Regulamin Parcelforce Worldwide

Zasady Ogólne

1. Właścicielami serwisu Przesyłarka.pl są: firma Efero Transport Ltd z siedzibą 23 Melville Street, EH3 7PE Edynburg oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław.

 

2. Niniejsze Warunki przewozu (Usługi detaliczne w Wielkiej Brytanii i międzynarodowe) regulują świadczenie wszelkich usług dostarczanych przez Parcelforce Worldwide, których te Warunki dotyczą - express9*, express10*, expressAM*, express24*, express48*, express48large*, globalpriority*, irelandexpress*, global value*, globaleconomy* oraz BFPO Worldwide* (British Forces Post Office). Oferowana przez Przesyłarka.pl usługa to Parcelforce Global Priority, a od 1 stycznia 2021 Euroeconomy.
 
3. Parcelforce Worldwide zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usług wybranych przez Klienta, polegających na przewozie pojedynczej Przesyłki pod następującymi warunkami.
 
4. Parcelforce Worldwide oraz Parcelforce są nazwami handlowymi Royal Mail Group Ltd. Główna siedziba Parcelforce Worldwide znajduje się w: Lytham House, 25 Caldecotte Lake Drive, Caldecotte, Milton Keynes, MK7 8LE.
 
5. Royal Mail Group Ltd. jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Anglii i Walii, nr 4138203, której siedziba znajduje się przy 100 Victoria Embankment, London EC4Y 0HQ.
 

§ 1 Definicje

W niniejszych Warunkach poniższe wyrażenia przyjmują następujące znaczenie:
 
1.1 "Przedmiot kolekcjonerski" oznacza przedmiot, który zyskał na wartości z powodu braku podaży lub zaprzestania produkcji.
 
1.2 "Warunki" oznaczają niniejsze Warunki przewozu (Usługi detaliczne w Wielkiej Brytanii i międzynarodowe).
 
1.3 "Przesyłka" oznacza jedną lub większą liczbę (maksymalnie 15) Przesyłek wysłanych w jednym czasie przez Klienta z adresu w Wielkiej Brytanii na inny adres w Wielkiej Brytanii lub na adres poza Wielką Brytanią.
 
1.4 "Opłata przewozowa" oznacza podstawową opłatę należną Parcelforce Worldwide od Klienta w związku z przewozem Przesyłki, ale nie obejmującą żadnych opłat celem zapewnienia większego wymiaru odszkodowania, o którym mowa w Warunku 10, oraz jakichkolwiek innych opłat.
 
1.5 "Klient" oznacza nadawcę jednolitej Przesyłki, za przewóz której dokonuje płatności w sposób inny, niż poprzez rachunek prowadzony przez Parcelforce Worldwide.
 
1.6 "Wysyłka" oznacza czas, kiedy klient przekazuje Przesyłkę przedstawicielowi lub agentowi Parcelforce Worldwide celem przewozu i dostawy w ramach Usługi.
 
1.7 "Dokumenty przewozowe" otrzymują znaczenie określone w Warunku 7.1.
 
1.8 "Wykluczone towary" oznaczają przedmioty, które nie są objęte ubezpieczeniem. Należą do nich elementy delikatne (w tym ceramika, szkło, elementy oświetlenia, telewizory / monitory komputerowe i instrumenty muzyczne), cenne towary (w tym antyki, przedmioty kolekcjonerskie, biżuteria, diamenty i inne kamienie szlachetne oraz zegarki), pieniądze, bilety (w tym losy na loterię oraz bilety obejmujące jakąkolwiek formę transportu), łatwo psujące się artykuły spożywcze, lub jakiekolwiek inne przedmioty, które są szczególnie narażone na utratę lub uszkodzenie, a także inne, wykluczone towary opisane w rubryce "Wyłączenie roszczeń odszkodowawczych" (lub określone podobnym wyrażeniem); szczegółowe, aktualne informacje dostępne na stronie https://www.parcelforce.com/ i/lub https://www.parcelforce.com/help-and-advice/sending/items-we-exclude-compensation.
 
1.9 "Dostawa międzynarodowa" oznacza wszelkie dostawy do adresu poza Wielką Brytanią. Dostawa realizowana przez Parcelforce Worldwide na terenie Wysp Normandzkich sklasyfikowana jest jako Dostawa międzynarodowa.
 
1.10 "Usługa powiadamiania" oznacza usługę, w ramach której Parcelforce Worldwide powiadamia Odbiorcę (którego aktualny numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail został dostarczony przez Klienta) poprzez SMS i/lub e-mail o niektórych szczegółach związanych z Wysyłką i Przesyłkami.
 
1.11 "Paczka" oznacza przesyłkę (wraz z zawartością) wysłaną w ramach danej Usługi.
 
1.12 "Parcelforce Worldwide" oznacza Royal Mail Group Limited oraz wyznaczonych podwykonawców i agentów.
 
1.13 "Dane osobowe" przyjmują znaczenie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 r.
 
1.14 "Polityka prywatności" oznacza politykę Parcelforce, aktualizowaną okresowo, dostępną na stronie internetowej https://www.parcelforce.com/privacy.
 
1.15 "Przedmioty zabronione" to elementy wskazane w części "Prohibitions and Restrictions" ["Zakazy i ograniczenia"], wskazane na stronie https://www.parcelforce.com/ i/lub na stronie https://www.parcelforce.com/Help-and-advice/sending/prohibitions-and-restrictions, które nie mogą być wysyłane za pomocą Usługi, oraz przedmioty zdefiniowane jako niebezpieczne przez organy zarządzające transportem drogowym, kolejowym, morskim lub powietrznym, w jakimkolwiek ustawodawstwie, przepisach i wytycznych, których transport jest niezgodny z prawem, aktualizowanym okresowo.
 
1.16 "Odbiorca" oznacza osobę do której skierowana jest Paczka lub Przesyłka.
 
1.17 "Przedmioty objęte ograniczeniem" oznaczają przedmioty, które mogą być wysyłane za pomocą Usługi, ale z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń i/lub wymogów, określonych w części "Prohibitions and Restrictions" ["Zakazy i ograniczenia"], wskazane na stronie parcelforce.com i/lub na stronie parcelforce.com/retailprohibitions.
 
1.18 "Usługi" oznaczają następujące usługi: express9, express10, expressAM, express24, express48, express48large, globalexpress, globalpriority, irelandexpress, BFPO Worldwide oraz wszelkie inne usługi świadczone zgodnie z niniejszymi Warunkami przewozu; szczegóły dotyczące usług dostępne są na stronie parcelforce.com.
 
1.19 "Wielka Brytania" oznacza, Anglię, Szkocję, Walię, Irlandię Północną, Wyspy Man i Wyspy Scilly (zdefiniowane jako Strefy 1-3 na stronie https://www.parcelforce.com/).
 
1.20 "Dostawa w Wielkiej Brytanii" oznacza wszelkie dostawy na terenie Wielkiej Brytanii.
 
1.21 "Niedoręczalne" oznacza, że Parcelforce Worldwide nie jest w stanie dostarczyć Paczki lub Przesyłki, lub zdaniem Parcelforce Worldwide okoliczności wskazują, że nie należy podejmować próby dostawy.
 
1.22 "Dzień roboczy" oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela (oprócz soboty i niedzieli, w których firma Parcelforce Worldwide zgodziła się dokonać dostawy), dzień ustawowo wolny od pracy, lub święto państwowe, a także każdy inny dzień, w którym sieć Parcelforce Worldwide jest zamknięta; oznacza to także równoważny dzień w kraju docelowym lub w kraju pośrednim.
 
1.23 "Kontroler danych" ma znaczenie określone w przepisach o ochronie danych.
 
1.24 "Prawodawstwo w zakresie ochrony danych" oznacza rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
1.25 "Proces" użyty w klauzuli 15.8 ma znaczenie określone w przepisach dotyczących ochrony danych i przetwarzania, a procesy należy interpretować odpowiednio.
 
1.26Produkty z ostrzami” oznaczają każdy nóż, nóż ostrze lub żyletka; dowolny topór; każdy miecz; i każdy inny artykuł, który ma ostrze lub który jest ostro zakończony i który jest wykonany lub przystosowany do użycia w celu spowodowania urazu u człowieka; z wyłączeniem: maszynki do golenia, ostrza trwale zamknięte w kasetce lub obudowie. 
 

§ 2. Odbiór, doręczenie, braki doręczeń

2.1 Parcelforce Worldwide zapewni usługę, (w zależności od dostępności) zgodnie z Umową   Handlową. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku, gdy Parcelforce Worldwide nie będzie w stanie odebrać przesyłki nie wynikającej z winy Przewoźnika , będzie uprawniony do pobrania od Klienta pełnej opłaty  za usługę, która miała zostać wykonana, a także do pobrania wszelkich dodatkowych  kosztów, jakie firma może ponieść w wyniku braku możliwości odbioru przesyłki.
 
2.2 Parcelforce Worlwide nie jest zobowiązany do przyjęcia Przesyłek, które wymagają specjalnego sprzętu do załadunku lub rozładunku, chyba że taki sprzęt będzie udostępniony przez Klienta w miejscu docelowego rozładunku.

2.3  Jeśli Parcelforce Worldwide zapewnia jakiekolwiek usługi dodatkowe wykraczające poza zakres określony w pkt 2.2 lub pomaga przy załadunku lub rozładunku przesyłki wymagającej użycia specjalnego sprzętu (nawet, gdy nie został użyty), Klient zobowiązuje się zwrócić Parcelforce odszkodowanie za wszystkie straty, roszczenia i żądania, które są konsekwencją zaniedbań w związku z wykonaniem takich usług.
 
2.4  W przypadku, gdy Klient zażądał odbioru przesyłki, a ta nie jest dostępna do odbioru w wybranym miejscu i czasie, Parcelforce Worldwide ma prawo żądać opłaty zgodnie z cennikiem.

2.5 Jeśli Klient zażąda odbioru z lokalizacji innej niż pierwotnie określony adres odbioru, Parcelforce może nałożyć opłatę dodatkową.

