Regulamin firmy kurierskiej UPS

Zasady Ogólne

1.1 Właścicielami serwisu Przesyłarka.pl są: firma Efero Transport Ltd z siedzibą 23 Melville Street, EH3 7PE Edynburg oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław. 
 
1.2 Efero Transport Ltd oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. są pośrednikiem usługi kurierskiej. Za wykonanie usługi pełną odpowiedzialność ponosi UPS Polska Sp. z o.o.
 

1. Wstęp

A. Niniejsze ogólne warunki („warunki”) określają zasady, na jakich UPS będzie świadczył opisane w ust. 2 Usługi międzynarodowe lub krajowe. Postanowienia niniejszych warunków są uzupełniane postanowieniami obowiązującego Cennika i przewodnika po usługach („Przewodnik”) oraz Procedury reklamacyjnej. Przewodnik oraz Procedura reklamacyjna zawierają istotne informacje szczegółowe na temat usług świadczonych przez UPS, z którymi nadawca powinien się zapoznać i które stanowią element umowy pomiędzy UPS a nadawcą.
B. Termin „UPS” oznacza UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
C. Dla celów niniejszych warunków termin „Konwencja Warszawska” oznacza: (i) Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r. lub (ii) powyższą Konwencję zmienioną jakimkolwiek protokołem lub konwencją uzupełniającą lub (iii) Konwencję Montrealską 1999, którakolwiek znajduje zastosowanie. Termin „Konwencja CMR” oznacza Konwencję o umowie międzynarodowego transportu drogowego towarów podpisaną w Genewie dnia 19 maja 1956 r. Termin „Kodeks Cywilny” oznacza polski Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm. Termin „Prawo Przewozowe” oznacza polską ustawę Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. z późn. zm. Termin „Prawo Pocztowe” oznacza polską ustawę Prawo pocztowe z 23 listopada 2012 r. z ewentualnymi późn. zm.  
D. Przesyłka może być przesyłana przez takie miejsca tranzytowe, jakie UPS uzna za odpowiednie. UPS może powierzać podwykonawcom świadczenie usług w imieniu UPS, a do każdego z takich podwykonawców znajdą zastosowanie niniejsze warunki. Z zachowaniem postanowień niniejszych warunków UPS jest odpowiedzialny za utratę, uszkodzenie lub opóźnienie paczek spowodowane przez podwykonawców UPS.
E. W niniejszych warunkach termin „Dowód Nadania” oznacza jeden dowód nadania UPS. Wszystkie paczki objęte jednym dowodem nadania będą uznawane za jedną przesyłkę. Termin „paleta” oznacza towary zamieszczone na paletach. Termin „przesyłka” oznacza jedną lub więcej paczek lub palet, nadanych w tym samym czasie przez jednego nadawcę do tego samego odbiorcy w ramach tego samego rodzaju Usług.

Jeżeli UPS nie wystawi odrębnego dokumentu spedycyjnego, Dowód Nadania stanowi również dokument spedycyjny.
 
F. Równowartość w złotych polskich kwot, które zostały wyrażone w niniejszych warunkach w walutach obcych lub w SDR-ach, zostanie obliczona zgodnie ze średnim kursem wymiany Narodowego Banku Polskiego obowiązującym w dniu odbioru przesyłki przez UPS, a w razie braku takiego kursu wymiany w tym dniu, na podstawie kursu wymiany obowiązującego w ostatnim, najbliższym dniu przed dniem odbioru przesyłki przez UPS. SDR są jednostkami rozliczeniowymi przyjętymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 
 

2. Przedmiot Usług

O ile nie uzgodniono, że będą świadczone inne usługi, oraz zgodnie z niniejszymi warunkami, usługi świadczone przez UPS ograniczają się do Usług. 
„Usługi” należy rozumieć, jako odbiór, organizację przewozu włącznie ze zleceniem przewozu wykonywanego przez osobę trzecią, dokonanie odprawy celnej przesyłek międzynarodowych, dostarczenie przesyłek do przewoźnika w Polsce jak również dostarczenie przesyłek oraz inne usługi, o których mowa w Przewodniku, a także usługi kurierskie, tj. przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek kurierskich zgodnie z Prawem Pocztowym. 
Termin „przesyłka kurierska” ma znaczenie określone w Prawie Pocztowym. UPS nie świadczy usług pocztowych dla przesyłek innych niż przesyłki kurierskie. Przesyłki inne niż przesyłki kurierskie podlegają przepisom o przewozie.
Nadawca przyjmuje do wiadomości, że dla celów przewozu przesyłki zostaną połączone z przesyłkami innych nadawców oraz, że za wyjątkiem przesyłek kurierskich UPS nie może monitorować przepływu poszczególnych przesyłek przekazywanych do i wysyłanych z we wszystkich centrach obsługi przesyłek.
UPS nie jest ani operatorem wyznaczonym ani przewoźnikiem publicznym i zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usług, wedle swojego wyłącznego uznania, w odniesieniu do przesyłek przekazanych mu w celu wykonania Usług.
 

3. Warunki Świadczenia Usług

Niniejszy ustęp zawiera informacje dotyczące różnych ograniczeń i warunków, które mają zastosowanie do Usług świadczonych przez UPS. Zawiera on również informacje o konsekwencjach zgłoszenia przez nadawcę przesyłek niespełniających takich wymogów i ograniczeń.
 
3.1 Ograniczenia i wymagania dotyczące Usług
Przesyłki będące przedmiotem Usług muszą spełniać ograniczenia przewidziane w ppkt. (i) – (vi) poniżej.
 
(i) Paczki, z wyłączeniem doręczanych tego samego dnia oraz palet, nie mogą ważyć więcej niż 70 kg ani nie mogą być dłuższe niż 274 cm, a długość i obwód paczki łącznie nie mogą przekraczać 400 cm. W celu uzyskania szczegółowych informacji i informacji o ograniczeniach w odniesieniu do palet oraz przesyłek doręczanych tego samego dnia, prosimy zapoznać się z Przewodnikiem. Maksymalne wymiary i waga palet mogą różnić się w zależności od miejsca nadania i doręczenia, i są określona stronie www.ups.com.
 
Dodatkowa obsługa oraz opłaty za dodatkową obsługę mają zastosowanie w następujących przypadkach:
• Przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna
• Przedmioty o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie
zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej
• Przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi
elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. gumy, itp.) • Przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia)
• Paczki, których dłuższy bok przekracza 122 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm
• Paczki, których waga rzeczywista jest większa niż 32 kg
• Przesyłki, w których średnia waga paczki w przesyłce przekracza 32 kg i waga każdej paczki nie jest określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS.
 
Dana paczka jest traktowana jako „Duża paczka”, kiedy jej długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)] łącznie wynoszą więcej niż 300 cm, ale nie przekraczają maksymalnego rozmiaru UPS wynoszącego 400 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg. Ponadto zostanie zastosowana opłata dodatkowa za dużą paczkę.
 
Paczki o wadze rzeczywistej przekraczającej 70 kg lub o długości przekraczającej 274 cm, lub paczki, których suma długości i obwodu [(2 x szerokość) + (2 x wysokość)] przekracza 400 cm nie będą przyjmowane do transportu. Jeśli paczka taka znajdzie się w systemie małych paczek UPS, to naliczona zostanie dodatkowa opłata. Paczki, których suma długości i obwodu przekracza 400 cm będą podlegać również opłacie dodatkowej za dużą paczkę.
 
 
(ii) Wartość żadnej paczki nie może przekraczać równowartości w złotych polskich 50.000 USD. Ponadto, wartość biżuterii i zegarków, poza sztuczną biżuterią i niskiej klasy zegarkami, w jednej paczce nie może przekroczyć równowartości 500 USD w złotych polskich. Wartość żadnej palety nie może przekroczyć równowartości 100,000 USD w złotych polskich. 
 
(iii) Przesyłki nie mogą zawierać żadnych zakazanych towarów wymienionych w Przewodniku, a w szczególności: towarów o niezwykłej wartości (takich jak dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, znaczki, przedmioty unikalne, złoto lub srebro), przedmiotów o szczególnej lub sentymentalnej wartości, pieniędzy lub przenaszalnych instrumentów (takich jak czeki, weksle, obligacje, książeczki oszczędnościowe, przedpłacone karty płatnicze, akcje i inne papiery wartościowe), broni palnej, a także towarów niebezpiecznych.
 
(iv) Przesyłki nie mogą zawierać towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt, lub dla jakichkolwiek środków transportu, lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić lub uszkodzić inne towary przewożone przez UPS lub innego przewoźnika, lub których przewożenie, eksport lub import jest zabroniony przez właściwe przepisy prawa.
 
(v) Palety muszą zawierać towary umieszczone na palecie, muszą być ustawione, możliwe do przemieszczenia wózkiem widłowym oraz opakowane folią lub przymocowane taśmami do podstawy.
 
(vi) Zadeklarowana wartość przesyłki nie może przewyższać jej zwykłej wartości. 
 
Nadawca ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność informacji zawartych w Dowodzie Nadania oraz za zapewnienie, że wszystkie przesyłki zawierają odpowiednie informacje adresowe nadawcy i odbiorcy przesyłki oraz, że są one odpowiednio opakowane, opisane i oznaczone, a ich zawartość opisana i sklasyfikowana oraz, że towarzyszą im dokumenty, które (w każdym przypadku) mogą być konieczne do przygotowania ich do transportu oraz spełnienia wymogów określonych w Przewodniku oraz we właściwych przepisach prawa. Jeżeli na Dowodzie Nadania lub w innej dokumentacji UPS dotyczącej Usług nie został wyraźnie wybrany inny rodzaj Usług bądź wybrany rodzaj Usług jest niedostępny dla wybranego miejsca przeznaczenia, przesyłki będą podlegały Usłudze Express lub Express Freight, (jeżeli jest ona dostępna dla wybranego miejsca przeznaczenia) i wszystkie należne opłaty będą obliczane odpowiednio.
 
Nadawca zapewnia, że wszystkie przesyłki przekazane w celu wykonania Usług na podstawie niniejszych warunków spełniają ograniczenia określone w ppkt. (i) – (vi) powyżej i zostały przygotowane w bezpiecznym miejscu przez nadawcę (w przypadku, gdy jest nim osoba fizyczna) albo przez zaufany personel przez niego zatrudniony, bądź (w innym przypadku) przez podmiot przekazujący przesyłkę UPS i podlegały ochronie przed nieupoważnioną ingerencją podczas przygotowywania, przechowywania i transportu do UPS. UPS polega na tym zapewnieniu przyjmując każdą przesyłkę w celu świadczenia Usług na podstawie niniejszych warunków. Wszelkie inne przesyłki wyłączone są z zakresu świadczonych Usług.
 
3.2 Usługi będą świadczone w stosunku do towarów łatwo psujących się oraz wrażliwych na temperaturę pod warunkiem, że nadawca wyrazi zgodę na ich świadczenie na jego własne ryzyko. UPS nie zapewnia specjalnego sposobu postępowania z takimi przesyłkami.
 
3.3 Odmowa oraz zawieszenie wykonywania Usług. Odstąpienie od Usług.
 
(i) W przypadku, gdy UPS uzyska informację, że jakakolwiek przesyłka nie spełnia jakiegokolwiek z ograniczeń lub wymogów określonych w niniejszych warunkach lub w przepisach prawa lub, że kwota COD określona w Dowodzie Nadania COD przekracza kwotę określoną w ust. 8, UPS może odmówić świadczenia Usług w odniesieniu do takiej przesyłki (lub jej odpowiedniej części), a jeżeli Usługi są już wykonywane, UPS może zawiesić wykonywanie Usług i zatrzymać paczkę lub przesyłkę do dyspozycji nadawcy lub odstąpić od Usług, chyba, że właściwe, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 
(ii) UPS może również zawiesić wykonywanie Usług, jeżeli odbiorca odmawia przyjęcia doręczenia, jeżeli UPS nie jest w stanie dokonać dostawy, ponieważ został podany nieprawidłowy adres (po podjęciu wszelkich rozsądnych działań w celu ustalenia poprawnego adresu) lub jeżeli poprawny adres znajduje się w innym państwie niż państwo określone na przesyłce lub w Dowodzie Nadania, lub jeżeli nie może pobrać kwoty należnej od odbiorcy w momencie dostarczenia, chyba, że właściwe, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 
(iii) Jeżeli UPS ma prawo zawiesić lub odmówić świadczenia Usług dotyczących przesyłki (lub jej odpowiedniej części), UPS ma również prawo zwrócić przesyłkę nadawcy albo oddać ją na przechowanie na koszt i ryzyko nadawcy po dołożeniu starań w celu skontaktowania się z nadawcą.
 
(iv) powyższe nie wyłącza prawa UPS do odmowy, zawieszenia lub odstąpienia od Usług w innych przypadkach wskazanych w przepisach prawa lub niniejszych warunkach. 
 
3.4 Nadawca zapłaci oraz zwróci UPS wszelkie uzasadnione koszty i wydatki (włącznie z kosztami przechowywania) poniesione przez UPS, jak również pokryje straty, podatki i opłaty celne, jakie UPS może ponieść oraz pokryje wszelkie roszczenia podniesione przeciw UPS z powodu (i) nie spełnienia przez przesyłkę któregokolwiek z ograniczeń, wymogów lub oświadczeń określonych w ust. 3.1 powyżej lub w przepisach prawa, (ii) z powodu odmowy lub zawieszenia wykonywania Usług lub zwrotu przesyłki (lub jej części) przez UPS, zgodnego z niniejszym ust. 3, lub (iii) z powodu nieprzestrzegania przez nadawcę niniejszych warunków. W przypadku zwrotu przesyłki (lub jej części), nadawca jest również odpowiedzialny za zapłacenie całego należnego wynagrodzenia, obliczonego zgodnie ze stawkami handlowymi UPS.
 
3.5 W przypadku przekazania UPS przez nadawcę przesyłki, która nie spełnia któregokolwiek z ograniczeń lub wymogów określonych w niniejszych warunkach (w tym w ust. 3.1 powyżej) lub w przepisach prawa bez wyraźnej na to zgody UPS wyrażonej na piśmie, UPS nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, niezależnie od ich przyczyny lub tytułu, jakie nadawca może ponieść w związku ze świadczeniem przez UPS Usług w odniesieniu do takiej przesyłki (niezależnie od tego, czy niespełnienie któregokolwiek z ograniczeń lub wymogów spowodowało lub przyczyniło się do powstania tej szkody oraz niezależnie od jakichkolwiek zaniedbań ze strony UPS, z wyjątkiem działania z winy umyślnej, jak również niezależnie od jakichkolwiek zaniedbań pracowników, wykonawców lub przedstawicieli UPS), a jeżeli UPS zawiesi świadczenie Usług z przyczyn określonych w niniejszych warunkach, nadawcy nie będzie przysługiwało prawo otrzymania zwrotu wynagrodzenia za Usługi, które zapłacił. UPS jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu wspomnianego niespełnienia któregokolwiek z takich ograniczeń lub wymogów.
 
