Regulamin DPD - Przesyłarka.pl - DPD

Usługa nieaktywna

Regulamin świadczenia usług przewozowych w obrocie zagranicznym przez Efero Next Sp. z o.o. i Efero Transport LTD. Efero Transport Ltd z siedzibą przy 23 Melville Street, EH3 7PE w Edynburgu, Wielka Brytania, numer rejestracji firmy w Wielkiej Brytanii: SC433917, numer VAT: 150594905. Firma realizuje zamówienia Klientów, których transport rozpoczyna się w Wielkiej Brytanii oraz Efero Next Sp. z o.o.  - z siedzibą ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000519831, NIP 8943055473, REGON 022470970. Firma realizuje zamówienia , których transport rozpoczyna się w Polsce.

 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1.1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przewozowych w obrocie zagranicznym przez Efero Sp. z o.o. sp.k i Efero Transport LTD (dalej jako: “Regulamin”) i określa warunki wykonywania oraz zasady korzystania z usług przewozowych.

1.2. Usługi świadczone przez Efero polegają na rozdzielnym lub łącznym przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek. Usługi świadczone przez Efero nie mają charakteru powszechnego i są świadczone w celach zarobkowych. 

1.3. Efero świadczy usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi danej usługi, a w szczególności przepisami ustawy Prawo przewozowe. Zlecając wykonanie usługi Efero, Nadawca potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu Efero, Przesyłarka.pl oraz Przewoźnika DPD Polska i DPD UK i akceptuje ich zapisy. 

1.4. Efero świadczy usługi doręczania Przesyłek towarowych w obrocie zagranicznym (między Polską i Wielką Brytanią).

1.5. Efero świadczy usługi z wykorzystaniem innych podmiotów profesjonalnie zajmujących się przyjmowaniem, przewozem, sortowaniem, przemieszczaniem oraz doręczaniem Przesyłek pocztowych oraz Przesyłek towarowych, zwanych dalej Partnerem lub Przewoźnikiem. 

1.6. Złożenie zamówienia możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej https://przesylarka.pl

1.7. Efero przyjmuje przesyłki wysyłane jako prezenty lub rzeczy osobiste, między osobami prywatnymi, o wartości max. 39 GBP/ 200 zł/ 45 EUR.

 

§ 2. Definicje
 

2.1. Efero sp. z o.o. sp. k. - współwłaściciel serwisu Przesyłarka.pl. z siedzibą ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000519831, NIP 8943055473, REGON 022470970, zwana dalej Efero lub Operator lub Przesylarka.pl i Efero Transport Ltd z siedzibą przy 23 Melville Street, EH3 7PE w Edynburgu, Wielka Brytania, numer rejestracji firmy w Wielkiej Brytanii: SC433917, numer VAT: 150594905.

2.2. Zleceniodawca, Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która za pośrednictwem strony internetowej www.przesylarka.pl składa zamówienie na usługę przewozową/ spedycyjną/ kurierską. 

2.3. Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nadająca Przewoźnikowi Przesyłkę do realizacji usługi.

2.4. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, odbierająca Przesyłkę doręczoną przez Przewoźnika w ramach realizowanej usługi.

2.5. Partner, Przewoźnik - firma profesjonalnie zajmująca się przyjmowaniem, przewozem, sortowaniem, przemieszczaniem oraz doręczaniem Przesyłek, a także odprawą celną eksportową i importową.

2.6. Usługa – Usługi przewozowe wykonywane przez Efero samodzielnie lub za pośrednictwem Partnera.

2.7. Usługa przewozowa - usługa polegająca na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu Przesyłek. 

2.8. Nadanie - za moment nadania uważa się moment przyjęcia Przesyłki przez Kuriera; 

2.9. Zamówienie – zlecenie odbioru, przemieszczenia i dostarczenia Przesyłki przez Partnera, złożone przez Zleceniodawcę Efero za pośrednictwem Przesylarka.pl.

