zawsze sugeruje najtańszą opcję nadania w odniesieniu do podanych danych w Zamówieniu.
2.21. Lokalizacja Przesyłki – narzędzie Przesyłarka.pl, za pomocą którego Zleceniodawca/ Nadawca/ Odbiorca może śledzić Przesyłkę online.
 

§ 2 Składanie, zmiana i anulowanie zamówienia 

1. Składanie Zamówienia rozpoczyna się od wybrania kierunku, w którym ma zostać wysłana Przesyłka oraz od podania wymiarów oraz wagi wysyłanej Paczki lub Paczek.
 
2. Za jednym razem możesz wysłać więcej niż jedną Paczkę – wystarczy, że klikniesz w opcję "Dodaj paczkę" lub "Dodaj taką samą paczkę". W przypadku wysyłania dwóch Paczek o różnej wadze, zalecamy wysłanie ich osobno, korzystając z usług różnych Przewoźników.
 
3. W przypadku niektórych kierunków Przewoźnicy nie oferują transportu drogowego. Pomimo złożenia Zamówienia w serwisie Przesylarka.pl, zlecenie może nie zostać przyjęte do realizacji przez Przewoźnika lub też Przesyłka może zostać zawrócona do Nadawcy. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów. Kierunki, na których Przewoźnicy nie oferują transportu drogowego to:
 • import oraz export z i na: Wyspy Normandzkie: Guernsey, Sark, Alderney, Jersey; Giblartar; Wyspy Owcze; Wyspy Kanaryjskie: El Hierro, La Palma, Gomera,Tenerife, Gran Canaria; tereny we Włoszech: Vatican, San Marino, Livigno, Campione d’Italia; tereny w Niemczech: Busingen. 
 • import z wyspy Isle of Man. 
(Na chwilę obecną nie jest realizowany eksport oraz import z i na wyspy Jersey i Man. Osoby zainteresowane tymi kierunkami prosimy o kontakt.)
 
4. W przypadku niektórych Przesyłek może być wymagana dopłata w razie odbioru spoza standardowych stref geograficznych. Zostaniesz o tym poinformowany przed płatnością za Zamówienie.
 
5. Po określeniu parametrów Paczki zostaniesz przeniesiony na ekran wyboru Przewoźnika oraz Usługi. Przy składaniu Zamówienia Przesylarka.pl dostosowuje ceny do podanych parametrów Paczki. Jeśli Przesyłka nieznacznie przekracza ograniczenia tańszego Przewoźnika, zostaniesz o tym poinformowany.
 
6. W przypadku Przewoźników UPS oraz DPD i Świat Przesyłek Przesyłarka.pl podaje sugerowaną cenę Usługi – cena rzeczywista może się zmienić w zależności od lokalizacji adresów nadania i odbioru oraz wartości Przesyłki (do ubezpieczenia). Zostaniesz o tym poinformowany przed płatnością za Zamówienie.
 
7. Upewnij się, że podane przez Ciebie szczegóły dotyczące Przesyłki są zgodne z prawdą – w szczególności jej wymiary, waga oraz opis zawartości. Sprawdź, czy zawarte w Przesyłce przedmioty są zgodne z regulaminem wybranego Przewoźnika, a w przypadku Paczek niestandardowych – zaznacz odpowiednią opcję w formularzu Zamówienia. 
 
8. Określ przybliżoną wartość przedmiotów znajdujących się w Przesyłce. Pamiętaj, że za pośrednictwem Przesylarka.pl możesz złożyć Zamówienie wysyłki Przesyłki o maksymalnej wartości do kwoty 10 000 zł.
 
9. Każdy z Przewoźników oferuje ubezpieczenie Przesyłki. Zapoznaj się z regulaminem wybranego Przewoźnika, aby dowiedzieć się więcej.
 