3.6 Jeżeli, w przypadku zawieszenia wykonywania Usług na podstawie niniejszych postanowień, UPS nie będzie w stanie uzyskać w rozsądnym czasie instrukcji nadawcy co do dalszego postępowania ani zidentyfikować nadawcy lub innej osoby uprawnionej do towarów (w celu ustalenia takich osób konieczne może być otwarcie paczki lub przesyłki), UPS będzie upoważniony do zniszczenia lub sprzedaży takiej przesyłki (lub jej odpowiedniej części), według swojego wyłącznego uznania (chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej). Przychody z takiej sprzedaży zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na pokrycie wszelkich opłat, kosztów lub wydatków (w tym odsetek) należnych UPS w związku z przesyłką lub też innych, należnych od nadawcy. Pozostała po odliczeniach kwota zostanie postawiona do dyspozycji nadawcy. 
 
3.7  Z wyjątkiem sytuacji gdy jest to zabronione przez prawo, UPS zastrzega sobie prawo, ale nie jest zobowiązany, do otwarcia i sprawdzenia, lub prześwietlenia promieniami rentgenowskimi, w każdej chwili, przesyłki oddanej UPS w celu świadczenia Usług, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 
 

4. Odprawa Celna dla Usług Międzynarodowych

W przypadku, gdy przesyłka wymaga odprawy celnej, nadawca jest zobowiązany dostarczyć UPS lub zapewnić, że odbiorca dostarczy UPS kompletną i dokładną dokumentację w tym celu, ale o ile UPS nie otrzyma innego zlecenia, UPS będzie działał w imieniu, na koszt i na ryzyko nadawcy lub odbiorcy w celu dokonania odprawy celnej. Z zastrzeżeniem, że w przypadku przesyłek dla których punkt nadania i doręczenia znajduje się w ramach tego samego obszaru celnego, UPS dokonuje odprawy celnej tylko, jeżeli otrzyma takie zlecenie. Nadawca wyraża zgodę, aby UPS został uznany za odbiorcę paczki lub przesyłki wyłącznie w celu wyznaczenia agenta celnego dla przeprowadzenia odprawy celnej, jeśli jest to dopuszczalne przez przepisy prawa.
 

5. Zapłata

5.1 Wynagrodzenie za Usługi jest określone w Przewodniku i o ile nie zostało ono zapłacone przed podjęciem przesyłki, wszystkie opłaty powinny zostać zapłacone w terminie 7 dni od wystawienia faktury lub w innym terminie, jaki nadawca lub odbiorca uzgodnił na piśmie z UPS. UPS może zweryfikować deklarowaną wagę i wagę wymiarową oraz wymiary przesyłek oraz jeżeli przekraczają one w rzeczywistości wartości zadeklarowane, ustalić na tej podstawie uzupełniające wynagrodzenie i wystawić stosowną fakturę. UPS może również zweryfikować czy zadeklarowana wartość przesyłki jest równa jej zwykłej wartości. Jeżeli taka weryfikacja wykaże, że zwykła wartość przesyłki jest niższa niż wartość zadeklarowana, przyjmuje się, że zwykła wartość przesyłki została zadeklarowana przez nadawcę.
 
5.2 Jeżeli: (a) UPS jest zobowiązany zapłacić jakiekolwiek podatki, cła lub inne opłaty w imieniu nadawcy, odbiorcy lub osoby trzeciej, (b) wybrana opcja rozliczeniowa wskazuje, iż odbiorca lub osoba trzecia powinna zapłacić jakąkolwiek kwotę lub (c) jeżeli jakiekolwiek podatki, cła, kary, opłaty lub koszty zostaną nałożone, słusznie lub błędnie przez organy administracji lub poniesione przez UPS, w szczególności w wyniku niedostarczenia przez nadawcę lub odbiorcę prawidłowej dokumentacji lub zezwoleń, lub pozwoleń wymaganych w związku z przewozem, nadawca będzie wobec UPS odpowiedzialny solidarnie z odbiorcą lub taką osobą trzecią za takie kwoty. W każdym przypadku gdy wybrany sposób rozliczeń wskazuje, że powinna zostać naliczona opłata, w pierwszej kolejności od odbiorcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, UPS (bez wpływu na zakres odpowiedzialności kontraktowej nadawcy do dokonania zapłaty) w pierwszej kolejności zażąda zapłaty od odbiorcy i/lub od osoby trzeciej. Jeżeli UPS nie otrzyma niezwłocznie przedmiotowej kwoty w pełnej wysokości od wskazanych powyżej podmiotów, kwota ta będzie płatna przez nadawcę na pierwsze pisemne żądanie. W każdym wypadku nadawca niniejszym zobowiązuje się to zapłaty wskazanej kwoty na rzecz UPS na pierwsze żądanie. UPS nie jest zobowiązany do występowania z odrębnymi roszczeniami o zapłatę wobec odbiorcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. W razie wątpliwości, ciężar udowodnienia, że kwota ta została zapłacona, spoczywa na nadawcy.
 
5.3 Od wszelkich kwot płatnych na rzecz UPS będących należnościami przeterminowanymi będą naliczane odsetki ustawowe od dnia, w którym zapłata powinna była nastąpić do dnia, w którym UPS otrzyma zapłatę, zarówno przed jak i po wydaniu orzeczenia. Niezależnie od powyższego, UPS przysługuje prawo żądania naprawienia szkody poniesionej z tytułu opóźnienia na zasadach ogólnych.
 
5.4 Jeżeli nadawca, odbiorca lub inna osoba trzecia nie dokona zapłaty jakiejkolwiek kwoty zgodnie z niniejszymi warunkami, przepisami prawa lub umową, UPS ma prawo zatrzymać wszystkie przesyłki takiego nadawcy znajdujące się w posiadaniu UPS oraz UPS przysługuje ustawowe prawo zastawu na przesyłkach w celu zabezpieczenia roszczeń o zapłatę faktury związanej z przesyłkami nadanymi na podstawie tej samej umowy i które znajdują się w jego posiadaniu albo co do których posiada dokumenty, z których pomocą może nimi rozporządzać, tak długo jak nie otrzyma zapłaty w pełnej wysokości, lub może sprzedać taką przesyłkę i zaliczyć uzyskane środki na zapłatę zadłużenia zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Wszelkie niezapłacone należności pozostają do zapłaty.
 
5.5 Stawki wynagrodzenia UPS za Usługi określone w Przewodniku zostały wyliczone wyłącznie dla Usług dotyczących przesyłek o zwykłej wartości, która nie przekracza kwot wskazanych w ust. 9.2 (b). Jeżeli UPS poweźmie informację, iż wykonana Usługa, bez wyraźnej zgody UPS wyrażonej na piśmie, dotyczyła przesyłki o większych wartościach, wówczas poza obowiązującymi stawkami wynagrodzenia i opłatami oraz niezależnie od środków prawnych przysługujących UPS na podstawie niniejszych warunków lub przepisów prawa, naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości stanowiącej równowartości 5% nadwyżki wartości paczki ponad odpowiednią kwotę wskazaną w ust. 9.2 (b).
 

6. Zawieszenie Wykonywania Usług

Jeżeli UPS nie ma możliwości rozpoczęcia lub dalszego wykonywania Usług dotyczących paczki nadawcy z przyczyn leżących poza kontrolą UPS, UPS nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z nadawcą, a UPS podejmie wszelkie uzasadnione w danych okolicznościach działania w celu rozpoczęcia lub kontynuowania wykonywania Usług. Przyczyny leżące poza kontrolą UPS to na przykład: zakłócenia w transporcie lotniczym lub lądowym spowodowane złą pogodą, pożar, powódź, wojna, zamieszki, działania rządu lub innych organów państwowych (w tym, władz celnych) oraz spory pracownicze lub zobowiązania mające wpływ na UPS lub inną stronę.
 

7. Gwarancja Zwrotu Pieniędzy

Dla określonych usług i miejsc dostaw, UPS oferuje gwarancję zwrotu pieniędzy zapłaconych tytułem opłat za przewóz. Szczegółowe informacje na temat takiej gwarancji, ogólne warunki znajdujące zastosowanie do objętych nią dostaw oraz czasu najpóźniejszego odbioru dla konkretnej usługi i miejsca dostawy zostały podane w Przewodniku oraz na stronach internetowych UPS (www.ups.com), w wersjach obowiązujących na dzień przyjęcia towarów w celu świadczenia Usług i mogą zostać również potwierdzone przez właściwe dla nadawcy biuro obsługi klienta UPS. W celu uniknięcia wątpliwości, odpowiedzialność UPS z tytułu gwarancji zwrotu pieniędzy jest ograniczona tylko do tego obowiązku i taka gwarancja zwrotu pieniędzy nie stanowi żadnego zobowiązania ani oświadczenia, że dostawa nastąpi w określonym terminie. Gwarantowany termin doręczenia przesyłek kurierskich jest określony w Przewodniku. 
 

8. Przesyłka za Pobraniem (COD)

Dla określonych miejsc dostawy zgodnie z informacjami udzielanymi przez biuro obsługi klienta UPS, UPS oferuje usługę pobrania płatności przy dostarczeniu przesyłki („COD”) po uiszczeniu dodatkowej opłaty zgodnie z Przewodnikiem. Jeżeli nadawca zleci taką usługę, z zastrzeżeniem poniższych postanowień (w szczególności dotyczących wymiany walut), UPS pobierze w imieniu nadawcy kwotę COD określoną w Dowodzie Nadania. Usługa ta nie jest dostępna dla palet.
 
Kwota COD powinna zostać określona w Dowodzie Nadania bądź w EUR bądź w walucie kraju przeznaczenia. Jeżeli którakolwiek z kwot COD wskazanych w Dowodzie Nadania, pobranych od odbiorcy lub zapłaconych nadawcy jest wyrażona w różnych walutach, dla celów wymiany zostanie zastosowany kurs wymiany określony przez UPS. UPS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyk kursowych.
 
8.1 Przyjmowanie gotówki – Jeżeli UPS zlecono w Dowodzie Nadania, wypełnionym zgodnie z właściwymi wytycznymi UPS, pobranie gotówki, UPS pobierze wyłącznie gotówkę w walucie kraju przeznaczenia przesyłki. Maksymalna kwota gotówki pobieranej przy dostarczeniu w imieniu nadawcy stanowi równowartość w lokalnej walucie kwoty 5.000 USD dla danego odbiorcy dziennie. Niezależnie od powyższego, kwota gotówki pobieranej w imieniu nadawcy dla przesyłek COD od odbiorców znajdujących się w poniższych krajach nie może przekraczać następujących kwot dla danego odbiorcy dziennie: Belgia: 3.000 EUR, Hiszpania: 2.499 EUR, Grecja: 1.500 EUR dla osób fizycznych, 500 EUR dla jednostek organizacyjnych, Portugalia: 1.000 EUR, Włochy: 3.000 EUR, Francja 750 EUR, Rumunia: 10.000 RON dla osób fizycznych, 5.000 RON dla jednostek organizacyjnych, Szwecja: 3.000 SEK. Ograniczenia mogą dotyczyć również innych krajów. Szczegółowe informacje dotyczące takich ograniczeń można znaleźć w Przewodniku lub na stronie internetowej UPS pod adresem www.ups.com. Wpisanie przez nadawcę kwoty COD w wysokości przekraczającej kwoty wskazane powyżej jest równoznaczne z upoważnieniem UPS do przyjęcia czeku na całą lub część wpisanej kwoty.
 
8.2 Przyjmowanie czeków – Jeżeli w Dowodzie Nadania nie zaznaczono wyraźnie (oraz zgodnie z właściwymi wytycznymi UPS), że UPS jest upoważniony do pobrania wyłącznie gotówki, UPS może przyjąć zapłatę zarówno w gotówce (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ust. 8.1), jak również, może przyjąć dowolnego rodzaju czek wystawiony na nadawcę i akceptowany w kraju przeznaczenia przesyłki. Maksymalna kwota na jaką może opiewać czek pobierany przez UPS, o ile jest to dopuszczalne przez prawo właściwe, nie będzie wyższa od równowartości w złotych kwoty 50.000 USD za paczkę (lub innej właściwej kwoty, jeżeli jest niższa). W przypadku pobierania czeku, UPS może pobrać czek wystawiony zarówno w EUR, jak i w walucie kraju przeznaczenia przesyłki.
 
8.3 Zapłata pobranych kwot COD. W przypadku, gdy UPS pobierze gotówkę, UPS zapłaci nadawcy jej równowartość w walucie lokalnej kraju, w którym przesyłka została przekazana UPS w celu świadczenia Usług. UPS może, zgodnie z przepisami, dokonać takiej zapłaty kwot COD bądź przelewem na rachunek bankowy wskazany UPS przez nadawcę, bądź poprzez wystawienie czeku na nadawcę. Czeki wystawione na nadawcę, bądź przez UPS zgodnie z powyższym postanowieniem, bądź przez odbiorcę i pobrane przez UPS zgodnie z ust. 8.2 zostaną przesłane do nadawcy za pośrednictwem poczty w nierejestrowanej przesyłce listowej, na ryzyko nadawcy, lub wręczone nadawcy lub innej osobie, która oświadczyła, że jest upoważniona do odbioru czeku w imieniu nadawcy, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prawa właściwego.
 
8.4 W przypadku nieotrzymania przez nadawcę kwot COD, nadawca jest obowiązany powiadomić o takim fakcie UPS na piśmie w terminie 45 dni od daty dostarczenia odpowiedniej przesyłki.
 
8.5 Nadawca naprawi szkody, jakie UPS może ponieść oraz pokryje wszelkie wydatki UPS i zaspokoi wszelkie roszczenia podniesione przeciwko UPS przez odbiorcę lub osobę trzecią wynikające z niedostarczenia przez UPS przesyłki z powodu niezapłacenia przez odbiorcę kwoty COD w odpowiedniej formie lub w związku z odmową przyjęcia przesyłki przez odbiorcę.
 
8.6 W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, odpowiedzialność UPS z tytułu wykonania zobowiązań dotyczących pobieranych kwot jest ograniczona do niższej z następujących kwot: najwyższej kwoty, która może być pobrana zgodnie z niniejszymi warunkami lub kwoty COD wskazanej w Dowodzie Nadania. Ponadto, kwota COD nie może w żadnym przypadku przewyższać wartości towarów w miejscu ich przeznaczenia, powiększonej o odpowiednie wynagrodzenie za przewóz. W celu uchylenia wątpliwości potwierdza się, że wskazanie kwoty COD nie oznacza zadeklarowania wartości przesyłki dla celów wskazanych, w szczególności, w ust. 9.5 i z tego powodu, nie ma wpływu na odpowiedzialność UPS z tytułu utraty, uszkodzenia lub opóźnienia dostarczanych towarów.
 
UPS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuczciwe lub oszukańcze działania w imieniu odbiorcy, a w szczególności, za przekazanie podrobionego lub przerobionego czeku, czeku w odniesieniu, do którego odmówiono zapłaty, jak również, nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie czeku przez odbiorcę. 
 

