Warunki usługi GLS

Warunki obowiązujące Klientów Przesyłarka.pl w usłudze GLS 

Niniejszy Regulamin jest sporządzony na podstawie umowy pomiędzy Przewoźnikiem a Przesyłarka.pl. Nie stanowi umowy między Klientem Przesyłarka.pl (Nadawca i Odbiorca) a Przewoźnikiem, niemniej Klient Przesyłarka.pl zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych poniżej warunków.

 

§1 Zasady Ogólne

§ 1.1 Właścicielami serwisu Przesyłarka.pl są : firma Efero Transport Ltd z siedzibą 23 Melville Street, EH3 7PE w Edynburgu oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław.
 
§ 1.2 Przewoźnikiem w usługach GLS jest Spółka General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem 0000005009, nr NIP 785-15-61-831.
 
§ 1.3 Efero Transport Ltd oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. świadczą usługę pośrednictwa pomiędzy Przewoźnikiem a Klientem. Za prawidłowe wykonanie usługi kurierskiej odpowiedzialny jest Przewoźnik. 
 

§ 2 Warunki świadczenia Usługi Kurierskiej

§ 2.1 Usługa kurierska rozpoczyna się w momencie przyjęcia przez Przewoźnika Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia oraz podpisanie przez Nadawcę potwierdzenia nadania przesyłki (PN). Nadawca podpisując dokument PN potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje wszystkie jego postanowienia, które tym samym stają się integralną częścią zawartej umowy.
 
§ 2.2 Przewoźnik zobowiązuje się do wykonania usługi kurierskiej, w sposób łącznie zapewniający:
 • bezpośredni odbiór Paczki od Nadawcy,
 • śledzenie Paczki od momentu nadania do doręczenia za pomocą aplikacji Track & Trace dostępnej na stronie internetowej www. gls-group.eu,
 • doręczenie Paczki w gwarantowanym terminie określonym w § 6.1 Regulaminu,
 • doręczenie paczki bezpośrednio do rąk odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru.
 • Przewoźnik  przyjmuje do przemieszczenia Paczki, których rzeczywista i całkowita wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł. 
§ 2.3. Suma obwodu i najdłuższego boku Paczki nie może przekroczyć 3 metrów, przy czym najdłuższy bok Paczki może mierzyć max. 2 metry, szerokość Paczki nie może przekroczyć 80 cm, a jej wysokość 60 cm. Waga brutto jednej Paczki nie może przekraczać 40 kg. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych limitów wagowych lub rozmiarowych, Przewoźnik uprawniony jest do zwrotu przedmiotowej Przesyłki na koszt Nadawcy.
 
§ 2.4. Przewoźnik  nie jest związany ustnymi lub pisemnymi instrukcjami lub informacjami umieszczonymi na opakowaniu Przesyłki, lub na PN, sprzecznymi z przepisami prawa.
 
§ 2.5 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Przewoźnika wszelkich danych osobowych dostarczonych w celu realizacji usługi kurierskiej. Osoby, których dane zostały podane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane osobowe są konieczne do prawidłowego wykonania usługi kurierskiej. GLS Poland oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 
§ 2.6. Dyspozycje w zakresie usługi kurierskiej Klient powinien kierować do serwisu Przesyłarka.pl. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, Przewoźnik zastrzega sobie prawo do nie doręczenia Przesyłki w uzgodnionym terminie oraz pobrania opłaty, którą zostanie obciążony Klient. 
 
§ 2.7. Przewoźnik ma prawo do odmowy wykonania usługi kurierskiej, jeżeli stanowiłoby to naruszenie prawa lub zapisów niniejszego Regulaminu.
 
§ 2.8. Klient przyjmuje do wiadomości, że GLS Poland może zweryfikować deklarowaną wagę i wymiary przyjętej do przemieszczania paczki, ustalając jej rzeczywistą wagę i gabaryty. Weryfikacja stanowi podstawę do ustalenia ceny za usługę zgodnie z cennikiem oraz do nałożenia na klienta obciążenia za paczkę przeważoną (ppw) lub za paczkę ponadgabarytową (pgb). Klient niniejszym wyraża zgodę na zważenie i zmierzenie paczki oraz na ustalenie, w oparciu o te czynności wynagrodzenia należnego GLS Poland.
 