10. Na kolejnym etapie upewnij się, że podane przez Ciebie dane adresowe są w pełni poprawne (adresy Nadawcy i Odbiorcy, a więc imię i nazwisko/ firmę, ulicę, miasto włącznie z kodem pocztowym i kraj) i zgodne z adresem w bazie danych:
11. Wybierz dzień odbioru Przesyłki, pamiętaj jednak, że nie jest to dzień gwarantowany. Mimo, że ponad 95% Przesyłek jest odbieranych przez kurierów w wyznaczonym terminie, to część Przewoźników nie gwarantuje odbioru w pierwszym terminie oraz dokładnych godzin odbioru lub dostawy paczek, a jedynie pozwala na określenie przedziału czasowego, w którym można spodziewać się kuriera – najczęściej w przedziale 9:00 - 18:00. Nie ma możliwości zamówienia kuriera na konkretną godzinę. Kurierzy nie są w stanie skontaktować się z Nadawcą / Odbiorcą telefonicznie przed odbiorem lub dostawą Przesyłki. Pamiętaj także, że podane terminy doręczeń są średnimi terminami tranzytu Paczek, a nie gwarantowanymi czasami dostarczenia Paczki. 
 
12. Po opłaceniu zamówienia, skontaktuj się z DOK Przesyłarka.pl i przekaż istotne informacje, które mogą być ważne dla Przewoźnika np.: 
 • domofon nie działa, dzwonek nie działa;
 • odbiorca jest osobą niedosłyszącą.
13. Przed wysłaniem Przesyłki musisz zapoznać się i zgodzić się z regulaminem Przesyłarka.pl oraz regulaminem wybranego przez Ciebie Przewoźnika.
 
14. Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i zaakceptuj warunki dot. zawartości Przesyłki.
 
15. Na Twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie Zamówienia oraz dane pozwalające na zalogowanie się do Twojego konta w serwisie Przesyłarka.pl. Część Twoich danych zostanie przechowana do przyszłych zamówień. W każdej chwili możesz je modyfikować logując się do swojego konta.
 
16. Wybierz formę płatności - ceny uzależnione są od bieżących kursów walutowych publikowanych przez NBP:
 • Płatność w walucie - kartą w funtach brytyjskich (GBP) lub w euro – obsługujemy wszystkie popularne karty debetowe oraz kredytowe, w tym Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro czy American Express,
 • Płatność kartą w złotówkach (PLN),
 • Płatność przez system PayPal – doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 4% wartości zamówienia (w przypadku płatności za pomocą eCheque realizacja transakcji może zająć do 5 dni roboczych. W takich przypadkach Przewoźnik nie będzie mógł odebrać Przesyłki do momentu realizacji transakcji.),
 • Transfer bankowy – po wybraniu tej opcji zostaniesz przeniesiony na ekran zawierający informacje o numerze konta, na które należy wpłacić należność za Przesyłkę - w tytule należy podać numer Zamówienia. W przypadku wybrania tej opcji płatności termin odebrania Paczki zależy od terminu otrzymania przez Przesylarka.pl wpłaty oraz jej identyfikacji przez bank RBS (Wielka Brytania) lub PKO BP (Polska). Po jej dokonaniu możesz się z nami skontaktować podając swój nr Zamówienia w celu przyspieszenia procesu jego akceptacji,
 • Przelewy24.pl - system płatności online,
 • Espago – Elavon lub Tpay - płatność kartami debetowymi w walucie: GBP, EURO i PLN. 
17. Płatności kartami dokonywać mogą jedynie osoby upoważnione do posługiwania się daną kartą.
 
18. Po dokonaniu płatności na Twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zapłaty oraz złożenia Zamówienia. Informacja dotycząca ewentualnej konieczności wydrukowania Listu przewozowego przez Klienta jest widoczna na etapie wyceny oraz składania Zamówienia. Pamiętaj, że brak wydrukowania Listu przewozowego może skutkować brakiem odbioru Przesyłki lub też dodatkowymi kosztami naliczonymi przez Przewoźnika.
 
