Regulamin DPD International Parcel

Standardowe warunki przewozu

1. Właścicielami serwisu Przesyłarka.pl są: firma Efero Transport Ltd z siedzibą 23 Melville Street, EH3 7PE Edynburg oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław.


2. DPD, oddział DPDgroup UK Limited ("Spółka"), świadczy usługi przewozu towarów oraz inne usługi wyszczególnione w niniejszych Standardowych warunkach przewozu ("Warunki przewozu"). Niniejsze Warunki nie mogą być zmieniane w jakikolwiek sposób przez agenta lub pracownika Spółki bez wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Dyrektora wykonawczego Spółki.

 

Należy zwrócić uwagę na Warunki 10 i 11, które ograniczają odpowiedzialność Spółki, jej pracowników i agentów w pewnych okolicznościach.

 

Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany lub uzupełnienia Usług (zdefiniowanych poniżej) i niniejszych Warunków.

 

1. Definicje i interpretacja

1.1 "Geodata" oznacza skomputeryzowane dane wskazujące położenie geograficzne dowolnego komputera (w tym komputerów, telefonów, tabletów lub innego sprzętu komputerowego).

 

1.2. W niniejszych Warunkach:

 

(a) "Kod towaru" oznacza kod produktu i służy do klasyfikowania towarów wchodzących w skład jakiejkolwiek Przesyłki międzynarodowej.

 

(b) "Odbiorca" oznacza osobę, do której przesyłka jest adresowana.

 

(c) "Przesyłka" oznacza towary wchodzące w skład jednego Przedmiotu dostawy lub wielu Przedmiotów dostawy, które wysyłane są zbiorczo i w tym samym czasie z dokładnie tego samego adresu nadania przez lub dla tego samego Klienta, oraz oznaczone są tym samym Adresem dostawy.

 

(d) "Umowa" oznacza umowę o przewóz lub umowę o świadczenie innych usług zawieraną pomiędzy Klientem a Spółką, z zastosowaniem niniejszych Warunków przewozu.

 

(e) "Klient" oznacza osobę, firmę lub spółkę, która zawiera ze Spółką umowę przewozu lub umowę o świadczenie innych usług.

 

(f) "Towary niebezpieczne" oznaczają towary sklasyfikowane, jako niebezpieczne przez UNECE lub na podstawie przepisów IATA dla towarów niebezpiecznych (IATA DGR), lub też towary niebezpieczne w porównywalnym stopniu. Towary niebezpieczne są to również towary, które mogą powodować bezpośrednie szkody fizyczne, obrażenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu, lub mogą doprowadzić do uszkodzenia innych towarów.

 

(g) "Adres dostawy" oznacza adres podany na etykiecie Przedmiotu dostawy; na ten adres dostarczony zostanie Przedmiot dostawy w ramach Umowy.

 

(h) "Przedmiot dostawy" oznacza, w zależności od konkretnego przypadku, usługę: Expresspak, Freight Parcel, International Expresspak, International Freight Parcel, International Parcel, Pallet, Parcel lub Shop Parcel.

 

(i) EORI numer - numer Economic Operator Registration and Identification potrzebny przy eksporcie oraz imporcie przesyłek poza UE.
 

(iI) "ESCD" oznacza urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego, które zapisuje, przechowuje i przesyła podpisy elektroniczne oraz informacje dotyczące Klienta i Odbiorcy lub osoby, do której towary mają zostać dostarczone.

 

(j) "Expresspak (Usługa)" oznacza usługę o tej nazwie, zakupioną przez Klienta, dotyczącą przewozu przedmiotu lub przedmiotów o wadze nieprzekraczającej 5kg, nadanych w opakowaniu Expresspak lub w innym opakowaniu wybranym przez Klienta, którego wymiary nie przekraczają 10 cm (wysokość) x 30cm (długość) x 30 cm (szerokość), oraz którego suma długości boków (długość + wysokość + szerokość) nie przekracza 70 cm.

 

(k) "Freight Parcel (Usługa)" oznacza usługę o tej nazwie, zakupioną przez Klienta, dotyczącą przesyłki o wadze mieszczącej się w zakresie 31 kg - 99 kg lub o wymiarach przekraczających 1 m (długość) x 60 cm (szerokość) x 70 cm (wysokość) lub o sumie długości boków (długość + wysokość + szerokość) przekraczającej 2,3 m.

 

(l) "Homecall Parcel (Usługa)" oznacza usługę o tej nazwie, zakupioną przez Klienta, dotyczącą przewozu Paczki na terenie Wielkiej Brytanii w ciągu 2 do 5 dni.

 

(m) "Prawa własności intelektualnej" oznaczają patenty; prawa do wynalazków; wzory użytkowe; prawa autorskie i prawa pokrewne; znaki towarowe; znaki usługowe; nazwy handlowe, biznesowe i domeny; szatę graficzną lub inne oznaczenia graficzne; prawo do renomy i prawo wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji; prawa do wzorów; prawa do oprogramowania komputerowego; prawa do bazy danych; prawa topograficzne; autorskie prawa osobiste; prawa do informacji poufnych (w tym know-how i tajemnice handlowe); oraz jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej, zarejestrowane lub niezarejestrowane, z uwzględnieniem wszelkich wniosków o odnowienie lub rozszerzenie tych praw; a także wszelkie podobne lub równoważne prawa lub formy ochrony, mające zastosowanie na całym świecie.

 

(n) "International Expresspak (Usługa)" oznacza usługę o tej nazwie, zakupioną przez Klienta, dotyczącą przedmiotu lub przedmiotów o wadze nieprzekraczającej 3 kg, oraz o maksymalnej długości wynoszącej 0,5 m i sumie długości boków nieprzekraczającej 1,11 m (obliczanej, jako długość + 2 x wysokość + 2 x szerokość) oraz które zostały umieszczone w opakowaniu Expresspak lub opakowaniu wybranym przez Klienta; miejsce doręczenia obejmuje niektóre miejsca za granicą.

 

(o) "International Freight Parcel (Usługa)" oznacza usługę o tej nazwie, zakupioną przez Klienta, dla paczki o wadze w zakresie 31,5 kg - 99 kg, o długości mniejszej niż 1,75 m lub o obwodzie przekraczającym 3 m.

 

(p) "International Parcel (Usługa)" oznacza usługę o tej nazwie zakupioną przez Klienta dla paczki, której waga nie przekracza 31,5 kg, o długości mniejszej niż 1,75 m, o całkowitym obwodzie nieprzekraczającym 3 m (obliczanym, jako długość + 2 x wysokość + 2 x szerokość). Ta usługa oferowana jest Klientom Przesyłarka.pl.

 

(q) Usługa "International Services" oznacza usługi świadczone przez Spółkę poza granicami Wielkiej Brytanii, uwzględniając, bez ograniczeń, następujące usługi: International Expresspak Services, International Freight Parcel Services oraz International Parcel Services.

 

(r) "Sąsiad" oznacza osobę, która mieszka lub pracuje w nieruchomości znajdującej się w odległości do 50 m (piechotą) od Adresu dostawy.

 

(s) "Paleta" oznacza wszelkie przedmioty umieszczone na drewnianej lub plastikowej palecie, zarówno luzem, jak i w dowolnej ilości małych opakowań, o maksymalnej łącznej wadze wynoszącej 1000 kg.

 

(t) "Paczka" oznacza przedmiot o maksymalnej wadze 30 kg, o wymiarach nieprzekraczających 1 m (długość) x 60 cm (szerokość) x 70 cm (wysokość) i o obwodzie (długość + wysokość + szerokość) nieprzekraczającym 2,3 m.

 

(u) "Pickup (Usługa)" [Odbiór osobisty] oznacza usługę umożliwiającą Klientowi lub Odbiorcy dokonanie odbioru osobistego Paczki lub pozostawienia Paczki w alternatywnym miejscu, np. w sklepie znajdującym się w pobliżu pierwotnego Adresu dostawy ("Miejsce odbioru osobistego"); usługa ta pozwala także Spółce na dostarczenie Paczki do alternatywnego miejsca odbioru, zgodnie z Warunkiem 8(e).