2.10. Dział Obsługi Klienta (DOK) – zespół dedykowanych konsultantów Przesylarka.pl działających na rzecz i w imieniu Zleceniodawcy. Działanie konsultantów ukierunkowane jest na satysfakcjonującą dla Klienta obsługę, jak również pomoc w sytuacjach spornych. 

2.11. List przewozowy, Etykieta – dokument dołączany do każdej Przesyłki, zawierający dane Nadawcy i Odbiorcy. 

2.12. Przesyłka – jedna lub więcej Paczek, kopert lub palet nadanych w ramach jednego Zamówienia przez jednego Zleceniodawcę do jednego Odbiorcy.

2.13. Paczka – rzecz lub rzeczy umieszczone w pojedynczym, zwartym i zabezpieczonym opakowaniu, stanowiące jeden element Przesyłki. 

2.14. Przesyłka zagraniczna – Przesyłka odebrana na terenie Polski i doręczona do Odbiorcy w Wielkiej Brytanii i na odwrót. Max. waga to 30 kg, a obwód, liczony jako [(2 x szerokość + 2 x wysokość) + długość] jest mniejszy niż 300 cm. Najdłuższy bok nie może przekraczać 100 cm.

2.15. Przesyłka krajowa – Przesyłka odebrana i doręczona na terytorium Rzeczypospolitej polskiej.

2.16. Przesyłka niestandardowa/ niesortowalna – Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym: np. tuby, bębny, beczki itp., paczka o nieregularnych kształtach, w tym Przesyłki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach, Paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze, opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi firm kurierskich, Paczka której długość przekracza max. wymiary dla poszczególnych firm kurierskich, Paczka składająca się z kilku odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy oraz inne nie ujęte powyżej, a wymagające ręcznej obsługi. Definicje przesyłek niestandardowych.

2.17. Przesyłka z zadeklarowaną wartością - Przesyłka, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie Efero ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez Nadawcę, max do 200 zł;

2.18. Prawo przewozowe – ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 2015, poz. 915, ze zm., dalej jako: „Prawo przewozowe”).

2.19. Dni robocze – wykluczają soboty, niedziele i święta wolne od pracy w państwach, w których wykonywana jest usługa kurierska.

2.20. Lokalizacja Przesyłki – narzędzie Przesyłarka.pl, za pomocą którego Zleceniodawca/ Nadawca/ Odbiorca może śledzić Przesyłkę online.

 

§ 3. Cennik
 

3.1. Ceny usług świadczonych przez Efero określa Cennik aktualny na dzień nadania Przesyłki. 

3.2. Do ceny podstawowej za wykonane Usługi należy doliczyć wynagrodzenie za usługi związane z obsługą przez Operatora lub Podmioty współpracujące Przesyłek niestandardowych (przykładowo: przekraczających max. wagę i wymiary, o niestandardowym kształcie lub nieodpowiednio zapakowanych), zgodnie z aktualnym Cennikiem lub cennikiem Podmiotu współpracującego. 

 

§ 4 Nadanie Przesyłki
 

4.1. Przyjęcie przesyłki (nadanie) następuje poprzez bezpośrednie odebranie przesyłki przez Kuriera od Nadawcy w dniu wskazanym w zamówieniu, przy czym termin odbioru przesyłki nie jest gwarantowany.

4.2. Potwierdzeniem przyjęcia przesyłki jest podpisany przez Nadawcę i kuriera dowód nadania.

4.3. Efero lub działający na zlecenie Efero Przewoźnik może odmówić wykonania usługi przewozowej/ spedycyjnej, bądź odstąpić od jej wykonywania, jeżeli Przesyłka:

- zawiera niedopuszczalne do transportu towary określone w §9,

- nie spełnia określonych warunków wymaganych do wykonania usługi, zawartych w § 6 Regulaminu, a w szczególności w zakresie opakowania i oznaczenia Przesyłki.