 

§ 3 Rzeczy wyłączone z transportu

§ 3.1. Przewoźnik nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia Paczek zawierających:
 • rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
 • rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,
 • gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne i związane z nimi naklejki,
 • dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,
 • telekomunikacyjne karty typu prepaid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,
 • rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,
 • przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
 • rzeczy przewożone pod plombą celną,
 • żywe zwierzęta i rośliny,
 • towary wymagające temperatury kontrolowanej,
 • rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa,
 • susz tytoniowy w rozumieniu ustawy o akcyzie lub alkohol skażony,
 • opony w obrocie międzynarodowym,
 • rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,
 • materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń i amunicję,
 • zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
 • organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,
 • rzeczy osobiste i mienie przesiedleńcze,
 • instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,
 • rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,
 • towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),
 • produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009r.,
 • rzeczy lub Paczki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na Odbiorcę lub państwo, do którego lub z którego mają zostać wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej.
§ 3.2. Przewoźnikowi przysługuje prawo do odmowy wykonania usługi kurierskiej w trybie natychmiastowym w razie nadania do przemieszczenia rzeczy wyłączonych z transportu, lub jakichkolwiek innych, niewymienionych w § 3.1 Regulaminu, a stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia jakichkolwiek podmiotów.
 

§ 4 Obowiązki Klienta

§ 4.1.  Klient zobowiązuje się, zapewnia i gwarantuje, że:
 • przesyłka została właściwie opisana w dokumencie PN i, że adres Odbiorcy i Nadawcy został w nim dokładnie, czytelnie wypełniony, Paczki oklejone zostały właściwymi naklejkami adresowymi, oraz podany zostały lokalny (zgodny z krajem doręczenia) numer telefonu do Odbiorcy,
 • paczka została właściwie opakowana w sposób zabezpieczający ją, w trakcie realizacji usługi kurierskiej, przed utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem, w szczególności opakowanie powinno być odpowiednio zamknięte i zabezpieczone (w postaci plomb, pieczęci lakowych, taśm samoprzylepnych lub nalepek itp.) w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości Paczki bez pozostawienia widocznych śladów, a także posiadać odpowiednie zabezpieczenie wewnętrzne uniemożliwiające przesuwanie się zawartości Paczki,
 • zawartości Paczki nie stanowią rzeczy wymienione w § 3 Regulaminu,
 • waga, gabaryty, maksymalna wysokość lub szerokość Paczki nie przekraczają dopuszczalnych wymiarów podanych w § 2.3.
 • paczka nadaje się do automatycznej obsługi przy przeładunku i sortowaniu.
 • wartość Paczki nie przekracza kwoty wskazanej w postanowieniach Regulaminu,
 • załączył do Przesyłki komplet dokumentów wymaganych do dokonania prawidłowej odprawy celnej zgodnie z przepisami oraz specyfikację towarów znajdujących się w Przesyłce przemieszczanej w sposób kombinowany lotniczo – drogowy,
§ 4.2. Przewoźnik nie bierze odpowiedzialności – zarówno wobec osób trzecich, jak i wobec Klienta – za wszelkie szkody wynikłe z zawinionego albo niezawinionego naruszenia przez Klienta obowiązków wskazanych w § 4.1. Klient odpowiada ponadto wobec Przewoźnika oraz osób trzecich za wszelkie szkody poniesione przez Przewoźnika oraz osoby trzecie wskutek zawinionego albo niezawinionego naruszenia przez Klienta obowiązków wskazanych w § 4.1. Klient zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody poniesione przez Przewoźnika lub osoby trzecie w wyniku zawinionego albo niezawinionego naruszenia przez Klienta obowiązków wskazanych w § 4.1. jak również zwolnić Przewoźnika  ze zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich powstanie było skutkiem naruszenia przez Klienta obowiązków wskazanych w § 4.1.Obowiązki wskazane w niniejszym ustępie obejmują także zobowiązanie Klienta do naprawienia szkody w postaci kar administracyjnych oraz innych o podobnych charakterze, jak i do poniesienia kosztów prowadzenia postępowań w ich przedmiocie.
 