2.6 W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia całej paczki lub jej części, Parcelforce zastrzega sobie prawo do zwrotu całej przesyłki do oddziału oczekując na dalsze instrukcje Klienta.
 
2.7 Jeśli pierwsza próba dostawy zakończy się niepowodzeniem, Kurier pozostawi awizo pod adresem doręczenia, z informacją, gdzie zabrano paczkę i w jaki sposób ją odebrać. Odbiorca lub Klient musi w rozsądnym terminie, albo odebrać przesyłkę z lokalizacji wskazanej na Awizo lub skontaktować się z serwisem Przesyłarka celem zaaranżowania drugiej próby dostawy albo przekierowania na inny adres. Klient zgadza się zapłacić dodatkowe opłaty naliczone przez Parcelforce Worldwide zgodnie z cennikiem.
 
2.8 W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie odebrana w rozsądnym czasie, może zostać zwrócona do Nadawcy na jego koszt.
 
2.9 Jeśli przesyłka jest niedoręczalna z jakiegokolwiek powodu, Parcelforce Worldwide może próbować powiadomić Klienta o zaaranżowaniu zwrotu przesyłki. Jeśli próba kontaktu z Klientem nie uda się w ciągu 3 dni roboczych lub Parcelforce nie otrzyma instrukcji dotyczących doręczenia w rozsądnym okresie czasu, Parcelforce Worldwide może zwrócić przesyłkę do Klienta, umieścić przesyłkę w ogólnym magazynie zamówień, przekazać paczkę do Urzędu Celnego lub zutylizować ją. Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty, obciążenia i opłaty poniesione przy zwrocie, przechowywaniu lub utylizacji przesyłki niedoręczalnej, chyba że Przesyłka była niedoręczalna z winy Parcelforce Worldwide.
 
 

§ 3. Dostawa

3.1 Parcelforce Worldwide zobowiązuje się do dostarczenia Przesyłki na adres wskazany na Przesyłce lub w Dokumentach przewozowych, nie do Odbiorcy, za wyjątkiem Dostawy międzynarodowej w niektórych krajach, gdzie dostawa odbędzie się do placówki pocztowej lub magazynu pocztowego. 
 
3.2 W odniesieniu do Dostawy w Wielkiej Brytanii, jeżeli dostawa nie może zostać sfinalizowana pod wskazanym adresem: 
 
3.2.1 Parcelforce Worldwide może według swojego uznania podjąć próbę doręczenia Przesyłki na alternatywny adres, w tym: 
(i) adres sąsiada; lub 
(ii) adres lokalnego oddziału pocztowego, gdzie Przesyłkę można odebrać w ciągu najbliższych 16 dni; oraz 
 
3.2.2 jeżeli Przesyłka jest dostarczana na alternatywny adres, awizo zawierające szczegóły dostawy zostanie pozostawione pod adresem Odbiorcy, aby umożliwić Odbiorcy odebranie Przesyłki; oraz 
 
3.2.3 Klient zgadza się, że taka dostawa jest równoważna z dostawą na adres wskazany jako adres dostawy na Przesyłce. 
 
3.3 Parcelforce nie zobowiązuje się wykonać żadnych zmian w transporcie do momentu wykonania próby doręczenia.
 
3.4 Parcelforce Worldwide nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiejkolwiek Przesyłki dostarczonej na adres dostawy lub inny adres, w przypadku, gdy osoba odbierająca Przesyłkę uczyni to bez posiadania odpowiedniego upoważnienia do odebrania Przesyłki w imieniu Odbiorcy lub Klienta; lub gdy Parcelforce Worldwide dostarcza Przesyłkę zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Odbiorcy lub Klienta, lub rzekomego Odbiorcy lub Klienta. 
 
3.5 W przypadku dostarczenia Przesyłki, jeżeli dana Usługa to gwarantuje, Parcelforce Worldwide zażąda od osoby, która odbiera Przesyłkę (niekoniecznie Odbiorca osobiście), podpisanie potwierdzenia odbioru, które może mieć formę elektroniczną. 
 
3.6 Kopia potwierdzenia określonego w Warunku 3.5 powyżej będzie dostępna (z zastrzeżeniem wymogów ochrony danych osobowych) przez okres sześciu miesięcy od daty dostawy, po uiszczeniu odpowiednich opłat wyszczególnionych przez Parcelforce Worldwide na stronie https://www.parcelforce.com/.
 
3.7 Adres skrytki pocztowej nie może być adresem dostawy dla którejkolwiek z Usług, o ile nie określono inaczej na stronie https://www.parcelforce.com/worldwide-directory.
 
3.8 Parcelforce Worldwide zastrzega sobie prawo do odmowy, wstrzymania, anulowania, przełożenia lub zwrotu dowolnej przesyłki, której przewóz jest zabroniony zgodnie z prawem, w dowolnej chwili lub w opinii Parcelforce może powodować szkody lub opóźnienie w stosunku do innych przesyłek, towarów lub osób, lub nie spełnia którykolwiek z niniejszych warunków przewozu.
 
3.9 Jeżeli Klient złożył zlecenie na odbiór przesyłki, a następnie zażądał anulacji tego samego dnia, w którym miał nastąpić odbiór, Parcelforce daje sobie prawo do nałożenia opłaty.
 
 

§ 4. Maksymalne rozmiary i waga

4.1 Wielkość każdej Paczki dla dostawy na terenie Wielkiej Brytanii nie może przekraczać 3 m (5 m dla express48large) jako łączny wymiar długości i obwodu (mierzony w najgrubszym miejscu) oraz 1,5 m (2,5 m dla express48large) długości. 
 
4.2 Jedna Przesyłka może zawierać jednorazowo maksymalnie 15 Paczek; nie ma ograniczenia wagowego dla Przesyłki składającej się z wielu Paczek, natomiast waga pojedynczej Paczki nie może przekroczyć 30 kg. Wszystkie paczki muszą spełniać wymogi co do rozmiaru i wagi obowiązujące w kraju przeznaczenia. Aktualne ograniczenia wagowe i wymiary dostępne są na stronie https://www.parcelforce.com/worldwide-directory.
 
Przesyłki do Polski:
 • maksymalna waga paczki w tej usłudze to 30.0 kg;
 • najdłuższy bok nie może przekroczyć 150 cm;
 • suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, obliczane według wzoru: 2xH + 2xW + L = max. 300 cm (gdzie: H - wysokość; W - szerokość; L - długość, najdłuższy bok).
4.3 Jeśli paczka przekroczy maksymalny limit rozmiarów i wagi, Parcelforce ma prawo zawrócić paczkę do Nadawcy lub przekazać paczkę Stronie trzeciej, która specjalizuje się w transporcie paczek gabarytowych. W przypadku, gdy przesyłka jest zwrócona do Nadawcy w wyniku przekroczenia maksymalnych wymiarów i wagi, Parcelforce może obciążyć dodatkowymi kosztami.
 

§ 5. Przedmioty zakazane i objęte ograniczeniem

5.1 Przedmioty zakazane i Przedmioty odjęte ograniczeniem opisane zostały w rozdziale "Prohibitions and Restrictions" ["Zakazy i ograniczenia"], na stronie parcelforce i/lub na stronie https://www.parcelforce.com/Help-and-advice/sending/prohibitions-and-restrictions.
 
5.2 Klient jest odpowiedzialny za ustalenie, czy zawartość przesyłanych Paczek nie zawiera przedmiotów zakazanych lub podlegających ograniczeniom albo podlegających szczególnym wymaganiom w Wielkiej Brytanii lub w kraju przeznaczenia, w przypadku Dostawy międzynarodowej (np. w odniesieniu do opakowania). 
 
5.3 Zakazane jest przesyłanie lub usiłowanie przesłania Paczki lub Przesyłki zawierającej jakiekolwiek Przedmioty zakazane, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi Usług; zakazane jest również przesyłanie lub usiłowanie przesłania Paczki lub Przesyłki zawierającej Przedmioty objęte ograniczeniem, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi Usług, chyba że Klient postępuje zgodnie z zapisami dostępnymi na stronie https://www.parcelforce.com/ w odniesieniu do ograniczeń i szczególnych wymagań. Jeśli Klient przesyła lub usiłuje przesłać Paczkę lub Przesyłkę zawierającą Przedmioty zakazane lub Przedmioty podlegające ograniczeniom, Klient może podlegać odpowiedzialności karnej oraz zabezpieczy Parcelforce Worldwide oraz jej pracowników, wykonawców, podwykonawców oraz agentów przed stratą lub szkodą lub zobowiązaniami powstałymi w wyniku niedozwolonych działań. Jeżeli Paczka lub Przesyłka zawierająca Przedmioty zakazane lub Przedmioty podlegające ograniczeniom zostanie nadana przez Klienta, Parcelforce Worldwide ma prawo do postąpienia z taką Paczką lub Przesyłką według własnego uznania (bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności wobec Klienta lub Odbiorcy), w tym do likwidacji lub pozbycia się takiej Paczki lub Przesyłki w inny sposób, w całości lub w części, lub do zwrotu takiej Paczki lub Przesyłki Klientowi; Parcelforce Worldwide ma także prawo do naliczenia Klientowi opłaty za obsługę takiej Paczki lub Przesyłki lub do żądania od Klienta zwrotu rozsądnie poniesionych kosztów, powiększonych o kwotę £20 (lub o kwotę wyszczególnioną na stronie parcelforce.com), jeśli Parcelforce Worldwide zdecyduje się na zwrot Paczki lub Przesyłki lub jakiejkolwiek części Przesyłki Klientowi. 
 
