Kurier FedEx - Regulamin

Nie oferujemy już usługi FedEx na stronie Przesylarka.pl. Zachęcamy do wysyłki paczki innym kurierem: DPD, Parcelforce lub UPS.

 

Wyślij paczkę

 

§ 1 Zasady ogólne

§ 1.1 Właścicielami serwisu Przesyłarka.pl są: firma Efero Transport Ltd z siedzibą 23 Melville Street, EH3 7PE Edynburg oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław. 

 

§ 1.2 Efero Transport Ltd oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. są pośrednikiem usługi kurierskiej. Za wykonanie usługi pełną odpowiedzialność ponosi firma FedEx.

 

§ 1.3 Usługi świadczone przez firmę Efero Transport Ltd oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. w transporcie międzynarodowym wykonywane są przez FedEx zgodnie z Warunkami Przewozu FEDERAL EXPRESS dla Europy, Bliskiego Wschodu, Subkontynentu Indyjskiego oraz Afryki.

 

§ 1.4 Złożenie zamówienia przez klienta oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszych Warunków oraz regulaminu Przewoźnika.

 

§ 1.5 Po złożeniu zamówienia Zleceniodawca otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą opłacenie usługi, informację o terminie przyjazdu Przewoźnika celem odebrania przesyłki oraz numer przesyłki pozwalający śledzić jej położenie.

 

§ 1.6 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do przewozu Przesyłek z i pomiędzy poszczególnymi krajami Europy, Bliskiego Wschodu, Subkontynentu Indyjskiego i Afryki („EMEA”) oraz z i pomiędzy określonymi miejscami w krajach EMEA w ramach następujących usług oraz opcji usług FedEx (o ile oferowane): FedEx Europe First, FedEx International Next Flight®, FedEx International First®, FedEx International Priority®, FedEx International Priority® Freight, FedEx International Priority® Plus, FedEx International Broker Select®, FedEx International Priority Direct Distribution®, FedEx International Economy®, FedEx International Economy® Freight i FedEx International Mail Service®, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight i FedEx Standard Overnight. Poszczególne usługi FedEx mogą od czasu do czasu podlegać zmianom.

 

Na życzenie klienta FedEx chętnie udzieli dalszych informacji na temat oferowanych produktów. Niniejsze Warunki nie dotyczą przesyłek wewnątrz Wielkiej Brytanii oraz Indii, do których stosuje się odrębne warunki.

 

Warunki te w odniesieniu do przesyłek krajowych na terenie Wielkiej Brytanii mogą Państwo znaleźć na stronie www.fedex.com/ukservices/services/terms.html a w odniesieniu do przesyłek krajowych na terenie Indii na stronie www.fedex.com/in/domestic/services/terms/ (uwaga: adresy stron fedex.com mogą sie zmieniać). Przesyłki pochodzące spoza EMEA do EMEA lub inne przesyłki międzynarodowe podlegają lokalnym opłatom oraz warunkom przewozu obowiązującym w oddziale FedEx, spółce zależnej FedEx lub u niezależnego partnera FedEx, który przyjął przesyłkę. Przesyłki zwrócone w ramach FedEx Global Returns podlegają warunkom przewozu mającym zastosowanie w kraju, z którego Przesyłka została zwrócona. Te warunki przewozu mogą się różnić w zależności od kraju. Szczegóły są dostępne na stronie fedex.com/globalreturns lub po skontaktowaniu się z Działem Obsługi Klienta.

 

§ 1.7 Transport lotniczy Przesyłki może podlegać postanowieniom Konwencji Warszawskiej z dnia 12 października 1929 roku, w brzmieniu zmienionym Protokołem Haskim z 28 września 1955 r. jak i wszystkim kolejnym mającym zastosowanie protokołom oraz Konwencji Montrealskiej z 28 maja 1999 i jej wszystkim kolejnym mającym zastosowanie protokołom oraz postanowieniom Konwencji sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r. Przesyłki transportowane częściowo lub wyłącznie drogą lądową - na podstawie wyraźnej umowy lub z innych przyczyn - na terytorium, z lub do państwa będącego sygnatariuszem Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), podlegają postanowieniom CMR. Przesyłki wykonywane z i pomiędzy określonymi miejscami w jednym kraju są wykonywane zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w danym kraju.