19. Po dokonaniu płatności na Twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zapłaty. Klienci posiadający Konto firmowe mogą generować FV VAT w serwisie po każdorazowym opłaceniu Zamówienia lub FV VAT będą wystawiane automatycznie każdego 7-go dnia miesiąca za Zamówienia opłacone w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 
 
20. Po tym, jak kurier odbierze Przesyłkę, zostanie jej nadany numer pozwalający na śledzenie jej położenia. Zostanie on wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Śledzenie Przesyłki jest możliwe za pomocą Lokalizacji Przesyłki, znajdującej się na stronie głównej Przesylarka.pl. W polu „Zlokalizuj przesyłkę” należy wpisać numer Zamówienia lub też numer trakingowy Przesyłki (przesłany mailowo do Zleceniodawcy jak również widoczny na potwierdzeniu otrzymanym od kuriera). 
 
21. Przyjęcie przez Przewoźnika Przesyłki do transportu nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w regulaminie konkretnego Przewoźnika.
 
22. Wprowadzanie zmian w Zamówieniu jest możliwe w przypadku, gdy Zamówienie nie zostało jeszcze opłacone lub nie zostało przekazane do realizacji, tj. do planowanego dnia nadania pozostało więcej niż 1 dzień roboczy. Zmiany w Zamówieniu można dokonać kontaktując się z DOK. Zmiana może dotyczyć daty nadania Przesyłki, danych adresowych Nadawcy/Odbiorcy, opisu i wymiarów Przesyłki. Dokonywanie zmian w Zamówieniu nie jest możliwe w przypadku, gdy Zamówienie jest już w realizacji - do planowanego dnia nadania pozostało mniej niż 1 dzień roboczy. Poprawa danych w Zamówieniu wymaga zmiany daty realizacji na kolejny termin. 
 
23. Błędy w adresie doręczenia są możliwe do skorygowania w trakcie transportu Przesyłki. Korekty mogą być przekazane Przewoźnikowi, kiedy Przesyłka znajduje się fizycznie na terenie kraju, w którym ma być doręczona. Należy skontaktować się z DOK podając poprawne dane adresowe, o czym Przesyłarka.pl niezwłocznie informuje Przewoźnika. Wydanie dyspozycji zmiany adresu doręczenia może skutkować opóźnieniem doręczenia o 1 dzień roboczy. Przesyłarka.pl nie gwarantuje, że Przewoźnik zastosuje się do przekazanych informacji.
 
24. W przypadku anulowania Zamówienia przed lub w trakcie jego realizacji, prosimy o kontakt mailowy na adres: info@przesylarka.pl lub telefoniczny z DOK. Zlecenie może być anulowane jeśli do realizacji, tj. do planowanego dnia nadania pozostało więcej niż 1 dzień roboczy. W sytuacji, w której anulacja następuje po nieudanej próbie odbioru Przesyłki przez kuriera lub gdy dane zamówienia trafiły już do firmy kurierskiej - Przesyłarka.pl nie gwarantuje, że Przewoźnik zastosuje się do przekazanych informacji i mimo anulowania zamówienia przez Przesyłarka.pl kurier podejmie próbę odbioru Przesyłki. W takim przypadku prosimy o niewydawanie paczki kurierowi.
 
25. W przypadku anulowania przez Klienta Usługi  (z przyczyn niezależnych od Przewoźnika oraz Przesyłarka.pl), Klientowi należy się zwrot kosztów za Usługę, pomniejszony o opłatę manipulacyjną. Opłata manipulacyjna dla serwisu:
 • DPD Classic, DPD International Parcel DPD Drop off wynosi odpowiednio:
a) dla płatności do 20 PLN - 1 PLN/£0,2/€0,25,
b) dla płatności od 21 PLN do 99 PLN- 2 PLN/£0,4/€0,5,
c) dla płatności od 100 PLN - 3 PLN/£0,6/€0,75. 
 • Dla serwisu: GLS i UPS wynosi 9 PLN/ 1,75 GBP/ 2,25 EUR. 

Może występować niewielka różnica przy płatności walutą ze względu na aktualny kurs walutowy NBP.