5.4 Parcelforce Worldwide ma prawo, działając racjonalnie, dodać lub usunąć elementy wyszczególnione na liście Przedmiotów zakazanych lub Przedmiotów podlegających ograniczeniom (oraz może zmieniać wszelkie obowiązujące ograniczenia) bez wcześniejszego powiadomienia, dokonując wszelkich uzupełnień lub wprowadzając jakiekolwiek zmiany na stronie https://www.parcelforce.com/Help-and-advice/sending/prohibitions-and-restrictions
 

5.5 Klient ponosi odpowiedzialność wobec Parcelforce Worldwide, jej podwykonawców i agentów za wszelkie straty, szkody lub obrażenia ciała wynikające z przewozu Przedmiotów zakazanych (bez względu na fakt, czy takie przedmioty zostały zgłoszone) lub Przedmiotów podlegających ograniczeniom, które nie zostały odpowiednio zapakowane i odpowiednio oznakowane (lub nie spełniają wymagań szczególnych warunków), w zakresie, w jakim takie straty, szkody lub obrażenia ciała zostały spowodowane przez takie przedmioty.

5.6 Parcelforce jest zwolnione z odpowiedzialności oraz wypłaty odszkodowania za przesyłki, które zostały uszkodzone, zagubione lub dostarczone po gwarantowanym czasie transportu, jeżeli w przesyłce znajdował się przedmiot wskazany na liście rzeczy zabronionych.
 

Towary zabronione i objęte restrykcjami (nieobjęte odszkodowaniem)
 
Wszystkie towary/paczki, które są mokre, cieknące oraz mają nieprzyjemny zapach nie mogą być transportowane w usłudze międzynarodowej Parcelforce.  
 
Aerosole do higieny osobistej lub medyczne.  Obejmują kosmetyki lub leki w aerozolu w tym na przykład dezodoranty, spray do ciała, lakiery do włosów, pianki i żele do golenia i usuwania włosów, leki i odzywki w sprayu. 
 
Aerozole do innych zastosowań. Obejmują wszystkie produkty w sprayu w tym farby w sprayu. 
 
Napoje alkoholowe wysoko i średnioprocentowe (ponad 24% zawartości alkoholu) na przykład spirytus, gin, rum, vódki, brandy, whiskey, tequila, koniaki.  Napoje alkoholowe niskoprocentowe (poniżej 24% zawartości alkoholu) na przykład piwo, wino, szampan są dozwolone do transportu w ilości nie większej niż 1 litr.  Wyroby alkoholowe należy zapakować w torebkę plastikową i owinąć taśmą. Następnie należy zabezpieczyć owijając łatwo chłonnym materiałem jak i gąbką czy pianką w celu amortyzacji. Na opakowaniu należy umieścić informację” Fragile”, lub „Glass”. 
 
Pieniądze i dokumenty finansowe. Obejmują pieniądze papierowe i monety; karty płatnicze i kredytowe; wszystkie rodzaje dokumentów finansowych, które mogą być użyte bezpośrednio lub też razem z innym dokumentem uzupełniającym w celu uzyskania pieniędzy lub innej usługi.  Są to między innymi arkusze pieniędzy i próbki, czeki, dywidendy, bony, papiery wartościowe. 
 
Płyny powyżej 1 litra. Dotyczy płynów nieuznanych, jako niebezpieczne. Wszystkie płyny w ilości większej niż 1 litr. Wskazówki dotyczące pakowania: Przedmioty muszą być bezpiecznie zamknięte i umieszczone w wykładzinie zapobiegającej wyciekom, takiej jak zapakowana torebka z polietylenu. Oznacz jako "Fragile" przy wysyłaniu szklanych butelek. Niektóre płyny, takie jak alkohol lub farby, mają własne dodatkowe ograniczenia lub zakazy. Należy wysłać tylko express48. Maksymalnie 5 litrów na pudełko lub pojemnik.
 
Broń i amunicja. Wszystkie rodzaje broni; imitacje broni; zabytkowe egzemplarze; pait-ball i zabawkowe pistolety i karabiny; paralizatory elektryczne (tasery); części broni i wszystkie inne przedmioty przypominające i imitujące broń; CS gaz (Chlorobenzylidenomalononitryl); gaz pieprzowy; noże obronne (flick) i inne zabronione prawnie noże; paralizatory; tasery; wszystkie rodzaje amunicji. 
 
Baterie. Wszystkie rodzaje baterii w tym akumulatory, baterie litowe bez opakowania lub niepodłączone do urządzenia elektronicznego oraz uszkodzone baterie. Wyjątkiem są nowe baterie alkaliczne, nowe baterie niklowo-metalowo-wodorkowe, nowe niklowo-kadmowe baterie, nowe baterie cynkowo- powietrzne. Dopuszczone rodzaje baterii muszą być nowe, w nieotwartym opakowaniu oryginalnym owinięte folią bąbelkową dla amortyzacji. 
 
Artykuły spożywcze łatwopsujące się. Zamarznięta woda i suchy lód są zabronione do przewozu. Świeże owoce, mięso, ryby i inne łatwo psujące się artykuły spożywcze mogą być nadane jedynie w serwisie „guaranteed next day serwice” (nie za pośrednictwem Przesylarka.pl) . Wszystkie inne serwisy zabraniają wysyłki artykułów łatwo psujących się. Produkty muszą być schłodzone i hermetycznie zapakowane. Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie produktów do transportu. 
 
Substancje biologiczne. Wszystkie substancje biologiczne oraz próbki do badań obejmujące między innymi krew; mocz; kał; szczątki zwierzęce. 
 
Christmas Crackers.
 
Odpady laboratoryjne oraz medyczne. Wszystkie odpady w tym miedzy innymi zakażone i brudne opatrunki; bandaże; igły. 
 
Narkotyki i leki. Wszystkie leki na receptę oraz narkotyki w tym kokaina, heroina, LSD, marihuana, opium, azotyn izoamylu, liście czuwaliczki jadalnej Catha, roślina i nasiona Edulis, mopfina, substancje psychotroniczne. 
 
Produkty i substancje żrące. Obejmują miedzy innymi farby, kwasy, substancje do usuwania farb i rdzy, wodoretlenek sodu, rtęć, gal. 
 
Podrobiona lub sfałszowana waluta. Obejmuje również sfałszowane znaczki. 
 
Suchy lód. 
 
Urządzenia elektroniczne z niedołączonymi bateriami litowymi. Obejmują wszystkie urządzenia elektroniczne zasilane bateriami litowymi gdzie baterie są odłączone. Dopuszcza się nadanie przedmiotów elektronicznych (w tym telefonów komórkowych, cyfrowych aparatów fotograficznych) gdzie baterie litowe są zainstalowane w urządzeniu.  Dopuszcza się do przewozu urządzeń elektrycznych, w których znajdują się maksymalnie 2 baterie zainstalowane do urządzenia. Baterie muszą spełniać warunki UN Manual of Tests and Criteria, część III, punkt 38.3. Baterie lub części uszkodzone lub niekompletne są zabronione. Przedmioty zawierające baterie muszą być zapakowane w sztywne pudełko i zabezpieczone przed przemieszczaniem w opakowaniu zewnętrznym. 
 
Odpady Środowiskowe. Obejmują między innymi używane baterie, używane oleje. 
 
Materiały łatwo wybuchowe. Obejmują między innymi fajerwerki, flary (rakiety sygnalizacyjne), detonatory, party poppery. 
 
Bilety. Obejmują wszystkie rodzaje biletów w tym bilety na jakikolwiek transport oraz bilety, które można wymienić na towary; kupony loteryjne. 
 
Produkty łatwopalne. Obejmują wszystkie produkty łatwopalne w tym ropa, płyn do zapalniczek, niektóre kleje, rozpuszczalnik, farby na bazie rozpuszczalnika, lakier do drewna, emalie, aceton, wszystkie lakiery do paznokci, magnez, luminofor, sód, cynk w proszku, zapalniczki.
 
Przedmioty wartościowe. Obejmują antyki, przedmioty wyrobione w dużej części ze złota lub srebra lub innych wartościowych metali, przedmioty kolekcjonerskie, diamenty oraz inne kamienie wartościowe, naturalne futra, karty sim.  Przedmioty te nie podlegają ubezpieczeniu.  
 
Biżuteria. Obejmuje wszystkie rodzaje biżuterii w tym zegarki. Przedmioty nie podlegają ubezpieczeniu.
 
Przedmioty delikatne i kruche. Obejmują artykuły ceramiczne lub zawierające części ceramiczne, artykuły wykonane z kamienia lub zawierające części kamienia; artykuły szklane oraz zawierające części szklane w tym telewizory, laptopy, tablety, monitory. Przedmioty nie podlegają ubezpieczeniu. 
 
Materiały ilustracyjne, graficzne, przedmioty sztuki. Obejmuje wszystkie przedmioty podatne na uszkodzenia, oraz te o znaczącej wartości w tym obrazy, rysunki, wazy, wydruki, statuetki i inne elementy sztuki. Przedmioty nie podlegają ubezpieczeniu.
 
Dzieła sztuki. Działa sztuki nie podlegają ubezpieczeniu w przypadku zagubienia lub uszkodzenia, nie mniej mogą być nadane.
 
Produkty filmowe. Obejmują wszystkie filmy, zdjęcia, negatywy i pochodne. Przedmioty nie podlegają ubezpieczeniu.
 
Walizki i opakowania etui. Obejmują wszystkie rodzaje walizek oraz etui twardych.  Przedmioty nie podlegają ubezpieczeniu.
 
Oświetlenie. Obejmuje lampy i świetlówki jarzeniowe, neonowe, neonowe znaki i wyroby, wszystkie rodzaje żarówek, lampy rentgenowskie. 

Części motoryzacyjne w tym części samochodowe i motocyklowe, silniki I ich części, części karoserii. Przedmioty te nie podlegają pod ubezpieczenie. 
 
Meble – wszystkie rodzaje mebli we flatpacku orz zmontowanych, w tym stoły, krzesła, półki, szafki i inne. Przedmioty te nie podlegają pod ubezpieczenie. 
 
Modele zabawkowe w tym domki dla lalek, modele do składania. Przedmioty te nie podlegają pod ubezpieczenie. 
 
Artykuły budowlane w tym cement, elementy granitowe i inne. Przedmioty te nie podlegają pod ubezpieczenie.
 
Dokumenty tożsamości w tym paszporty, akty urodzenia, wizy, prawo jazdy. Przedmioty nie sa objęte ubezpieczeniem.
 