4.4. Przyjęcie przez Efero Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie. 

 

§ 5 Doręczenie przesyłki
 

5.1. Przesyłkę uznaje się za doręczoną w chwili wydania ich Odbiorcy bądź osobie upoważnionej do odbioru. Odbiór przesyłki powinien być pokwitowany czytelnym podpisem Odbiorcy.

5.2. W przypadku nieobecności Odbiorcy, Kurier może pozostawić Przesyłkę w najbliższym punkcie DPD Pickup Point, celem wydania Odbiorcy bądź wydaje ją osobie trzeciej, obecnej w bezpośrednim sąsiedztwie Adresu Odbiorcy („Doręczenie zastępcze”). W przypadku gdy Klient nie życzy sobie doręczenia Paczki do osoby trzeciej, taką dyspozycję musi zgłosić serwisowi Przesyłarka.pl najpóźniej w przeddzień wydania Przesyłki do Doręczenia.

5.3. Jeżeli Odbiorca nie odebrał przesyłki w ciągu 7 dni – jest ona zawracana do Nadawcy na jego koszt.

5.4. Efero deklaruje doręczenie Przesyłek zagranicznych w terminie do 31 dni roboczych licząc od dnia nadania Przesyłki zagranicznej zawierającej pełne dane adresowe. Jeśli wystąpią opóźnienia w doręczeniu Przesyłki zagranicznej spowodowane odprawą celną lub innymi zarządzeniami administracyjnymi lub niekompletności w dokumentacji, termin doręczenia Przesyłki zagranicznej ulega zmianie przez dodanie tylu dni roboczych, ile zajęło załatwianie formalności urzędowych. 

5.5. Przesyłkę zagraniczną, której nie można doręczyć Adresatowi, Efero zwraca Nadawcy. W przypadku zwrotu Przesyłki zagranicznej do Nadawcy pobierana będzie opłata za usługę jej zwrotu. Przesyłka zagraniczna, która jest przesyłką niedoręczalną w rozumieniu właściwych przepisów (tj. nie można jej doręczyć Adresatowi ani zwrócić Nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu Nadawcy) może być przez Efero otwarta w sytuacjach przewidzianych prawem w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy, a jeżeli te dane nie zostaną pozyskane, albo gdy Nadawca odmówi przyjęcia zwróconej przesyłki zgodnie z tymi przepisami może zostać zniszczona po upływie co najmniej 60 dni od jej otwarcia. 

5.6. Przesyłkę zagraniczną uznaje się także za niemożliwą do doręczenia, w szczególności jeżeli zachodzi jeden z następujących przypadków: 

a) adres Adresata jest niekompletny, nieczytelny, nieprawidłowy lub nie może zostać zlokalizowany; 

b) siedziba firmy Adresata jest stale zamknięta; 

c) doręczenie jest niemożliwe wskutek nieobecności osoby uprawnionej lub odmowy przyjęcia Przesyłki zagranicznej bądź odmowy pokwitowania jej odbioru przy pierwszej lub ponownej próbie doręczenia, 

d) niemożliwe jest dokonanie odprawy celnej Przesyłki zagranicznej; 

e) Przesyłka zagraniczna naraża inne przesyłki na uszkodzenie czy opóźnienie w doręczeniu lub zagraża życiu lub zdrowiu ludzi; 

f) Przesyłka zagraniczna zawiera przedmioty zakazane; 

g) Przesyłka zagraniczna jest niewłaściwie zapakowana lub 

h) zawartość bądź opakowanie Przesyłki zagranicznej jest w takim stopniu uszkodzone, że niemożliwe jest ponowne zapakowanie i może stanowić zagrożenie dla ludzi lub zanieczyścić bądź uszkodzić inne przesyłki, sprzęt lub towary należące do Efero i osób trzecich. 

5.7. Jeżeli Przesyłka zagraniczna nie może zostać dostarczona, odprawiona w urzędzie celnym lub zwrócona, Nadawca zostanie obciążony wydatkami, kosztami i opłatami wynikłymi z odesłania, składowania lub pozbycia się Przesyłki zagranicznej niemożliwej do doręczenia, chyba że Przesyłka zagraniczna była niemożliwa do doręczenia z winy Efero. 