§ 5 Nadanie Przesyłki

§ 5.1. Dowodem przyjęcia Przesyłki jest dokument PN, podpisany przez Nadawcę i Kuriera. Nadawca otrzymuje kopię tego dokumentu. W razie niezgodności między treścią zlecenia Klienta, a treścią PN, wiążącą dla Przewoźnika jest informacja zawarta na PN. 
 
§ 5.2. Przewoźnik może odmówić wykonania usługi kurierskiej, bądź odstąpić od jej wykonywania, jeżeli Przesyłka:
 • zawiera rzeczy określone w § 3,
 • nie spełnia określonych warunków wymaganych do wykonania usługi kurierskiej, zawartych w § 4 Regulaminu, a w szczególności w zakresie opakowania i oznaczenia Przesyłki.
§ 5.3. Przewoźnik nie przyjmuje Paczek adresowanych na numery skrytek pocztowych oraz gdzie Miejsce Dostawy wskazuje na adres tymczasowy, w tym w szczególności do: hoteli, pensjonatów, domów studenckich, schronisk, ośrodków leczniczych i sanatoryjnych, na targi, wystawy i plaże.
 
§ 5.4. Przyjęcie przez Przewoźnika Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie. 
 

§ 6 Doręczenie Przesyłki
__________

Proces obowiązujący w czasie epidemii koronawirusa:
Chcąc zminimalizować ryzyko związane z koronawirusem, wprowadono tymczasową procedurę reklamacyjną obowiązującą do zakończenia stanu pandemii, która
umożliwia wyeliminowanie konieczności wypełniania papierowego druku protokołu szkody:
1. Jeśli paczka nosi ślady uszkodzenia, nadal należy sporządzić protokół szkody przy dostawie. Przy zachowaniu należytych środków ostrożności protokół powinien być sporządzony w dotychczasowej formie. Jeśli jednak takie warunki nie mogą być spełnione, kurier ma możliwość dodania informacji o zgłoszeniu szkody na skanerze oraz wykonania zdjęć potwierdzających uszkodzenie. Nadawca musi niezwłocznie zgłosić szkodę pisemnie. Jest on zobowiązany do dołączenia kompletnej dokumentacji reklamacyjnej, przede wszystkim zdjęciowej opakowania zewnętrznego, opakowania wewnętrznego ze sposobem zapakowania oraz uszkodzonego towaru.
2. Jeśli podczas dostawy paczka nie nosi widocznych śladów uszkodzenia, protokół szkody nie jest spisywany. Jeśli jednak po odjeździe kuriera okaże się, że zawartość paczki jest uszkodzona, nie jest konieczne ponowne pojawienie się kuriera w celu spisania protokołu. W takiej sytuacji nadawca ma obowiązek pisemnego zgłoszenia szkody w terminie 5 dni od daty doręczenia paczki. Klient jest również zobowiązany do dołączenia kompletnej dokumentacji reklamacyjnej, przede wszystkim zdjęciowej opakowania zewnętrznego, wewnętrznego ze sposobem zapakowania, uszkodzonego towaru.
_________
 
§ 6.1. Przewoźnik gwarantuje doręczenie Przesyłki międzynarodowej Odbiorcy w Miejscu Dostawy, najpóźniej w terminie 8 dni roboczych. W przypadku krajów leżących na Półwyspie Skandynawskim, jak również szkockich wysp Orkney i Szetlandów, termin doręczenia może wydłużyć się do 14 dni roboczych.  Reklamację z tytułu opóźnienia doręczenia przesyłki Klient musi zgłosić bezpośrednio do serwisu Przesyłarka.pl, najpóźniej na 21 dzień od daty doręczenia Przesyłki. 
 
§ 6.2. Odbiorca potwierdza doręczenie Przesyłki  własnoręcznym, czytelnym podpisem złożonym na urządzeniu elektronicznym (skanerze) lub na papierowej wersji Potwierdzenia Doręczenia, z podaniem godziny odbioru.
 