 

(v) "Zapis skanowania" oznacza zapis cyfrowy utworzony przez Spółkę przy użyciu skanera laserowego.

 

(w) "Usługa" oznacza czynność dostarczenia towaru przez Spółkę, w ramach następujących usług, bez ograniczeń: usługa Expresspak Services, usługa Homecall Parcel Services, usługa International Services, odbiór osobisty, usługa Shop Parcel Services; usługi świadczone przez Spółkę dotyczą Paczek, przesyłek wielkogabarytowych (Freight Parcels) oraz Palet.

 

(x) "Shop Parcel (Usługa)" oznacza przesyłkę o wadze do 20 kg, o maksymalnych wymiarach wynoszących 60 cm (długość) x 60 cm (szerokość) x 60 cm (wysokość), oraz o sumie którychkolwiek dwóch boków nieprzekraczającej 1,2 m; w ramach tej usługi przesyłka dostarczana jest i odbierana z jest dostarczana lub zebrane z punktu Odbioru osobistego.

 

(y) "Geodata" oznacza skomputeryzowane dane wskazujące położenie geograficzne dowolnego komputera (w tym komputerów, telefonów, tabletów lub innego sprzętu komputerowego).

 

(z) International Mail (Service) oznacza usługę o tej nazwie zakupioną przez Klienta w przypadku przesyłek międzynarodowych, o wadze nieprzekraczającej 2 kg, o całkowitym obwodzie mniejszym niż 0,9 metra.
 

zi) „Dane przesyłki” oznaczają niezbędne dane elektroniczne dostarczane przez klienta, w takim formacie, jaki firma może wymagać w celu wypełnienia odpowiednich pól do fakturowania elektronicznego, wypełniania zgłoszeń celnych i wsparcia w dostarczeniu przesyłki.

 

1.2 Interpretacja

 

(a) Osobą nazwana jest osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej (bez względu na fakt czy posiada odrębną osobowość prawną);

 

(b) Strona obejmuje przedstawicieli, następców i dozwolonych cesjonariuszy;

 

(c) Ustawa lub przepis ustawowy obejmuje ustawę lub przepis ustawowy wraz z późniejszymi zmianami i nowelizacjami; Ustawa lub przepis ustawowy obejmuje przepisy wykonawcze wprowadzone na podstawie ustawy lub przepisu ustawowego wraz z późniejszymi zmianami i nowelizacjami;

 

(d) Każde zdanie zawierające słowa "w tym", "obejmuje", "takie jak", "w szczególności" lub jakiekolwiek podobne zwroty należy traktować, jako zdanie przykładowe; zastosowanie zwrotów tego rodzaju nie ogranicza znaczenia do wymienionych elementów w danym zdaniu;

 

(e) Słowa "pisemnie", "na piśmie", itp. nie dotyczą wiadomości e-mail, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

 

2. Informacje ogólne

(a) Spółka zobowiązuje się, pod warunkiem spełnienia przez Klienta niniejszych Warunków, do przewozu Przesyłek uzgodnionych pomiędzy Spółką a Klientem lub do przechowywania towarów w budynku zajmowanym przez Spółkę lub też do świadczenia innych usług, zgodnie z ustaleniami pomiędzy Spółką a Klientem.

 

(b) Spółka nie jest przewoźnikiem publicznym, co oznacza, że może odmówić przewozu towarów Klienta według własnego uznania. Spółka przyjmuje towary do przewozu wyłącznie w zgodzie z niniejszymi Warunkami.

 

(c) W przypadku niespełnienia warunku 2(a) lub 2(b) powyżej, Spółka zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.

 

(d) Warunki te mają zastosowanie z wykluczeniem wszelkich innych warunków, które Klient zamierza nałożyć lub włączyć, lub które są dorozumiane na podstawie zasad handlowych, zwyczajów, praktyk lub trybu postępowania.

 

(e) Uznaje się, że Klient zna i akceptuje niniejsze Warunki w czasie składania zamówienia, oraz akceptuje ofertę Spółki dotyczącą przewozu towarów lub świadczenia innych usług.

 

(f) Klient stwierdza, że nie działa na podstawie jakiejkolwiek deklaracji, obietnicy lub oświadczenia wydanego przez lub w imieniu Spółki, jeśli nie jest to zgodne z zapisami Umowy.

 

(g) Spółka zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich Przesyłek w tym, lecz bez ograniczenia, takich:

 • i. które mogą być materiałami niebezpiecznymi;
 • ii. które nie są zgodne z siecią Spółki;
 • iii. których przewóz do kraju docelowego może okazać się niemożliwy do zrealizowania ze względu na procedury, zwyczaje, deklaracje i metody świadczenia usług przez Spółkę; lub
 • iv. które są niezgodne z prawem;
 • niezgodne z opisem/ deklaracją w dokumencie odprawy celnej.

(h) Z zastrzeżeniem pkt. 4 (a), Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie, na własny koszt, wszystkich niezbędnych licencji, zezwoleń i zgóg (w tym import

i / lub pozwolenia na wywóz, zezwolenia i zgody) wymaganych do umożliwienia transportu i dostawy Przesyłki do odbiorcy lub punktu Pick Up. W przypadku niespełnienia postanowień niniejszego Warunku 2 (h), Firma będzie zwolniona z obowiązku wykonania umowy zgodnie z pkt. 18 poniżej i będzie uprawniona, według własnego uznania, do zwrotu towaru dla klienta na koszt klienta lub w celu obsługi towarów zgodnie z pkt. 16. Podczas przechowywania, w dowolnym momencie przed utylizacją lub zniszczenim zgodnie z pkt. 16, towary będą przechowywane wyłącznie na odpowiedziialność klienta.

 

(i) Klient wyznacza Spółkę jako swojego przedstawiciela w celu rozliczenia i wprowadzenie przesyłki do odprawy celnej. Jeśli firma podzleci to zobowiązanie, klient przyjmuje do wiadomości, że firma jest „odbiorcą” w celu wyznaczenia pośrednika celnego do wykonywania czynności celnych odprawy i wpisy.

 

(j)W przypadku przesyłek wysyłanych poza UE, Klient zobowiązuje się w odniesieniu do każdego towaru wchodzącego w skład Przesyłki, do przedstawienia Spółce:

 • i. faktury handlowej (zawierający jasny, dokładny i jednoznaczny opis towarów) lub dokumentu elektronicznego, w stosownych przypadkach;
 • ii. kodu towaru dla każdego towaru wchodzącego w skład Przesyłki;
 • iii. pisemnego powiadomienia, z wyprzedzeniem, o wszelkich Przesyłkach i/lub towarach wchodzących w skład Przesyłek, które nie są objęte wywozem stałym (na przykład wywóz czasowy w przypadku napraw, po dokonaniu których towar zostanie zwrócony do Wielkiej Brytanii); i
 • iv. wszelkich informacji wymaganych przez właściwe organy celne lub przez Spółkę.

(k) Klient potwierdza, że:

 • i. w odniesieniu do towarów, Klient jest albo jedyną faktycznie uprawnioną osobą do rozporządzania tymi towarami, albo posiada upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy uwzględniając wszystkie jej postanowienia;
 • ii. działa jako eksporter towarów wchodzących w skład każdej Przesyłki i jest odpowiedzialny za prawidłowość wszystkich informacji przekazanych Spółce;
 • iii. w przypadku brakujących danych, albo niekompletnej lub niepoprawnej faktury, Przedmiot dostawy może zostać przetrzymany lub zwrócony; i
 • iv. jeżeli nie wskazano Kodu towaru, Spółka może (według własnego uznania):
  • 1. zastosować ogólny Kod towaru na podstawie opisu towaru podanego przez Klienta, lub
  • 2. przetrzymać towar w oczekiwaniu na Kod towaru od Klienta lub dokonać zwrotu towaru do Klienta.