Gaz. Obejmuje wszystkie rodzaje gazu w tym gazy toksyczne i skompresowane, nowe, używane oraz puste pojemniki gazowe, butan, etan, wkłady do zapalniczek, gaśnice, butle tlenowe, kamizelki ratunkowe, kanistry z dwutlenkiem azotu i węgla, syfony. 
 
Elektryczna deskorolka i skuter. Obejmują hoverboard i elektryczne skutery. 
 
Szczątki ludzkie i zwierzęce. Obejmują wszystkie szczątki ludzkie i zwierzęce oraz prochy, nieżywe zwierzęta, zakonserwowane części zwierząt lub skór. 
 
Nieprzyzwoite, obsceniczne, obraźliwe artykuły. Obejmują wszystkie nieprzyzwoite i obraźliwe teksty, plakaty, książki, fotografie i zdjęcia. 
 
Substancje zaraźliwe lub chorobotwórcze. Obejmują wszystkie substancje zgodnie z ICAO. 
 
Zapalniczki i wkłady do zapalniczek z łatwopalnym gazem lub płynem. Obejmują nowe, używane i puste kanistry z butanem, benzyną oraz zapalniczki. 
 
Żywe zwierzęta, insekty, pszczoły i osy, pająki. Wszystkie żywe zwierzęta, insekty i inne. 
 
Materiał magnetyczne. Obejmuje magnesy oraz materiały magnetyczne na dystans większy niż 4.6 metra mierzony od opakowania. 
 
Materiały gipsowe. Obejmują gładź szpachlową, wszystkie rodzaje gipsu.  
 
Zapałki. Wszystkie rodzaje zapałek w tym zapałki bezpieczne.  
 
Mylące lansowanie. Przesyłki nie mogą zawierać żadnych słów, znaków, zdjęć czy logo bez autoryzacji, które mogą zmylić odbiorcę ,jako przesyłka pochodząca z serwisu Królowej Wielkiej Brytanii. 
 
Lakiery do paznokci.  Wszystkie rodzaje lakierów i produktów do malowania paznokci w każdej ilości. Wskazówki dotyczące opakowania: Objętość za sztukę nie może przekraczać 30 ml. Nie więcej niż cztery przedmioty w jednej paczce. Musi być umieszczony w mocnym opakowaniu zewnętrznym i amortyzowany, aby zapobiec złamaniu. Nazwa i adres nadawcy muszą być widoczne na przesyłce. Te przesyłki należy przesłać tylko za pośrednictwem Urzędu Pocztowego i okazać przy nadaniu.
 
Żywica i podobne. Obejmuje wszystkie rodzaje żywicy, bursztyny. 
 
Utleniacze i rozjaśniacze. Obejmuj a środki dezynfekujące, azotan, farby do włosów, inne farby koloryzujące zawierające wodę utlenioną. 
 
Perfumy i woda po goleniu. Obejmują wszystkie perfumy, wody toaletowe, wody kolońskie, wody po goleniu w każdej ilości. 
 
Instrumenty muzyczne. Obejmuje wszystkie instrumenty muzyczne. Przedmioty nie podlegają ubezpieczeniu.
 
Rośliny. Żywe rośliny są traktowane tak samo jak Produkty łatwopsujące się- mogą być nadane jedynie w usłudze „guaranteed next day serwice”.
 
Środki ochrony roślin. Obejmują wszystkie chemiczne środki używane do usuwania chwastów i insektów. 
 
Trucizna, toksyczne płyny, ciała stałe i gazy. Obejmują substancje, które mogą spowodować śmierć lub uraz, jeśli zostaną połknięte lub wchłonięte lub przez bezpośredni kontakt ze skórą. Substancje obejmują między innymi arszenik, cyjanek, fluor, trucizna na szczury. 
 
Leki na receptę, narkotyki na potrzeby lecznicze lub naukowe. Dotyczy jedynie niepalnych przedmiotów w tym inhalatorów na astmę. Konieczna jest recepta. Leki musza być umieszczone w torbie plastikowej a następnie dokładnie zabezpieczone. Imię i nazwisko oraz adres nadawcy musi być dopisany na opakowaniu przesyłki. 
 
Radioaktywne materiały i próbki. Wszystkie przedmioty radioaktywne są traktowane, jako niebezpieczne. 
 
Ostre przedmioty. Dopuszcza się nadanie ostrych przedmiotów jedynie, gdy są poprawnie zabezpieczone tak, aby nie stanowiły niebezpieczeństwa dla obsługi ani innych paczek. 
 
Odpady, kurz, brud. Obejmuje wszystkie rodzaje odpadów i brudów w tym także odpadki domowe. Wyjątkiem są próbki ziemi na potrzeby laboratoryjne, ale poprawnie zabezpieczone tak, aby przecieki nie wydostały się z zewnętrznego opakowania. 
 
Farby wodne, emalie, farby do drewna. Dopuszczalne są jedynie w pojemnikach 150ml. Konieczne jest opakowanie w torbę plastikową i owinięcie taśmą. Następnie należy owinąć łatwo chłonnym materiałem oraz gąbka w celu amortyzacji. Imię i nazwisko oraz adres nadawcy musi być widoczny na zewnętrznym opakowaniu. 
 
Artykuły przemysłowe różne. Towary wytwarzane w więzieniach zagranicznych, z wyjątkiem tych, które są przywożone w celach niehandlowych.

Pod żadnym względem firma Parcelforce nie wypłaca odszkodowania za utratę, uszkodzenie, opóźnienie w odbiorze lub dostawę towarów zabronionych
 
Przedmioty ujęte w "słowniku negatywnym" PUESC - Poczta Polska nie dokona odprawy celnej tych towarów:
 • Ramy rowerowe
 • Koła łańcuchowe i piasty, rowerowe
 • Hamulce, piasty hamujące rowerowe
 • Korby i pedały rowerowe
 • Bagażniki, kierownice, koła, koła zamachowe, przerzutki, sztyce rowerowe
 • Oryginalne rzeźby i posągi, z dowolnych materiałów;
 • Antyki o wieku przekraczającym 100 lat
 • Gitary i pozostałe instrumenty strunowe
 • Gitary elektryczne
 • Perfumy, wody toaletowe
 • Produkty lecznicze
 • Zabawki - suszone uszy świńskie
 • Przynęty na ryby
 • Naczynia z drewna tropikalnego
 • Naczynia kuchenne z porcelany lub porcelany chińskiej
 • Naczynia kuchenne inne niż z porcelany lub porcelany chińskiej
 • Paliwo z odzysku
 • Nasiona fasoli
 • Owoce i warzywa za wyjątkiem bananów, durianu, kokosów, ananasów, daktyli
 • Płyn do papierosów elektronicznych
 • Susz tytoniowy
 • Susz tytoniowy
 • Susz tytoniowy
 • Papierosy, cygara, cygaretki
 • Papierosy, cygara, cygaretki
 • Papierosy, cygara, cygaretki
 • Tytoń do palenia
 • Tytoń do palenia
 • Wyroby nowatorskie
 • E-papieros
 • Płyn do papierosów elektronicznych
 • Części do e-papierosa
 • Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone (Tylko przetwory zawierające mięso i/lub mleko)
 • Suplementy diety w kapsułkach, tabletkach, pastylkach i innych odmierzanych dawkach oraz w postaci płynu, który wymaga rozcieńczenia przed spożyciem - niezgodne z prawodawstwem UE.
 • Białko w proszku pochodzenia zwierzęcego
 • Przynęty na ryby
 • Żywe rośliny (cebule, bulwy, korzenie, sadzonki, zrazy, grzybnia, kwiaty cięte, pąki, liście, pozostałe części roślin, słód, nasiona, orzeszki, rośliny, części roślin)
 • Laktoza i syrop laktozowy
 • Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone (Tylko przetwo
 • Folia aluminiowa spożywcza w rolkach
 • Artykuły spożywcze wszelkiego pochodzenia

§ 6. Sankcje międzynarodowe

6.1 Klient musi upewnić się, że wszelkie Paczki lub Przesyłki wysyłane przez Klienta dowolną z Usług nie są zakazane na mocy obowiązujących sankcji ustawowych, na przykład za względu na zawartość, Odbiorcę lub kraj, do lub z którego Paczka lub Przesyłka ma zostać wysłana. Sankcje obejmują wszystkie przepisy ustawowe, wykonawcze i zarządzenia nakładające sankcje (w tym dotyczące ograniczeń handlowych i sankcji gospodarczych) na kraje, osoby lub podmioty. Informacje na temat sankcji dostępne są na stronie https://www.parcelforce.com/help-and-advice/sending/international-sanctions
 
6.2 Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia wymaganego na podstawie obowiązujących sankcji ustawowych oraz (na żądanie) musi przedstawić Parcelforce Worldwide dowód uzyskania takiego pozwolenia. Parcelforce Worldwide nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli Klient lub agenci Klienta przesyłają przedmiot bez właściwego pozwolenia wymaganego na mocy sankcji ustawowych. 
 
6.3 Klient przejmuje na siebie odpowiedzialność za Parcelforce Worldwide, jej pracowników, podwykonawców i agentów za jakiekolwiek straty, szkody lub zobowiązania powstałe w wyniku braku postępowania w zgodzie z sankcjami ustawowymi przez Klienta lub jego agentów. 
 
6.4 Jeżeli Parcelforce Worldwide ma uzasadnione podejrzenie, że Paczka lub Przesyłka, z powodu swojej zawartości, nie spełnia wymagań sankcji ustawowych, Parcelforce Worldwide może otworzyć takie Paczki lub Przesyłki lub opóźnić realizację procesu przewozu i dostawy. 
 
6.5 Jeśli Klient przesyła lub próbuje przesłać Paczkę lub Przesyłkę niespełniającą wymagań sankcji ustawowych, Parcelforce Worldwide ma prawo do postąpienia z taką Paczką lub Przesyłką według własnego uznania (bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności wobec Klienta lub Odbiorcy), w tym do likwidacji lub pozbycia się takiej Paczki lub Przesyłki w inny sposób, w całości lub w części, lub do zwrotu takiej Paczki lub Przesyłki Klientowi; Parcelforce Worldwide ma także prawo do naliczenia Klientowi opłaty za obsługę takiej Paczki lub Przesyłki lub do żądania od Klienta zwrotu rzeczywiście poniesionych kosztów, powiększonych o kwotę £20 (lub o kwotę wyszczególnioną na stronie Parcelforce.com), jeśli Parcelforce Worldwide zdecyduje się na zwrot Paczki lub Przesyłki lub jakiejkolwiek części Przesyłki Klientowi.
 