 

§ 1.8 Niniejsze Warunki zastępują wszystkie poprzednie warunki świadczenia usług przez FedEx w zakresie ich obowiązywania. FedEx zastrzega sobie prawo do jednostronnych zmian, poprawek, uzupełnień lub wymiany niniejszych Warunków bez uprzedzenia. Poniższe Warunki są opublikowane drukiem lub dostępne w formie elektronicznej w naszej witrynie internetowej pod adresem www.fedex.com. Miarodajna jest zawsze wersja elektroniczna zamieszczona na stronie www.fedex.com. Niniejsze Warunki uzupełniają i konkretyzują ogólne warunki umów zamieszczone na stronie odwrotnej Przewozowego Listu (Lotniczego). W razie rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami a ogólnymi warunkami na (Lotniczym) Liście Przewozowym, manifeście, etykiecie wysyłkowej i innych dokumentach tranzytowych mają zastosowanie niniejsze Warunki, o ile nie stoją w sprzeczności z odnoszącymi się do odpowiedzialności za transport międzynarodowy bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami Konwencji Warszawskiej lub Konwencji Montrealskiej oraz ich odpowiednimi kolejnymi protokołami, innymi mającymi zastosowanie umowami międzynarodowymi lub cennikami oraz - w zakresie Przesyłek wykonywanych z i pomiędzy określonymi miejscami w jednym kraju - z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w danym kraju.

 

§ 1.9 Niniejsze Warunki, których integralną częścią są wymienione wyżej konwencje i umowy międzynarodowe, stanowią jedyną treść porozumienia zawartego między stronami i, z zastrzeżeniem pkt 1.8., mają zastosowanie przed wszelkimi innymi warunkami sporządzonymi gdziekolwiek w formie pisemnej lub istnej, zastępują je lub wyłączają. Dotyczy to przede wszystkim warunków stosowanych przez Nadawcę jak i wszystkich innych pisemnych czy ustnych oświadczeń w odniesieniu do niniejszych Warunków. Nadawca zapewnia ponadto, że nie będzie się powoływał na inne warunki, gwarancje, regulaminy lub zapewnienia w związku ze świadczeniem usług na podstawie tego Porozumienia.

 

§ 1.10 Niniejsze Warunki nie mogą zostać wykluczone, ani zmienione lub uzupełnione, chyba, że na podstawie wyraźnego pisemnego porozumienia między Nadawcą i przedstawicielem FedEx mającym w powyższym zakresie jednoznaczne i pisemne pełnomocnictwo.

 

§ 1.11 Pracownicy, pośrednicy i inne osoby zatrudnione u Nadawcy zobowiązują go swoim podpisem na (Lotniczym) Liście Przewozowym.

 

§ 2 Definicje

Warunki – oznaczają niniejsze Warunki Przewozu, obejmujące również wymienione wyżej konwencje i umowy oraz przepisy prawa, z uwzględnieniem aktualizacji dokonywanych od czasu do czasu przez FedEx.

 

FedEx – oznacza Federal Express Corporation łącznie ze spółkami zależnymi i oddziałami jak również ich poszczególnych pracowników, pośredników i niezależnych partnerów. Umowa przewozu zawarta zostaje ze spółką zależną, oddziałem lub niezależnym partnerem FedEx, którym Nadawca zlecił wysyłkę.

 

FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight oraz FedEx Standard Overnight oznaczają Przesyłki wewnątrzkrajowe, w wybranych krajach EMEA, gdzie zarówno Nadawca jak i Odbiorca znajdują sie w tym samym kraju.

 

Nadawca – oznacza osobę (fizyczną lub prawną), której nazwisko lub nazwę naniesiono na (Lotniczym) Liście Przewozowym, jako nadawcę.

 

Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, której nazwisko lub nazwę naniesiono na (Lotniczym) Liście Przewozowym, jako odbiorcę.

 

Paczka – oznacza każdy pojedynczy pakunek lub rzecz przyjęte przez FedEx włącznie z towarami dostarczonymi przez Nadawcę używającego zautomatyzowanych systemów FedEx, instrumentów pomiarowych, wykazów ładunku lub (Lotniczego) Listu Przewozowego.

 

Przesyłka – oznacza każdą rzecz lub ich mnogość, Paczki lub towary, wysłane na jednym (Lotniczym) Liście Przewozowym.

 

(Lotniczy) List Przewozowy – oznacza każdy dokument przewozowy, wykaz ładunku, etykietę, stempel, dokument sporządzony przy użyciu technik elektronicznego przetwarzania danych, lub inną podobną rzecz stosowaną przez FedEx w systemie transportu.