§ 6.3. Kurierowi przysługuje prawo sprawdzenia tożsamości osoby Odbiorcy przez porównanie danych zawartych w dokumencie PN z danymi zawartymi w dokumentach identyfikacyjnych (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 
§ 6.4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku Przesyłki w momencie jej doręczenia, fakt też należy niezwłocznie zgłosić Kurierowi doręczającemu Przesyłkę, który zaznaczy uszkodzenie w systemie (doręczenie poza Polską) lub na miejscu sporządzi protokołu szkody (doręczenie w Polsce). Protokół szkody podpisuje Kurier, kopię protokołu otrzymuje Odbiorca.
 
§ 6.5. W przypadku nieobecności Odbiorcy w Miejscu Dostawy, Kurier może pozostawić Przesyłkę w najbliższym punkcie ParcelShop, celem wydania Odbiorcy, bądź wydaje ją osobie trzeciej, obecnej w bezpośrednim sąsiedztwie Miejsca Dostawy („Doręczenie zastępcze”). Bezpośrednie sąsiedztwo rozumiane jest jako miejsce (lokal) w tym samym domu, budynku, obiekcie co Miejsce Dostawy bądź dom, budynek, obiekt bezpośrednio najbliższy Miejscu Dostawy. W przypadku gdy Klient nie życzy sobie doręczenia Paczki do osoby trzeciej, taką dyspozycję musi zgłosić serwisowi Przesyłarka.pl najpóźniej w przeddzień wydania Przesyłki do Doręczenia. 
 
§ 6.6. W razie, gdy Odbiorca odmawia przyjęcia Przesyłki, albo z innych przyczyn, niezależnych od Przewoźnika nie można doręczyć Przesyłki, jest ona zwracana Nadawcy na koszt Klienta. Wysokość opłaty za zwrot Przesyłki jest równa opłacie za usługę kurierską.
 

§ 7 Odpowiedzialność Przewoźnika

§ 7.1. Przewoźnik odpowiada z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi kurierskiej na zasadach wynikających z Regulaminu, Prawa pocztowego, Prawa przewozowego, Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
 
§ 7.2. Usługę kurierską uważa się za nienależycie wykonaną, jeśli w czasie od przyjęcia Przesyłki przez Przewoźnika do przemieszczenia do momentu jej doręczenia nastąpi: ubytek lub uszkodzenie zawartości Przesyłki, a także zwłoka w jej doręczeniu.
 
§ 7.3. Usługę kurierską uważa się za niewykonaną w przypadku utraty Przesyłki po jej przyjęciu przez Przewoźnika do przemieszczenia. Za utraconą uważa się Paczkę, która nie została doręczona Odbiorcy na Miejsce Dostawy lub na adres określony § 6.5 Regulaminu w terminie 30 dni od dnia jej przyjęcia przez Przewoźnika do przemieszczenia.
 
§ 7.4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, albo zwłoka w realizacji usługi kurierskiej powstały w szczególności:
 • wskutek działania siły wyższej,
 • z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, lub osoby trzeciej, którą te osoby się posługiwały, nie wywołanych winą Przewoźnika
 • z właściwości rzeczy nadanych do przemieszczenia,
 • z powodu naruszenia przez Nadawcę lub Odbiorcę przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności wskutek nadania przez Nadawcę pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy, które  Przewoźnik zgodnie z przepisami lub Regulaminem nie przyjmuje do przemieszczania,
 • braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania Paczki narażonych w ten sposób na uszkodzenie lub ubytek zawartych w niej rzeczy,
 • niedostateczności lub niedokładności oznakowania Paczki,
 • załadowania, rozmieszczenia lub wyładowania Paczki przez Nadawcę, Odbiorcę albo przez osoby działające na rachunek Nadawcy lub Odbiorcy,
 • niedostateczności lub wadliwości cech, lub numerów na sztukach Paczek,
 • z jakiejkolwiek innej przyczyny wynikłej bez winy Przewoźnika
§ 7.5. Przewoźnik nie odpowiada za ubytek Paczki, której wagi lub liczby sztuk rzeczy w niej zawartych nie sprawdzał w chwili przyjęcia, jeżeli dostarczy ją bez śladów naruszenia opakowania zabezpieczającego przez Nadawcę plombą, pieczęcią lakową, taśmą Nadawcy lub w inny podobny, trwały sposób.
 