9. Odpowiedzialność

9.1 
a) Jeżeli UPS powierza podwykonawcy wykonanie przewozu lub usług spedycji lub Usług (w tym usług kurierskich ) w imieniu UPS, a Konwencja Warszawska lub Konwencja CMR lub jakiekolwiek przepisy krajowe przyjmujące lub wprowadzające takie konwencje znajdują zastosowanie („Zasady Konwencyjne”), lub jeżeli (oraz w zakresie, w jakim) mają zastosowanie inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa danego państwa do takich usług świadczonych przez podwykonawcę w imieniu UPS, odpowiedzialność UPS nie przekroczy odpowiedzialności takiego podwykonawcy jako przewoźnika, operatora, spedytora lub podmiotu wykonującego działalność pocztową jako podwykonawca określonej w Zasadach Konwencyjnych lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 
b) Jeżeli UPS świadczy usługi kurierskie: 
 
(i) UPS nie ponosi odpowiedzialności jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług kurierskich nastąpiło: (a) wskutek siły wyższej; (b) z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą UPS; (c) z powodu naruszenia przez nadawcę lub odbiorcę przepisów Prawa Pocztowego lub niniejszych warunków; lub (d) z powodu właściwości przesyłki;
 
(ii) jeśli UPS ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług kurierskich, odpowiedzialność UPS będzie ograniczona do kwot wskazanych w Procedurze reklamacyjnej, z zastrzeżeniem, że ograniczenia te nie mają zastosowania, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez UPS usług kurierskich: (a) jest następstwem czynu niedozwolonego; (b) nastąpiło z winy umyślnej UPS; (c) jest wynikiem rażącego niedbalstwa UPS. W takich przypadkach UPS będzie ponosić odpowiedzialność zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
 
(iii) jeżeli działanie lub zaniechanie, z którego wynikła szkoda stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez UPS usług kurierskich , a równocześnie stanowiło podstawę odpowiedzialności deliktowej UPS, nadawca będzie uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w niniejszym ust. 9;
 
(iv) postanowienia ust. 9.2 (a), ust. 9.3 i ust. 9.6 niniejszych warunków nie znajdują zastosowania.
 
9.2 
a) We wszystkich przypadkach innych niż przewidziane w ust. 9.1. (a) i (b) powyżej, UPS ponosi odpowiedzialność (o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy Zasad Konwencyjnych, Prawa Przewozowego, Kodeksu Cywilnego lub innych aktów prawnych, w zależności od tego, które z nich znajdują zastosowanie, nie stanowią inaczej) jedynie za niedołożenie należytej staranności, a do odpowiedzialności UPS znajdują zastosowanie wyłącznie niniejsze warunki i odpowiedzialność UPS jest ograniczona do wykazanych szkód, do wysokości nie przekraczającej dla każdej przesyłki zwykłej wartości przesyłki.
b) Nadawca i UPS niniejszym potwierdzają, że o ile wyższa wartość nie została zadeklarowana przez nadawcę zgodnie z ust. 9.5. poniżej, zwykła wartość przesyłki będącej przedmiotem Usług krajowych będzie równa kwocie 323 PLN, a przesyłki będącej przedmiotem Usług międzynarodowych będzie równa wyższej z następujących dwóch kwot:
 
(i) kwocie 323 PLN albo
 
(ii) kwocie stanowiącą iloczyn pełnych kilogramów przesyłki i równowartości w złotych polskich kwoty 8,33 SDR (nie dotyczy usługi na kierunku Polska - Wielka Brytania).
 
9.3 UPS nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, w tym za opóźnienie w wykonaniu Usług lub za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, palety lub paczki.
 
9.4 Jeżeli osoba podnosząca roszczenie (lub osoba, od której wywodzi prawo wniesienia roszczenia) spowodowała lub przyczyniła się do utraty, uszkodzenia lub opóźnienia przesyłki, odpowiedzialność UPS z tego tytułu (ograniczona zgodnie z powyższymi postanowieniami) może ulec ograniczeniu lub wyłączeniu zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiego przyczyniania się.
 
9.5 Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.6, w przypadku gdy zwykła wartość przesyłki przewyższa kwoty wskazane w ust. 9.2 (b), nadawca może uzyskać podwyższenie poziomu odpowiedzialności, w stosunku do tego, który UPS zapewnia zgodnie z ust. 9.2. powyżej lub który może być przewidziany w Zasadach Konwencyjnych lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach Prawa Przewozowego, Kodeksu Cywilnego lub innych aktów prawnych, w zależności od tego, które z nich znajdują zastosowanie. Nadawca może uczynić to poprzez zadeklarowanie wyższej wartości na Dowodzie Nadania, nie wyższej jednak niż zwykła wartość takiej przesyłki oraz uiszczenie dodatkowej opłaty przewidzianej w Przewodniku. Jeżeli nadawca zadeklaruje wyższą wartość przesyłki, nie wyższą jednak niż jej zwykła wartość, i uiści odpowiednią opłatę, odpowiedzialność UPS będzie ograniczona do wykazanej szkody, w kwocie nie wyższej niż zadeklarowana wartość. Zadeklarowana wartość towarów nie może w żadnym przypadku przekroczyć kwot określonych w ust. 3.1 (ii).
 
9.6 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy Prawa Przewozowego, Kodeksu Cywilnego lub innych aktów prawnych, w zależności od tego, które z nich znajdują zastosowanie, nie stanowią inaczej, UPS nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans), w tym za utracone możliwości gospodarcze lub utratę przychodów wynikającą z niemożności korzystania, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki (lub jej części), bez względu na to czy wartość przesyłki została zadeklarowana zgodnie z pkt. 9.5. UPS nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie. UPS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę opakowania lub materiału, z którego składają się palety.
 
9.7 Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, usługi kurierskie mogą zostać uznane za nienależycie wykonane w przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki lub niedoręczenia przesyłki w gwarantowanym terminie z powodu opóźnienia UPS, a za niewykonane w przypadku utraty przesyłki. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, niedoręczoną krajową przesyłkę uważa się za utraconą po 30 dniach od jej przewidywanego terminu doręczenia. Nadawcom nie będącym konsumentami nie przysługuje prawo do potrącenia ich wierzytelności z wierzytelnościami UPS oraz prawo przelewu wierzytelności wobec UPS na osobę trzecią bez zgody UPS na piśmie.
 
9.8 W celu uchylenia wątpliwości, niniejsze warunki nie ustanawiają korzystniejszego poziomu odpowiedzialności lub odszkodowania niż przewiduje to Prawo Pocztowe
 

10. Dostawa

UPS może dostarczyć przesyłkę do odbiorcy lub do innej osoby, która ma upoważnienie do odebrania przesyłki w imieniu odbiorcy (np. osoby przebywającej w tym samym lokalu, co odbiorca lub sąsiadów odbiorcy, przy czym jeżeli UPS świadczy usługi kurierskie, a odbiorca przesyłki spełnia przesłanki definicji konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, UPS zastrzega sobie prawo do weryfikacji upoważnienia innej osoby do odebrania takiej przesyłki z odbiorcą lub nadawcą). Jeśli żadna z takich osób nie jest obecna, a zastosowanie znajdują Zasady Konwencyjne, paczka może zostać pozostawiona w skrzynce pocztowej odbiorcy, jeśli jest odpowiednia. Odbiorca powinien zostać poinformowany o innych uzgodnieniach dotyczących dostawy (lub o przekierowaniu do punktu UPS Access Point®) przez zawiadomienie pozostawione pod jego adresem.
 
Niezależnie od powyższego postanowienia i o ile nie uzgodniono inaczej z nadawcą, UPS może stosować alternatywne sposoby doręczeń wybrane przez odbiorcę zgodnie z Warunkami Usługi UPS My Choice lub inną umową między UPS i odbiorcą. Takie alternatywne metody doręczeń obejmują, w szczególności, przekierowanie doręczenia paczki na inny adres (w tym do UPS Access Point), upoważnienie kuriera do pozostawienia paczki (innej niż paczka kurierska podlegająca Prawu Pocztowemu) na posesji odbiorcy, zmodyfikowanie usługi wybranej przez nadawcę lub zmianę terminu dostawy. Nadawca zgadza się również aby odbiorca otrzymywał informacje dotyczące doręczenia paczki. Nadawca zrzeka się wszelkich roszczeń jakie mogą mu przysługiwać wobec UPS a wynikających z postępowania przez UPS zgodnie z takimi instrukcjami przekazanymi przez odbiorcę. Poprzednie zdanie nie znajduje zastosowania do nadawców będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 
W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nadanej w ramach usług kurierskich jest uszkodzone, a odbiorca takiej przesyłki spełnia przesłanki definicji konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, UPS doręczy taką przesyłkę odbiorcy określonemu w Dowodzie Nadania lub innej osobie wskazanej przez nadawcę lub odbiorcę. UPS może wykorzystać urządzenia elektroniczne do otrzymania dowodu dostarczenia, a nadawca zgadza się, że nie będzie podnosił zarzutów przeciwko UPS w związku z opieraniem się przez UPS na wydruku takiego potwierdzenia, jako dowodzie, tylko z tego powodu, że informacje, o których mowa zostały uzyskane i są przechowywane w formie elektronicznej.
 
O ile (a) Zasady Konwencyjne lub (b) Prawo Pocztowe w odniesieniu do usług kurierskich świadczonych konsumentom, nie stanowią inaczej, UPS nie zaciąga żadnego zobowiązania, w jakichkolwiek warunkach, do zawieszenia świadczenia Usług, przekierowania dostawy (zarówno do innego odbiorcy, jak i na inny adres, niż wskazany w Dowodzie Nadania) lub zwrócenia przesyłki jej nadawcy, a w przypadku, gdy UPS, powinien był podjąć próbę, ale nie wykonał powyższych czynności, UPS nie będzie ponosił odpowiedzialności za wyrządzone w związku z tym szkody. 
 

11. Ochrona Danych

11.1 UPS jest uprawniony do przetwarzania danych przekazanych przez nadawcę lub odbiorcę w związku z Usługami (w tym usługami kurierskimi) realizowanymi przez UPS, w tym także danych objętych tajemnicą pocztową, do przekazywania takich danych innym spółkom z grupy oraz podwykonawcom UPS, w tym także do innych krajów, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak kraj, w którym przesyłka została przekazana UPS, oraz do przetwarzania ich w tych krajach tylko wtedy oraz w takim zakresie w jakim przekazanie danych i przetwarzanie ich w tych krajach jest konieczne dla wykonania uzgodnionych Usług. Nadawca zapewnia, że 
(i) uzyskał dane osobowe przekazane przez nadawcę do UPS dla przesyłki zgodnie z prawem, 
(ii) jest uprawniony do przekazania takich danych UPS wtedy oraz w takim zakresie, w jakim przekazanie danych i przetwarzanie ich w takich krajach jest konieczne dla wykonania uzgodnionych Usług, a także 
(iii) otrzymał świadomą i wyraźną zgodę od odbiorcy na przesyłanie przez UPS do odbiorcy wiadomości email oraz innych powiadomień dotyczących uzgodnionych Usług. UPS wykorzystuje dane osobowe nadawcy przekazane przez nadawcę zgodnie z Zasadami Zachowania Poufności Informacji UPS znajdującymi się na stronie internetowej UPS pod adresem http://www.ups.com/content/gb/en/resources/ship/terms/privacy.html.
 
11.2 Ponadto, nadawca zapewnia, że otrzymał świadomą i wyraźną zgodę odbiorcy na wykorzystanie przez UPS danych osobowych odbiorcy zgodnie z przywołanymi powyżej Zasadami Zachowania Poufności Informacji UPS, obowiązującymi w dacie nadania w zakresie wykorzystania innego, niż wskazane w ust. 11.1 powyżej. 
 

12. Procedura Zgłaszania Roszczeń – Przedawnienie

Wszelkie roszczenia przeciwko UPS muszą zostać zgłoszone na piśmie w możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania w przypadku uszkodzenia (w tym częściowej utraty przesyłki), a w przypadku opóźnienia lub utraty w terminie 60 dni od dnia, kiedy towary, bądź zostały oddane do dyspozycji osoby upoważnionej do otrzymania przesyłki, bądź powinny zostać oddane do dyspozycji takiej osoby. Ponadto, roszczenia z tytułu świadczenia Usług przedawniają się z upływem jednego roku. Termin, o którym mowa powyżej nie ma wpływu na prawa, jakie przysługują nadawcy zgodnie z Przepisami Konwencyjnymi lub innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe zasady zgłaszania roszczeń są określone w Procedurze reklamacyjnej.
 

13. Całość Porozumienia. Rozdzielność Postanowień Umowy

Zamiarem UPS jest, aby wszystkie postanowienia umowy pomiędzy UPS a nadawcą były zawarte w niniejszym dokumencie, w Przewodniku oraz w Procedurze reklamacyjnej. Jeżeli nadawca wyraża wolę opierania się na jakichkolwiek modyfikacjach niniejszych warunków, powinien upewnić się, że zostały one sporządzone na piśmie i, że zostały podpisane przez nadawcę oraz w imieniu UPS przed przyjęciem przesyłki w celu świadczenia Usług przez UPS. W celu uniknięcia wątpliwości, nadawca i UPS niniejszym potwierdzają, że żadne ogólne warunki wydane przez nadawcę nie znajdą zastosowania do niniejszej umowy. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest nieważne, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie jakichkolwiek innych postanowień niniejszych warunków. UPS zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, modyfikowania i rozszerzania niniejszych warunków w każdym czasie, według swego uznania 
 

14. Prawo Właściwe

Niniejsze warunki podlegają prawu kraju, w którym przesyłka została przekazana UPS w celu realizacji Usług.

Cennik oraz Przewodnik po usługach UPS „Przewodnik”

 
CZĘŚĆ A Usługi Podstawowe
Sekcja 1 - Wybór właściwej usługi
 

1. Podstawowe opcje usług UPS

UPS to w pełni zintegrowana firma kurierska, oferująca szeroki zakres usług. UPS realizuje wysyłki towarów w kraju i za granicą, oferując trzy ekspresowe usługi dostawy w określonym dniu i czasie. UPS oferuje pakiet usług z dostawą w ustalonym dniu do godziny 9.00, 10.30, zazwyczaj do 12.00 w południe lub do końca dnia. Dla mniej pilnych przesyłek UPS oferuje ponadto oszczędne rozwiązania alternatywne. Dostępne są również usługi importu. Stawki importowe można sprawdzić w Sekcji 3 niniejszego przewodnika lub po kliknięciu na "Strefy i taryfy" w zakładce Obliczanie czasu i kosztu przesyłki na stronie www.ups.com  Wysyłając przesyłkę za pośrednictwem UPS, mogą Państwo oczekiwać:
 
Niezawodnych usług
Gwarancji zwrotu pieniędzy* za przesyłki typu UPS Express oraz we wskazanych przypadkach, za przesyłki
kurierskie, w rozumieniu art. 3 pkt 19) ustawy Prawo Pocztowe (“przesyłki kurierskie”)
Do trzech prób doręczenia²
Oprogramowania ułatwiającego przygotowanie przesyłki
Pełnego monitoringu Państwa przesyłki od momentu nadania do doręczenia
Bezpośredniego odbióru przesyłki kurierskiej od nadawcy, jak również punktów nadawania przesyłek
rozmieszczonych w dogodnych miejscach w centrum miasta 
Uzyskania przez UPS pokwitowania odbioru przesyłki
Usług firmy kurierskiej szanowanej i rozpoznawanej przez Państwa klientów na całym świecie.
 
Szczegółowych informacji na temat usług i opłat dodatkowych UPS prosimy szukać w Sekcji 4 niniejszego przewodnika.
 
Jeżeli nie wskażą Państwo konkretnego rodzaju usługi, bądź wybrany rodzaj usługi jest niedostępny dla wybranego miejsca przeznaczenia, przesyłka zostanie automatycznie nadana i rozliczona jako UPS Express lub UPS Express Freight w przypadku lokalizacji, w których usługa ta jest dostępna dla wybranego miejsca przeznaczenia.
 