(l) Klient przyjmuje do wiadomości, że firma DPD nie przeprowadza weryfikacji wieku odbiorcy przy doręczeniu paczki, a klient jest odpowiedzialny za zapewnienie wystarczającej weryfikacji wieku nabywcy w punkcie zakupu.
 

(m) Firma DPD nie doręcza przesyłek do skrytek pocztowych (PO BOX).

 

Jednakże Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zastosowany Kod towaru jest niewłaściwy; ponadto Klient ponosi odpowiedzialność wobec Spółki, zgodnie z zapisami pkt. 14(a).

 

3. Strony umowy i podwykonawcy

(a) W przypadku, gdy Klient nie jest właścicielem niektórych lub wszystkich przewożonych lub magazynowanych towarów, Klienta uznaje się za działającego w imieniu właściciela; jeżeli jakakolwiek inna osoba ma prawa do towaru, Klient pełni rolę w pełni upoważnionego przedstawiciela tej osoby.

 

(b) Spółka ma prawo do skorzystania z usług jakiegokolwiek innego przewoźnika lub magazyniera w celu realizacji Umowy. Przewoźnik taki ma prawo do podzlecenia usług wynikających z niniejszych Warunków i zobowiązuje się do stosowania tych Warunków w niezmienionej formie.

 

4. Towary niedopuszczone do przewozu lub magazynowania

(a) Spółka nie przyjmuje niektórych towarów do przewozu lub magazynowania, włączając, bez ograniczenia, następujące produkty:

 • (i.) Produkty niebezpieczne, produkty łatwopalne; lub
 • (ii.) broń;
 • wyroby tytoniowe;
 • płyny przekraczające 100 ml,
 • metale szlachetne (w tym złoto lub srebrne przedmioty) o wartości przekraczającej 250 £,
 • biżuteria (w tym zegarki) o wartości przekraczającej 250 £, 
 • dzieła sztuki;
 • gotówka;
 • szkło lub artykuły, które są wykonane w całości lub w części ze szkła, porcelany, fajansu lub innych podobnych materiałów;
 • dokumenty, które mogą być wymieniane na gotówkę lub towary lub usługi (np. czeki, bony o wartości nominalnej, bilety na imprezy);
 • rzeczy osobiste;
 • dokumenty zawierające dane osobowe (w tym np. recepty),
 • metale szlachetne (w tym przedmioty wykonane ze złota lub srebra);
 • antyki, futra lub innych kosztowności;
 • alkohol, w tym wino, piwo i spirytus;
 • płyny dowolnego rodzaju; t
 • elewizory lub monitory o przekątnej ekranu przekraczającej 37";
 • części ciała lub szczątki ludzkie; żywe lub martwe zwierzęta, w tym ryby i ptaki, oraz żywe organizmy dowolnego typu (w tym drzewa i rośliny);
 • łatwopsująca się żywność (o ile Klient nie spełnia wymagań Spółki dotyczących przewozu żywności (szczegóły dostępne na życzenie);
 • produkty i wyroby farmaceutyczne (o ile Klient nie spełnia wymagań Spółki dotyczących przewozu żywności (szczegóły dostępne na życzenie)), 
 • akumulatory ("Non Excepted Batteries"); lub
 • (iii.) wszelkie towary zabronione przez prawo lub regulacje jakiegokolwiek rządu, władz publicznych lub lokalnych dowolnego kraju, w którym towary są przewożone, lub towary przeznaczone dla dowolnego kraju, firmy, organizacji lub osoby, które podlegają odpowiednim krajowym i międzynarodowym rozporządzeniom w sprawie kontroli eksportu lub importu, w tym wszelkie środki ograniczające lub embarga nałożone w ramach programów Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek innego programu krajowego lub międzynarodowego, wszelkie obowiązujące przepisy krajowe i międzynarodowe przeciwko terroryzmowi i praniu pieniędzy lub porównywalne działania; 
 • (iv.) wszelkie towary, które wymagają licencji lub zezwolenia w celu transportu  i / lub które podlegają ograniczeniom w transporcie  (w tym towary podwójnego zastosowania) nałożonym przez przepisy obowiązujące w kraju wyprawy, wysyłki, tranzytu, miejsca przeznaczenia, lub 
 • (v.) jakiekolwiek towary wymagające transportu w temperaturze kontrolowanej;

chyba że Dyrektor wykonawczy Spółki powiadomił Klienta na piśmie, że takie towary są akceptowane. Jeżeli Klient nie otrzymał pisemnej zgody, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności, łącznie z brakiem odpowiedzialności za straty wynikające z zaniedbania Spółki w odniesieniu do takich towarów.

(b) Firma przyjmuje do przewozu lub przechowywania następujące towary, ale tylko pod warunkiem, że firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie podczas takiego transportu lub przechowywania: (i) szkło lub jakiekolwiek przedmioty (lub ich część) wykonane ze szkła, porcelany, ceramiki lub innych podobnych materiałów, dzieł sztuki, biżuterii (w tym zegarków) o wartości do 250 GBP, metali szlachetnych (w tym przedmiotów ze złota lub srebra) o wartości do 250 GBP, antyki, kwiaty cięte lub rośliny wysyłane bez płynów, płyny do 100 ml. Spółka może nałożyć dodatkowe ograniczenia w zależności od kraju docelowgo przewozu i świadczonych usług. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niektórych towarów wymagane może być zezwolenie na dopuszczenie do obrotu i odprawa celna; czynności te mogą wydłużyć czas przewozu i opóźnić dostawę.

(c) Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub zniszczenia Przesyłki według własnego uznania, w tym ze względów bezpieczeństwa, oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności, łącznie z brakiem odpowiedzialności za straty wynikające z odrzucenia Przesyłki lub jej zniszczenia i Klient może zostać obciążony kosztami utylizacji tego typu przesyłek.

(d) Klient przyjmuje do wiadomości, że Firma DPD może dokonać inspekcji zawartości Przesyłki za pomocą skannera, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.
Klient zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko Spółce DPD za jakiekolwiek szkody i / lub opóźnienia wynikające z takiej kontroli.

5. Towar niezgodny z opisem usługi

(a) Jeżeli Klient zamawia odbiór towarów, które nie są zgodne z daną Usługą wyszczególnioną w Warunku 1, Spółka zastrzega sobie prawo do:

 • (i) odmowy odbioru towaru, nawet jeśli Klientowi nadano numer przesyłki lub zlecenia;
 • (ii) (jeżeli Spółka odbierze towar) do odmowy przechowywania lub dostarczenia towaru oraz do zwrotu towaru Klientowi, w rozsądnie najkrótszym czasie, na koszt Spółki;
 • (iii) (jeżeli Spółka odbierze, przechowa lub dostarczy towar), do przetwarzania produktów zgodnie z usługą "Freight Parcel", co oznacza, w szczególności, że Spółka obciąży Klienta zgodnie z obowiązującą taryfą dla tej usługi transportowej, a jej odpowiedzialność za straty lub szkody będzie odpowiadała swoim zakresem odpowiedzialności dla usługi "Freight Parcel", zgodnie z zapisami niniejszych Warunków.

(b) W przypadku, gdy Spółka zwraca towar Klientowi zgodnie z Warunkiem 5(a)(ii), Warunki te mają zastosowanie do przewozu towarów (z wyjątkiem Warunku 9), jednakże Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta za niedostarczenie przesyłki przez Spółkę.