 

§ 6 Zobowiązania Zleceniodawcy
 

6.1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia za Usługę według cennika przedstawionego Zleceniodawcy w wyniku porównania usług kurierskich w ramach serwisu Przesyłarka.pl. Usługa jest realizowana po otrzymaniu płatności na konto Efero.

6.2. Zleceniodawca zapewnia, iż dane wpisywane podczas składania Zamówienia, zawierać będą rzetelne i prawdziwe informacje dotyczące wagi, wymiarów, wartości, sposobu zapakowania oraz zawartości nadawanej Przesyłki.

6.3. Zleceniodawca, który jest jednocześnie Nadawcą, jest zobowiązany do:

a. właściwego zapakowania i solidnego zabezpieczenia Przesyłki, w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie jej zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Przewoźnika. 

b. poprawnego zaadresowania Przesyłki oraz w przypadku paczek międzynarodowych wskazania lokalnego numeru odbiorcy,

c. zaznaczenia opcji w formularzu Zamówienia, jeśli Paczka ma niestandardowy/niesortowany kształt, w innym razie Klient jest zobowiązany do poniesienia ewentualnych dopłat z tytułu wysyłki Przesyłki niestandardowej. 

d. przestrzegania wykazu przedmiotów zabronionych u wybranego Przewoźnika i nieumieszczania ich w Przesyłce. Lista towarów zabronionych,

e. wydrukowania Listu przewozowego w przypadku otrzymania informacji o takiej konieczności przy składaniu Zamówienia, przesłanego przez Zleceniobiorcę w formie elektronicznej,

f. przyklejenia poprawnie Listów przewozowych do odpowiednich Paczek w przypadku wysyłania Paczek do różnych Odbiorców, 

g. poinformowania Odbiorcy, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera oraz odnotowanie uszkodzenia paczki na urządzeniu kuriera w języku urzędowym danego kraju,

h. uregulowania opłat wynikających z rozbieżności pomiędzy zadeklarowanymi a rzeczywistymi parametrami i zawartością Przesyłki;

i. uiszczenie opłat celnych, o ile takie wystąpią, jeżeli Odbiorca odmówi ich zapłaty;

j. wypisania wszystkich wysyłanych przedmiotów w formularzu zamówienia, w celu poprawnego dokonania odprawy celnej paczek.

6.4. Zleceniodawca niebędący jednocześnie Nadawcą, zobowiąże Nadawcę do wypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 7.3 oraz ponosi względem Zleceniobiorcy odpowiedzialność za ewentualne skutki ich niewypełnienia.

6.5. Żądania dopłat, o których mowa w ust. 3 powyżej, płatne są przez Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o dopłacie. Żądanie dopłaty może nastąpić w dowolnym terminie po doręczeniu Przesyłki, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia doręczenia.

6.6. Klienci posiadający Konto firmowe i korzystający z opcji płatności z odroczonym terminem (kredyt handlowy), zobowiązani są uregulować należności w terminie 7 dni od daty wystawienia FV. W razie bezskuteczności wezwań do zapłaty, Przesyłarka.pl może zlecić dochodzenie roszczeń zewnętrznej firmie windykacyjnej i/lub zgłosić dłużnika do KRD.

6.7. W przypadku wysyłki paczki na kierunkach celnych Nadawca jest zobowiązany do:

a/ zgodnego z rzeczywistością wypełnienia informacji potrzebnych do przeprowadzenia odprawy celnej (zawartość, wartość oraz kraj pochodzenia transportowanych towarów, a także powód wysyłki paczki).

b/ poinformowania Odbiorcy o przesyłce i konieczności opłaty ewentualnych należności celnych (cło i/lub VAT) za towary przekraczające wartość zwolnioną z tychże dopłat zgodnie z ustawą o VAT oraz rozporządzeniem Ministarstwa Finansów.

c/ W przypadku niewywiązania się Odbiorcy z opłacenia powstałych należności celno-podatkowych, opłata ta zostanie zcedowana na Nadawcę przesyłki i Nadawca zobowiązuje się je opłacić w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty.

d/ Koszty powstałe w wyniku zawrócenia paczki (magazynowanie i transport powrotny), którymi obciąży Efero Przewoźnik realizujący zamówienie i/lub organ celno - podatkowy zostaną przerzucone na Nadawcę paczki i Nadawca zobowiązuje się je opłacić w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty. 