§ 7. Adresowanie i dokumentacja

7.1 Klient zobowiązany jest do wpisania pełnego adresu pocztowego, łącznie z kodem pocztowym (lub równoważnym kodem lokalnym) i numerów telefonicznych zarówno Odbiorcy, jaki i Klienta na każdej Paczce i Przesyłce, a do każdej Przesyłki należy dołączyć w momencie Wysyłki uzupełnione Dokumenty przewozowe (w tym kody usługi i kody kreskowe) dostarczane przez Parcelforce Worldwide w związku z Usługą. W odniesieniu do Przesyłek międzynarodowych, Klient zobowiązany jest do wpisania numeru telefonu zarówno Odbiorcy, jak i Klienta na każdej Paczce i Przesyłce; numer telefonu Odbiorcy musi być lokalnym numerem telefonu w kraju docelowym. 
 
7.2 Klient jest zobowiązany do upewnienia się, że każda Paczka i Przesyłka jest odpowiednio opakowana i oznakowany, zgodnie z wymaganiami określonymi w części zatytułowanej "Packaging" ["Opakowanie"] (lub w podobny sposób) na stronie Parcelforce.com i/lub na stronie Parcelforce, a także zgodnie z wymaganiami jakiegokolwiek aktu prawnego, rozporządzenia i wytycznych dotyczących transportu drogowego, kolejowego, morskiego lub powietrznego. Paczki nie mogą w żadnym wypadku być spięte razem lub przyczepione do innej Paczki. 
 
7.3 Klient zobowiązuje się zachować wszelkie rachunki i/lub kopie Dokumentów przewozowych, ponieważ są one niezbędne w przypadku wszelkich roszczeń odszkodowawczych i/lub zwrotu kosztów. 
 
7.4 W odniesieniu do Dostaw międzynarodowych, Klient zobowiązany jest do wypełnienia, przygotowania, podpisania i załączenia wszelkich dokumentów wymaganych przez HM Revenue and Customs lub dokumentów wymaganych przez zagraniczne organy celne. Klient przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie i niepodpisanie deklaracji celnej (jeśli dotyczy) może doprowadzić do opóźnienia odprawy celnej i/lub utraty lub uszkodzenia Paczki; w takim przypadku Parcelforce Worldwide nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
 
7.5 Klient uznaje prawo międzynarodowych organów celnych do kontroli paczek i dokumentacji oraz do zażądania od Parcelforce Worldwide lub agentów Parcelforce Worldwide otwarcia dowolnej Paczki celem sprawdzenia zawartości; w takiej sytuacji Parcelforce Worldwide nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultat działań organów celnych. Klient upoważnia Parcelforce Worldwide lub jej agentów do uzupełnienia niezbędnej dokumentacji dla celów odprawy celnej zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą, ale również akceptuje fakt, że Parcelforce Worldwide nie ma prawa do uzupełnienia i/lub podpisania poszczególnych deklaracji celnych, ponieważ jest to obowiązkiem Klienta. 
 
7.6 Zgodnie z obowiązującymi przepisami w różnych jurysdykcjach Parcelforce Worldwide i jej agenci mogą być zobowiązani do przeprowadzenia kontroli Paczek i Przesyłek przy wykorzystaniu promieni rentgenowskich; w takiej sytuacji Parcelforce Worldwide i jej przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do wynikłych strat, szkód lub opóźnień.
 
7.7 Każda paczka lub paleta, która jest adresowana na adres skrytki pocztowej będzie uważane za niepoprawnie oznaczoną i nie spełniają wymagań. 
 
7.8 Jeżeli przesyłka nie spełnia warunków Parcelforce, firma kurierska zastrzega sobie prawo do nieodebrania paczki. Odbiór przesyłki niestandardowej może spowodować naliczenie dodatkowych opłat przez Przewoźnika. Przesyłka, która nie spełnia warunków przewozu nie podlega ubezpieczeniu w przypadku zaginięcia, uszkodzenia lub opóźnienia.

7.9 Obowiązkiem Nadawcy jest upewnić się, że naklejone etykiety są czytelne.
 
7.10 Wszelkie przedmioty podatne na uszkodzenia w wyniku różnych warunków, jakie mogą być napotkane podczas transportu, np. zmiany temperatury lub atmosferycznego ciśnienia,  muszą być odpowiednio zapakowane, by zapobiec takim uszkodzeniom.
 
7.11 Paczek nie należy przekazać do nadania w innej formie niż jako pojedyncza Paczka odpowiednio zapakowana. Paczki nie mogą być sklejone, ani przywiązane do innej paczki.
 
 

§ 8. Standardy usług i dostawa

8.1 Należy pamiętać, że termin dostaw dla dostaw w Wielkiej Brytanii może być wydłużony w przypadku niektórych kodów pocztowych, zgodnie z informacjami na Parcelforce.
 
8.2 Standardy usług dla każdej z Usług są określone na stronie Parcelforce i mają zastosowanie z uwzględnieniem niniejszych Warunków przewozu, w szczególności Warunku 8.3 poniżej. 
 
8.3 Dla celów obliczania standardów usług: 
 
8.3.1 Pod uwagę brane są wyłącznie dni robocze, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w miejscach docelowych Odbiorcy i mogą się różnić w zależności od kraju; 
 
8.3.2 W sytuacjach, gdy Parcelforce Worldwide stara się dostarczyć przesyłkę na adres podany na Przesyłce oraz z jakiegoś powodu dostawa nie może zostać zrealizowana (łącznie z nieuzasadnionym opóźnieniem w przyjęciu Przesyłki pod tym adresem), dostawę uznaje się za dokonaną w momencie, gdy Przesyłka zostanie po raz pierwszy dostarczona pod adres dostawy, lub gdy Parcelforce Worldwide zostaje zapisana w systemie kolejkowania lub rezerwacji, jeśli taki system ma zastosowanie pod tym adresem; i 
 
8.3.3 Jeśli złożono dyspozycję, aby Parcelforce Worldwide przechowała przesyłkę do odbioru lub w oczekiwaniu na dalsze instrukcje (co według własnego uznania Parcelforce Worldwide może zrobić), dostawę uznaje się za zrealizowaną w momencie otrzymania takiej informacji przez Parcelforce Worldwide. 
 
8.3.4 Jeśli Odbiorca korzysta z Usługi powiadamiania i instruuje Parcelforce Worldwide, aby dostarczyć Przesyłkę w innym Dniu roboczym, taki Dzień roboczy zostanie uznany za datę dostawy, w przypadku weryfikacji czy dostawa odbyła się z opóźnieniem.
 
8.4 Przesyłki adresowane na adres skrytki pocztowej, jeśli jest to dopuszczalne (lub równoważny sposób dostarczenia) są uważane za doręczone, jeżeli Przesyłka lub awizo o dostarczeniu przesyłki zostanie umieszczone w skrytce pocztowej, lub gdy Klient zostaje poinformowany o dostarczeniu Przesyłki przez telefon, którekolwiek nastąpi wcześniej. 
 
8.5 Przesyłki będą dostarczane wyłącznie w Dni robocze. 
 
8.6 Jeśli przesyłka zostanie wysłana w dniu innym, niż Dzień roboczy lub po godzinie przyjęcia w Dniu roboczym, za dzień wysyłki Przesyłki przyjmuje się następny Dzień roboczy.
 
8.7 W przypadku, gdy Klient korzysta z Usługi powiadamiania, Parcelforce Worldwide dołoży starań w celu zapewnienia żądanej Usługi powiadamiania oraz dostarczenia wszelkich Przesyłek zgodnie z informacją przesłaną do Klienta i/lub Odbiorcy za pośrednictwem Usługi powiadamiania.
 

§ 9. Niedostarczenie przesyłki

9.1 W odniesieniu do dostaw na terenie Wielkiej Brytanii, Klient lub Odbiorca może żądać, aby Niedoręczalna przesyłka została zwrócona do Klienta, aby podjąć kolejną próbę doręczenia, lub postąpić w inny sposób z Przesyłką (a Klient niniejszym zgadza się na wykonanie takiej czynności przez Parcelforce Worldwide); taka usługa podlega dodatkowym opłatom, o których osoba składająca dyspozycję zostanie poinformowana przez Parcelforce Worldwide. Parcelforce Worldwide zrealizuje dodatkową usługę dostarczenia Przesyłki na zasadach i warunkach określonych w niniejszych Warunkach lub na innych zasadach dotyczących usług dodatkowych świadczonych przez Parcelforce Worldwide.
 
9.2 W odniesieniu do dostaw na terenie Wielkiej Brytanii, jeśli Niedostarczona przesyłka jest w posiadaniu Parcelforce Worldwide i nie zostanie odebrana w terminie 16 dni kalendarzowych od czasu pozostawienia zawiadomienia o próbie doręczenia przez Parcelforce Worldwide pod Adresem dostawy, Parcelforce Worldwide spróbuje skontaktować się z Klientem, jeśli jest to możliwe. Jeśli taka czynność się nie powiedzie, Parcelforce Worldwide zwróci przesyłkę Klientowi, o ile Klient wskazał adres zwrotny. Jeśli nie wskazano adresu zwrotnego, Parcelforce Worldwide jest uprawniona do dysponowania przedmiotem dostawy według własnego uznania.
 