6. Gwarancje klienta

(a) Klient gwarantuje, zobowiązuje się i oświadcza, że:

 • (i) Towary zostały prawidłowo i odpowiednio zapakowane i oznakowane zgodnie z wybraną Usługą i miejscem docelowym, w sposób zapobiegający uszkodzeniu lub zgubieniu Przesyłki podczas transportu oraz zapobiegający powstaniu obrażeń ciała lub uszkodzeniu własności lub innych towarów;
 • (ii) etykieta na Przesyłce zawiera pełny adres i kod pocztowy osoby lub firmy wysyłającej Przesyłkę oraz Odbiorcy;
 • (iii) Przesyłka Expresspak zostanie odpowiednio zapakowana w pojedyncze pudełko Expresspak lub w torbę, albo w opakowanie wybrane przez Klienta, zgodnie z Warunkiem 6(a)(i), oraz przestrzegane są prawidłowe wymiary oraz ciężar przesyłki; w przeciwnym razie towar zostanie potraktowany jako jedna lub więcej Paczek lub jako przesyłka wielkogabarytowa (Freight Parcel), zgodnie z wagą i wymiarami opakowania;
 • (iv) towary stanowiące część Przesyłki nie podlegają licencjom, zezwoleniom, certyfikatom, ograniczeniom, ani przepisom antydumpingowym i wyrównawczym;
 • (v) towary nie są wysyłane do krajów, firm, organizacji lub osób, które podlegają kontroli eksportowej;
 • (vi) udostępnione zostaną wszelkie urządzenia, zasoby i siła robocza, wymagane przez Spółkę do załadowania i rozładowania Przesyłki w miejscu odbioru lub w punkcie dostawy wskazanym przez Klienta lub odbiorcę;
 • (vii) poinformuje Odbiorcę o szczegółach dostawy Przesyłki. DPD może nałożyć na klienta opłatę za każdą próbę dostarczenia towarów;
 • (viii) gdzie Klient przekazuje dane osobowe Odbiorcy do DPD, Klient zapewni, że ma do tego prawo i wszelkie niezbędne zgody Odbiorcy zgodnie z pkt. 19;
 • (ix) zidentyfikuje i poinformuje DPD o wszelkich przesyłkach podlegających kontroli przed wywozem oraz zapewni wszystkie niezbędne informacje, dane przesyłki i dokumentację
  przystosowaną do obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych;
 • (x) w odniesieniu do towarów, klient oświadcza, że jest albo wyłącznym beneficjentem lub jest uprawniony do towarów lub ma uprawnienia wszystkich osób zainteresowanych
   zawarciem Umowy i wynikających z niej warunkami; 
 • (xi) jest albo eksporterem towarów, albo należycie upoważnionym przedstawicielem eksportera towarów wchodzących w skład dowolnej Przesyłki i będzie odpowiedzialny za dokładność i kompletność wszystkich informacji dostarczonych DPD wraz z danymi przesyłki;
 • xii) jest zgodny z wszelkimi obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i importu, w tym (1) wszelkimi obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi dotyczącymi produktów podwójnego zastosowania, (2) wszelkimi środkami ograniczającymi lub embargiem nałożonymi w ramach programów Narodów Zjednoczonych lub każdy inny program krajowy lub międzynarodowy, (3) wszelkie obowiązujące krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące terroryzmu i prania pieniędzy lub podobnych działań;
 • (xiiI) nie ma go wśród osób lub podmiotów wymienionych na liście SDN ani żadnej z Organizacji Narodów Zjednoczonych ani żadnej innej krajowej lub międzynarodowej porównywalnej liście;
 • (xiiii) był przez cały czas i nadal będzie zgodny ze wszystkimi potencjalnie obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi / antykorupcyjnymi i nie będzie oferować, obiecywać jakiegokolwiek prezentu pieniężnego lub czegoś wartościowego dla uzyskiwania lub utrzymywania działalności gospodarczej lub kierowania działalności gospodarczej do jakiejkolwiek osoby lub w celu uzyskania jakiejkolwiek nieuczciwej korzyści, z naruszeniem obowiązujących przepisów.

(b) Klient zapewnia, że każda Przesyłka ma odpowiednią wagę oraz wymiary stosowane dla danego rodzaju Przesyłki, zgodnie z definicją poszczególnych usług: Parcel, Shop Parcel, Pallet, Freight Parcel, International Parcel, International Freight Parcel, Expresspak lub International Expresspak.

 

(c) Dla przesyłek transportowanych poza UE (i / lub poza Wielką Brytanią w przypadku, gdy: Wielka Brytania opuszcza UE), Klient gwarantuje, zobowiązuje się i reprezentuje, w stosunku do każdego towaru wchodzącego w skład każdej Przesyłki, że powinien niezwłocznie przekazać Spółce:
 

(i) fakturę handlową (w tym numer EORI, jasny, dokładny i jednoznaczny opis towarów, wartość towarów i Incoterm uzgodniony między Klientem a Odbiorcą, który został zatwierdzony przez DPD)  oraz Dane przesyłki w formacie zgodnym z wymaganiami firmy;
 
(ii) Kod towaru dla każdego towaru;
 
(iii) pisemne powiadomienie przed przekazaniem Spółce jakiejkolwiek Przesyłki i / lub towarów wchodzących w skład Przesyłek, które są niestandardowe lub nie są stałym eksportem (na przykład eksport tymczasowy towarów w celu naprawy, które zostaną zwrócone do Wielkiej Brytanii), aby DPD mogło zatwierdzić lub odmówić przewozu takich przesyłek / towarów;
 
(iv) upoważnienie na stanowisko bezpośredniego przedstawiciela klienta w urzędzie celnym w takiej formie, jakiej może wymagać Firma. Jeśli nie ma takiego upoważnienia, Klient zgadza się, że DPD będzie działać jako pośredni Przedstawiciel klienta do celów celnych;
(v) wartość całej przesyłki i wartość osoby Elementy dostawy w ramach takiej przesyłki; i
(vi) wszelkie informacje (w tym wszystkie dokumenty i / lub dane przesyłki) wymagane przez odpowiednie organy celne lub Spółkę.
 
(d) W przypadku braku jakiegokolwiek Kodu Towarowego, niepoprawnego lub niekompletnego, DPD może (według własnego wyboru);

(i) pod warunkiem zapłaty przez Klienta odpowiedniej dopłaty, zgodnie z Warunkami 9 (j) i 9 (m), użyć ogólnego Kodu Towaru lub poprawić nieprawidłowy lub niekompletny kod towaru na podstawie opisu towaru podanego przez Klienta lub ustalić taki kod po kontroli Towarów;
(ii) przetrzymac towary do czasu uzyskania właściwego Kodu Torarowego od Klienta; lub
(iii) zwrócić towar klientowi.
(e) Klient gwarantuje i zobowiązuje się powiadomić firmę o wszelkiej wiedzy lub podejrzeniach, że jego odbiorcy lub nadawca lub dowolna ze stron zaangażowanych w usługę naruszają przepisy określone w warunku 6 lub są wymienione na liście SDN, dowolnej Organizacji Narodów Zjednoczonych lub na innej porównywalnej liście krajowej lub międzynarodowej.
 

7. Odbiór przesyłki

(a) Podczas odbierania Przesyłek Spółka może skanować Przesyłki. W ramach tej czynności wygenerowany zostanie Zapis skanowania jako dowód odbioru Przesyłki.

 

(b) Jeżeli jest to wymagane, Spółka podpisze dokument przygotowany przez Klienta, stanowiący potwierdzenie odbioru Przesyłki lub towarów, natomiast ani Zapis skanowania, ani dokument przygotowany przez Klienta nie stanowią dowodu stanu Przesyłki i prawidłowości zadeklarowania rodzaju, ilości oraz wagi Przesyłki w momencie jej odbioru przez Spółkę.

 

8. Przewóz, przesyłki nieodebrane i przesyłki niedostarczone

(a) Przewóz rozpoczyna się, gdy przesyłka jest przekazywana Spółce w punkcie odbioru lub w siedzibie Spółki. Spółka ma prawo do przewozu towarów wszelkimi środkami transportu oraz dowolną drogą.