 

§ 7 Zobowiązania Efero/ Przesylarka.pl
 

7.1. Efero dokłada należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu oraz możliwości ciągłego składania Zamówień na Usługi pocztowe i przewozowe.

7.2. Efero zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Zleceniodawców, Nadawców i Odbiorców. 

7.3. Zleceniodawcy przysługują przeciwko Efero roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przesyłarka.pl zobowiązań wynikających z zawartej umowy świadczenia usług przewozowych/ spedycyjnych. 

7.4. Efero ponosi odpowiedzialność za Podwykonawców, którymi posługuje się przy wykonaniu Zamówienia. 

7.5. Efero ponosi odpowiedzialność za wszystkie reklamacje dotyczące płatności (t.j. ang.Chargeback), niezależnie od tego, co było powodem złożenia takiej reklamacji przez użytkownika karty płatniczej. Przesyłarka.pl ponosi także ciężar transakcji zwrotów dokonanych na rzecz użytkowników kart płatniczych.

 

§ 8 Terminy doręczeń
 

8.1. Efero doręcza Przesyłki przyjęte do przemieszczenia oraz doręczenia na terenie Wielkiej Brytanii i Polski max. w ciągu 31 dni po dniu nadania.

8.2. Do terminów wskazanych w ust. 1 powyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel, a także opóźnień niewynikających z winy Efero.

 

§ 9 Towary zabronione
 

9.1. Efero oraz współpracujący z Efero Przewoźnicy nie przyjmują do transportu przesyłek zawierających:
 Produkty niebezpieczne, produkty łatwopalne; lub broń;

wyroby tytoniowe;

płyny przekraczające 100 ml,

metale szlachetne (w tym złoto lub srebrne przedmioty) o wartości przekraczającej 250 £,

biżuteria (w tym zegarki) o wartości przekraczającej 250 £, 

dzieła sztuki;

gotówka;

szkło lub artykuły, które są wykonane w całości lub w części ze szkła, porcelany, fajansu lub innych podobnych materiałów;

dokumenty, które mogą być wymieniane na gotówkę lub towary lub usługi (np. czeki, bony o wartości nominalnej, bilety na imprezy);

rzeczy osobiste;

dokumenty zawierające dane osobowe (w tym np. recepty),

metale szlachetne (w tym przedmioty wykonane ze złota lub srebra);

antyki, futra lub innych kosztowności;

alkohol, w tym wino, piwo i spirytus;

płyny dowolnego rodzaju; 

telewizory lub monitory o przekątnej ekranu przekraczającej 37";

części ciała lub szczątki ludzkie; 

żywe lub martwe zwierzęta, w tym ryby i ptaki, oraz żywe organizmy dowolnego typu (w tym drzewa i rośliny);

łatwopsująca się żywność);

produkty i wyroby farmaceutyczne, 

akumulatory; lub

(iii.) wszelkie towary zabronione przez prawo lub regulacje jakiegokolwiek rządu, władz publicznych lub lokalnych dowolnego kraju, w którym towary są przewożone, lub towary przeznaczone dla dowolnego kraju, firmy, organizacji lub osoby, które podlegają odpowiednim krajowym i międzynarodowym rozporządzeniom w sprawie kontroli eksportu lub importu, w tym wszelkie środki ograniczające lub embarga nałożone w ramach programów Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek innego programu krajowego lub międzynarodowego, wszelkie obowiązujące przepisy krajowe i międzynarodowe przeciwko terroryzmowi i praniu pieniędzy lub porównywalne działania; 

(iv.) wszelkie towary, które wymagają licencji lub zezwolenia w celu transportu i / lub które podlegają ograniczeniom w transporcie (w tym towary podwójnego zastosowania) nałożonym przez przepisy obowiązujące w kraju wyprawy, wysyłki, tranzytu, miejsca przeznaczenia, lub 

(v.) jakiekolwiek towary wymagające transportu w temperaturze kontrolowanej;

9.2. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Przesyłce napisów, symboli czy oznaczeń, które są w sposób oczywisty sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym. 