¹Gwarancja zwrotu pieniędzy
Gwarancja podlega ograniczeniom. Gwarancja zwrotu pieniędzy obejmuje zwrot kosztów przesyłki na żądanie, jeżeli nie podejmiemy próby jej doręczenia w określonym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące naszej gwarancji zwrotu pieniędzy można znaleźć w Sekcji 5 tego Cennika oraz w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.
² Nie dotyczy UPS Worldwide Express Freight. 
 

2. Podstawowe Międzynarodowe i Krajowe Usługi UPS

Usługi międzynarodowe
 
UPS Express Plus® - Dostawa wczesnym rankiem dla najpilniejszych przesyłek
Opis:
Gwarantowany termin doręczenia.
Doręczenie przesyłki do godziny 9.00 do większości rejonów handlowych w Polsce i Europie.
Doręczenie do większości firm w Stanach Zjednoczonych i do głównych rejonów handlowych w Kanadzie już o godzinie 8.00, oraz do godziny 9.00, drugiego dnia roboczego
Do kluczowych ośrodków handlowych w Azji do godziny 9.00 drugiego dnia roboczego.
Dla przesyłek kurierskich, w przypadkach innych niż wskazane powyżej, doręczenie do 4 dni roboczych.
Charakterystyka:
Gwarancja zwrotu pieniędzy*.
Najlepsza opcja, gdy przesyłka musi dotrzeć na początek dnia roboczego.
Priorytetowa obsługa na każdym etapie, zapewniająca dodatkowe poczucie pewności.
Dostępne jest bezpłatne opakowanie UPS dla wygody użytkownika.
Dostępne usługi importu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy skorzystać z narzędzia „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na stronie www.ups.com.
Bezpośredni odbiór przesyłki kurierskiej od nadawcy.
Śledzenie przesyłki kurierskiej od momentu nadania do doręczenia.
Doręczenie przesyłki kurierskiej bezpośrednio do rąk adresata.
Uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej.
 
UPS Express® - Doręczenie następnego dnia rano na obszarze Europy oraz terminowe doręczenie na całym świecie. 
Opis:
Gwarantowany termin doręczenia.
Doręczenie przesyłki następnego dnia roboczego do godziny 10:30 do większości  ośrodków handlowych w  Polsce oraz do 12.00 następnego dnia roboczego.
Doręczenie przesyłki następnego dnia roboczego do godziny 10.30 lub do godziny  12.00 w południe do większości firm w Europie.
Doręczenie przesyłki w drugim dniu roboczym do godziny 10.30, 12.00 lub  14.00 do większości firm w USA i głównych ośrodków handlowych w Kanadzie.
Terminowe doręczenie do większości ośrodków handlowych w Azji do 12.00 lub 14.00 drugiego lub trzeciego dnia roboczego.
Czasy doręczeń różnią się w zależności od miejsca przeznaczenia.
Dla przesyłek kurierskich, w przypadkach innych niż wskazane powyżej, doręczenie do 5 dni roboczych.
Charakterystyka:
Gwarancja zwrotu pieniędzy*.
Idealny wybór dla pilnych przesyłek, które muszą być dostarczone rano.
Dostępne jest bezpłatne opakowanie UPS dla wygody użytkownika.
Dostępne usługi importu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy skorzystać z narzędzia „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na stronie www.ups.com.
Bezpośredni odbiór przesyłki kurierskiej od nadawcy.
Śledzenie przesyłki kurierskiej od momentu nadania do doręczenia.
Doręczenie przesyłki kurierskiej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru.
Uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej. 

UPS Express Saver® - Doręczenie następnego dnia roboczego na obszarze Europy oraz szybka dostawa na całym świecie (dostępny na Przesyłarka.pl)
Opis: 
Gwarantowany termin doręczenia.
Doręczenie przesyłki następnego dnia roboczego do godziny 12:00 i 14:00 do większości ośrodków handlowych w Polsce oraz do końca dnia roboczego.
Doręczenie w ciągu następnego dnia roboczego do praktycznie wszystkich ośrodków gospodarczych w Europie.
Doręczenie do większości firm w USA i do głównych ośrodków handlowych w Kanadzie do końca drugiego dnia roboczego.
Doręczenie w ciągu drugiego lub trzeciego dnia roboczego w całej Azji.
Dla przesyłek kurierskich, w przypadkach innych niż wskazane powyżej, doręczenie w ciągu 3 do 10 dni roboczych.
W odniesieniu do usługi UPS Express Saver używana jest czasem nazwa UPS Saver
Charakterystyka:
Usługa dostępna w ponad 200 krajach i terytoriach.
Gwarancja zwrotu pieniędzy*.
Usługa dostawy na koniec dnia w przypadku przesyłek ekspresowych.
Dostępne jest bezpłatne opakowanie UPS dla wygody użytkownika.
Dostępne usługi importu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy skorzystać z narzędzia „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na stronie www.ups.com.
Bezpośredni odbiór przesyłki kurierskiej od nadawcy.
Śledzenie przesyłki kurierskiej od momentu nadania do doręczenia.
Doręczenie przesyłki kurierskiej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru.
Uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej. 
 
UPS Standard® - Planowe doręczenia przesyłek na obszarze Europy (dostępny na Przesyłarka.pl)
Opis: 
Ekonomiczna usługa dostawy w określonym dniu w przypadku mniej pilnych przesyłek do miejsc przeznaczenia na terenie UE, Liechtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii. Czas tranzytu uzależniony jest od kraju pochodzenia i przeznaczenia, przy czym  gwarantowany termin doręczenia dla przesyłek kurierskich to od 1 do 3 dni roboczych
do większości miejsc przeznaczenia, ale nie dłużej niż 9 dni (dla wszystkich miejsc przeznaczenia).
Aby poznać terminy doręczeń krajowych i międzynarodowych w usłudze UPS Standard lub sprawdzić przewidzianą datę dostawy w ramach gwarantowanego dla tej usługi terminu doręczenia, proszę odwiedzić zakładkę „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na polskiej stronie głównej www.ups.com.
Charakterystyka:
Idealny wybór, gdy szybkość trzeba zrównoważyć z opłacalnością.
Precyzyjne określenie dat doręczenia umożliwia planowanie doręczeń.
Usługa UPS Standard pomiędzy dwoma państwami członkowskimi Unii Europejskiej  obejmuje wyłącznie towary podlegające swobodnemu przepływowi w UE.
Usługa obejmuje odprawę celną, tam gdzie ma to zastosowanie.
Dostępne usługi importu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy skorzystać  z narzędzia „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na stronie www.ups.com.
Bezpośredni odbiór przesyłki kurierskiej od nadawcy.
Śledzenie przesyłki kurierskiej od momentu nadania do doręczenia.
Doręczenie przesyłki kurierskiej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej  do odbioru.
Uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej. 

UPS Expedited - Planowe doręczenia przesyłek do krajów pozaeuropejskich
Opis: 
Ekonomiczna usługa dostawy w określonym dniu dla mniej pilnych przesyłek do miejsc przeznaczenia poza obszarem UE, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, przy czym gwarantowany termin doręczenia dla przesyłek kurierskich to od 3 do 5 dni roboczych do większości miejsc przeznaczenia, ale nie dłużej niż 10 dni roboczych (dla wszystkich miejsc przeznaczenia).
Aby poznać terminy doręczeń w usłudze UPS Expedited, proszę odwiedzić zakładkę „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na polskiej stronie głównej www.ups.com.
Charakterystyka:
Usługa dostępna w ponad 200 krajach i terytoriach.
Idealna opcja dla mniej pilnych przesyłek.
Precyzyjne określenie dni doręczenia umożliwia planowanie z wyprzedzeniem.
Usługa z wewnętrzną odprawą celną.
Dostępne usługi importu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy skorzystać  z narzędzia „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na stronie www.ups.com.
Bezpośredni odbiór przesyłki kurierskiej od nadawcy.
Śledzenie przesyłki kurierskiej od momentu nadania do doręczenia.
Doręczenie przesyłki kurierskiej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej  do odbioru.
Uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej.
Niedostępna w przypadku przesyłek krajowych.
 
UPS Worldwide Express Freight® - Szybka dostawa przesyłek paletowych na całym świecie
Opis: 
Doręczenie przesyłek paletowych o wadze powyżej 70kg w ciągu 1-3 dni roboczych w zależności od miejsca dostawy.
Międzynarodowe przesyłki paletowe są realizowane wyłącznie w serwisie lotniczym.
Charakterystyka:
„Od drzwi do drzwi”, dostawa do końca dnia.
Opcje wysyłkowe inne niż "Od drzwi do drzwi" również dostępne.
Gwarancja zwrotu pieniędzy*.
Do/z około 50 krajów i terytoriów.
Obejmuje odbiór, dostawę i standardową odprawę celną. 
 
Usługi krajowe
 
Krajowe Usługi Paletowe 
UPS Express Paletowy – Doręczenie pilnych przesyłek paletowych na obszarze Polski
Opis: 
Doręczenie przesyłek paletowych następnego dnia roboczego do godziny 12.00 do głównych miast na terenie Polski oraz do końca dnia roboczego do pozostałych lokalizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć na polskiej stronie głównej www.ups.com.
 
UPS Standard Paletowy – Doręczenie planowych przesyłek paletowych na obszarze Polski
Opis: 
Ekonomiczna usługa dostawy w przypadku mniej pilnych przesyłek paletowych. Szczegółowe informacje
można znaleźć na polskiej stronie głównej www.ups.com. 
 
Krajowe Usługi Przesyłkowe Doręczane Tego Samego Dnia 
UPS Today Express® – Doręczenie tego samego dnia bardzo pilnych przesyłek na obszarze miasta
Opis: 
Doręczenie do 1 h od odbioru przesyłki w granicach administracyjnych wybranych miast – siedzib
przedstawicielstw UPS, z gwarancją zwrotu pieniędzy w razie niedotrzymania terminu.
 
UPS Today Express Saver® – Doręczenie tego samego dnia pilnych przesyłek na obszarze miasta
Opis: 
Doręczenie do 2,5 h od odbioru przesyłki w granicach administracyjnych wybranych miast – siedzib
przedstawicielstw UPS, z gwarancją zwrotu pieniędzy w razie niedotrzymania terminu.
 
UPS Today Standard® – Doręczenie planowych przesyłek na obszarze miasta
Opis: 
Doręczenie planowych przesyłek w granicach administracyjnych wybranych miast – siedzib przedstawicielstw UPS, przy czym gwarantowany termin termin doręczenia dla przesyłek kurierskich to nie dłużej niż do końca dnia roboczego.
 
UPS Today Dedykowany Kurier® – Doręczenie bardzo pilnych przesyłek na obszarze Polski
Opis: 
Przesyłka doręczana bezpośrednio do odbiorcy przez dedykowanego kuriera.
Czas doręczenia uzależniony jest od odległości przewozu, przy czym gwarantowany termin termin doręczenia
dla przesyłek kurierskich to nie dłużej niż 24 h od podjęcia przesyłki.  
3. Tabele stref
Z tabeli należy korzystać w celu sprawdzenia, czy wybrana usługa jest dostępna z i do wybranego miejsca nadania i odbioru, oraz w celu określenia numeru strefy, do której przesyłka ma zostać dostarczona. Numery stref służą do obliczania kosztu przesyłki.  W przypadku wszystkich Usług Krajowych, Krajowych Usług Doręczanych Tego Samego Dnia oraz Krajowych Usług Paletowych dostępność usługi należy sprawdzić na polskiej stronie głównej www.ups.com lub w biurze obsługi klienta UPS. 
 

Sekcja 2 – Stawki opłat za wysłanie przesyłek 

Klienci Przesyłarka.pl korzystają z indywidualnego cennika wynegocjowanego z firmą UPS. Ten punkt Regulaminu UPS nie dotyczy ich.
 
Maksymalny ciężar 
 
Maksymalny ciężar pojedynczej paczki wynosi 70 kg. W razie konieczności wysłania pojedynczej paczki o wadze przekraczającej 70 kg proszę sprawdzić usługę UPS Worldwide Express Freight, zapoznać się z sekcją Usługi Frachtowe tego przewodnika lub skontaktować się telefonicznie z biurem obsługi klienta UPS dla przesyłek międzynarodowych, lub też skorzystać z Krajowych Usług Paletowych UPS.
 
Aby ustalić wysokość opłaty za przesyłkę składającą się z kilku paczek, których łączna waga przekracza 70 kg, 100kg (UPS Standard i UPS Expedited), należy pomnożyć ich sumaryczny ciężar (zaokrąglony do pełnego kilograma w górę) przez podaną cenę za kilogram. Opłata równać się będzie otrzymanej w ten sposób kwocie lub stawce minimalnej z tabeli, jeżeli jest ona wyższa od tej kwoty.
 
Ciężar wymiarowy (dla przesyłek paczkowych): (długość w cm x szerokość w cm x wysokość w cm)/5000
 
3. Waga rozliczeniowa dla przesyłek UPS Worldwide Express Freight
Dla danej przesyłki frachtowej proszę porównać ciężar rzeczywisty oraz ciężar wymiarowy. Najwyższą z tych wartości nazywamy ciężarem podlegającym opłacie i na jego podstawie obliczamy opłatę.
Dla przesyłek wielopaletowych waga rozliczeniowa określana jest na podstawie sumy wag wszystkich palet w przesyłce. Dla każdej z palet brana jest pod uwagę waga rzeczywista lub wymiarowa, w zależności od tego, która z nich, po zaokrągleniu w górę, jest wyższa.
1. Proszę obliczyć ciężar rzeczywisty, zaokrąglając ułamkowe części kilograma w górę do najbliższego pełnego kilograma.
2. Proszę obliczyć ciężar wymiarowy, mnożąc długość przesyłki przez jej szerokość i wysokość. Dla każdego wymiaru proszę zmierzyć największą odległość, zaokrąglając ją w górę do najbliższego pełnego centymetra. Otrzymany wynik jest objętością paczki. Następnie objętość należy podzielić przez 5000. Ułamki kilograma zaokrągla się w górę i pobiera opłatę wg następnej wyższej pozycji (co pełen kilogram).
3. Przedmiotem usługi jest przesyłka frachtowa, a nie poszczególne paczki wchodzące w jej skład.
 
4. Stawki dla usług paletowych krajowych - Klienci Przesyłarka.pl korzystają z indywidualnego cennika wynegocjowanego z firmą UPS. Ten punkt Regulaminu UPS nie dotyczy ich.
 
5. Dopłaty za palety niewymiarowe - usługa nie jest dostępna w serwisie Przesyłarka.pl.
 
6. Stawki przesyłek krajowych doręczanych tego samego dnia (za wyjątkiem elementów niestandardowych)
Waga rozliczeniowa – dla przesyłek paczkowych
Opłatę pobiera się na podstawie całkowitej wagi wszystkich paczek w danej przesyłce. Części kilograma zaokrągla się w górę i za przesyłkę pobiera się opłatę według następnej pozycji.
 