§ 7.6. Przewoźnik odpowiada wyłącznie za rzeczywiste, udowodnione straty poniesione przez Klienta wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi kurierskiej to jest z wyłączeniem utraconych przez Klienta lub osobę trzecią korzyści, zysków lub dochodu, chyba że spowodowane one zostały winą umyślną Przewoźnika.
 
§ 7.7. Jeżeli szkoda jest skutkiem okoliczności, za które Przewoźnik odpowiada w części, wówczas jego odpowiedzialność jest ograniczona do zakresu, w jakim te okoliczności wpłynęły na powstanie szkody.
 
§ 7.8. W razie uszkodzenia Paczki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się jej wartości.
 
§ 7.9. W razie zwłoki w dostarczeniu Paczki towarowej międzynarodowej, jeżeli Klient udowodni, że wynikła stąd dla niego szkoda, Przewoźnik obowiązany jest zapłacić odszkodowanie w rzeczywistej wysokości poniesionej szkody, jednak nie wyższej niż wynagrodzenie za usługę kurierską, z której wykonaniem się spóźnił.
 
§ 7.10. Przewoźnik odpowiada za utratę, niewykorzystanie lub nienależyte wykorzystanie dokumentów wypełnionych i załączonych przez Nadawcę do dokumentu PN, chyba, że nie ponosi winy. Odpowiedzialność Przewoźnika za udowodnione szkody w takim przypadku ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za usługę kurierską, dla wykonania której dokumenty zostały dołączone.
 
§ 7.11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Nadawcę z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, odpowiedzialność Przewoźnika za udowodnioną szkodę z tego tytułu ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za usługę kurierską, od wykonania której Nadawca odstąpił.
 
§ 7.12. Nowe brzmienie od 13.05.2024
W obrocie międzynarodowym (poza kierunkiem Polska - Irlandia Północna i Irlandia Północna - Polska) wysokość ubezpieczenia za ubytek lub utratę Paczki nie może przewyższać zwykłej wartości rzeczy zawartych w Paczce - maksymalnie 4 000 zł. W cenie podstawowej odszkodowanie za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub zagubienie towaru wynosi równowartość SDR, czyli ok. 42 zł za kg.
 
Nadawca może dodatkowo ubezpieczyć przesyłkę (max. do 4 000 zł) za opłatą, deklarując wyższą wartość towaru, nie wyższą jednak niż rynkowa wartość przesyłanych rzeczy. Zapis ten nie dotyczy kierunku Polska - Irlandia Północna i Irlandia Północna - Polska, gdzie max. wartość ubezpieczenia wynosi równowartość wskaźnika SDR (ok. 42 zł za każdy kg przesyłki).
 
Odszkodowanie wypłacane będzie według wartości rzeczy netto bez podatku VAT. W przypadku udokumentowania wartości szkody w walucie obcej, odszkodowanie zostanie obliczone według średniego kursu NBP tej waluty z dnia nadania Paczki.
 

§ 7.12. W obrocie międzynarodowym wysokość odszkodowania za ubytek lub utratę Paczki nie może przewyższać zwykłej wartości rzeczy zawartych w Paczce - maksymalnie 4 000 zł. Dla Klientów Przesyłarki W cenie podstawowej przesyłka jest ubezpieczona do wartości SDR, czyli ok. 42 zł za kg.
Nadawca może podwyższyć poziom ubezpieczenia (max. do 4 000 zł) deklarując wyższą wartość przesyłki, nie wyższą jednak niż rynkowa wartość przesyłanych towarów. Wiąże się to z dodatkową opłatą. Odszkodowanie wypłacane będzie według wartości rzeczy netto bez podatku VAT. W przypadku udokumentowania wartości szkody w walucie obcej, odszkodowanie zostanie obliczone według średniego kursu NBP tej waluty z dnia nadania Paczki.
 
§ 7.13. GLS Poland zwraca opłatę za transport w pełnej wysokości – w razie utraty paczki, w odpowiedniej części – w razie ubytku, a w razie uszkodzenia – w wysokości odpowiadającej procentowemu obniżeniu wartości.
 

 § 8 Odpowiedzialność Klienta

§ 8.1. Klient odpowiada wobec Przewoźnika za szkody wyrządzone osobom, wyposażeniu, innym Przesyłkom, jak również za wszelkie koszty wynikłe:
z podania w dokumencie PN lub w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a także za brak, niekompletność lub nieprawidłowość wymaganych dokumentów,
z wadliwego stanu Przesyłki, braku lub wadliwości jej opakowania, albo nienależytego wykonania czynności ładunkowych.
 