 

Koszty Transportu – oznaczają opłaty, koszty i kwoty pieniężne naliczone lub pobrane przez Efero Transport LTD tytułem transportu Przesyłki zgodnie z niniejszymi Warunkami lub innymi warunkami jak również później pobrane opłaty, nie włączając jednak innych opłat i kosztów takich jak n.p. koszty zadeklarowanych wartości, specjalne opłaty manipulacyjne, cła, podatki i dopłaty.

 

Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień tygodnia, który jest dniem pracy w kraju albo regionie wysyłki lub w kraju albo regionie przeznaczenia. Dni powszednie i świąteczne mogą różnić w zależności od kraju albo regionu przeznaczenia. Klienci proszeni są o kontakt z FedEx, w razie gdyby mogło to mieć wpływ na ustalenia dotyczące dostarczenia Przesyłki.

 

Koszty – oznaczają Koszty Transportu i wszystkie inne koszty i dopłaty naliczone lub pobrane w związku z transportem Przesyłki zgodnie z niniejszymi Warunkami, zwłaszcza Koszty Pomocnicze, koszty zadeklarowanej wartości, specjalne koszty manipulacyjne i inne dopłaty określone w niniejszych Warunkach oraz zaktualizowanych Warunkach, a także – o ile i w zakresie, w jakim znajdują zastosowanie – cła, podatki i inne rozsądne koszty, jakie ponosi FedEx w związku z transportem Przesyłki.

 

Zadeklarowana Wartość do Przewozu oznacza wartość, która została podana przez Nadawcę na Przewozowym Liście (Lotniczym) i która stanowi jednocześnie maksymalną kwotę odszkodowania FedEx w związku z Przesyłką Paczki.

 

Zadeklarowana Wartość Celna – oznacza cenę sprzedaży lub koszty nabycia zawartości Przesyłki zgodnie z wymogami odprawy celnej.

 

Zagwarantowany Termin Dostawy – oznacza opublikowane przez FedEx zobowiązanie dostawy Przesyłki lub zobowiązanie dostawy podane przez Biuro Obsługi Klienta dotyczące Przesyłki, przy uwzględnieniu przesyłanego towaru, daty wysłania, miejsca przeznaczenia, ciężaru i wartości Przesyłki.

 

Przesyłki Wewnątrzeuropejskie – oznaczają Przesyłki pomiędzy wybranymi krajami w Europie, określonymi przez FedEx na stronie internetowej www.fedex.com z zastrzeżeniem, że lista krajów może być od czasu do czasu modyfikowana.

 

§ 3 Opłaty

Opłaty i stawki za usługi świadczone przez serwis Przesyłarka.pl opierają się na informacjach udzielonych przez Nadawcę, jednak ostateczne opłaty i usługi mogą się od nich różnić, ponieważ zależą od faktycznie przedłożonej Przesyłki i zastosowania niniejszych Warunków. Przesyłarka.pl może zażądać dopłaty, jeżeli odbiór paczki zostanie przez firmę FedEx określony, jako pozastrefowy (out of area).

 

Za różnice między kwotą lub opłatą zaoferowaną przed przyjęciem Przesyłki w kosztorysie a opłatą i innymi Kosztami, na jakie opiewa wystawiony klientowi rachunek, Przewoźnik ani nie odpowiada ani nie dokonuje żadnej regulacji szkód, zwrotu pieniędzy ani ni żadnego rodzaju zapisu na dobro rachunku. Przewoźnik będzie jedynie podawał szacunkowe kwoty ceł lub podatków za pośrednictwem funkcji "Estimate Duties and Taxes" dostępnej na stronie internetowej fedex.com w dziale "FedEx Global Trade Manager" z zastrzeżeniem, że ostateczne kwoty ceł i podatków mogą się różnić od ww. wyliczeń szacunkowych.

 

Stosowane stawki to te, które w momencie zawarcia umowy przewozu obowiązują i mają zastosowanie.

 

§ 4 Fakturowanie

W momencie złożenia zamówienia Nadawca otrzymuje rachunek za dokonanie opłaty na wskazany przez niego adres e-mail. Na życzenie klienta Przesyłarka.pl może dodatkowo wystawić fakturę VAT.

 

§ 5 Korekta opłaty i/lub wagi wolumetrycznej

5.1 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do sprawdzenia każdego (Lotniczego) Listu Przewozowego w celu weryfikacji wybranej usługi i ciężaru Paczki/Przesyłki. W przypadku, gdy zlecona usługa lub podany ciężar są niewłaściwe, Przewoźnik ma prawo w każdej chwili nanieść odpowiednie poprawki na (Lotniczym) Liście Przewozowym i odpowiednio dostosować rachunek. FedEx jest uprawniony żądać specjalnych opłat manipulacyjnych za tego rodzaju korekty i poprawki.