Sekcja 3 – Stawki opłat za przesyłki przychodzące 

Nie dotyczy Klientów Przesyłarka.pl
 

Sekcja 4 – Usługi i opłaty dodatkowe 

Pkt. 1- 4 nie dotyczą Klientów Przesyłarka.pl
 
5. UPS Returns – Przesyłki Zwrotne
Państwa towary mogą wrócić z taką samą łatwością, z jaką zostały wysłane. Niezależnie od tego, czy chcecie Państwo zwrócić przesyłkę z miasta w Europie, czy też ze świata, UPS Returns uprości cały proces. 
 
Usługa UPS 1 Attempt Returns Plus 
Opis: 
Umożliwia zamówienie odbioru paczki w celu jej szybkiego zwrotu. Kurier UPS wykona jedną próbę podjęcia zwracanego towaru. W przypadku opcji UPS 1 Attempt Returns Plus, jeżeli kurier nie będzie mógł odebrać zwracanego towaru za pierwszym razem, zostawi etykietę klientowi, aby ten oznakował nią towar i uzgodnił jego odbiór z UPS lub dostarczył go do odpowiedniej lokalizacji odbioru UPS. 
 
Usługa UPS 3 Attempts Returns Plus*
Opis: 
Umożliwia zamówienie odbioru paczki w celu jej szybkiego zwrotu. Kurier UPS wykona trzy próby podjęcia przesyłki zwrotnej w ciągu trzech kolejnych dni roboczych. Jeżeli trzecia próba odbioru będzie nieudana, kurier UPS zwróci etykietę, a Państwo będą musieli ponowić zamówienie. 
 
Usługa Druk i Wysyłanie Etykiet Zwrotnych UPS
Opis: 
UPS drukuje i wysyła etykiety zwrotne do Państwa klientów. Jest to przydatne w różnych sytuacjach, takich jak wycofanie produktu ze sprzedaży. Po oznakowaniu paczki etykietą klient może zlecić jej odbiór UPS. 
 
Usługa Drukowana Etykieta Zwrotna UPS
Opis: 
Umożliwia utworzenie i wydrukowanie etykiety i wysłanie jej wraz z przesyłką do ponad 135 krajów na całym świecie. Etykiety można również wysłać oddzielnie, już po nadaniu przesyłki. Państwa klient po prostu znakuje zwracany towar i zleca jego odbiór UPS lub dostarcza go do odpowiedniej lokalizacji odbioru UPS. W celu sprawdzenia dostępności tej usługi lub uzyskania szczegółów dotyczących lokalizacji UPS, proszę skontaktować się z biurem obsługi klienta UPS lub odwiedzić stronę www.ups.com.
 
Usługa Elektroniczna Etykieta Zwrotna UPS
Opis: 
Umożliwia wysłanie pocztą elektroniczną etykiety zwrotnej do klientów w ponad 135 krajach. Państwa klient może wydrukować etykietę zwrotną oraz pokwitowanie zanim zleci odbiór towaru firmie UPS lub dostarczy go do odpowiedniej lokalizacji odbioru UPS. W celu sprawdzenia dostępności tej usługi lub uzyskania szczegółów dotyczących lokalizacji UPS, proszę skontaktować się z biurem obsługi klienta UPS lub odwiedzić stronę www.ups.com.
 
Usługa Autoryzowane Przesyłki Zwrotne UPS (UPS Authorised Return Service)*
Opis: 
Autoryzowane przesyłki zwrotne UPS to usługa dostępna po podpisaniu odrębnej umowy, przeznaczona dla nadawców nadających duże ilości przesyłek , którzy zwracają produkty o podobnych wymiarach, wadze lub wartości, jak np. wkłady do drukarek. Usługa ta pozwala na zamówienie w UPS wcześniej wydrukowanych etykiet zwrotnych, które można dołączyć do wysyłanej przesyłki lub wysłać pocztą oddzielnie. Klient po prostu znakuje paczkę etykietą i zleca jej odbiór UPS.
 
Usługa UPS Returns Exchange*
Opis: 
Specjalna usługa polegająca na dostarczeniu przez kuriera UPS produktu na wymianę i odebraniu produktu zwracanego podczas tej samej dostawy. Opakowanie produktu na wymianę wykorzystuje się ponownie do zapakowania produktu zwracanego, w związku z czym proces zwrotu przebiega szybko i sprawnie. Usługa ta, świadczona na podstawie odrębnej umowy, jest idealna dla wymian gwarancyjnych lub zamiany produktów.
 
Usługa UPS Returns Pack and Collect*
Opis: 
Usługa dostosowywana do potrzeb klienta, zapewniająca Państwu pełną kontrolę nad zwrotami. Proszę zaplanować odbiór zwracanych towarów z określonego miejsca i w dogodnych ramach czasowych. Kurier UPS przyjedzie z opakowaniem dostarczanym przez UPS i odbierze zwracany produkt. Mają Państwo do wyboru jedną lub trzy próby odbioru, zależnie od potrzeb.
 
Usługa Zadeklarowana wartość przesyłki
Opis: 
Opłaty za wysyłkę i odbiór zostały obliczone dla wartości przesyłki wskazanej z punkcie 9.2 (b) Ogólnych Warunków Świadczenia Usług UPS, co wiąże się z ograniczeniem odpowiedzialności UPS przedstawionym w Sekcji 5 i następnych. Dzięki opcji „Zadeklarowana wartość przesyłki” mogą Państwo zwiększyć odpowiedzialność UPS z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki deklarując wyższą wartość przesyłki na dowodzie nadania UPS. Maksymalna zadeklarowana wartość towarów w paczce nie może przekraczać 50.000 USD lub równowartości tej kwoty w lokalnej walucie. UPS zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanej wartości przesyłki. Zadeklarowana przez Klienta wartość przesyłki nie może być wyższa od zwykłej wartości takiej przesyłki. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w „Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług UPS” w Sekcji 5.
Cena: 
Opłata za tę usługę w przypadku przesyłki międzynarodowej wynosi 1% zadeklarowanej wartości towarów, ale nie mniej niż 19,45 PLN. W przypadku przesyłek krajowych o wartości od 323 do 50.000 PLN opłata za usługę „Zadeklarowana wartość przesyłki” wynosi 2,80 PLN za przesyłkę. Za przesyłki o wartości od 50.001 do 100.000 PLN pobiera się opłatę w wysokości 0,1% deklarowanej wartości przesyłki, natomiast przesyłki o wartości powyżej 100.000 PLN wyceniane będą wg stawki 0,2% od deklarowanej wartości przesyłki. Aby zadeklarować
wartość przesyłki, należy wpisać wartość przesyłki oraz zaznaczyć kwadrat w polu „wartość zadeklarowana” na dowodzie nadania. W polu Numer Ref. 2 należy opisać zawartość przesyłki. Za przesyłki o wartości do 323 PLN nie pobiera się dodatkowej opłaty. 
 
Usługa Dostawy w soboty 
Opis: 
Dla przesyłek paczkowych lub przesyłek paletowych, przy których czas jest priorytetem, firma UPS oferuje wygodną usługę Dostawy w sobotę. Godziny dostawy w sobotę zależą od wybranej usługi wysyłki oraz od miejsca pochodzenia i przeznaczenia przesyłki. W przypadku WW Express Freight usługa ta jest dostępna tylko do wybranych miejsc przeznaczenia w USA i Kanadzie. W celu uzyskania informacji o dostępności serwisu prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta UPS lub odwiedzić stronę www.ups.com. 
 
Usługa Wymagany podpis 
Opis: 
UPS standardowo wymaga podpisu odbiorcy w przypadku wszystkich dostaw. Tylko na terenie niektórych krajów dostawy są dozwolone w ramach opcji „Driver Release” (dostawa do określonego miejsca w siedzibie odbiorcy bez potrzeby składania podpisu). Aby uniemożliwić doręczenie typu „Driver Release” w krajach, w których usługa ta jest dostępna, należy wybrać opcję „Wymagany podpis”.
 
Usługa Wymagany podpis osoby dorosłej
Opis: 
Proszę skorzystać z usługi Wymagany podpis osoby dorosłej, jeżeli z przyczyn prawnych lub innych pragną Państwo uniknąć doręczenia towarów do osób nieletnich. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku produktów alkoholowych lub tytoniowych (patrz: „Wysyłanie artykułów zabronionych na podstawie odrębnej umowy z UPS” w Sekcji 5) oraz innych produktów, gdy wolą Państwo, by odebrała je osoba dorosła.
 
Usługa Doręczenie wyłącznie pod wskazany adres
Opis: 
Doręczenie wyłącznie pod wskazany adres to dostawa paczki pod adres znajdujący się na etykiecie
wysyłkowej. Paczki wysyłane z opcją Doręczenie wyłącznie pod wskazany adres nie mogą być
przekierowywane lub doręczane pod inny/alternatywny adres. Doręczenie wyłącznie pod wskazany adres
jest dostępne zarówno w przypadku paczek adresowanych pod adresy prywatne jak i firmowe.
 
Usługa UPS carbon neutral 
Opis: UPS carbon neutral to usługa umożliwiająca bardziej odpowiedzialną wysyłkę. Za niską, zryczałtowaną opłatą pobieraną od konkretnej paczki lub palety UPS wykupi jednostki zredukowanej emisji dwutlenku węgla
(CO2), rekompensujące jego emisję spowodowaną przewozem tej przesyłki. Nabywane przez UPS jednostki
zredukowanej emisji równoważą obliczony wpływ dwutlenku węgla powstałego w wyniku wysyłki poprzez
ograniczenie jego ilości w innym miejscu, dzięki wsparciu projektów ochrony środowiska. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ups.com/carbonneutral. 
 
Usługa Zwrot Dokumentów (wyłącznie krajowe) 
Opis: 
Klient może zażyczyć sobie od UPS usługę polegającą na zwrocie dokumentów towarzyszących przesyłce po ich podpisaniu przez odbiorcę. UPS odeśle je do nadawcy w ciągu 4 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki (gwarantowany termin doręczenia). Usługa „Zwrot dokumentów” podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług UPS. UPS oferuje śledzenie przesyłek kurierskich ze zwracanymi dokumentami od momentu nadania do doręczenia. Przesyłki kurierskie ze zwracanymi dokumentami doręczane są bezpośrednio do adresata lub osoby uprawnionej do odbioru. UPS uzyskuje pokwitowanie przesyłek kurierskich ze zwracanymi dokumentami.
 
6. Koszty dodatkowe
Dopłata paliwowa  - nie dotyczy Klientów Przesyłarka.pl.
 
Doręczenie pod adres prywatny 
Opis: 
UPS zapewnia doręczenie przesyłki zarówno pod adresy firmowe jak i prywatne. Doręczenie pod adres prywatny jest definiowane jako doręczenie do prywatnego domu (mieszkania), przy czym obejmuje ono również doręczenie do firmy działającej w domu (mieszkaniu). Dla każdej przesyłki doręczanej pod adres prywatny zastosowanie ma dodatkowa opłata.
 
Specjalna obsługa przesyłek niedoręczalnych
Opis: 
W przypadku wszystkich przesyłek w granicach UE oraz krajowych przesyłek paczkowych i paletowych, jeśli UPS podejmie kroki w celu doręczenia przesyłki i zakończą się one niepowodzeniem, automatycznie odeślemy przesyłkę za pomocą usługi UPS Standard (tam, gdzie jest dostępna). Kosztami zwrotu obejmującymi koszty transportu wraz z dopłatą paliwową zostanie dodatkowo obciążony nadawca przesyłki, z wyjątkiem przesyłek krajowych, w przypadku których kosztami zwrotu dodatkowo zostanie obciążony płatnik przesyłki. W przypadku wszystkich przesyłek poza obszarem UE, UPS skontaktuje się z nadawcą i postąpi zgodnie z instrukcjami. Za wysłanie każdej takiej niedoręczalnej przesyłki będzie pobrana od nadawcy opłata za wysyłkę oraz opłata dodatkowa.
 
Opłata za usługę odbioru 
Opis: 
Możesz nadać przesyłkę z domu lub biura, planując odbiór on-line na stronie ups.com lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 489 48 77. Wszystkie paczki zostaną odebrane w ramach jednego zlecenia. Usługa odbioru może być zaplanowana na ten sam lub kolejny dzień. Ilość odbieranych paczek nie wpływa na opłatę stosowaną za usługę odbioru.
Opłata za usługę odbioru ma zastosowanie w przypadku odbioru paczek w ramach usług zwrotnych Elektroniczna Etykieta Zwrotna oraz Drukowana Etykieta Zwrotna a także dla ustalonych lub okazjonalnych adresów podjęcia. Opłatę za usługę odbioru można realizować gotówką.
 
Opłata jest jednolita dla wszystkich sposobów zgłoszenia usługi odbioru:
- Odbiór tego samego dnia / zgłoszenie przez telefon
- Odbiór tego samego dnia / zgłoszenie on-line
- Odbiór innego dnia / zgłoszenie przez telefon
- Odbiór innego dnia / zgłoszenie on-line
 
Opłata za odbiór nie będzie stosowana w przypadku:
- Odbiorów paczek w ramach usługi zwrotnej UPS 1 Attempt oraz UPS 3 Attempts Returns Plus. Jeżeli próba odbioru w usłudze UPS 1 Attempt Returns Plus będzie nieudana, każde kolejne zgłoszenie odbioru paczki będzie wiązać się z opłatą.
- Usługi odbioru, która obejmuje między innymi międzynarodowe przesyłki do miejsc przeznaczenia poza obszarem Unii Europejskiej.
- Odbiorów paczek w ramach usług: UPS Express Paletowy, UPS Standard Paletowy, UPS Today Express, UPS Today Express Saver, UPS Today Standard, UPS Today Dedykowany Kurier.
 
Opłata za dodatkową obsługę dla nietypowych przesyłek¹*
Opis: 
Dodatkowa obsługa oraz opłaty za dodatkową obsługę mają zastosowanie w następujących przypadkach:
Przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna
Przedmioty o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej
Przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. gumy, itp.)
Przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia)
Paczki, których dłuższy bok przekracza 100 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm
Paczki, których waga rzeczywista jest większa niż 32 kg
Przesyłki, w których średnia waga paczki w przesyłce przekracza 32 kg i waga każdej paczki nie jest określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS.

UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi. Opłata za dodatkową obsługę nie będzie naliczana, kiedy zastosowana jest opłata dodatkowa za dużą paczkę.
 
Opłata dodatkowa za dużą paczkę¹*
Opis: 
Dana paczka jest traktowana jako „Duża paczka”, kiedy jej długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)] łącznie wynoszą więcej niż 330 cm, ale nie przekraczają maksymalnego rozmiaru UPS wynoszącego 419 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg. Ponadto zostanie zastosowana opłata dodatkowa za dużą paczkę.
Opłata: 
Obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 170 PLN za paczkę dodana do podstawowego kosztu przesyłki.
 
Rozmiary przekraczające dozwolone limity
Opis: 
Paczki o wadze rzeczywistej przekraczającej 70 kg lub o długości przekraczającej 274 cm, lub paczki, których suma długości i obwodu [(2 x szerokość) + (2 x wysokość)] przekracza 419 cm nie będą przyjmowane do transportu. Jeśli paczka taka znajdzie się w systemie małych paczek UPS, to naliczona zostanie dodatkowa opłata. Paczki, których suma długości i obwodu przekracza 419 cm będą podlegać również opłacie dodatkowej za dużą paczkę.
Opłata: 
Oprócz standardowych kosztów wysyłki naliczona zostanie kwota 530 PLN za każdą paczkę.
 