9.3 W odniesieniu do Dostaw międzynarodowych, jeśli Przesyłka nie może zostać dostarczona z jakiegokolwiek powodu, Parcelforce Worldwide przechowa Przesyłkę przez rozsądny okres (powyżej 3 dni, w zależności od wybranej usługi) w celu umożliwienia Odbiorcy skontaktowanie się z Parcelforce Worldwide, aby ustalić termin odbioru Przesyłki lub termin ponownego dostarczenia (a Klient niniejszym wyraża zgodę, aby Parcelforce Worldwide postąpiła w taki sposób);  taka usługa podlega dodatkowym opłatom, o których osoba składająca dyspozycję zostanie poinformowana przez Parcelforce Worldwide. Parcelforce Worldwide zrealizuje dodatkową usługę dostarczenia Przesyłki na zasadach i warunkach określonych w niniejszych Warunkach lub na innych zasadach dotyczących usług dodatkowych świadczonych przez Parcelforce Worldwide.
 
9.4 W odniesieniu do przesyłek międzynarodowych, o ile Odbiorca nie skontaktuje się z Parcelforce Worldwide w rozsądnym czasie, Parcelforce Worldwide zwróci przesyłkę Klientowi, o ile Klient wskazał adres zwrotny. Jeśli nie wskazano adresu zwrotnego, Parcelforce Worldwide jest uprawniona do dysponowania przedmiotem dostawy według własnego uznania. Klient ponosi wszelkie koszty i opłaty poniesione przez Parcelforce Worldwide w związku ze zwrotem, przechowywaniem lub likwidacją Niedostarczalnej Przesyłki, chyba że przesyłka nie została dostarczona z winy Parcelforce Worldwide.
 
9.5 Jeżeli Odbiorca odmawia zapłaty jakichkolwiek opłat i ceł (i wszelkich opłat manipulacyjnych pobieranych przez Parcelforce Worldwide w tym zakresie) należnych w odniesieniu do Przesyłki i w rezultacie Przesyłka lub jej część nie zostanie wydana, Parcelforce Worldwide nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a Przesyłka (lub jej odpowiednia część) zostanie zwrócona Klientowi pod warunkiem opłacenia przez Klienta wymienionych opłat powiększonych o koszt opłaty za zwrot Przesyłki. Parcelforce Worldwide podejmie próbę skontaktowania się z Klientem w celu poinformowania o należnych opłatach i uzyskania deklaracji pokrycia należnych kosztów przez Klienta. Jeśli Klient nie odpowie lub nie wniesie należnych opłat, Przesyłka (lub odpowiednia jej część) może zostać zlikwidowana przez Parcelforce Worldwide, jeśli Parcelforce Worldwide uzna to za stosowne.
 

§ 10. Opłaty

10.1 Informacje na temat Opłat przewozowych dostępne są na stronie Parcelforce.
 
10.2 Klient zobowiązuje się zapłacić na rzecz Parcelforce Worldwide Opłatę przewozową i opłatę za zwiększenie wymiaru odszkodowania, które płatne są w momencie nabycia Usługi metodą określoną przez Parcelforce Worldwide. Pozostałe koszty będą płatne w sposób oraz w terminie określonym przez Parcelforce Worldwide. Parcelforce może zweryfikować deklarowaną wagę, wagę gabarytową oraz wymiary przesyłek - jeżeli przekraczają one zadeklarowane wartości - narzucić koszty dodatkowe za przekroczenie parametrów.
 
10.3 Parcelforce Worldwide zastrzega sobie prawo do oszacowania i stosowania dopłaty do Przesyłek wysyłanych w ramach usługi globalexpress bez uprzedzenia. Termin oraz wysokość opłat zostanie ustalona przez Parcelforce Worldwide według uznania. Klient, zlecając przewóz Przesyłki Parcelforce Worldwide, zgadza się na pokrycie dodatkowych kosztów obowiązujących w momencie składania zamówienia; takie dopłaty ustalane są przez Parcelforce Worldwide według jej uznania. Szczegóły dotyczące bieżących dopłat są dostępne na życzenie. 
 
10.4 Wszelkie opłaty, brutto oraz netto, zostały wyszczególnione na stronie Parcelforce.. Podatek VAT jest w każdym przypadku płatny przez Klienta. Płatności można dokonać gotówką, kartą kredytową, kartą debetową i usługą Paypal.
 
10.5 Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby Klient uiścił odpowiednie Opłaty za przesyłkę dla każdej Paczki lub Przesyłki. Parcelforce Worldwide może obciążyć Klienta dodatkowymi opłatami według uznania Parcelforce Worldwide, jeśli okaże się, że Klient zapłacił nieprawidłową Opłatę za przesyłkę. To prawo jest dodatkiem do wszelkich innych praw, które może przysługiwać Parcelforce Worldwide. Dopóki Klient nie zapłaci żadnych dopłat, Parcelforce Worldwide może zachować w posiadaniu Przesyłki Klienta, a Parcelforce Worldwide będzie utrzymywać przesyłkę na wyłączne ryzyko Klienta. Parcelforce Worldwide zwróci się do Klienta z wnioskiem o dopłatę, jeżeli jednak po upływie 7 dni Klient nie dopłaci dopłat do Parcelforce Worldwide, Parcelforce Worldwide może zlikwidować lub zniszczyć Przesyłkę.
 
10.6 Jeśli w dowolnym czasie Parcelforce Worldwide ustali, że Klient nie uiścił odpowiednich opłat, wówczas Klient będzie odpowiedzialny wobec Parcelforce Worldwide za różnicę między początkowo zapłaconą przez Klienta kwotą a kwotą, którą Klient powinien był zapłacić (Kwota nieopłacona). Parcelforce Worldwide może według własnego uznania zawiesić dowolne konto, które Klient posiada na Parcelforce Worldwide, aż do momentu, gdy kwota zaległej kwoty zostanie spłacona, a także podejmie inne działania prawne, do których Parcelforce Worldwide jest uprawniona, w celu odzyskania takiej Niewypłaconej kwoty.

10.7 Jeżeli odbiorca przesyłki odmawia opłacenia cła i/lub innych opłat celnych, które zostaną nałożone na przesyłkę i w wyniku tego przesyłka nie może zostać doręczona, Parcelforce zastrzega sobie prawo żądania dopłaty: cła oraz opłat celnych oraz kosztu transportu zwrotnego do Nadawcy przesyłki. Jeżeli opłaty nie zostaną uiszczone, Parcelforce zastrzega sobie prawo do utylizacji takiej przesyłki i obciążenia Nadawcy za poniesione koszty. 
 

§ 11 Rezygnacja

11.1 Z zastrzeżeniem Warunku 11.2, Klient może zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie; Parcelforce Worldwide zobowiązuje się w takiej sytuacji do pełnego zwrotu Opłaty przewozowej i innych opłat wynikających z Warunku 10 zapłaconych za zrealizowanie Usługi; Klient dokonuje rezygnacji z Usługi w następujący sposób:
 
11.1.1 kontaktując się z Parcelforce Worldwide (zgodnie z Warunkiem 2) oraz podając odpowiedni numer Przesyłki wysłanej w ramach danej Usługi; i
 
11.1.2 postępując zgodnie z informacjami otrzymanymi od Parcelforce Worldwide.
 
11.2 W następujących przypadkach Klient nie może zrezygnować z Usługi i nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu Opłaty przewozowej lub innych opłat wynikających z Warunku 10:
 
11.2.1 Parcelforce Worldwide przyjęła Przesyłkę od Klienta (poprzez odebranie Przesyłki od Klienta lub poprzez pozostawienie Przesyłki przez Klienta w oddziale Poczty lub punkcie Parcelforce Worldwide); lub
 
11.2.2 etykieta dostarczona Klientowi w związku z Usługą została wykorzystana.
 

§ 12. Odpowiedzialność za opóźnienia, straty lub uszkodzenie - dla Klientów Przesyłarki

12.1 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Warunków, Parcelforce Worldwide zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania Klientowi za utracone/ zagubione przesyłki.
 
12.2 Od dnia 14.10.2020 do 5 lutego 2021 paczki w usłudze Parcelforce dla Klientów Przesyłarka.pl ubezpieczone są według poniższych zasad:
Cena podstawowa nie zawiera ubezpieczenia z tytułu uszkodzenia. Paczki są ubezpieczone do kwoty 500 PLN w wypadku ich zagubienia.
Jeśli chcesz chronić dodatkowo swoją paczkę przed uszkodzeniami w trakcie transportu konieczna jest dopłata:
 • Ubezpieczenie do 500 zł od uszkodzenia – 15 zł/ 3,5 GBP/ 4 EUR
 • Ubezpieczenie do 1 000 zł od zagubienia i uszkodzenia - 25 zł/ 5,2 GBP/ 6 EUR
 • Ubezpieczenie do 1 500 zł od zagubienia i uszkodzenia - 35 zł/ 7,2 GBP/ 8,3 EUR
 • Ubezpieczenie do 2 000 zł od zagubienia i uszkodzenia - 40 zł/ 8,3 GBP/ 9,5 EUR
12.2A Od dnia 5 lutego 2021 paczki w usłudze Parcelforce dla Klientów Przesyłarka.pl ubezpieczone są do kwoty 500 PLN w wypadku ich zagubienia. Paczki nie są chronione przed uszkodzeniem.
 
Pamiętaj! Aby uzyskać odszkodowanie za zagubioną paczkę musisz przedstawić dowód wartości ubezpieczonych towarów (FV VAT lub rachunek). 
 
12.3 Parcelforce Worldwide nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty z tytułu umów, straty biznesowe, utratę zysków, przychodów, spodziewanych oszczędności lub jakiekolwiek pośrednie lub wtórne szkody i straty wynikające w jakikolwiek sposób z umowy, naruszenia obowiązków ustawowych, deliktu (w tym zaniedbania Parcelforce Worldwide, jej kierownictwa, pracowników, współpracowników i agentów) lub innego działania.
 