 

(b) Przewóz kończy się (o ile Spółka wcześniej nie postanowi inaczej):

 • (i) gdy Przesyłka zostaje dostarczona w miejscu wskazanym jako Adres dostawy;
 • (ii) w przypadku, gdy zgodnie z instrukcją przekazaną przez Klienta lub Odbiorcę, Przesyłkę pozostawiono w bezpiecznym miejscu;
 • (iii) jeżeli, zgodnie z zamówieniem, Przesyłka zostanie udostępniona do odbioru w jednym z magazynów Spółki;
 • (iv) jeżeli Przesyłka jest przekazana do dostarczenia zgodnie z Warunkiem 8(e); lub
 • (v) jeżeli Przesyłka przetrzymana jest do odbioru przez Spółkę po próbie doręczenia a Odbiorca lub osoba upoważniona w imieniu Odbiorcy odbiera przesyłkę z magazynu Spółki; oraz w przypadku, gdy Spółka przechowuje Przesyłkę zgodnie z Warunkami 8(b)(iii) i 8(b)(v), dostawę uznaje się za zakończoną, jeśli Przesyłka nie zostaje odebrana w rozsądnym czasie; Przesyłka zostanie przechowana na wyłączne ryzyko Klienta i podlega likwidacji zgodnie z Warunkiem 16.

(c) Z zastrzeżeniem Warunku 8(e) oraz za wyjątkiem Warunków 8(b)(iii) i 8(b)(v), gdzie z jakiegokolwiek powodu Spółka nie może przewieźć Przesyłki na podany Adres dostawy lub dostarczenie Przesyłki na wspomniany adres jest nieskuteczne, obowiązują następujące zasady:

 • (i) Spółka podejmie starania, aby skontaktować się z Klientem i poprosi o wskazanie nowego adresu i/lub o udostępnienie danych wymaganych do dostarczenia Przesyłki w kraju, w którym znajduje się przesyłka.
 • (ii) w przypadku, gdy Spółka nie może skontaktować się z Klientem w rozsądnym czasie lub jeżeli Klient nie poda Spółce nowego adresu i/lub danych wymaganych do dostawy w rozsądnym terminie, Spółka ma prawo postąpić zgodnie z zapisami Warunku 16. Przechowywanie przed podjęciem czynności likwidacji zgodnie z Warunkiem 16 odbywa się wyłącznie na ryzyko Klienta.

(d) Spółka decyduje o definicji rozsądnego czasu wspomnianego w Warunkach 8(b) i 8(c).

 

(e) Jeżeli Klient nie wskaże inaczej na piśmie oraz Spółka nie potwierdzi formalnie takiego zawiadomienia również w formie pisemnej, Spółka jest uprawniona do dostarczenia Przesyłki do Sąsiada Odbiorcy, concierge'a w budynku Odbiorcy lub do miejsca Odbioru osobistego w godzinach dostawy ustalonych przez Spółkę, natomiast dla celów Warunku 8(b), przewóz Przesyłki zostaje uznany za skuteczny w momencie dostawy Przesyłki do Sąsiada lub w chwili uzyskania podpisu od concierge'a lub innego Odbiorcy przy pozostawieniu Przesyłki w budynku odbiorcy lub w punkcie Odbioru osobistego.

 

Z zastrzeżeniem Warunku 10(c), ramy czasowe dla dostawy i/lub odbioru Przesyłki podane przez Spółkę są jedynie szacunkowe. Niedostarczenie lub nieodebranie Przesyłki przez Spółkę w określonych godzinach nie będzie traktowane jako naruszenie umowy przez Spółkę, a Spółka nie będzie w takim wypadku ponosiła odpowiedzialności wobec Klienta (z tytułu umowy, deliktu, zaniedbania lub w inny sposób).

 

9. Płatność i cennik

(a) Koszty Spółki za przewóz oraz inne usługi są płatne przez Klienta, przy czym Spółka ma również prawo do żądania i uzyskania zapłaty od Nadawcy (jeżeli nie jest równocześnie Klientem) lub Odbiorcy, lub od każdej innej osoby, która może być zobowiązana do uiszczenia opłaty.

 

(b) Zapłata należności na rzecz Spółki odbywa się w terminie wskazanym na fakturze/rachunku wystawionym przez Spółkę lub w innym terminie uzgodnionym z Klientem, wyraźnie potwierdzonym na piśmie przez Dyrektora wykonawczego. Jeśli jakakolwiek płatność w ramach Umowy jest spóźniona, bez uszczerbku dla innych praw i środków Spółki, Klient zobowiązany jest do zapłaty odsetek od zaległej kwoty według obowiązującej ustawowej stawki; takie odsetki naliczane zostają za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu powstania zobowiązania do momentu dokonania płatności w pełnej wysokości. Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług, do czasu zapłacenia przez Klienta w całości zaległych kwot.

 

(c) W przypadku wszelkich Przesyłek przewożonych poza Wielką Brytanią, Spółka zastrzega sobie prawo do pobrania wyższej z następujących kwot:

 • i) Za wagę wolumetryczną (Waga wolumetryczna DPD UK)
 • ii) za rzeczywistą wagę dla każdej Przesyłki
 • iii) za wagę zadeklarowaną na liście przewozowym.

(d) Roszczenia lub wzajemne roszczenia nie mogą stanowić powodu do odroczenia lub wstrzymania należnych płatności lub do odmowy zwrotu kosztów poniesionych przez Spółkę.

 

(e) W przypadku, gdy płatność następuje przy użyciu karty kredytowej lub karty debetowej, wartość faktury zostanie powiększona o 2% na pokrycie opłat bankowych, które poniesie Spółka.

 

(f) Spółka ma prawo w dowolnym momencie i okresowo do zwiększenia opłat za przewóz lub za świadczenie innych usług, informując Klienta o tym fakcie na piśmie w terminie nie krótszym niż 7 dni przed zmianą wysokości opłat; zwiększenie opłat związane jest ze wzrostem kosztów działania Spółki, między innymi w związku z kosztami paliwa, opłatami za zatory komunikacyjne, opłatami licencyjnymi, opłatami pocztowymi i kosztami siły roboczej.

 

(g) Maksymalna długość przesyłek międzynarodowych wynosi 1,2m. Spółka ma prawo do naliczenia dodatkowej opłaty lub rozwiązania umowy z Klientem, jeśli więcej niż 35% jego przesyłek międzynarodowych przekracza maksymalną dopuszczalną długość.

 

(h) Wszystkie kwoty płatne przez Klienta podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, który zostanie naliczony według obowiązującej stawki.

(i) W przypadku, gdy Spółka zapłaci lub zobowiązuje się zapłacić osobie trzeciej wszelkiego rodzaju cła i/lub podatki i/lub obciążenia publiczne w odniesieniu do jakichkolwiek towarów Klienta:

 • (i) Spółka pokryje należne opłaty na zasadzie, że działa w ten sposób jako pełnoprawny przedstawiciel Klienta;
 • (ii) bez względu na to czy Przesyłka została dostarczona Odbiorcy, niezwłocznie po otrzymaniu faktury celnej od Spółki w odniesieniu do zapłaconego cła i/lub podatku i/lub obciążenia publicznego, Klient zobowiązuje się do opłacenia takiej faktury w całości;
 • (iii) w przypadku, gdy Klient nie przestrzega postanowienia Warunku 9(i), Spółka nabywa prawo do postąpienia z przewożonymi towarami zgodnie z Warunkiem 16.

(j) Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Spółki wszelkich ceł, podatków, obciążeń publicznych, opłat celnych, grzywien, innych kar i nadzwyczajnych kosztów, w tym związanych z roszczeniami i innych kosztów (w tym kosztów administracyjnych) poniesionych przez Spółkę w wyniku jej przewozu towarów.