7. UPS My choice 
UPS My Choice¹ pomaga nadawcom:
Zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji dostawy podczas pierwszej próby doręczenia.
Zmniejszyć ilość przychodzących telefonów z pytaniami na temat przesyłek i zwrotów.
Poprawić jakość obsługi klienta.
Zwiększyć zadowolenie klienta z procesu robienia zakupów przez internet.
 
UPS My Choice oferuje odbiorcom, którzy otworzą konto, kontrolę i elastyczne opcje planowania dostaw. Zmiany w planowanych dostawach mogą być robione zarówno z komputera jak i przez urządzenia mobilne.
Odbiorca przesyłki może wybrać rodzaj i sposób otrzymywania informacji o przesyłkach. Powiadomienia mogą być wysyłane o nadaniu przesyłki, o doręczeniu w dniu następnym, o doręczeniu w tym samym dniu, o zmianach w harmonogramie dostawy, o potwierdzeniu doręczenia. Informacje mogą być wysyłane na jeden lub wiele sposobów: SMS, wiadomość e-mail, wiadomość głosowa na telefon komórkowy lub przez
aplikację mobilną.
W informacji o dostawie podane jest zwykle 4-godzinne okno doręczenia
UPS My Choice oferuje internetowy kalendarz doręczeń, co usprawnia zarządzanie i monitorowanie dostawami przez odbiorcę.
 
Odwiedź www.ups.com/mychoice, aby uzyskać więcej informacji.
 
Opcje doręczeń
 
Przekierowanie lub zmiana daty doręczenia:
Zmiana daty doręczenia: możliwość doręczenia innego dnia.
Doręczenie pod inny adres: możliwość przekierowania doręczenia pod inny adres.
Wysyłka do lokalizacji UPS Access Point: paczki mogą zostać doręczone do lokalizacji UPS Access Point² (odwiedź stronę www.ups.com/accesspoint, aby uzyskać więcej informacji o UPS Access Point)
Przekierowanie na pierwotny adres: Jeżeli UPS podczas nieobecności odbiorcy pod wskazanym adresem, dostarczył paczkę do najbliższej lokalizacji UPS Access Point, odbiorca może zażyczyć sobie powtórnego doręczenia jego paczek pod oryginalny adres.
W przypadku urlopu można zlecić przetrzymanie paczek przez UPS lub doręczenie w jeden z trzech dni po powrocie z urlopu.
Przetrzymanie paczki w lokalizacji UPS.
Doręczenie do sąsiada : możliwość zlecenia doręczenia paczek do sąsiada.
 
8. Pozostałe Usługi UPS - nie dotyczą Klientów Przesyłarka.pl
 
9. UPS Access Point
UPS Access Point to placówki UPS oferujące wygodny sposób nadawania lub doręczania paczek w czasie i miejscu dogodnym dla Państwa klientów. Wykorzystując takie punkty handlu detalicznego jak kioski z prasą, sklepy spożywcze czy stacje benzynowe, Państwa klienci mogą skorzystać z dłuższych godzin otwarcia oraz większej wygody. Aby wyświetlić wszystkie lokalizacje UPS Access Point z ich dniami i godzinami otwarcia, prosimy odwiedzić stronę www.ups.com.
 
Dostępne opcje:
 
Wysyłka bezpośrednio do lokalizacji UPS Access Point™
Mają Państwo możliwość ustawienia UPS Access Point jako opcji doręczenia. Gdy Państwa klienci zamawiają produkty przez internet, jako punkt doręczenia mogą wybrać lokalizacje UPS Access Point. Klienci otrzymują powiadomienie e-mail lub SMS, informujące, że przesyłka jest gotowa do odbioru w wybranej lokalizacji UPS Access Point Mogą Państwo korzystać z systemu wysyłkowego UPS Internet Shipping, aby wysyłać przesyłki bezpośrednio do dogodnej lokalizacji UPS Access Point, skąd Państwa klient może je odbierać.
 
Doręczenie wyłącznie do adresata
Będą Państwo mogli zaoferować swoim klientom opcję odbioru paczki w lokalizacji UPS Access Point tylko przez adresata znajdującego się na etykiecie (brak możliwości odbioru przez osobę trzecią). Opłata za przesyłkę będzie wynosić 11,85 PLN.
 
Kod zwolnienia paczki
Mają Państwo możliwość podania kodu PIN swoim klientom, umożliwiając im wyznaczenie osoby trzeciej do odbioru paczki w ich imieniu. Opcja ta umożliwia również korzystanie z sieci UPS Access Point, gdy tożsamość odbiorcy nie jest znana (np. w przypadku pracowników serwisu). Bezpłatnie. 
Prosimy pamiętać:
Do lokalizacji UPS Access Point mogą być doręczane wyłącznie przesyłki  spełniające następujące wymagania dotyczące wagi i wymiarów:
- Maksymalna waga (waga rzeczywista) paczki to 20 kg
- Maksymalna długość paczki to 97 cm
- Maksymalne wymiary paczki po zsumowaniu długości i obwodu  to 330 cm
Zadeklarowana wartość paczki w przypadku opcji “Wysyłka  bezpośrednio do lokalizacji UPS Access Point” musi być mniejsza  niż 5,000 USD (lub jej wartość w walucie lokalnej). Informację o  zadeklarowanej wartości paczki wysłanej jako Opłacone nadanie  można znaleźć w sekcji “Informacja referencyjna” rozdział "Artykuły
niedozwolone i ograniczenia dotyczące usług".
Lokalizacje UPS Access Point™ przechowują paczki przez  ograniczoną ilość czasu. Na stronie www.ups.com/accesspoint  znaleźć można informacje o tym, jak długo paczki będą  przechowywane i dostępne do odbioru przez Państwa lub  wyznaczoną stronę trzecią w kraju doręczenia. Nieodebrane paczki  zostaną przez UPS zwrócone do nadawcy jako niedoręczalne.
Przed wydaniem jakiejkolwiek przesyłki odbiorcy lub osobie  upoważnionej przez odbiorcę pracownicy lokalizacji  UPS Access Point™ mogą poprosić o okazanie dokumentu  tożsamości. Na stronie www.ups.com/accesspoint zamieściliśmy  informacje o tym, jakie dokumenty tożsamości mogą być  wymagane w danym kraju doręczenia.
Stawki zostaną określone w momencie nadania, za wyjątkiem  przypadków, gdzie zostały one określone w umowie.
Paczki międzynarodowe zawierające towary niebezpieczne lub  objęte programem ISC nie są objęte usługą wysyłki do lokalizacji  UPS Access Point™. Informacje o pozostałych ograniczeniach w  kraju doręczenia znaleźć można pod adresem ups.com/accesspoint. 
Powiadomienie dla Odbiorcy oraz Doręczenie do lokalizacji UPS Access Point™.
UPS dostarczy paczki objęte usługą „Wysyłka bezpośrednio do lokalizacji UPS Access Point™ do wyznaczonej lokalizacji UPS Access Point™. Z chwilą doręczenia paczki do lokalizacji UPS Access Point™ lub w chwilę potem stan monitorowania paczki zostanie zmieniony, by pokazać, że oczekuje ona na odbiór (np. „Dostarczono do lokalizacji UPS Access Point™, oczekuje na odbiór przez klienta”). Próby doręczenia do wyznaczonej lokalizacji UPS Access Point™ stanowią próby doręczenia na potrzeby Gwarancji zwrotu pieniędzy UPS. Na potrzeby Gwarancji zwrotu pieniędzy UPS doręczenie będzie traktowane jako zrealizowane po dostarczeniu paczki do wyznaczonej lokalizacji UPS Access Point™. 
 
Dane osobowe
Ogólne Warunki Świadczenia Usług UPS oraz Powiadomienie o Prywatności UPS mają zastosowanie do przetwarzania informacji osobowych w zakresie używania usług UPS Access Point™. Dodatkowo, UPS może, jako dostawca usługi w imieniu Twoim lub Twojego klienta i tam gdzie jest to dostępne, przekazać za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub w formie telefonicznej powiadomienie dotyczące statusu przesyłki zawierające m.in. informację, iż (1) przesyłka znajduje się w systemie UPS oraz w drodze do punktu UPS Access Point™, (2) przesyłka jest opóźniona lub powstały inne problemy związane z jej transportem, (3) przesyłka jest gotowa do podjęcia w punkcie UPS Access Point™ i/lub (4) powiadomienie przypominające, iż przesyłka jest gotowa do podjęcia w punkcie UPS Access Point™ i zostanie zwrócona do Klienta jeśli nie zostanie podjęta w określonym terminie („Powiadomienie o Statusie”). Działając w imieniu własnym lub Twojego klienta, oświadczasz oraz gwarantujesz, iż otrzymałeś konkretną zgodę od adresata (i będziesz przechowywał taką zgodę) w zakresie jaki jest wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym, jeśli ma to zastosowanie, wg jurysdykcji miejsca zamieszkania adresata) w celu umożliwienia UPS użycia informacji osobowych adresata dla realizacji usług UPS Access Point™ oraz wysłania do adresata wiadomości e-mail oraz innych powiadomień dotyczących usług UPS Access Point™, w tym, bez ograniczeń, Powiadomień o Statusie.
 
Doręczenie do UPS Access Point™ w przypadku nieobecności odbiorcy w domu
Po pierwszej nieudanej próbie doręczenia na adres prywatny, UPS może doręczyć paczkę do lokalizacji UPS Access Point znajdującej się w pobliżu adresata. W takim przypadku pozostawione zostanie awizo informujące Państwa klienta od której godziny paczka będzie do odebrania w lokalizacji UPS Access Point.
 
Opłacone nadanie
Korzystając z lokalizacji UPS Access Point, Państwa klienci mogą łatwiej dokonywać wysyłki lub zwrotów produktów. Przesyłki z przyklejoną etykietą wysyłkową UPS mogą zostać nadane w dogodnej dla klienta lokalizacji UPS Access Point.
 
Usługa UPS Access Point™ Przesyłka zwrotna bez etykiety, umożliwia konsumentowi końcowemu nadanie zapakowanej przesyłki zwrotnej w lokalizacji UPS Access Point™ podając pracownikowi UPS Access Point tylko nazwę nadawcy, do której paczka ma zostać zwrócona. Usługa "UPS Access Point Przesyłka zwrotna bez etykiety" jest dostępna tylko na podstawie odrębnej umowy
 
10. Odprawa celna UPS - nie dotyczy Klientów Przesyłarka.pl

 

Sekcja 5 – Informacja referencyjna 

1. Nie dotyczy Klientów Przesyłarka.pl
 
2. Artykuły niedozwolone i ograniczenia dotyczące usług 
 
Wymienionych poniżej artykułów nie wolno wysyłać zarówno w usługach krajowych jak i międzynarodowych (o ile nie zawarto w tym celu odrębnej umowy):
Artykuły o wyjątkowej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie  szlachetne, znaczki, przedmioty unikalne, złoto i srebro)
Bagaż bez właściciela (za wyjątkiem nadanego do wybranych krajów  za pośrednictwem uczestniczących punktów Mail Boxes Etc.)
Biżuteria lub zegarki na rękę (oprócz sztucznej biżuterii i niskiej klasy  zegarków) o wartości przekraczającej 500 USD lub równowartość tej  kwoty w lokalnej walucie¹ .
Broń palna
Futra
Kość słoniowa i wykonane z niej wyroby
Materiały pornograficzne
Napoje alkoholowe
Nasiona
Pieniądze, papiery wartościowe, takie jak czeki, weksle, obligacje,  książeczki oszczędnościowe, bony skarbowe, akcje oraz inne  dokumenty, takie jak przedpłacone karty (pre-paid) 
Rośliny
Rzeczy osobiste (za wyjątkiem nadanych do wybranych krajów za  pośrednictwem uczestniczących punktów Mail Boxes Etc.)
Skóry zwierząt (nieudomowionych)
Towary/materiały niebezpieczne (zgodnie z przepisami IATA oraz ADR)
Towary nietrwałe
Tytoń i produkty tytoniowe
Żywe zwierzęta
Przesyłek doręczanych na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego,  Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania  karnego, Ordynacji podatkowej, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli,
ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy  Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o odpowiedzialności za  naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Rzeczy osobiste to przedmioty należące do nadawcy, przeznaczone do jego osobistego użytku i posiadane od co najmniej sześciu miesięcy. Dokładna definicja rzeczy osobistych (znajdująca się w odpowiednich przepisach celnych) różni się w zależności od kraju. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z biurem obsługi klienta UPS. Bagaż bez właściciela oznacza walizki, teczki, torby, plecaki, aktówki i inne podobne przedmioty, niezależnie od ich zawartości (tego typu przedmioty mogą być wysyłane puste, nie zamknięte i prawidłowo zapakowane zgodnie ze wskazówkami UPS).
 
O ile nie zawarto w tym celu odrębnej umowy, UPS nie świadczy usług międzynarodowych polegających na przywozie na teren UE z państw nienależących do UE przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. UE L 77 z 24.03.2009, str. 1). 
 
Niedozwolone są również: towary przewożone z zastosowaniem karnetu ATA oraz inne towary czasowo importowane i eksportowane; towary przewożone z zaświadczeniami FCR, FCT i CAD (Płatność za pobraniem); przesyłki z wewnętrznymi wadami, które ze względu na swój charakter mogą zabrudzić, niekorzystnie wpłynąć lub uszkodzić osoby, towary lub urządzenia; przesyłki, których zawartość lub opakowanie naraża osoby trzecie lub UPS (lub jego podwykonawców) na szkodę; towary, których przewóz jest prawnie zabroniony w kraju pochodzenia, tranzytu lub przeznaczenia (np. kość słoniowa i wykonane z niej wyroby), towary podlegające akcyzie (np. alkohol) lub które wymagają specjalnych urządzeń, środków bezpieczeństwa lub zezwoleń. Zgodnie z prawem właściwym pewne towary mogą być przewożone wyłącznie w określonych warunkach, a niektóre nie mogą być transportowane drogą powietrzną (np. ciecze w pojemnikach szklanych). 
 
Wysyłanie artykułów niedozwolonych na podstawie odrębnej umowy z UPS Niektóre artykuły wskazane jako zabronione mogą być akceptowane do transportu przez UPS na podstawie odrębnej umowy. Takie umowy będą dostępne dla klientów regularnie korzystających z usług UPS i którzy będą zdolni sprostać wszystkim obowiązującym przepisom.
 
UPS wdrożył program International Special Commodities (ISC) umożliwiający klientom wysyłkę towarów zabronionych (przykład: towary wymagające specjalistycznej dokumentacji lub towary, które podczas transportu mogą ulec zepsuciu) od określonych miejsc docelowych.
 
Wymienione poniżej artykuły objęte są programem ISC:
Napoje alkoholowe
Substancje biologiczne kategorii B, z wyłączeniem próbek pochodzenia  zwierzęcego oraz z wyłączeniem próbek pochodzenia ludzkiego
Rośliny
Produkty nietrwałe (ryby i mięso)
Nasiona
Tytoń
Specjalne wyjątki
 
Nie wszystkie towary mogą być wysyłane do wszystkich krajów. Program ten wymaga odrębnej umowy. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z opiekunem handlowym lub zadzwonić pod numer 22 489 48 77.
 