12.4 Usunięty
 
12.5 Parcelforce Worldwide nie ponosi odpowiedzialności (w zakresie wypłaty odszkodowania, zwrotu kosztów lub w innym zakresie) za utratę, uszkodzenie lub opóźnienie w stopniu, w jakim jest to wynikiem działania lub zaniechania:
 
12.5.1 Klienta lub Odbiorcy; lub
 
12.5.2 jakiejkolwiek firmy przewozowej będącej stroną trzecią, zaangażowaną przez Klienta do dostarczenia Przesyłki do ostatecznego odbiorcy; i/lub
 
12.5.3 okoliczności niezależnych od Parcelforce Worldwide, włączając (bez ograniczeń) wszelkie niekorzystne warunki pogodowe, natężenie ruchu, awarię mechaniczną, ograniczenia ruchu na drogach publicznych lub prywatnych oraz wszelkie działania zbiorowe,
 
12.6 Oprócz wyłączeń odszkodowawczych określonych w części "Compensation Exclusions" ["Wyłączenie roszczeń odszkodowawczych"] (lub o podobnym nagłówku) na stronie Parcelforce. i/lub Parcelforce, Parcelforce Worldwide nie jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania za opóźnienia, utratę oraz z tytułu uszkodzenia Przesyłki:
 
12.6.1 z powodu wady ukrytej lub wady własnej przedmiotu, defektu lub naturalnego pogorszenia stanu przedmiotu; lub
 
12.6.2 gdy Przesyłka zawiera Przedmioty zakazane lub Przedmioty podlegające ograniczeniom (jeśli nie są przestrzegane odpowiednie wymagania); lub
 
12.6.3 jeśli Przesyłka łamie postanowienia sankcji ustawowych; lub
 
12.6.4 jeśli Parcelforce Worldwide nie zastosuje się do wskazówek dotyczących ułożenia przedmiotów podczas wykonywania czynności przewozowych (np. zastosowania się do strzałek "UP" ["góra"], oznakowania "THIS END UP" ["ta strona na górze"]); lub
 
12.6.5 zagubionej w wyniku naruszenia przez Klienta warunków 7.1, 7.2 lub 7.4.
 
12.6.6. Paczki zostały sklejone, złączone taśmą lub powiązane sznurkiem;
 
12.6.7 Przesyłka wysłana została na adres skrytki pocztowej;
 
12.6.8 Przesyłka została wysłana na adres, który jest nieczynny lub który przyjmuje dostawę jedynie w określonych porach dnia lub w określonych dniach tygodnia;
 
12.6.9Dostawa została podjęta w uzgodnionym terminie dla usługi nie wskazującej dokładnej pory dostawy, nawet jeśli próba dostawy została podjęta poza godzinami dostawy lub godzinami pracy wskazanymi przez Parcelforce Worldwide;
 
12.6.10Przesyłka została zwrócona do nadawcy po nieudanej próbie dostarczenia do Odbiorcy; 
 
12.6.11Przesyłka wymaga odbioru przez Odbiorcę;
 
12.6.12 opóźnienie jest spowodowane przestrzeganiem przez Parcelforce Worldwide i) obowiązku uiszczenia ceł i podatków; lub ii) obowiązku dostarczania potwierdzenia dostawy lub podpisu uzyskanego w momencie dostawy;
 
12.6.13Przesyłka przechodzi proces odprawy celnej, została zatrzymana przez urząd celny lub organ rządowy lub jakąkolwiek agencję regulacyjną;
 
12.6.14 Przesyłka została wysyłana do BFPO;
 
12.6.15 zgodnie z informacją dotyczącą danego kraju gwarancja dostawy nie ma zastosowania.
 
12.7 Parcelforce Worldwide nie jest zobowiązana do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub dokonania zwrotu w odniesieniu do Wykluczonych towarów lub Przesyłek wysłanych z naruszeniem jakiegokolwiek przepisu niniejszych Warunków.
 
12.8 Parcelforce Worldwide nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do Przesyłki, gdy jakakolwiek osoba dopuściła się fałszerstwa lub nieuczciwości w odniesieniu do tej Przesyłki lub odebrała Przesyłkę w imieniu Odbiorcy lub Klienta bez posiadania odpowiedniego upoważnienia.
 
12.9 Parcelforce Worldwide nie jest zobowiązana do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania za opóźnienie w dostawie.
 
12.10 Parcelforce Worldwide zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia jakichkolwiek Usług i/lub ustaleń dotyczących odszkodowania lub zwrotu kosztów w przypadku miejsc docelowych, w których okoliczności pozostające poza kontrolą Parcelforce Worldwide uniemożliwiają świadczenie usług na odpowiednim poziomie. Parcelforce Worldwide nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub opóźnienie, jeżeli Przesyłka została wysłana do miejsca przeznaczenia, w którym usługa została zawieszona. Szczegóły dostępne na stronie Parcelforce.com.
 
12.11  Wszelkie odszkodowania za utratę lub uszkodzenie ogranicza się do kosztów naprawy przedmiotów uszkodzonych lub zagubionych; oraz za uszkodzenia lub straty, których nie ma możliwości naprawić na podstawie:
- kosztów zamienników 
- rzeczywistej ceny rynkowej
 
12.12 Parcelforce nie ponosi odpowiedzialności, kiedy przesyłka jest skierowana od razu do lokalnej Poczty w kraju doręczenia.
 
12.13 Parcelforce nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy szkoda lub strata jest  spowodowana jakąkolwiek awarią lub nieprawidłowym działaniem, którykolwiek z systemów komputerowych, spowodowaną przez złośliwe oprogramowania, jak wirusy.
 
12.14 Siła wyższa:
 
Parcelforce nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie sytuacje, które są poza kontrolą Przewoźnika w tym: pożary, powódź, eksplozja, wypadek, niekorzystne warunki atmosferyczne, przestępcze czynności, korki uliczne, awarie mechaniczne, zamieszki, ustawy rządowe, akt terroryzmu, akty wojenne, epidemia, pandemia, działania rządu, akt Boży.
 

§ 13. Wyłączenie roszczeń odszkodowawczych, limity i zwrot kosztów

13.1 Ustala się następujące limity dla odszkodowania należnego za zagubienie w ramach realizacji Usług. 
 
Należy pamiętać, że "strata" obejmuje częściową lub całkowitą utratę zawartości Przesyłki.
Usługi Maksymalne łączne odszkodowanie Maksymalne odszkodowanie przy zwiększonym wymiarze
express9 £200 £2500
express10 £200 £2500
expressAM £200 £2500
express24 £100 £2500
express48 £100 £2500
express48large £100 £2500
globalexpress £200 £2500
irelandexpress £200 £2500
globalpriority brak odszkodowania brak odszkodowania
globalvalue £100 £500
globaleconomy brak odszkodowania brak odszkodowania
BFPO Worldwide £100 £2500
Uwaga: są to maksymalne kwoty dla pojedynczej Przesyłki. 
 
Niektóre przedmioty mają określone limity odszkodowań, zgodnie z informacjami podanymi na stronie Parcelforce..
 
13.1.1 Odszkodowanie do kwoty łącznej maksymalnej ochrony określonej w Warunku 14.1 może zostać wypłacone z tytułu utraty Przesyłki wysłanej w ramach Usług.
 
13.1.2 Usunięty.
 
13.2 Usuniety.
 
13.3 Odszkodowanie za utratę Przedmiotu kolekcjonerskiego jest ograniczona do ceny zapłaconej przez Klienta i nie przekracza odpowiednich limitów określonych w niniejszym Warunku 13.
 
13.4 Parcelforce Worldwide ma prawo do odrzucenia wszelkich roszczeń, które zawyżają wartość zawartości Przesyłki oraz do niezapłacenia żadnego odszkodowania z tytułu wartości Przesyłki w takim przypadku. 

13.5 Od dnia 14.10.2020 paczki w usłudze Parcelforce dla Klientów Przesyłarka.pl ubezpieczone są według poniższych zasad:
Cena podstawowa nie zawiera ubezpieczenia z tytułu uszkodzenia. Paczki są ubezpieczone do kwoty 500 PLN w wypadku ich zagubienia.
Jeśli chcesz chronić dodatkowo swoją paczkę przed uszkodzeniami w trakcie transportu konieczna jest dopłata:
 • Ubezpieczenie do 500 zł od uszkodzenia – 15 zł/ 3,5 GBP/ 4 EUR
 • Ubezpieczenie do 1 000 zł od zagubienia i uszkodzenia - 25 zł/ 5,2 GBP/ 6 EUR
 • Ubezpieczenie do 1 500 zł od zagubienia i uszkodzenia - 35 zł/ 7,2 GBP/ 8,3 EUR
 • Ubezpieczenie do 2 000 zł od zagubienia i uszkodzenia - 40 zł/ 8,3 GBP/ 9,5 EUR
Pamiętaj! Aby uzyskać odszkodowanie za zagubioną lub zniszczoną paczkę musisz przedstawić dowód wartości ubezpieczonych towarów (FV VAT lub rachunek). Jeżeli zostawisz wartość przesyłki na poziomie 0 PLN – nie będzie ona ubezpieczona na wypadek uszkodzenia w transporcie.
 
 

§ 14. Roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów

14.1 Wszelkie roszczenia odszkodowawcze za zagubienia należy wnosić poprzez złożenie wypełnionego formularza Parcelforce Worldwide; taki formularz należy dostarczyć do Parcelforce Worldwide w następujących terminach, licząc od dnia nadania: 
 • 30 dni dla usług w Wielkiej Brytanii 
 • 15 dni dla globalexpress 
 • 30 dni dla irelandexpress i globalpriority 
 • 120 dni dla globalvalue i BFPO Worldwide 
14.2 Parcelforce Worldwide może dokonać kontroli, jeśli uzna to za konieczne, celem weryfikacji zasadności danego roszczenia, a Klient zobowiązuje się współpracować w uzasadnionym zakresie. W przypadku roszczeń z tytułu strat i szkód, Parcelforce Worldwide może przeprowadzić dochodzenie w rozsądnym czasie. 
 
14.3 Parcelforce Worldwide może wymagać od Klienta dostarczenia wszelkich istotnych informacji o Przesyłce, łącznie z dowodem Wysyłki, potwierdzeniem wartości, szacunkowymi kosztami naprawy, kosztami wytworzenia, fakturami, wagą i rodzajem utraconych lub uszkodzonych elementów, numerami seryjnymi oraz numerami IMEI dla elementów elektrycznych. Może to wymagać od Odbiorcy zachowania wszystkich elementów opakowania lub uzyskania innego dokumentu i/lub dowodu fotograficznego, zgodnie z wymaganiami Parcelforce Worldwide w stosunku do Odbiorcy Przesyłki. 
 