26. Zwrot kosztów dla Klientów dokonywany jest w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia przez Przesyłarka.pl zgłoszenia o zwrot. Jeżeli płatność realizowana była za pośrednictwem serwisu Przelewy24, czas rzeczywistego otrzymania środków na koncie może wydłużyć się od 3 do 30 dni w zależności od operatora karty płatniczej (jest to niezależne od Przesyłarka.pl). W przypadku zwrotu płatności za Usługę, w ramach której usługę spedycji/przewozu świadczy UPS, zwrot następuje na początku następnego miesiąca kalendarzowego. W trakcie sezonu świątecznego (od 15 listopada do 15 stycznia) zwroty dokonywane są w ciągu 10 dni roboczych.
 
27. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia odstąpić od umowy bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów wskazanych w § 2 pkt. 25), jeżeli oświadczenie o odstąpieniu złoży najpóźniej na jeden dzień przed planowaną datą odbioru Przesyłki. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli Przewoźnik rozpoczął świadczenie usługi spedycyjnej/przewozu/kurierskiej  lub Usługa została wykonana przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może przesłać drogą elektroniczną na adres: info@przesylarka.pl. Wzór przykładowego oświadczenia o odstąpieniu.
 

§ 3 Zobowiązania Zleceniodawcy

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia za Usługę według cennika przedstawionego Zleceniodawcy w wyniku porównania usług kurierskich w ramach serwisu Przesyłarka.pl. Usługa jest realizowana po otrzymaniu płatności na konto Przesyłarka.pl. 
 
2. Zleceniodawca zapewnia, iż dane wpisywane podczas składania Zamówienia, zawierać będą rzetelne i prawdziwe informacje dotyczące wagi, wymiarów, wartości, sposobu zapakowania oraz zawartości nadawanej Przesyłki.
 
3. Zleceniodawca, który jest jednocześnie Nadawcą, jest zobowiązany do:
a. właściwiego zapakowania i solidnego zabezpieczenia Przesyłki, w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie jej zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Przewoźnika. Informacje o sposobach pakowania można znaleźć na stronach internetowych wybranych Przewoźników,
b. poprawnego zaadresowania Przesyłki oraz w przypadku paczek międzynarodowych wskazania lokalnego numeru odbiorcy,
c. zaznaczenia opcji w formularzu Zamówienia, jeśli Paczka ma niestandardowy/niesortowany kształt, w innym razie Klient jest zobowiązany do poniesienia ewentualnych dopłat określonych przez wybranego przez Klienta Przewoźnika z tytułu wysyłki Przesyłki niestandardowej. Wysokość dopłat,
d. przestrzegania wykazu przedmiotów zabronionych u wybranego Przewoźnika i nie umieszczania ich w Przesyłce, w innym razie Klient jest zobowiązany do poniesienia ewentualnych dopłat określonych przez wybranego przez Klienta Przewoźnika z tytułu nadania Przesyłki niezgodnej z warunkami przewozu. Lista towarów zabronionych,
e. wydrukowania Listu przewozowego w przypadku otrzymania informacji o takiej konieczności przy składaniu Zamówienia, przesłanego przez Zleceniobiorcę w formie elektronicznej,
f. przyklejenia poprawnie Listów przewozowych do odpowiednich Paczek w przypadku wysyłania Paczek do różnych Odbiorców, 
g. poinformowania Odbiorcy, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do sporządzenia protokołu szkody w obecności Przewoźnika oraz odnotowanie uszkodzenia paczki na urządzeniu kuriera w języku urzędowym danego kraju,
h. uregulowania opłat wynikających z rozbieżności pomiędzy zadeklarowanymi a rzeczywistymi parametrami i zawartością Przesyłki, zgodnie z cennikiem wybranego przez Klienta Przewoźnika.
 
4. Zleceniodawca niebędący jednocześnie Nadawcą, zobowiąże Nadawcę do wypełnienia obowiązków o których mowa w ust. 3 oraz ponosi względem Zleceniobiorcy odpowiedzialność za ewentualne skutki ich niewypełnienia.
 
5. Dopłaty, o których mowa w ust. 3 powyżej, płatne są przez Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o dopłacie. Żądanie dopłaty może nastąpić w dowolnym terminie po doręczeniu Przesyłki, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia doręczenia.
 