 

§ 10. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi 
 

10.1. Efero odpowiada z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi na zasadach wynikających z Regulaminu oraz Prawa przewozowego, Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa. 

10.2. Usługę uważa się za nienależycie wykonaną, jeśli w czasie od przyjęcia Przesyłki przez Efero do przemieszczenia do momentu jej doręczenia nastąpi: ubytek lub uszkodzenie zawartości Przesyłki.

10.3. Usługę uważa się za niewykonaną w przypadku utraty Przesyłki po jej przyjęciu przez Przewoźnika do przemieszczenia. Za utraconą uważa się Paczkę, która nie została doręczona Odbiorcy w terminie 31 dni od dnia jej przyjęcia przez Przewoźnika do przemieszczenia.

10.4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, albo zwłoka w realizacji usługi kurierskiej powstały w szczególności:

a) wskutek siły wyższej;

b) z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Adresata, niewywołanych winą Operatora; 

c) z powodu naruszenia przez Nadawcę lub Adresata przepisów ustawy Prawo Pocztowe albo Regulaminu; 

d) z powodu właściwości przesyłanej rzeczy, w szczególności wysokiej podatności przesyłanej rzeczy na uszkodzenia wynikającej z jej wad lub naturalnych właściwości. 

e) uszkodzenia lub braki niewidoczne w czasie doręczenia, a zgłoszone później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru Przesyłki. 

10.5. Efero odpowiada wyłącznie za rzeczywiste, udowodnione straty poniesione przez Klienta wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi kurierskiej to jest z wyłączeniem utraconych przez Klienta lub osobę trzecią korzyści, zysków lub dochodu, chyba że spowodowane one zostały winą umyślną Efero lub Przewoźnika.

10.6. Niedoręczoną Przesyłkę pocztową uważa się za utraconą, jeżeli doręczenie lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 31 dni od dnia jej nadania. 

10.7. Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia nadania Przesyłki. 

 

§ 11 Reklamacja usługi 
 

11.1. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasają wskutek przyjęcia Paczki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to roszczeń, z tytułu niewidocznych w chwili wydania ubytków lub uszkodzeń Paczki, zgłoszonych Przewoźnikowi przez Odbiorcę (lub Nadawcę w przypadku zwrotu Paczki), na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia Paczki, pod warunkiem jednak, że Klient udowodni, że do szkody doszło w czasie od przyjęcia Paczki do przemieszczania do chwili jej wydania.

11.2. W przypadku uszkodzenia Przesyłki, Klient zobowiązany jest do oznaczenia uszkodzenia i spisania w obecności Kuriera protokołu szkody. Uszkodzenie powinno być opisane w języku urzędowym obowiązującym w kraju doręczenia.

11.3. Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi należy zgłosić Efero w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki, a w razie utraty Paczki – w terminie 31 dni, licząc od dnia przyjęcia Przesyłki przez Przewoźnika do przemieszczania jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki. 

11.4. Reklamacja z tytułu uszkodzenia lub utraty Paczki powinna zawierać:

a) nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego;

b) tytuł reklamacji;

c) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:

- w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych); lub

- kalkulacji kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osób uprawnionych do reprezentacji

– w przypadku producentów; lub

- faktury za naprawę lub szczegółowego kosztorysu naprawy, w przypadku, gdy naprawa została wykonana;

d) potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy);

e) udokumentowaną kwotę roszczenia, dane rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota odszkodowania;

f) dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności;

g) wykaz załączonych dokumentów;

h) kopie protokołu szkody sporządzonego na wniosek i w obecności Nadawcy lub Odbiorcy przez przedstawiciela DPD, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki;

i) podpis Reklamującego

j) dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Reklamującego;

k) adres mailowy Reklamującego, w przypadku złożenia reklamacji drogą mailową.