14.3.1 Wszelkie informacje wymagane w celu uzasadnienia roszczenia muszą być udostępniane Parcelforce Worldwide w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku.
 
14.3.2 Jeżeli żądana informacja nie zostanie dostarczona w wymaganym terminie, Parcelforce Worldwide zastrzega sobie prawo do zamknięcia roszczenia. W przypadku błędów w roszczeniu lub dowodach potwierdzających roszczenie, które powodują konieczność ponownego wystawienia czeku, opłata administracyjna w kwocie £10 zostanie odjęta od kwoty roszczenia.
 
14.4 W przypadku roszczeń z tytułu utraty, Parcelforce Worldwide może przeprowadzić dochodzenie w rozsądnym czasie.
 
14.5 Wysyłanie wrażliwych danych oraz dokumentów o treści zawierającej, między innymi, nazwiska, adresy, dane bankowe, podpisy i daty urodzenia odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność Klienta, a odszkodowanie w takim wypadku nie ma zastosowania. Dane zapisane na nośnikach elektronicznych, takich jak nośniki danych, dyski twarde, taśmy magnetyczne lub nośniki pendrive muszą być odpowiednio zaszyfrowane. Klient zwalnia Parcelforce Worldwide od odpowiedzialności, łącznie ze wszelkimi działaniami, roszczeniami, postępowaniami i orzeczeniami oraz z tytułu poniesionych kosztów związanych z utratą, uszkodzeniem lub ujawnieniem takich danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy Parcelforce Worldwide dopuści się zaniedbania.
 
14.6 W przypadku, gdy Klient zażądał dostarczenia Przesyłki stronie trzeciej, z zamiarem dostarczenia tejże Przesyłki ostatecznemu Odbiorcy przez tę stronę trzecią, potwierdzenie odbioru Przesyłki przez stronę trzecią stanowi dowód, że Przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym i zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 
14.7 Klient musi odpowiedzieć na każde zapytanie pracowników Parcelforce w ciągu 21 dni. Jeśli klient nie odpowie na takie zapytania w tym przedziale czasowym, Parcelforce Worldwide zastrzega sobie prawo do zamknięcia roszczenia.
 
14.8 W ramach zasad bezpieczeństwa Parcelforce może wykonać rygorystyczne kontrole przesyłek, które mogą obejmować badania rentgenowskie. W wyjątkowych przypadkach pracownicy Parcelforce mogą otwarzyć paczkę, która nie spełnia kryteriów. W takiej sytuacji Parcelforce Worldwide i jej przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do wynikłych strat, szkód lub opóźnień. Wszystkie gwarancje serwisowe mogą zostać zawieszone, a powiązane roszczenia odszkodowawcze odrzucone, jeżeli otwarta przesyłka nie spełni któregokolwiek z wymogów Przewoźnika.
 
14.9 W przypadku zwrotu towaru do nadawcy bez winy Klienta, Klient może żądać całkowitego zwrotu kosztów transportu. Całkowity lub częściowy zwrot kosztów wysyłki nie będzie brany pod uwagę w którymkolwiek z okoliczności zawartych w punkcie 12.
 

§ 15. Ogólne

15.1 Żadne z postanowień niniejszych Warunków (ani jakikolwiek inny dokument) nie przyznaje osobom trzecim żadnych korzyści, ani też prawa do egzekwowania któregokolwiek z niniejszych Warunków, których taka osoba nie miałby, z zastrzeżeniem zapisów Ustawy (Prawo osób trzecich) z 1999 r. 
 
15.2 Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii. Każda ze stron nieodwołalnie wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń lub spraw wynikających z lub w związku z niniejszą Umową. 
 
15.3 Niniejsze Warunki oraz dokumenty i informacje na stronach internetowych, do których znajdują się odwołania, stanowią całość porozumienia pomiędzy Parcelforce Worldwide a Klientem. Klient potwierdza, że zgadzając się na niniejsze Warunki nie opierał się na żadnym oświadczeniu lub zobowiązaniu, ustnym lub pisemnym, z wyjątkiem przypadków wyraźnie uwzględnionych w niniejszym dokumencie. 
 
15.4 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd lub organ administracyjny za nieważne lub niewykonalne, taka nieważność lub niewykonalność nie narusza postanowień niniejszych Warunków, które pozostają w mocy. 
 
15.5 Parcelforce Worldwide ma prawo do sprzedania organizacji będącej stroną trzecią lub do handlowania anonimowymi lub zagregowanymi informacjami o swoich Klientach w celach przeprowadzenia badań rynkowych. Parcelforce Worldwide zapewnia, że takie informacje nie zawierają żadnych danych poszczególnych Klientów Parcelforce Worldwide, ani też nie zawierają żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację Klientów. 
 
15.6 Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych Warunków, Parcelforce Worldwide i Klient oświadczają, że Parcelforce Worldwide i Klient oraz wszyscy pracownicy stron Umowy a także osoby, za które strony Umowy są odpowiedzialne, będą postępowały zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi oraz dotyczącymi prania brudnych pieniędzy i/lub przepisami odnoszącymi się do niniejszych Warunków i/lub powiązanych Usług.
 
15.7 W przypadku, gdy Parcelforce Worldwide zasadnie uzna, że Klient narusza Warunek 15.6, Parcelforce Worldwide może natychmiast (oprócz wszelkich innych praw, zgodnie z poszczególnymi Warunkami): 
(a) zawiesić świadczenie Usług; 
(b) zawiesić ustalenia odszkodowawcze / dotyczące zwrotu kosztów; 
(c) potraktować Przesyłkę jako Niedostarczalną; i/lub 
(d) wypowiedzieć Umowę dotyczącą świadczenia Usług na rzecz Klienta i wszelkie umowy dotyczące prowadzenia konta; w każdym przypadku, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Parcelforce Worldwide. 
 
15.8 W przypadku, gdy Parcelforce Worldwide narusza postanowienia Warunku 15.6, Klient może natychmiast (oprócz wszelkich innych praw, zgodnie z poszczególnymi Warunkami) rozwiązać, za wypowiedzeniem, Umowę dotyczącą świadczenia Usług i wszelkie umowy dotyczące prowadzenia konta przez Parcelforce Worldwide, chyba że naruszenie Warunku 15.6 miało miejsce:
(a) z winy pracownika Parcelforce Worldwide, który nie był dyrektorem lub członkiem zarządu, ani też nie działał za zgodą lub przyzwoleniem dyrektora lub członka zarządu; lub
(b) z winy agenta lub podwykonawcy Parcelforce Worldwide, a Parcelforce Worldwide spowoduje, że taka osoba zaprzestanie wykonywania prac na mocy niniejszych Warunków oraz w związku z wszelkimi powiązanymi Usługami w ciągu 30 dni od momentu powzięcia przez Parcelforce Worldwide wiadomości o naruszeniu.
 
15.9 Zgodnie z ustawą o RODO, firma Parcelforce przetwarza dane osobowe zgodnie z Umową. Parcelforce Worldwide jest administratorem danych osobowych, które przetwarza w zakresie świadczenia usług na rzecz Klienta. Strony potwierdzają, że Klient (Przesyłarka.pl) jest administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych, które Klient przekazuje zgodnie z umową. Tam gdzie jedna ze stron przetwarza Dane Osobowe zgodnie z Umową, strony muszą przestrzegać Ustawy o ochronie danych osobowych. Parcelforce Worldwide wykorzystuje numery telefonów oraz adresy e-mail (i inne Dane osobowe) Odbiorców, które zostały wskazane przez Klienta: (i) w celu umożliwienia Parcelforce Worldwide świadczenia Usług (w tym Usługi powiadamiania); oraz (ii) w sposób opisany w Polityce prywatności.
 
15.10 Z zastrzeżeniem postanowienia Warunku 15.9, Parcelforce Worldwide ujawni Dane osobowe uzyskane w trakcie świadczenia Usług stronom trzecim tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne w celu świadczenia Usług; Parcelforce Worldwide upewni się, że wszelkie strony trzecie będą wykorzystywały takie Dane osobowe w ograniczonym zakresie i w określonym celu.
 
15.11 Klient upewni się, że posiada zgodę Odbiorcy do przekazania Parcelforce Worldwide numerów telefonów i adresów e-mail (i innych danych osobowych) Odbiorcy, oraz że takie zezwolenie uprawnia Parcelforce Worldwide do korzystania z Danych osobowych zgodnie z Warunkami 15.9 i 15.10.
 
Parcelforce Worldwide, Parcelforce i logo Parcelforce Worldwide są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Royal Mail Group Ltd. Parcelforce Worldwide i Parcelforce są nazwami handlowymi Royal Mail Group Ltd.; numer rejestracji: 4138203. Zarejestrowano w Anglii i Walii. 
 
W przypadku pytań dotyczących Usług, prosimy o kontakt poprzez kliknięcie na przycisk "Contact Us" ["Kontakt"] na stronie Parcelforce. lub dzwoniąc pod numer 03448 00 44 66.
 
Jeśli jesteś konsumentem i chcesz złożyć skargę, możesz skontaktować się z nami pod numerem telefonu 03448 00 44 66*, wysyłając e-mail na adres: parcelforce@parcelforce.co.uk lub w formie pisemnej, pisząc na adres: Parcelforce Worldwide, PO Box 486, Wakefield, WF1 9AG.
 
Siedziba: 100 Victoria Embankment, London, EC4Y 0HQ. 
Post Office i logo Post Office są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Post Office Limited. 
 
© Royal Mail Group Ltd. 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Numer rejestracyjny VAT: GB 243 1700 02. 
Parcelforce Worldwide jest partnerem sieci GLS. 
Informacje aktualne w momencie publikacji: Październik 2020.
 
Oryginalna treść regulaminu w języku angielskim znajduje się na stronie internetowej Parcelforce.