6. Klienci posiadający Konto firmowe i korzystający z opcji płatności z odroczonym terminem (kredyt handlowy), zobowiązani są uregulować należności w terminie 7 dni od daty wystawienia FV. W razie bezskuteczności wezwań do zapłaty, Przesyłarka.pl może zlecić dochodzenie roszczeń zewnętrznej firmie windykacyjnej i/lub zgłosić dłużnika do KRD i/lub wstrzymać odbiór oraz doręczenie paczek do odbiorcy.

7. W przypadku wysyłki paczki do kraju dla którego konieczne jest dokonanie odprawy celnej Nadawca jest zobowiązany do:
a/ wydrukowania dokumentów odprawy celnej i dołączenia ich do przesyłki w foliowej koszulce lub przyldze.
b/ zgodnego z rzeczywistością wypełnienia informacji potrzebnych do przeprowadzenia odprawy celnej (zawartość, wartość oraz kraj pochodzenia transportowanych towarów, a także powód wysyłki paczki).
c/ poinformowania Odbiorcy o przesyłce i konieczności opłaty ewentualnych należności celnych (cło i/lub VAT) za towary przekraczające wartość zwolnioną z tychże dopłat zgodnie z ustawą o VAT oraz rozporządzeniem Ministarstwa Finansów.
d/ W przypadku niewywiązania się Odbiorcy z opłacenia powstałych należności celno-podatkowych, opłata ta zostanie scedowana na Nadawcę przesyłki i Nadawca zobowiązuje się je opłacić w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty..
e/ Koszty powstałe w wyniku zawrócenia paczki (magazynowanie i transport powrotny), którymi obciąży Przesyłarkę Partner realizujący zamówienie i/lub organ celno - podatkowy zostaną przerzucone na Nadawcę paczki i Nadawca zobowiązuje się je opłacić w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty. Opłata ta jest nie mniejsza niż wartość zamówienia na kierunku celnym.
 

§ 4 Zobowiązania Przesyłarka.pl

1. Przesyłarka.pl dokłada należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu w celu świadzczenia usług oraz możliwości ciągłego składania Zamówień na Usługi.
 
2. Przesyłarka.pl jest odpowiedzialna za poprawne przekazanie danych Zamówienia do wybranego przez Klienta Przewoźnika.
 
3. Przesyłarka.pl zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Zleceniodawców, Nadawców i Odbiorców. 
 
4. Przesyłarka.pl nie świadczy usług przewozu Przesyłek. Usługi przewozu wykonywane są przez Przewoźników, którzy ponoszą własną odpowiedzialność za swoje działania.
 
5. Zleceniodawcy przysługują przeciwko Przesyłarka.pl roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przesyłarka.pl zobowiązań wynikających z zawartej umowy świadczenia Usług. Przesyłarka.pl ponosi odpowiedzialność za zamówienie usługi spedycyjnej/przewozu/kurierskiej u wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika oraz za rozliczenie się z Przewoźnikiem za tę usługę.
 
6. Przesyłarka.pl ponosi odpowiedzialność za Przewoźników, którymi posługuje się przy wykonaniu Zamówienia, na zasadzie winy w wyborze i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
 
7. Przesyłarka.pl ponosi odpowiedzialność za wszystkie reklamacje dotyczące płatności (t.j. ang.Chargeback), niezależnie od tego, co było powodem złożenia takiej reklamacji przez użytkownika karty płatniczej. Przesyłarka.pl ponosi także ciężar transakcji zwrotów dokonanych na rzecz użytkowników kart płatniczych.
 
 
 

§ 5 Ubezpieczenie przesyłek

1. Ubezpieczeniu podlegają jedynie przedmioty zawarte w opisie Zamówienia, a podana przez Klienta wartość Przesyłki stanowi górną granicę odpowiedzialności Przewoźnika. Zadeklarowana wartość Przesyłki wpływa na wysokość ceny za usługę kurierską.
 
2. Wartość ubezpieczenia odpowiada rzeczywistej wartości przesyłanych przedmiotów. Pamiętaj, żeby zachować faktury, paragony, wyciągi z konta lub wyciągi z historii zakupów internetowych, potwierdzające zadeklarowaną wartość Przesyłki. 
 