 

(k) Klient zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o wszelkich wątpliwościach w stosunku do jakiejkolwiek faktury otrzymanej od Spółki w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury; ponadto Klient zobowiązuje się potwierdzić zapytanie na piśmie w terminie 28 dni od daty wystawienia faktury. Jeśli Klient tego nie zrobi, Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności (z tytułu umowy, deliktu, zaniedbania lub w inny sposób) za jakiekolwiek błędy na fakturze; Spółka nie będzie również zobowiązana do zwrotu wszelkich kwot zapłaconych przez Klienta, chyba że Klient udowodni, że:

 • (i) Klient nie mógł zawiadomić Spółki o wątpliwościach lub nie mógł potwierdzić ich na piśmie w terminie określonym powyżej; i
 • (ii) zgłoszenie lub potwierdzenie zostało dokonane przy pierwszej okazji, a w żadnym razie nie później niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury.
(l) Spółka DPD ma prawo w dowolnym momencie i od czasu do czasu podnosić opłaty w przypadku, gdy profil handlowy Klienta nie osiągnie poziomów (jeśli dotyczy) uzgodnionych przy otwieraniu rachunku.
(m) Spółka DPD ma prawo obciążyć Klienta opłatą manipulacyjną według stawki określonej w cenniku dla towarów przekraczających:
 • (i) 1,0 m długości lub 0,60 m szerokości lub 0,70 m wysokości lub 2,3 m obwodu lub 31 kg wagi dla przesyłek krajowych; 
 • (ii) 1,75 m długości lub 300 cm obwodu lub 31 kg wagi dla przesyłek międzynarodowych;

jeśli towar/ przesyłka nie zostały opisane jako paczka frachtowa lub międzynarodowa paczka frachtowa.

 

10. Odpowiedzialność za straty, szkody i opóźnienia

(a) Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Warunku 10 i Warunków 4, 11, 12 i 13, Spółka ponosi odpowiedzialności za utratę lub fizyczne uszkodzenie towarów podczas przewozu (zgodnie z zapisami Warunku 8 oraz podczas przechowywania (innego niż przechowywanie zgodnie z Warunkiem 8(c)(ii)), z wyjątkiem sytuacji, gdy utrata lub uszkodzenie powstało w następujących okolicznościach:

 • (i) Klient lub Odbiorca nie odebrał Przesyłki w rozsądnym terminie;
 • (ii) naruszenie którejkolwiek gwarancji Klienta określonej w Warunku 6, w tym niewystarczające lub niewłaściwe pakowanie, etykietowanie i adresowanie, a także błędne lub brakujące informacje dotyczące kodu pocztowego;
 • (iii) utrata, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów lub części przedmiotów wchodzących w skład artykułów, które nie są dopuszczone do przewozu lub przechowywania przez Spółkę, jak określono w Warunku 4;
 • (iv) specjalne wymagania dotyczące obchodzenia się z towarami, które nie zostały zgłoszone Spółce;
 • (v) wszelkie działania lub zaniechania Klienta lub właściciela towarów albo pracowników lub agentów tych osób;
 • (vi) zniszczenie spowodowane nieporęcznością lub wagą, wadą ukrytą lub wadą własną, defektem lub naturalnym pogorszeniem stanu towaru, zużyciem, amortyzacją, działaniem moli lub szkodników, lub będące efektem jakiegokolwiek procesu czyszczenia, farbowania lub przywrócenia pierwotnego stanu danego towaru;
 • (vii) opóźnienie w zapewnieniu Spółce bezpiecznego i odpowiedniego dostępu i/lub instrukcji dostawczych;
 • (viii) zdarzenie losowe;
 • (ix) zajęcie w ramach procesu sądowego;
 • (x) wada któregokolwiek z urządzeń dostarczonych przez Klienta lub odbiorcy towaru lub jakiekolwiek zaniedbanie pracowników lub agentów Klienta;
 • (xi) każde działanie siły wyższej, jak opisano w Warunku 18;
 • (xii) oszustwo, którego dopuścił się Klient lub właściciel towarów albo też pracownik lub agent tych osób;

(b) Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Przesyłka nie jest w przewozie lub w przechowywaniu (zgodnie z definicją wskazaną w Warunku 8) w momencie utraty i/lub w przypadku, gdy Przesyłka nie posiada Zapisu skanowania informującego, że towary zostały dostarczone do Spółki, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru.

 

(c) Jeżeli Klient wybiera Usługę, a Spółka dostarcza Przesyłkę po czasie przewidzianym w ramach danej Usługi, jedyną formą naprawienia jakiekolwiek straty poniesionej przez Klienta (z tytułu umowy, czynu, zaniedbania lub w inny sposób) jest, z zastrzeżeniem Warunków 9(d), 11 i 12, obniżenie ceny płatnej na rzecz Spółki w celu odzwierciedlenia faktycznie otrzymanej Usługi.

 

11. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności

(a) Z zastrzeżeniem Warunków 4, 10, 12, 13 i 14 niniejszego dokumentu oraz innych zapisów niniejszego Warunku 11, odpowiedzialność Spółki (z tytułu umowy, deliktu, zmiany, zaniedbania lub w inny sposób) za utratę lub uszkodzenie wszelkich towarów i/lub w jakiejkolwiek innej sytuacji (niezależnie od przyczyny) na podstawie lub w związku z Umową zostanie ograniczona do niższej z wymienionych kwot:

 • (i) Dla towarów przewożonych w Wielkiej Brytanii:
  • a. £100 za usługi Expresspak, Parcel, Freight Parcel lub Shop Parcel, chyba że Klient nabył "Rozszerzoną ochronę" zgodnie z Warunkiem 12; lub
  • b. w przypadku Palety, odpowiedzialności Spółki nie przekracza £1.50 za kg wagi brutto utraconego lub uszkodzonego towaru, z maksymalną odpowiedzialnością do kwoty £1500 dla danej Przesyłki. Jeśli waga Palety nie została zdeklarowana w Liście przewozowym, maksymalna odpowiedzialność wynosi £150 dla danej Przesyłki; lub
  • c. £25 w przypadku usługi Homecall Parcel; lub
  • d. rzeczywista wartość zgubionych lub zniszczonych towarów. Spółka oblicza rzeczywistą wartość wszystkich zgubionych lub zniszczonych towarów jako koszt naprawy, koszt odtworzenia, wartość odsprzedaży lub wartość rynkowa towarów w chwili i w miejscu odebrania, którakolwiek z tych kwot jest niższa. Rzeczywista wartość nie może przekraczać:
   • 1. pierwotnego kosztu towaru rzeczywiście poniesionego przez Klienta; jeśli Klient jest producentem towarów - kosztu wytworzenia tych towarów; lub
   • 2. kosztu odtworzenia utraconych lub uszkodzonych towarów; Klient zobowiązuje się dostarczyć dowód kosztów odtworzenia zgubionych lub uszkodzonych towarów; lub
   • 3. kosztu naprawy uszkodzonych towarów; Klient zobowiązuje się dostarczyć dowód kosztów naprawy uszkodzonych towarów.
 • (ii) w odniesieniu do wszystkich usług międzynarodowych (International Services) (podlegających "Rozszerzonej ochronie") zakupionych przez Klienta:
  • a. w przypadku przewozu drogowego, granica odpowiedzialności określona została w postanowieniach Konwencji CMR z maja 1956 (Genewa) zmienionej Protokołem z dnia 5 lipca 1978 (Genewa) i Protokołem z 2008 roku (Genewa);
  • b. w przypadku przewozu drogą powietrzną, odpowiedzialność Spółki ograniczona jest kwotą $100 za daną Przesyłkę, chyba, że zastosowanie ma Konwencja warszawska z 1929 roku, zmieniona Protokołem podpisanym w Hadze dnia 28 września 1955 roku, Protokołem podpisanym w Gwatemali w dniu 8 marca 1971 roku oraz Konwencją montrealską z 1999 roku;
  • c. w przypadku wszelkich Przesyłek przewożonych w ramach usług dostosowanych przez Spółkę do indywidualnych wymagań Klienta, usługi te podlegają ograniczeniom odpowiedzialności określonym w aktualnych Warunkach BIFA (British International Freight Association);
  • d. odpowiedzialność ogranicza się do pokrycia koszów naprawy lub odtworzenia utraconych lub uszkodzonych towarów; Klient zobowiązuje się dostarczyć dowód kosztów naprawy lub odtworzenia zgubionych lub uszkodzonych towarów;
 • (iii) w przypadku towarów składowanych w magazynach lub w przypadku innych usług, odpowiedzialność Spółki nie przekracza £0,10 za kilogram wagi brutto utraconego lub uszkodzonego towaru, a maksymalna odpowiedzialność nie przekracza kwoty £1000. Jeśli waga nie została zadeklarowana, maksymalna odpowiedzialność Spółki ogranicza się do kwoty stosowanej w przypadku towarów o wadze jednej tony.