§ 8.2. Klient jest odpowiedzialny wobec Przewoźnika za niewłaściwe wypełnienie przez Nadawcę dokumentów, na podstawie których ma być wykonywana usługa kurierska, w tym za wpisanie danych niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niepełnych lub wpisanych w niewłaściwych miejscach.
 
§ 8.3. W przypadku, o którym mowa w § 8.2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi kurierskiej w terminie wskazanym w § 6.1 i zastrzega sobie prawo do zatrzymania Paczki do czasu otrzymania poprawnych danych. 
 

§ 9 Dochodzenie roszczeń

§ 9.1. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi kurierskiej wygasają wskutek przyjęcia Paczki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to roszczeń, z tytułu niewidocznych w chwili wydania ubytków lub uszkodzeń Paczki, zgłoszonych Przewoźnik przez Odbiorcę (lub Nadawcę w przypadku zwrotu Paczki), na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia Paczki, pod warunkiem jednak, że Klient udowodni, że do szkody doszło w czasie od przyjęcia Paczki do przemieszczania do chwili jej wydania.
 
§ 9.2. W przypadku uszkodzenia Przesyłki, Klient zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Przewoźnika do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
 
§ 9.3. Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi kurierskiej należy zgłosić serwisowi Przesyłarka.pl w terminie 30 dni, a w razie utraty Paczki – w terminie 45 dni, licząc od dnia przyjęcia Przesyłki przez Przewoźnika do przemieszczania jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki. 
Serwis Przesyłarka.pl zobowiązany jest do przekazania reklamacji Przewoźnikowi. 
 
§ 9.4. Reklamacja z tytułu uszkodzenia lub utraty Paczki powinna zawierać:
 • kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,
 • odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia),
 • kopię PN,
 • kopię protokołu o stanie Przesyłki / kopię protokołu szkody (wymagany tylko w przypadku doręczeń w Polsce).
§ 9.5. Reklamacja rozpatrywana jest przez Przewoźnika w terminie 30 dni licząc od dnia wniesienia kompletnej reklamacji. W przypadku złożenia niekompletnej reklamacji termin 30 dni ulega zawieszeniu do czasu uzupełnienia reklamacji.
 
§ 9.6. O wyniku rozpatrzenia reklamacji serwis Przesyłarka.pl zawiadamia Klienta niezwłocznie po otrzymaniu decyzji od Przewoźnika. W przypadku uznanej reklamacji serwis Przesyłarka.pl przelewa przyznana kwotę odszkodowania na polski rachunek bankowy wskazany przez Klienta. 
  
§ 9.7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie w odniesieniu do Przesyłek kurierskich zastosowanie znajdą właściwe przepisy Prawa pocztowego i aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo pocztowe, oraz właściwe przepisy Prawa przewozowego i Rozporządzenia MTiB w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego – w odniesieniu do Przesyłek towarowych.
 

§ 10 Likwidacja Przesyłek

§10.1 Przewoźnik w przypadkach określonych w przepisach jest uprawniony do dokonania likwidacji Przesyłki, poprzez jej sprzedaż, nieodpłatne przekazanie lub zniszczenie. Przewoźnik zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Klienta o planowanym przystąpieniu do likwidacji Przesyłki, wyznaczając Klientowi 14-dniowy termin przekazania pisemnej dyspozycji na temat wskazanej Przesyłki licząc od daty dostarczenia zawiadomienia. Jeżeli Klient nie przekaże pisemnej dyspozycji w tym terminie Przewoźnik przystępuje do likwidacji Przesyłki. Środki uzyskane z likwidacji zostaną wypłacone osobie uprawnionej po potrąceniu należności Przewoźnika , w tym kosztów likwidacji.
 

§ 11 Przepisy końcowe

§ 11.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Prawa pocztowego, Prawa przewozowego, Konwencji CMR i Kodeksu cywilnego.
§ 11.2 Niniejszy Regulamin powstał w oparciu o warunki świadczenia usług kurierskich GLS Polska dostępnych na stronie Przewoźnika.