3. Pamiętaj, że nie wszystkie przedmioty podlegają ubezpieczeniu, a każdy Przewoźnik oferuje osobne warunki ubezpieczenia – szczegóły znajdziesz w regulaminach każdego z Przewoźników. 
 

§ 6 Reklamacje Przesyłki i płatności

1. Rozgraniczane są trzy rodzaje reklamacji w Przesyłarka.pl:
 
 • a) związane z Usługą Przesyłarka (nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu, nieprawidłowe przekazanie przewoźnikowi zlecenia usługi przewozu itp.) - w tym zakresie pełną odpowiedzialność ponosi Przesylarka.pl.
 • b) związane z płatnościami/fakturami (par. 4 pkt.7) - w tym zakresie pełną odpowiedzialność ponosi Przesylarka.pl.
 • c) z wykonaniem przewozu - reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem przewozu przez Przewoźnika (uszkodzenie, zagubienie, ubytek), kierowane są do Przewoźnika za pośrednictwem Przesyłarka (reklamację składa Przesyłarka we własnym imieniu ale na rzecz Klienta). Takie reklamacje są następnie rozpoznawane zgodnie z regulaminem wybranego przez Klienta Przewoźnika i to przewoźnik wydaje decyzję co do reklamacji (uwzględnienie/odrzucenie), o czym Przesyłarka informuje Klienta.
Przesyłarka nie wydaje decyzji odnośnie zasadności reklamacji Klienta, nie ma też wpływu na rezultat złożonej reklamacji, ponieważ decyzję podejmuje wyłącznie wybrany przez Klienta Przewoźnik, który rozpatruje reklamację Klienta.
W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego zgodnie z regulaminem danego Przewoźnika, Klient może dochodzić roszczeń jedynie we własnym zakresie na zasadach ogólnych.
 
2. Pamiętaj, aby przed podpisaniem zaświadczenia odbioru Przesyłki, sprawdzić jej stan oraz zawartość.
 
3. Jeżeli Przesyłka ulegnie uszkodzeniu bądź ubytkowi, oznacz to na padzie kuriera przy podpisie lub spisz protokół szkody, jeśli to możliwe. Informacja o uszkodzeniu powinna być w języku obowiązującym w kraju doręczenia. W przypadku doręczenia Przesyłek w serwisie UPS (poza Polską), protokół szkody może być sporządzony w oddziale UPS, a uszkodzona Przesyłka zawrócona do Nadawcy. 
 
4. Za złożenie reklamacji u Przewoźnika odpowiedzialna jest Przesyłarka.pl i to Przesyłarka.pl prowadzi na rzecz Zleceniodawcy proces reklamacji u Przewoźnika, reprezentując interesy Zleceniodawcy. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy Przesyłka ulegnie uszkodzeniu u Przewoźnika DPD Classic - wówczas, Odbiorca jest uprawniony do samodzielnego złożenia reklamacji bezpośrednio u Przewoźnika DPD. 
 
5. Zleceniodawca lub Odbiorca jest zobligowany do zgłoszenia uszkodzenia i/lub ubytku Przesyłki do DOK Przesyłarka.pl w formie mailowej lub telefonicznej niezwłocznie po odebraniu Przesyłki.
 
6. Zleceniodawca lub Odbiorca jest zobligowany do zgłoszenia zagubienia Przesyłki do DOK Przesyłarka.pl w formie mailowej lub telefonicznej w ciągu 14 dni od nadania Przesyłki do transportu.
 
7. Zleceniodawca zobligowany jest dostarczyć komplet dokumentów reklamacyjnych wskazanych przez Przesyłarka.pl zgodnie z wymogami poszczególnych Przewoźników.
 
8. Proces oraz warunki reklamacji usług kurierskich są określone osobno dla każdego z Przewoźników
 
9. Przesyłarka.pl ponosi odpowiedzialność za reklamacje i zwroty dotyczące płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych. Reklamacje płatności prosimy przesyłać drogą mailową na adres: info@przesylarka.pl lub listownie na adres wskazany w sekcji kontakt. Reklamacja płatności powinna zawierać: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, numer zamówienia, datę transakcji oraz kwotę transakcji. Zasadność reklamacji płatności jest rozpatrywana przez organizację kartową na podstawie Regulacji Kartowych oraz powszechnie obowiązujacych przepisów prawa.
 