(b) Z zastrzeżeniem Warunku 11(c), Konwencji CMR oraz Konwencji warszawskiej, jednakże niezależnie od wszelkich postanowień zawartych w niniejszych Warunkach, Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, z tytułu umowy, deliktu (w tym zaniedbania i zmiany), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, za utratę zysku, straty pośrednie lub wtórne, w tym koszty rekompilacji informacji zawartych w towarach, w związku z niniejszą Umową.

 

(c) Żadne zapisy niniejszych Warunków nie ograniczają, ani nie wyłączają odpowiedzialności Spółki za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem Spółki lub zaniedbaniem jej pracowników, agentów lub podwykonawców, ani też za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd, a także w każdej innej sprawie, w której ograniczenie odpowiedzialności jest niezgodne z prawem.

 

12. Rozszerzona ochrona

Dotyczy wszystkich usług z wyjątkiem usługi przewozu palet (Pallets), usługi Freight Parcels oraz International Freight Parcels:

 

(a) Jeżeli Klient uiścił lub zgodził się uiścić opłatę Spółce za "Rozszerzoną ochronę" a Spółka wyraziła zgodę na rozszerzenie ochrony, odpowiedzialność Spółki (z tytułu kontraktu, zmiany, zaniedbania lub w inny sposób) za utratę lub uszkodzenie i/lub w jakiejkolwiek innej sytuacji (niezależnie od przyczyny) w odniesieniu do Przesyłki w ramach jakiejkolwiek usługi:

 • (i) jest ograniczona do maksymalnie £5000 dla danej Przesyłki, na podstawie obliczeń w odniesieniu do rzeczywistej wartości Przesyłki na podstawie Warunku 12 (b);
 • (ii) w przypadku, gdy Spółka wyraziła pisemną zgodę na udzielenie "Rozszerzonej ochrony", za którą stawka obliczona zostaje na podstawie wagi towaru, odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnie £15 za kg lub £5000 za daną Przesyłkę, którakolwiek z tych wartości jest niższa, a obliczenie opłaty za "Rozszerzoną ochronę" opiera się na zdeklarowanej wadze wskazanej w Liście przewozowym; i/lub
 • (iii) zgodnie z postanowieniami powyższego Warunku (i), w przypadku częściowej utraty lub uszkodzenia towarów odpowiedzialność Spółki jest ograniczona proporcjonalnie do wagi utraconej lub uszkodzonej części towarów wchodzących w skład Przesyłki; Z ZASTRZEŻENIEM WARUNKU 12(b), żadne postanowienie Warunku 12(a) nie ogranicza odpowiedzialności Spółki za szkody poniżej kwoty £100 w odniesieniu do każdej Przesyłki.

(b) Rzeczywista wartość wszystkich zagubionych lub uszkodzonych towarów zostanie ustalona poprzez odniesienie do kosztów naprawy, kosztów odtworzenia, wartości odsprzedaży lub realnej wartości rynkowej w czasie i miejscu odbioru, którakolwiek z wyszczególnionych kwot będzie niższa. W żadnym przypadku wartość towaru nie może przekroczyć wartości początkowej towaru faktycznie zapłaconej przez Klienta, powiększonej o 10%.

 

(c) Jeżeli Klient wybiera opcję "Rozszerzonej ochrony", zobowiązuje się on w pełni ujawnić Spółce rodzaj towarów, które mają zostać transportowane. Spółka decyduje, według własnego uznania, czy "Rozszerzona ochrona" ma zastosowanie do poszczególnych Przesyłek.

13. Roszczenia odszkodowawcze

(a) Klient musi zawiadomić Spółkę o zagubieniu lub uszkodzeniu towaru, stanowiącemu podstawę roszczenia, w terminie 14 dni od daty wysyłki. Klient zobowiązuje się potwierdzić wszelkie straty lub szkody poprzez przesłanie do Spółki wypełnionego protokołu szkodowego w ciągu 28 dni od daty wysyłki. Jeżeli Klient nie wykona tych czynności, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, z zastrzeżeniem oraz za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient udowodni, że:

 • (i) nie mógł zawiadomić Spółki lub przesłać protokołu szkodowego w obowiązującym terminie; i
 • (ii) zawiadomienie Spółki lub roszczenie zostało zgłoszone w rozsądnym terminie, w którym to przypadku Spółka nie może skorzystać z prawa wyłączenia odpowiedzialności, jakie daje niniejszy Warunek 13(a).

(b) W przypadku roszczenia za szkody, Klient zobowiązuje się do zachowania Przesyłki i jej opakowania celem kontroli na terenie Wielkiej Brytanii i dostarczy dokumentację fotograficzną wraz z protokołem odszkodowawczym, zgodnie z Warunkiem 13(a).

 

(c) Wypłata odszkodowania przez Spółkę będzie stanowiła pełne i ostateczne zaspokojenie roszczenia Klienta. (d) Jakiekolwiek roszczenie może zostać wniesione przez Klienta w ciągu jednego roku od daty wysyłki.

 

14. Przejęcie odpowiedzialności przez klienta

(a) Klient jest zobowiązany do całkowitego zrekompensowania Spółce kosztów cła, podatków lub opłat, których nie zapłacił w ramach Umowy oraz za nieskuteczny eksport towarów, które zostały objęte zerową stawką podatku od towarów i usług (lub podobnego podatku lub cła), a także spełniać wszelkie warunki odnoszące się do importu lub eksportu towarów objętych zerową stawką podatkową.

 

(b) Klient zwalnia Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności, a także pokryje koszty, wydatki, szkody i straty poniesione przez Spółkę podczas wykonywania postanowień Umowy (w tym, lecz nie wyłącznie, bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty, a także zrekompensuje Spółce utratę zysku, utratę reputacji i wszelkich odsetek, nałożone kary i koszty prawne (obliczane na zasadzie gwarancji pełnego odszkodowania); ponadto Klient pokryje wszelkie inne uzasadnione koszty i wydatki specyficzne dla działalności biznesowej Spółki), wynikające z:

 • (i) aktu zaniedbania, zaniechania, lub błędnego poinformowania, przeinaczenia, lub aktu zafałszowania, którego dopuścił się Klient, nadawca lub Odbiorca, a także ich pracownicy lub agenci;
 • (ii) roszczeń jakiegokolwiek rodzaju za utratę lub zniszczenie przewożonych przedmiotów, które sklasyfikowane są jako Towary niebezpieczne lub towary, które nie są dopuszczone do przewozu lub przechowywania przez Spółkę, jak określono w Warunku 4;
 • (iii) roszczeń i żądań dowolnego rodzaju w odniesieniu do utraty lub uszkodzenia towarów wytworzonych przez Klienta i/lub osoby trzecie, oprócz odpowiedzialności lub wykraczających poza zakres odpowiedzialności Spółki określonej w niniejszych Warunkach;
 • (iv) wszelkich roszczeń lub kar nałożonych przez HM Revenue & Customs lub równoważny urząd zagraniczny;
 • (v) roszczeń i żądań wystosowanych przez jakąkolwiek osobę trzecią, związanych z brakiem upoważnienia Klienta do zawarcia Umowy na niniejszych Warunkach;
 • (vi) naruszeniem którejkolwiek gwarancji określonej w Warunku 6;
 • (vii) wszelkich nieścisłych lub nieprawdziwych informacji przekazanych Spółce przez Klienta, które dotyczą Klienta i/lub towarów wchodzących w skład Przesyłki;
 • (viii) błędu Klienta polegającego na podaniu nieodpowiedniego Kodu towaru, jeśli taki Kod jest wymagany zgodnie z Warunkiem 2(h)(ii);
 • (ix) błędu Klienta polegającego na niewystosowaniu z wyprzedzeniem pisemnego powiadomienia o wszelkich Przesyłkach i/lub towarach wchodzących w skład każdej Przesyłki, które nie są standardowymi towarami eksportowymi lub towarami objętymi wywozem stałym, zgodnie z Warunkiem 2(h)(iii);
 • (x) nieuzasadnionego przetrzymywania przez Klienta pojazdów, kontenerów, arkuszy, palet lub podobnych elementów i sprzętu;
 • (xi) wszelkich roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie wobec Spółki z tytułu utraty lub uszkodzenia towaru lub w przypadku jakiejkolwiek zmiany lub ingerencji w towary.