Napoje alkoholowe
UPS oferuje program dostawy alkoholu, który umożliwia klientowi wysyłkę napojów alkoholowych zawierających poniżej 70% stężenia alkoholu na terenie i pomiędzy niektórymi państwami. Podczas gdy dla stron prowadzących wysyłki w sektorze alkoholi nadal potrzebna jest umowa, to proces weryfikacji przebiega na tyle sprawnie, aby umożliwić klientom jak najszybsze rozpoczęcie realizacji takich wysyłek. Napoje alkoholowe mogą być wysyłane po uiszczeniu opłaty akcyzowej lub w ramach zawieszenia opłaty celnej. Ich stężenie alkoholu nie może przekraczać 70% i muszą znajdować się w pojemnikach o maksymalnej pojemności 5 litrów.
 
UPS przyjmuje krajowe przesyłki takiego alkoholu w następujących państwach: Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy. W przypadku przesyłek międzynarodowych alkohol może być przesyłany pomiędzy państwami członkowskimi UE, za wyjątkiem Finlandii i Szwecji. Kraje, które nie znajdują się w obszarze celnym UE lub wspólnej strefy podatku VAT w UE, są wykluczone. Napoje alkoholowe w ramach zawieszenia opłaty celnej nie mogą być dostarczane na obszarze bądź z terenu Łotwy i Malty. Paczki zawierające napoje alkoholowe należy wyraźnie oznaczyć na etykiecie przesyłki, liście przewozowym lub innej dokumentacji przewozowej jako „napoje alkoholowe”. Napoje te nie powinny być dołączane do przesyłki z produktami bezalkoholowymi. Ponadto paczki z napojami alkoholowymi należy umieścić oddzielnie od pozostałych podczas przygotowania do odbioru przez UPS.
 
UPS wyraża zgodę na dostarczanie napojów alkoholowych wyłącznie osobie pełnoletniej. A zatem, jeśli paczka ma być wysłana na adres zamieszkania osoby prywatnej, należy zaznaczyć opcję „Wymagany podpis osoby dorosłej” (patrz Sekcja 4 niniejszego przewodnika). 
 
Produkty takie jak alkohol podlegają ograniczeniom celnym we wszystkich państwach członkowskich UE. W związku z powyższym, do wszystkich przesyłek międzynarodowych oraz niektórych krajowych, musi być dołączona określona dokumentacja lub oznaczenia podatkowe. Prosimy zauważyć, że UPS nie uzyskuje automatycznie podpisu odbiorcy na dokumentach opłaty akcyzowej, ani nie zwraca ich w sposób automatyczny stronie wysyłającej.
 
Szczegółowe informacje na temat opłaty akcyzowej zostały opublikowaneprzez Komisję Europejską i są dostępne w Internecie² . W celu uzyskania dodatkowych informacji mogą Państwo również skontaktować się z przedstawicielem handlowym i poprosić o ulotkę dotyczącą przewozu napojów alkoholowych za pośrednictwem UPS. 


Ogólne przepisy

Nadawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w każdym kraju. Przesyłki podlegają kontroli celnej lub kontroli przedstawicieli władz państwowych, co może spowodować opóźnienie w doręczeniu. UPS zastrzega sobie prawo do odmowy lub zawieszenia świadczenia usług w odniesieniu do przesyłki, na której nie umieszczono informacji umożliwiających kontakt z nadawcą i odbiorcą, oraz artykułów, które zdaniem UPS nie nadają się do transportu, nie są dostatecznie opisane lub odpowiednio zaklasyfikowane lub nie są zapakowane i oznakowane w sposób odpowiedni do usługi lub jeżeli nie towarzyszy im wymagana dokumentacja.
 
UPS nie podejmie świadczenia usług w odniesieniu do towarów, których przewozu lub objęcia usługami pocztowymi zabraniają Ogólne Warunki Świadczenia Usług UPS lub przepisy krajowe, miejscowe lub lokalne w kraju pochodzenia lub przeznaczenia, lub które mogą naruszyć obowiązujące przepisy eksportowe, importowe lub inne, albo zagrozić bezpieczeństwu pracowników, przedstawicieli i podwykonawców UPS lub środkom transportu, lub które, zdaniem UPS, zabrudzą, poplamią lub inaczej uszkodzą inne towary lub urządzenia, lub których transport jest niewykonalny ze względu na koszt lub trudności techniczne. 
Towary Niebezpieczne
UPS stosuje się do przepisów transportu lotniczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) oraz do przepisów transportu drogowego zawartych w UN ADR i nie przyjmuje do przewozu Towarów Niebezpiecznych ani w usługach krajowych, ani międzynarodowych. Lokalne przepisy w poszczególnych krajach odnoszą się również do transportu drogowego. 
 
Firmy wysyłające Towary Niebezpieczne bez należytego oznakowania, odpowiedniej dokumentacji lub opakowania mogą ponieść surowe kary pieniężne i odpowiedzialność karną. Korzystając z usług UPS, należy pamiętać również o następujących sprawach:
1. Jeżeli ponownie wykorzystuje się opakowanie lub karton, należy usunąć wszystkie stare naklejki. Jeśli pozostaną na nich oznakowania „Towary Niebezpieczne”, spowoduje to zatrzymanie i kontrolę przesyłki, a tym samym opóźnienie doręczenia i problemy dla Państwa, jak również Państwa klientów.
2. W przypadku wysyłania artykułów, które mogą być mylnie uznane za Towary Niebezpieczne (np. ze względu na dziwną nazwę, wygląd itp.), warto wyraźnie oświadczyć w dokumentach przewozowych, że dane towary „nie są klasyfikowane jako Towary Niebezpieczne”. Dzięki temu przesyłka nie będzie narażona na niepotrzebne opóźnienia. Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może pociągnąć za sobą surowe kary dla nadawcy.
 
Ograniczenia dotyczące usług
 
UPS nie dostarcza i nie odbiera przesyłek ze skrytek pocztowych. Maksymalna wartość i zadeklarowana wartość jednej paczki w usłudze krajowej lub międzynarodowej lub palety w usłudze krajowej może wynosić 50 tys. USD lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie. 
 
Maksymalna wartość i zadeklarowana wartość jednej palety w przypadku przesyłki Worldwide Express Freight może wynosić 100.000 USD lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie. 
 
Maksymalna wartość i zadeklarowana wartość paczki zawierającej biżuterię lub zegarki na rękę (oprócz sztucznej biżuterii i niskiej klasy zegarków) może wynosić 500 USD lub równowartość tej kwoty w lokalnej
walucie¹.
 
Usługa Przesyłka za pobraniem (COD) jest świadczona w obrębie UE, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Maksymalna kwota, jaka może być pobrana, wynosi 50 tys. USD lub równowartość w walucie lokalnej za paczkę w przypadku transakcji czekowych. Usługa COD nie jest dostępna dla usług paletowych.
Maksymalna kwota w gotówce przyjmowana przez UPS od jednego adresata dla jednego nadawcy na dzień wynosi 5 tys. USD lub równowartość w walucie lokalnej (we Francji maksimum 750 EUR, 3,000 EUR we Włoszech). Maksymalna wartość i zadeklarowana wartość paczki w przypadku przesyłki krajowej zwrotnej UPS 1 Attempt Returns Plus wynosi 999 USD, a w przypadku przesyłki krajowej zwrotnej UPS 3 Attempts Returns Plus - 50,000 USD lub równowartość w walucie lokalnej. Maksymalna wartość i zadeklarowana wartość palety w
przypadku przesyłki Worldwide Express Freight wynosi 100,000 USD lub równowartość w walucie lokalnej. Maksymalna wartość i zadeklarowana wartość paczki nadanej w lokalizacji UPS Access Point lub w placówkach MBE wynosi 1,000 USD lub równowartość w lokalnej walucie.
Maksymalna wartość i zadeklarowana wartość paczki w przesyłce międzynarodowej UPS 1 Attempt Returns Plus lub UPS 3 Attempts Returns Plus wynosi 50,000 USD; pod warunkiem, że dla każdej takiej przesyłki z rzeczywistą lub zadeklarowaną wartością przekraczającą kwotę 999 USD, nadawca stworzy zestawienie wartości przesyłki i uzyska na nim podpis kuriera przy przekazywaniu przesyłki do UPS. W przypadku braku podpisanego zestawienia wartości przesyłki, maksymalna lub zadeklarowana wartość jest ograniczona do 999 USD. Informację o równowartości tych kwot w lokalnej walucie można uzyskać w biurze obsługi klienta UPS.
 
Ograniczenia ciężaru i rozmiarów
 
Firma UPS ustaliła ograniczenia wagi i rozmiaru paczek obowiązujące dla wszystkich usług UPS. Ograniczenia podane poniżej odnoszą się jedynie do pojedynczych paczek. Nie ma ograniczeń odnośnie całkowitej masy wysyłki lub całkowitej liczby paczek w wysyłce.
 
Waga i wymiary przesyłek w usługach międzynarodowych oraz krajowych usługach paczkowych:
Maksymalny ciężar jednej paczki (rzeczywisty) wynosi 70 kg².
 
Maksymalna długość paczki wynosi 274 cm w przypadku wszystkich usług paczkowych.
 
Suma długości i obwodu paczki może wynosić maksymalnie 419 cm.
 
Paczki, które ważą ponad 25 kg, muszą być oznakowane specjalną etykietą ciężkiej paczki.
 
Paczki o dużej różnicy pomiędzy rozmiarem i wagą mogą mieć większy ciężar wymiarowy niż ich faktyczna  waga. W takim przypadku UPS zastosuje opłaty w oparciu o ciężar wymiarowy.
 
Paczki, które wymagają dodatkowych czynności przewozowych, mogą podlegać opłacie za dodatkową obsługę. Paczki, których wymiary przekraczają pewne ograniczenia rozmiarowe, ale nie są większe niż maksymalny rozmiar paczki ustalony przez UPS, mogą podlegać dodatkowej opłacie dla dużych paczek.
 
Paczki, które wykraczają poza ograniczenia UPS dotyczące wagi i rozmiaru, nie są przyjmowane do przewozu. Jeżeli znajdą się w systemie małych paczek UPS, będą podlegać opłacie za przekroczenie maksymalnych limitów.
 
Waga i wymiary przesyłek krajowych doręczanych tego samego dnia
Maksymalny ciężar pojedynczej paczki wynosi 70 kg w usługach UPS Today Express Saver i UPS Today Standard. 
 
W usłudze UPS Today Express maksymalna waga paczki wynosi 70 kg. Realizacja usług UPS Today, w przypadku gdy ciężar przesyłki przekracza 70 kg, jest możliwa wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu z biurem
obsługi klienta UPS.
 
Maksymalna długość paczki wynosi 120 cm, szerokość 80 cm, a wysokość 80 cm.
 
Suma długości i obwodu paczki nie może przekroczyć 300 cm. 
 
Opakowanie w kształcie tuby może mieć maksymalną długość 50 cm oraz maksymalną średnicę 25 cm.
 
¹ Sztuczna biżuteria i niskiej klasy zegarki na rękę: biżuteria i zegarki, których cena detaliczna jest niższa niż 150 USD za sztukę i które nie zawierają metali i/lub kamieni szlachetnych ² Ograniczenia wymienione powyżej dotyczą większości paczek i miejsc przeznaczenia, ale ze względu na różne lokalne ograniczenia mogą występować różnice między poszczególnymi krajami. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze obsługi klienta UPS. 
 

3. Gwarancja zwrotu pieniędzy UPS 

Gwarancja zwrotu pieniędzy
 
Dla niektórych usług i miejsc przeznaczenia UPS oferuje bezpłatnągwarancję zwrotu opłat za przesyłkę. Aby sprawdzić, czy gwarancja ma zastosowanie do danej przesyłki, prosimy skorzystać z funkcji „Obliczanie czasu i kosztu przesyłki” na stronie www.ups.com i wprowadzić dane dotyczące przesyłki. Informacje można uzyskać także w biurze obsługi klienta UPS. W przypadku, gdy gwarancja zwrotu pieniędzy ma zastosowanie, to jeżeli UPS nie podejmie próby dostawy w odpowiednim czasie, na wniosek klienta UPS zwróci Państwu (lub innej osobie, która opłaciła przewóz) opłatę za przesyłkę lub zapisze na koncie takiej osoby kwotę równą takiej opłacie (lub jej odpowiednią część, jeżeli jedynie niektóre paczki z większej przesyłki nie zostaną doręczone w określonym czasie) bez jakiejkolwiek dopłaty, podatku VAT, cła, innych podatków i opłat, pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące warunki: 
a) dokumenty przewozowe (łącznie z etykietami) muszą być prawidłowo wypełnione, a paczka musi mieć papierową etykietę przygotowaną przy pomocy narzędzi UPS online wspomagających rozwiązania wysyłkowe lub w inny sposób zgodny ze wskazówkami UPS dotyczącymi opakowań;
b) do paczki musi być dołączona pełna i prawidłowo wypełniona dokumentacja wymagana przez kraj pochodzenia lub kraj przeznaczeniaoraz przez wszystkie kraje tranzytowe;
c) w wypadkach, w których ma to zastosowanie, paczka musi być zaopatrzona w naklejkę kierunkową dostawy w sobotę (dla miejsc przeznaczenia, dla których ta usługa jest dostępna);
d) przesyłka musi zostać dostarczona UPS nie później niż w ostatecznym terminie określonym przez UPS dla dostawy z gwarantowanym terminem doręczenia;
e) z prośbą o zwrot pieniędzy należy zwrócić się do UPS na piśmie lub telefonicznie w ciągu 15 dni kalendarzowych od upływu gwarantowanego terminu doręczenia i podać następujące informacje: imię i nazwisko (lub nazwę firmy) odbiorcy, adres, datę wysyłki oraz numer przesyłki UPS; f) przesyłka nie może podlegać dodatkowym czynnościom przewozowym, dopłacie za paletę niewymiarową lub zawierać dużej paczki, jak opisano w sekcji „Usługi i opłaty dodatkowe” niniejszego Przewodnika.
 
Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy opóźnienie w dostawie wynika z a) niespełnienia przez paczkę ograniczeń lub wymogów określonych w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług UPS, (w tym w ustępie 3.1 tych Warunków oraz w niniejszym Przewodniku) lub przepisach prawa, b) ze zdarzeń znajdujących się poza naszą kontrolą (wymienionych w ustępie 6 Ogólnych Warunków Świadczenia Usług UPS) c) z powodu zawieszenia wykonywania usług lub odmowy świadczenia usług, jak przewiduje ustęp 3.3 Ogólnych Warunków Świadczenia Usług UPS lub d) ustanowienia jakiegokolwiek zastawu przez UPS zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług UPS lub przepisami prawa. 
 
W celu uniknięcia wątpliwości, odpowiedzialność UPS z tytułu gwarancji zwrotu pieniędzy ogranicza się do przypadków wymienionych powyżej i gwarancja ta w żaden inny sposób nie stanowi żadnej formy zobowiązania lub oświadczenia, że przesyłka dotrze w konkretnym terminie. Gwarantowany termin doręczenia przesyłek kurierskich jest określony w postanowieniach niniejszego Przewodnika dotyczących poszczególnych rodzajów usług.
 

4. Odpowiedzialność 

Odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub opóźnienie przesyłki
Poniżej dla celów informacyjnych przedstawiamy streszczenie niektórych postanowień Ogólnych Warunków Świadczenia Usług UPS („Ogólne Warunki”). Pełna wersja tych Ogólnych Warunków została zamieszczona w Sekcji 5 i ma charakter rozstrzygający w przypadku rozbieżności z niniejszym streszczeniem.
 