10. Klienci korzystający z kredytu handlowego, którzy prowadzą proces reklamacji, zobowiazani są do uregulowania płatności za zamówienia złożone w serwisie Przesyłarka.pl, w terminie 7 dni od daty wystawienia FV VAT. Zwrot środków za pozytywne rozstrzygnięcie reklamacji przez Przewoźnika następuje w osobnym rozliczeniu. 
 
11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji złożonej przez Przesyłarka.pl na rzecz Klienta u Przewoźnika, w celu umożliwienia dochodzenia roszczeń przez Klienta bezpośrednio od Przewoźnika, Przesyłarka.pl dokona na rzecz Klienta, po uprzedniej pisemnej zgodzie Partnera, nieodpłatnej i pisemnej cesji uprawnień nadawcy wynikających z Prawa przewozowego wobec Przewoźnika. Na podstawie umowy cesji Klient będzie uprawniony do dochodzenia od tego Przewoźnika roszczeń wynikających z wykonania usługi kurierskiej. W celu uzyskania cesji Klient zobowiązany jest do złożenia wniosku o cesję drogą elektroniczną na adres: info@przesylarka.pl w terminie do 7 dni od dnia poinformowania go przez Przesyłarka.pl o odmownej decyzji uznania roszczeń reklamacyjnych przez Przewoźnika. O decyzji o uzyskaniu lub nieuzyskaniu cesji, Przesyłarka.pl poinformuje Klienta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od niego wniosku w tym zakresie. Przesyłarka.pl zastrzega jednak, że decyzja o cesji zależna jest od Przewoźnika.
 
12. Przesyłarka.pl informuje, iż zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 15.11.1994 r. prawa przewozowego dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przeciwko Przewoźnikowi na podstawie ww. ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przy czym reklamację uważa się za bezskuteczną, jeżeli Przewoźnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji.
 

§ 7 Towary zakazane i wyłączone z transportu

 
1. Każdy z Przewoźników oferujących usługi na stronie Przesyłarka.pl posiada listę rzeczy zakazanych w transporcie drogowym – pamiętaj o zapoznaniu się z dokładną lista przedmiotów określonych w Regulaminach poszczególnych firm kurierskich. 
 
2. W przypadku odnotowania zabronionych produktów w Przesyłce, Przewoźnik lub Urząd Celny ma prawo skonfiskować niedozwoloną zawartość Przesyłki, a w przypadku nałożenia na Przesyłarka.pl dodatkowych opłat z tego tytułu, Przesyłarka.pl jest uprawniona do żądania ich zwrotu bezpośrednio od Klienta. 


§ 8 Postanowienia końcowe

 
1. Prawem dla umowy pomiędzy Klientem a Przesyłarka.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Przesyłarkę.pl na warunkach określonych w regulaminie, jest prawo polskie.
 
2. Niniejsze warunki oraz regulaminy naszych Przewoźników w żaden sposób nie naruszają Twoich praw w rozumieniu Unfair Contract Terms Act 1977 oraz Ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu Cywilnego.
 
3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Przesyłarka.pl oraz regulaminów wybranego Przewoźnika, które stanowią integralną część Regulaminu Przesyłarka.pl.
 
4. Przesyłarka.pl zawiadomi o zmianie regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu, w miejscu w którym udostępniana jest treść Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie we wskazanym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia ich udostępnienia na stronie Przesyłarka.pl. Zamówienie złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu, wykonywane jest na dotychczasowych zasadach. Złożenie Zamówienia po wejściu w życie zmian regulaminu oznacza akceptację zmiany regulaminu.
 
5. Zmiany w cenniku Przesyłarka.pl dokonywane są na bieżąco i nie wymagają zmiany regulaminu. Zamówienie realizowane jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia.
 
6. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki oraz wskazane w nich dokumenty:

Poprzednia wersja Regulaminu dostępna tutaj.