 

5.2 W przypadku, kiedy Nadawca sporządza (Lotniczy) List Przewozowy przy użyciu technik elektronicznego przetwarzania danych, każde niekompletne lub nieprawidłowe wypełnienie (Lotniczego) Listu Przewozowego odnośnie wagi lub ilości Paczek pociąga za sobą wystawienie rachunku opartego na szacunkowej ilości przewożonych Paczek i na wadze wolumetrycznej w momencie wystawienia rachunku albo na szacunkowej wadze standardowej, ustalonych przez FedEx i dostępnych na życzenie.

 

5.3 Koszty mogą być wyliczane w oparciu o wagę wolumetryczną. Wagę wolumetryczną wylicza się w następujący sposób: długość (cm) x szerokość (cm) x wysokość (cm) Paczki podzielone po ich przemnożeniu przez liczbę 5000 albo inną liczbę wskazaną w danym momencie przez FedEx na stronie internetowej fedex.com. Jeżeli wyliczona wartość jest wyższa od wartości ciężaru właściwego, do wyliczenia dodatkowych Kosztów stosuje się wagę wolumetryczną. Stawki dodatkowych Kosztów są dostępne na życzenie i mogą zostać zmienione przez FedEx bez uprzedzenia.

 

§ 6 Odmowa przyjęcia przesyłek

FedEx zastrzega sobie prawo odmowy, zatrzymania, anulowania, zawieszenia wykonania lub zwrotu Przesyłki za każdym razem, gdy przesyłka zdaniem FedEx naraża na uszkodzenie lub opóźnienie inne Przesyłki, towary lub osoby, lub jeśli przewóz Przesyłki jest zabroniony przepisami prawa lub niniejszymi Warunkami, lub jeżeli Konto FedEx osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za płatność nie posiada pozytywnego statusu kredytowego. Przyjęcie Przesyłki przez FedEx nie oznacza, że Przesyłka spełnia wymogi obowiązującego prawa lub niniejszych Warunków.

 

§ 7 Ograniczenia

7.1 Dopuszczalne rozmiary i waga Paczek są różne w zależności od danego kraju lub usługi FedEx. Dokładne informacje są dostępne na życzenie.

 

7.2 Odnośnie łącznej wagi Przesyłek złożonych z kilku Paczek nie ma ograniczeń, o ile poszczególne Paczki w ramach Przesyłki nie przekraczają limitów wagi i wymiarów przewidzianych w danym miejscu przeznaczenia. Transport Przesyłek, których waga przekracza 225 kg wymaga uprzedniego porozumienia z FedEx. Szczegóły są dostępne na życzenie.

 

7.3 Bardzo dużymi Paczkami są przedmioty ważące mniej niż 68 kg (chyba, że w kraju przeznaczenia obowiązuje inny limit), które przekraczają 330 cm (chyba, że w kraju przeznaczenia obowiązuje inny limit), jeżeli chodzi o sumę ich długości i obwodu. Takie przedmioty mogą nie zostać przyjęte przez FedEx albo mogą zostać zakwalifikowane według wyłącznego uznania FedEx, jako przesyłki „FedEx International Priority Freight” lub „FedEx International Economy Freight” pod warunkiem, że FedEx je przyjmie, oraz będą mogły mieć do nich zastosowanie co najmniej opłaty pobierane od wagi brutto 68 kg bez względu na ich faktyczną wagę.

 

7.4 Przesyłki "FedEx ® Envelope" i "FedEx ® Pak" muszą być przekazywane w specjalnych opakowaniach FedEx.

 

7.5 Na (Lotniczym) Liście Przewozowym nie można wskazać więcej niż jednego rodzaju usługi.

 

7.6 Nadawca może przesłać na jednym (Lotniczym) Liście Przewozowym do dziesięciu różnych towarów.

 

7.7 Nadawca może przesłać na jednym (Lotniczym) Liście Przewozowym do 999 Paczek.

§ 8 Przedmioty niedopuszczone do transportu

8.1 O ile FedEx nie wyrazi na to zgody, następujące przedmioty są wykluczone z przewozu do jakiegokolwiek punktu przeznaczenia:

 • Pieniądze (monety, gotówka, banknoty, przenośne dokumenty o charakterze płatniczym takie jak indosowane akcje, obligacje i akredytywy pieniężne), monety kolekcjonerskie i znaczki pocztowe;
 • Materiały wybuchowe (materiały wybuchowe należące do klasy 1.3 nie są przyjmowane do przewozu przez FedEx. W niektórych krajach materiały wybuchowe klasy 1.4 mogą być przyjęte do przewozu, przed wysyłką w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta), wyroby pirotechniczne i inne materiały łatwopalne lub łatwopalne;
 • Ludzkie ciała, organy lub części ciała, ludzkie lub zwierzęce embriony, prochy ludzkie lub ekshumowane szczątki ludzkie;
 • Przesyłki na adresy apo / fpo;
 • Przesyłki za pobraniem;
 • Broń palna, uzbrojenie, amunicja i ich części;
 • Produkty żywnościowe, łatwo psujące się artykuły spożywcze, napoje wymagające chłodzenia lub innej regulacji otoczenia;
 • Rośliny i materiały pochodzenia roślinnego, włącznie z nasionami i kwiatami ciętymi (możliwy jest przewóz kwiatów ciętych do niektórych miejsc przeznaczenia, informacje dostępne na życzenie);
 • Kupony loteryjne, urządzenia hazardowe – w przypadkach, gdy jest to zabronione przez prawo;
 • Łatwo psujące się lub nietrwałe substancje (inne niż wymienione w punkcie 7), chyba że na podstawie wcześniejszych ustaleń;
 • Materiały o charakterze pornograficznym i/lub zawierające treści obsceniczne;
 • Przesyłki dokonywane w następujących procedurach, chyba że na podstawie wcześniejszych ustaleń:
  • Karnety (umożliwiają bezcłowy czasowy import do wykorzystania na wystawach itp.).
  • System ceł zwrotnych (w momencie wywozu przysługuje zwrot zapłaconego cła).
  • Odprawa czasowa pod zabezpieczeniem (umożliwiają czasowy import w celu naprawy itp.).
  • Akredytywy; Przesyłki z zastosowaniem akredytywy są zasadniczo zabronione z wyjątkiem przesyłek z zastosowaniem akredytywy wymagającej „kurierskiego dowodu nadania” określonej w "Jednolitych zwyczajach i praktykach dotyczących akredytyw dokumentowych” UCP 600 – Art. 25, jeżeli przesyłka jest przesyłana za pomocą Międzynarodowego (Lotniczego) Listu Przewozowego FedEx Expanded Service.
 • Odpady niebezpieczne, zwłaszcza używane igły do strzykawek / strzykawki lub odpady medyczne;
 • Mokry lód (zmrożona woda);
 • Przesyłki wymagające od FedEx specjalnych zezwoleń lub licencji na transport, import lub eksport;
 • Przesyłki, których transport, import lub eksport jest zakazany przez jakiekolwiek prawo, ustawę lub regulamin;
 • Przesyłki, których zadeklarowana wartość przekracza dopuszczalną wartość celną (patrz rozdział 18: Ubezpieczenie, deklarowana wartość i ograniczenie odpowiedzialności);
 • Towary niebezpieczne z wyjątkiem dozwolonych w rozdziale 9 "Towary Niebezpieczne";
 • Zwierzęta martwe lub wypchane;
 • Alkohole;
 • Paczki wilgotne lub nieszczelne lub wydzielające wszelkiego rodzaju zapachy;
 • Paczki zawinięte w papier pakowy;
 • Żywe zwierzęta i insekty, chyba, że transport jest skoordynowany i zatwierdzony przez oddział FedEx ds. żywych zwierząt. W celu uzyskania dokładnych informacji klienci mogą się z FedEx kontaktować na miejscu. Nie dopuszcza się zwierząt domowych i ryb.
 • Przesyłki mogące wyrządzić szkodę lub spowodowań opóźnienie, jeżeli chodzi o wyposażenie, personel lub inne Przesyłki.
 • FedEx wyklucza odpowiedzialność za przewóz tego rodzaju Przesyłek, również w przypadku przyjęcia ich do wysyłki (umyślnie lub wskutek pomyłki).

8.2 Dodatkowe ograniczenia mogą wynikać z miejsca przeznaczenia i usługi jak i zleconego rodzaju usługi; odmienna odprawa celna może się okazać konieczna dla niektórych towarów, co może skutkować przedłużaniem się czasu tranzytu. FedEx zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu Paczek na wypadek takich ograniczeń oraz ze względów bezpieczeństwa.