Usługi Międzynarodowe: W przypadku świadczenia usług międzynarodowych zarówno w odniesieniu do przesyłek kurierskich, jak i przesyłek towarowych mogą znaleźć zastosowanie konwencje międzynarodowe: w szczególności Konwencja Warszawska lub Montrealska w przypadku usług przewozu lotniczego oraz Konwencja CMR w przypadku przewozu drogowego. Niektóre prawa krajowe mogą również stanowić, że zasady określone w tych konwencjach znajdują zastosowanie do przewozów krajowych.
 
Jeżeli zastosowanie znajduje Konwencja Warszawska, Konwencja Montrealska lub Konwencja CMR, postanowienia tych konwencji mają charakter rozstrzygający i z reguły ograniczają odpowiedzialność UPS za utratę, uszkodzenie lub opóźnienie przesyłki.
– Limit odpowiedzialności na podstawie Konwencji Warszawskiej i Montrealskiej wynosi zwykle 19 Specjalnych Praw Ciągnienia (SDR)¹ za kilogram towarów.
– Limit odpowiedzialności na podstawie Konwencji CMR wynosi 8,33 SDR za kilogram (ale jest ograniczony do wynagrodzenia za przewóz w przypadku opóźnienia).
 
Usługi kurierskie i inne Usługi: W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług kurierskich, jeżeli nie znajdują zastosowania zasady konwencyjne, UPS ponosi odpowiedzialność na podstawie i w granicach określonych w ustawie Prawo Pocztowe. 
W przypadku gdy dane zdarzenie z którego wynikła szkoda stanowiło jednocześnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez UPS usług podlegających ustawie Prawo pocztowe i czyn niedozwolony, nadawca będzie mógł żądać naprawienia takiej szkody wyłącznie na podstawie i w granicach określonych w ustępie 9 Ogólnych Warunków Świadczenia Usług UPS.
 
W przypadku usług innych niż kurierskie, i jeżeli nie znajdują zastosowania zasady konwencyjne i o ile nie znajdują zastosowania bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, UPS ponosi odpowiedzialność jedynie za niedołożenie należytej staranności do wysokości nie przekraczającej zwykłej wartości przesyłki.
Na potrzeby usług kurierskich i innych usług, zwykła wartość przesyłki będącej przedmiotem usług krajowych będzie równa kwocie 323 PLN, a przesyłki będącej przedmiotem usług międzynarodowych jest równa wyższej z następujących kwot:
– równowartości kwoty 323 PLN za przesyłkę lub
– kwocie stanowiącej iloczyn pełnych kilogramów przesyłki  i równowartości w złotych polskich kwoty 8,33 SDR. 
Prosimy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług UPS w celu uzyskania szczegółowych informacji. 
 
Nadawca może skorzystać z wyższego poziomu odpowiedzialności, jeżeli zadeklaruje wyższą wartość przesyłki w dowodze nadania UPS oraz jeżeli zapłaci odpowiednią, dodatkową opłatę. Zadeklarowana wartość przesyłki nie może być jednak wyższa niż zwykła wartość takiej przesyłki. UPS ma prawo zweryfikować prawidłowość zadeklarowanej wartości przesyłki. Jeżeli nadawca zadeklaruje wyższą wartość przesyłki, nie przekraczającą jednak jej zwykłej wartości i uiści stosowną opłatę, wówczas odpowiedzialność UPS będzie ograniczona do wykazanej szkody, nie przekraczającej jednak tak zadeklarowanej kwoty (szczegóły w części „Usługi dodatkowe”).
 
Wartość paczki w przypadku usługi krajowej i miedzynarodowej oraz palety w usłudze krajowej nie może przekraczać równowartości w złotych kwoty 50.000 USD, lub 100,000 USD w przypadku palety w przesyłce Worldwide Express Freight. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku biżuterii oraz zegarków (poza sztuczną biżuterią i niskiej klasy zegarkami) – ich wartość w jednej paczce nie może przekroczyć równowartości w złotych 500 USD. 
 
Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa krajowego nie stanowią inaczej, UPS nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans), w tym za utracone możliwości gospodarcze lub utratę przychodów wynikającą z niemożności korzystania, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki (lub jej części), niezależnie od tego, czy została, czy też nie została zadeklarowana wartość danej przesyłki. 
 
Wszelkie roszczenia przeciwko UPS muszą zostać zgłoszone na piśmie w możliwie najszybszym terminie, ale nie dłuższym niż terminy wskazane w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług UPS. 
W niektórych przypadkach przepisy konwencyjne (jeśli znajdują zastosowanie) lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa mogą dopuszczać wystąpienie z roszczeniem przeciwko UPS po upływie tych terminów.
 
Roszczenia z tytułu świadczenia Usług przedawniają się z upływem jednego roku. Jednak jeżeli znajduje zastosowanie Konwencja Warszawska, Montrealska lub Konwencja CMR, roszczenia ulegają przedawnieniu w dłuższym okresie. W skrócie: z upływem 2 lat, jeżeli znajduje zastosowanie Konwencja Warszawska i Montrealska, oraz z upływem 1 roku (3 lat w przypadku winy umyślnej po stronie UPS), jeżeli znajduje zastosowanie Konwencja CMR. 
¹ SDR jest jednostką rozliczeniową przyjętą przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Równowartość SDR w złotych jest ogłaszana przez Narodowy Bank Polski. 


CZĘŚĆ B Usługi Frachtowe - nie dotyczy Klientów Przesyłarka.pl.

 

Procedura reklamacyjna

§1
 
Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „UPS”). Niniejsza procedura dotyczy Usług, w tym usług kurierskich w rozumieniu pkt 2 Ogólnych Warunków Świadczenia Usług UPS. 
Droga postępowania reklamacyjnego nie jest obowiązkowa w przypadku usług kurierskich.
 
§2
 
1. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej, elektronicznej (w tym faksowej, na adres e-mail bądź poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www.ups.com) lub ustnej do protokołu
 
2. Reklamacja z tytułu opóźnienia w doręczeniu przesyłki objętej Gwarancją Zwrotu Pieniędzy (w rozumieniu pkt 7 Ogólnych Warunków Świadczenia Usług) może być także zgłoszona w formie telefonicznej do Działu Obsługi Klienta UPS i jest rozpatrywana w takim przypadku niezwłocznie także w formie telefonicznej. W przypadku nieuznania reklamacji telefonicznej w całości lub części, UPS udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
 
3. Reklamację składa nadawca (tj. strona umowy zawartej z UPS), a adresat wyłącznie w przypadku gdy: 1) nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo 2) gdy została mu doręczona przesyłka kurierska albo 3) gdy przysługuje mu prawo rozporządzania przesyłką inną niż przesyłka kurierska. W zakresie zwrotu należności lub jej części z tytułu Usług dotyczących przesyłek innych niż przesyłki kurierskie reklamację
składa nadawca albo odbiorca, w zależności od tego który z nich dokonał zapłaty. W indywidualnej umowie zawartej przez UPS z klientem, strony takiej umowy mogą przyznać prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Gwarancji Zwrotu Pieniędzy innemu podmiotowi niż nadawca i adresat. W takim przypadku, do takiego podmiotu znają zastosowanie odpowiednio postanowienia dotyczące adresata.
 
4. Reklamację zgłoszoną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesioną o czym UPS powiadomi niezwłocznie reklamującego informując go o możliwości zgłoszenia reklamacji przez osobę uprawnioną.
 
§3
 
Reklamacja powinna zawierać:
1) datę sporządzenia reklamacji;
2) imię i nazwisko (nazwę) i adres do korespondencji (siedziby) osoby składającej reklamację;
3) przedmiot oraz uzasadnienie reklamacji;
4) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dowodu nadania) chyba że wnoszący reklamację nie domaga się naprawienia szkody, oraz dokumentację potwierdzającą wysokość poniesionej szkody – za wyjątkiem sytuacji, gdy reklamacja dotyczy wyłącznie zwrotu opłat za przewóz w ramach Gwarancji Zwrotu Pieniędzy;
5) datę i miejsce nadania przesyłki;
6) numer przesyłki kurierskiej;
7) wykaz załączonych dokumentów;
8) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji – w przypadku reklamacji zgłoszonej w formie papierowej, albo dane identyfikujące adresata w przypadku złożenia reklamacji w innej formie. 
 
§4
 
1. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia:
 
1) dokumenty dotyczące zawarcia umowy (w szczególności dowód nadania, kopia faktury w przypadku płatności gotówką); 
2) inne dokumenty związane z rodzajem i wysokością roszczenia;
 
2. Do reklamacji dotyczącej przesyłki kurierskiej powinny być, dodatkowo do dokumentów wskazanych w ust. 1, dołączone: 
 
1) oświadczenie nadawcy jeżeli zrzeka się swoich praw do dochodzenia roszczeń na rzecz adresata przesyłki kurierskiej;
2) kopię protokołu sporządzonego przez UPS bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki kurierskiej lub stwierdzonych ubytkach w jej zawartości – w przypadku przyjęcia przesyłki kurierskiej przez adresata, albo
oświadczenie przyjmującego przesyłkę kurierską o stwierdzonych ubytkach lub uszkodzeniach tej przesyłki złożone bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki; 
3) oświadczenie o stwierdzeniu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki kurierskiej złożone w ciągu 7 dni od przyjęcia przesyłki , wraz z przedstawieniem dowodów, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez UPS w celu wykonania usługi a jej doręczeniem adresatowi;
4) przytoczenie okoliczności potwierdzających nadanie lub doręczenie przesyłki kurierskiej oraz wskazanie dowodów potwierdzających ten fakt.
 
3. UPS ma prawo zażądać dołączenia do reklamacji składanej w formie pisemnej również opakowania przesyłki.
 
4. Dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez UPS – w przypadku reklamacji składanych w formie papierowej oraz w kopiach – w przypadku składania reklamacji w innej formie. Pozostałe dokumenty mogą być składane w kopiach. W celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, UPS może w każdym czasie zażądać przekazania mu oryginałów takich dokumentów lub ich poświadczonych kopii.
 
§5
 
Reklamację składa się na adres siedziby UPS Polska Sp. z o.o. pod adres ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa lub siedziby lokalnych oddziałów UPS na terenie Polski lub adresy email: dipl@ups.com (reklamacja na zaginięcie i uszkodzenie), custsvcplpl@ups.com (nieterminowe doręczenie), faksem na numer: +48-22-534-08-01 oraz billingpoland@ups.com (reklamacje finansowe), a w odniesieniu do reklamacji dotyczących Gwarancji Zwrotu Pieniędzy – pod numerem + 48 22 534 00 00.  
 
§6
 
UPS rozpatruje reklamację niezwłocznie. Termin udzielenia odpowiedzi na prawidłowo sporządzoną i zawierającą wszelkie wymagane dokumenty reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania takiej reklamacji w odniesieniu do przesyłek krajowych (termin ten uważa się za zachowany jeżeli odpowiedź na reklamację zostanie wysłane w tym terminie).
 
§7
 
Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w § 3 lub § 4, UPS wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie:
 
1) 7 dni od dnia otrzymania wezwania, w przypadku przesyłki kurierskiej, z 
 
pouczeniem reklamującego, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania;, powyższego terminu nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji; albo 2) 14 dni, od dnia otrzymania wezwania, w przypadku innej przesyłki, z pouczeniem reklamującego, że za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez UPS uzupełnionej reklamacji.
 
§8
 
Odpowiedź na reklamację udzielona przez UPS będzie zawierać:
 
1) nazwę oraz siedzibę UPS Polska sp. z o.o.;
2) powołanie podstawy prawnej oraz informację o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji;
3) uzasadnienie merytoryczne (faktyczne i prawne) ze wskazaniem podstawy prawnej nieuznania reklamacji (w całości lub części), w tym wskazujące na przyczyny zatrzymania przesyłek jeżeli reklamacja dotyczy przesyłek zatrzymanych z uwagi na uzasadnione podejrzenie, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej
4) zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska; 
5) w przypadku przyznania odszkodowania - uznaną kwotę odszkodowania oraz informację o sposobie i terminie jej wypłaty;
6) w przypadku zwrotu należności - określenie wysokości kwoty oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty;
7) pouczenie o prawie odwołania od wydanej decyzji (wraz ze wskazaniem adresu na jaki należy złożyć odwołanie) lub wniesienia pozwu do właściwego miejscowo sądu a w przypadku przesyłek kurierskich o możliwości dochodzenia roszczeń również w postępowaniu mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, albo przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
8) podpis uprawnionego pracownika UPS w przypadku odpowiedzi w wersji papierowej oraz dane identyfikujące pracownika UPS uprawnionego do udzielenia odpowiedzi na reklamację wraz z jego stanowiskiem.  
 
§9
 
W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji dotyczącej krajowych przesyłek kurierskich w całości lub w części, reklamujący może wnieść odwołanie do UPS w terminie 14 dni od jej doręczenia. UPS rozpoznaje takie odwołanie niezwłocznie i informuje reklamującego o wyniku rozpatrzenia odwołania w terminie nie dłuższym niż
30 dni od dnia otrzymania takiego odwołania. Postanowienia § 8 pkt 1) – 5) i 7) stosuje się odpowiednio. Informacja o wyniku rozpatrzenia odwołania powinna również zawierać pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia odszkodowania w postępowaniu sądowym, albo mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 
§ 10
 
Wniesienie reklamacji lub odwołania, o którym mowa w § 9, drogą elektroniczną (w tym faksem lub telefonicznie) ze wskazaniem przez wnoszącego reklamację jego adresu poczty elektronicznej, oznacza zgodę reklamującego na porozumiewanie się z UPS drogą elektroniczną, w tym na otrzymywanie od UPS wezwań oraz odpowiedzi na reklamację, jak również odpowiedzi na odwołanie o którym mowa w § 9 drogą elektroniczną.
 
§ 11
 
Jeśli UPS ponosi odpowiedzialność na podstawie Prawa Pocztowego, odpowiedzialność UPS z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług kurierskich nie będzie wyższa niż:
 
1) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki kurierskiej nie będącej przesyłką z korespondencją - zwykła wartość utraconej lub uszkodzonej przesyłki,
2) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki kurierskiej z zadeklarowaną wartością – kwota żądana przez nadawcę, nie wyższa jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki kurierskiej,
3) za utratę przesyłki kurierskiej z korespondencją - dziesięciokrotność opłaty za usługę kurierską nie niżej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej, jako poleconej, określonej w cenniku usług powszechnych,
4) za opóźnienie w doręczeniu przesyłki kurierskiej - dwukrotność opłaty za usługę kurierską, w tym jakąkolwiek kwotę wypłaconą z tytułu Gwarancji Zwrotu Pieniędzy, w rozumieniu pkt 7 Ogólnych Warunków Świadczenia Usług UPS, jeśli znajduje ona zastosowanie.  
 
§ 12
 
Niniejsze zasady postępowania reklamacyjnego mają zastosowanie, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. W odniesieniu do przesyłek międzynarodowych, pierwszeństwo mają Zasady Konwencyjne (w rozumieniu pkt. 9.1 (a) Ogólnych Warunków Świadczenia Usług UPS).