15. Rozszerzenie ochrony na pracowników i agentów

Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, że postanowienia Warunków 4, 10, 11, 12, 13, 14 i 16 odnoszą się do ochrony, ograniczenia odpowiedzialności i zabezpieczenia pracowników i agentów Spółki oraz, że takie postanowienia zostały wprowadzone przez Spółkę i dotyczą jej samej, oraz że Spółka działa w tym zakresie jako powiernik lub agent dla pracowników i agentów.

 

16. Zastaw i likwidacja towarów

(a) Spółce przysługuje prawo zastawu na wszystkich towarach przewożonych dla Klienta do wysokości kwoty należnej Spółce na podstawie Umowy lub z innego tytułu, oraz w celu ewentualnego pokrycia kosztów odzyskania należności.

 

(b) Jeżeli kwoty należne Spółce, w odniesieniu do których Spółce przysługuje prawo zastawu, nie zostaną uregulowane w rozsądnym czasie licząc od chwili rozpoczęcia przewozu, zgodnie z definicją w Warunku 8, Spółka ma pełne prawo, według własnego uznania, do:

 • (i) sprzedaży towarów w formie sprzedaży prywatnej lub w drodze aukcji oraz do wykorzystania wpływów z takiej sprzedaży do pokrycia zobowiązania Klienta wobec Spółki; pozostała kwota, po uregulowaniu należności wobec Spółki zostanie zwrócona Klientowi; lub
 • (ii) zniszczenia towarów, jeśli sprzedaż opisana w Warunku (i) powyżej nie jest zasadna w opinii Spółki ze względu na wartość lub możliwości sprzedaży przedmiotowych towarów; sprzedaż lub zniszczenie w zależności od przypadku, oznacza pełne uwolnienie się Spółki od odpowiedzialności w odniesieniu do przedmiotowych towarów.

 

17. Potwierdzenie doręczenia

Firma może zrobić zdjęcie miejsca dostawy lub zażądać od odbiorcy przesyłki podpisania ESCD, jako dowodu dostarczenia przesyłki. Jakikolwiek zapis zdjęcia miejsca dostawy lub podpis odbiorcy uzyskany przez firmę będzie dowodem dostarczenia przesyłek (w tym ilości tych przesyłek). Podpis odbiorcy, zdjęcie miejsca dostawy lub zapis skanów są dowodem dostarczenia przesyłki.

 

18. Wykonanie umowy

Spółka jest zwolniona z obowiązku wykonywania Umowy w zakresie, w jakim wykonanie Umowy jest uniemożliwione lub opóźnione z powodu opóźnienia lub braku wykonania przez Klienta wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, lub z przyczyny niezależnej od Spółki, w tym, ale nie ograniczając się do jakiegokolwiek zdarzenia siły wyższej, oznaczającego zdarzenie poza kontrolą Spółki, takie jak zajęcie w ramach procesu prawnego, wojna, inwazja, działania nieprzyjacielskie i wojenne (bez względu na fakt, czy wojna została wypowiedziana), wojna domowa, bunt, powstanie, wojskowy lub niezgodny z prawem zamach stanu lub konfiskata, rekwizycja, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, ekstremalne warunki pogodowe, zgodność z prawem, lub nakaz jakiegokolwiek rządu lub organu władzy publicznej lub lokalnej, rozruchy, zamieszki, strajki, blokady, ogólny lub częściowy postój lub wstrzymanie się od pracy z jakiejkolwiek przyczyny, wypadek, awaria maszyn lub urządzeń, pożar, powódź, huragan, niedotrzymanie zobowiązań dostawców lub podwykonawców; fale ciśnienia spowodowane przez samoloty lub urządzenia antenowe, przemieszczające się z prędkością dźwięku lub z prędkością ponaddźwiękową; bezpośrednie lub pośrednie promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne; akt Boży, epidemia lub pandemia, nałożenie wszelkich nowych procesów administracyjnych lub innych barier handlowych powstających w wyniku wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, opłaty należne Spółce płatne są w takich okolicznościach w całości, bez uszczerbku dla praw Spółki do niewykonania postanowień umowy, zgodnie z prawem powszechnym.
 

 

19. Wykorzystanie danych osobowych

(a) Klient przekazuje dane osobowe (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie danych z 1998 r., zmienionej lub zastąpionej przez RODO i ustawę o ochronie danych osobowych 2018 ("prawo ochrony danych") Odbiorców i innych osób do Firmy DPD w celu świadczenia usługi transportowej. Firma DPD jst więc podmiotem przetwarzającym dane, a Klient jest kontrolerem danych osobowych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie danych). 

(b) W odniesieniu do jakichkolwiek danych osobowych przekazanych Spółce przez Klienta:
 
 • (i) Klient zobowiązuje się do przestrzegania swoich obowiązków jako administratora danych zgodnie z ustawą o ochronie danych;
 • (ii) Klient uzyskał wszelkie niezbędne zgody od odbiorcy i nadawcy towarów, zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, w związku z korzystaniem z tych Danych Osobowych przez Spółkę w celu świadczenia Usług; 
 • (iii) Klient powiadomił Odbiorcę i Nadawcę, że takie dane mogą być wykorzystywane przez Spółkę DPD w celu usprawnienia procesu dostawy dla Odbiorcy i wykorzysta w tym celu powiadomienia i dane geograficzne.
 
(c) Spółka może udostępniać dane osobowe podmiotom zewnętrznym podprzetwarzającym dane osobowe w celu świadczenia lub udoskonalania Usług zgodnie z Załącznikiem 1 (Ochrona danych).
 
(d) Firma nie będzie uważana za Kontrolera Danych lub Przetwarzającego Dane dla jakichkolwiek osobistych i / lub wrażliwych danych zawartych w przesyłce.

 

20. Odstąpienie od wykonania prawa przysługującego stronie umowy

Jakikolwiek przypadek niezastosowania przez Spółkę któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie oznacza uchylenia tego postanowienia i zrzeczenia się Spółki lub ograniczenia prawa Spółki do egzekwowania tego postanowienia.

 

21. Rozdzielność postanowień umowy

Jeżeli którykolwiek z niniejszych Warunków lub jakakolwiek część Warunków zostanie uznana za nieważną z jakiegokolwiek powodu, uznaje się taki zapis za pominięty, co nie narusza skuteczności pozostałej części niniejszych Warunków.

 

22. Własność intelektualna

Wszelkie Prawa własności intelektualnej w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów (w tym oprogramowania) dostarczanych Klientowi przez Spółkę oraz w odniesieniu do wszelkich metod pracy i procesów wykorzystywanych przez Spółkę w związku z niniejszą Umową są i pozostają wyłączną własnością Spółki. Żaden z zapisów niniejszych Warunków nie stanowi licencji oraz nie daje uprawnień do używania lub powielania wspomnianych materiałów, metod i procesów, chyba, że Spółka udzieliła na to wyraźnej zgody na piśmie.

 

23. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsza Umowa i niniejsze Warunki (oraz wszelkie roszczenia pozaumowne w stosunku do niej) podlegają i będą w każdym przypadku interpretowane zgodnie z prawem angielskim, a strony Umowy niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

 

Obowiązuje od maja 2020.