Reklamację wraz z kompletem dokumentów należy złożyć elektronicznie na adres info@przesylarka.pl lub listownie na adres: Efero sp. z o.o. sp., ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław.

11.5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 30 dni licząc od dnia wniesienia kompletnej reklamacji. W przypadku złożenia niekompletnej reklamacji termin 30 dni ulega zawieszeniu do czasu uzupełnienia reklamacji.

11.6. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Efero zawiadamia Klienta niezwłocznie. W przypadku uznanej reklamacji serwis Przesyłarka.pl przelewa przyznana kwotę odszkodowania w walucie PLN lub GBP na polski lub brytyjski rachunek bankowy wskazany przez Klienta. 

11.7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie w odniesieniu do Przesyłek kurierskich zastosowanie znajdą właściwe przepisy Prawa przewozowego.

11.8. Reklamacje i skargi wniesione w innej formie niż jest to określone powyżej nie będą rozpatrywane, o czym reklamujący zostanie powiadomiony. 

11.9. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części reklamujący może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania odwołania wniesionego z naruszeniem tego terminu. O pozostawieniu odwołania bez rozpoznania Efero niezwłocznie zawiadamia reklamującego.

11.10. Efero rozpatruje odwołanie niezwłocznie i informuje reklamującego o wyniku rozpatrzenia odwołania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. 

11.11. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i o prawie do dochodzenia roszczeń określonych w ustawie Prawo pocztowe w postępowaniu: a) sądowym, albo b) w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, albo c) przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

 

§ 12 Wypłata odszkodowania
 

12.1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przysługuje odszkodowanie: 

a) za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki z zadeklarowaną wartością - w wysokości żądanej przez Nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość Przesyłki, przy czym Nadawca musi przedstawić dokumenty poświadczające wartość towaru (FV lub rachunki).

b) za opóźnienie w doręczeniu Przesyłki w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia - w wysokości opłaty za usługę;

12.2. Odszkodowanie wypłacane jest na podstawie zgłoszonej reklamacji. 

12.3. W przypadku niewykonania Usługi pocztowej Efero, niezależnie od przysługującego odszkodowania, zwraca w całości opłatę pobraną za Usługę pocztową. 

12.4. W przypadku uznania reklamacji, Efero wypłaca odszkodowanie nie później niż w terminie 10 dni od uznania reklamacji. 

12.5. Jeżeli osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania jest czynnym podatnikiem VAT wówczas należne odszkodowanie wypłacane będzie w kwocie netto bez podatku VAT. 

 

§ 13 Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej
 

13.1. Dochodzenie roszczeń, w postępowaniu sądowym przysługuje Nadawcy lub Odbiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

13.2. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeśli decyzja reklamacyjna będzie negatywna lub Operator nie zapłaci uznanej należności w terminie 30 dni od dnia uznania reklamacji. Dla wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego konieczne jest złożenie odwołania od decyzji dotyczącej reklamacji. 

13.3. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Konsument może skorzystać z pozasądowej drogi rozwiązywania sporów, z platformy ODR (Online Dispute Resolutions), dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 14 Postanowienia końcowe
 

14.1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Efero, Przesylarka.pl oraz regulaminów podwykonawców DPD Polska i DPD UK

14.2. Efero zawiadomi o zmianie regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu, w miejscu, w którym udostępniana jest treść Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie we wskazanym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia ich udostępnienia na stronie Przesyłarka.pl. Zamówienie złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu, wykonywane jest na dotychczasowych zasadach. Złożenie Zamówienia po wejściu w życie zmian regulaminu oznacza akceptację zmiany regulaminu.