 

8.3 Gwarancja Zwrotu Pieniędzy (patrz rozdział 17) nie ma zastosowania do przedmiotów wykluczonych z przewozu.

 

§ 9 Towary niebezpieczne

9.1 Nie każda placówka FedEx przyjmuje towary niebezpieczne, niektóre placówki FedEx nie przyjmują niektórych kategorii towarów niebezpiecznych, a towary niebezpieczne nie są przyjmowane do wysyłki w ramach wszystkich usług FedEx. Przesyłki, do który stosuje się Umowę Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), wymagają specjalnych uzgodnień dotyczących transportu i przed wysyłką Nadawca zobowiązany jest skontaktować się z FedEx w celu potwierdzenia/uzgodnienia wysyłki. FedEx w każdej placówce zastrzega sobie prawo do zwrotu towarów niebezpiecznych, których przyjmowanie jest niezgodne z obowiązującym prawem.

 

9.2 Wszystkie Paczki zawierające towary niebezpieczne muszą być zgodne z Zaleceniami Technicznymi dotyczącymi Bezpiecznego Transportu Powietrznego Towarów Niebezpiecznych wydanymi przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO), z Regulaminem Towarów Niebezpiecznych wydanym przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) oraz muszą uwzględniać wszystkie odstępstwa FedEx Express wymienione w aktualnej edycji cennika IATA oraz być zgodne z innymi stosownymi przepisami. Nadawca jest wyłącznie odpowiedzialny za szkodę powstałą w wyniku naruszenia przez niego przepisów IATA lub innych. Nadawca musi zapewnić i odpowiada za poprawne opakowanie wszelkich towarów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami dotyczących klasyfikacji, opakowań, oznakowania i etykietowania, dokumentacji i zgodnie z innymi obowiązującymi normami, przepisami i uregulowaniami prawnymi. Nadawca jest również odpowiedzialny za zapewnienie, aby Odbiorca postępował zgodnie ze obowiązującym prawem i innymi regulacjami. Towary niebezpieczne mogą być przesyłane w ruchu międzynarodowym wyłącznie przy zastosowaniu międzynarodowego (Lotniczego) Listu Przewozowego "FedEx Expanded Service International" przy czym należy stosować międzynarodowy (Lotniczy) List Przewozowy w wersji papierowej (patrz również rozdział – Trasa przewozu i doręczenie).

 

9.3 Nadawca musi przestrzegać obowiązujących norm, przepisów i uregulowań prawnych dotyczących pakowania, oznakowania i etykietowania Przesyłek zawierających krew i produkty krwiopochodne bez względu na to, czy są zakaźne czy nie.

 

9.4 Opakowania FedEx nie mogą być stosowane do wysyłania towarów niebezpiecznych (za wyjątkiem Substancji Biologicznych, Kategoria B [UN 3373], które mogą być wysyłane w opakowaniu "FedEx UN 3373 Pak") (patrz również rozdział 10.3 oraz 10.4 – Opakowanie i oznaczanie).

 

9.5 Baterie litowe (UN 3090) będące Bateriami Galwanicznymi Jednorazowego Użytku wymagają uprzedniej zgody na ich wysyłkę. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy wejść na stronę internetową fedex.com i wpisać słowo kluczowe "lithium batteries”.

 

9.6 Do każdej Przesyłki, w przypadkach gdy jest to wymagane, musi być załączona Deklaracja IATA Nadawcy Towarów Niebezpiecznych.

 

9.7 Uwaga: Na FedEx może ciążyć prawny obowiązek zgłoszenia właściwym lokalnym władzom niewłaściwie zadeklarowanych lub niezadeklarowanych Przesyłek zawierających towary niebezpieczne. Na Nadawcę może zostać zgodnie z właściwym prawem nałożona grzywna lub inna kara. Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych wymagają od każdego Nadawcy przejścia dopasowanego do wykonywanej działalności szkolenia dotyczącego towarów niebezpiecznych przed zleceniem Przesyłki zawierającej towary niebezpieczne FedEx lub innemu przewoźnikowi lotniczemu. Jeżeli Przesyłka zawierająca towar niebezpieczny jest nadawana przez osobę fizyczną, musi być ona właściwie sklasyfikowana, zapakowana, oznaczona, zaetykietowana i zadeklarowana jako towar niebezpieczny, a także musi zawierać właściwą dokumentację dotyczącą towarów niebezpiecznych.

 

9.8 Na FedEx ciąży obowiązek utrzymywania właściwej segregacji niekompatybilnych towarów niebezpiecznych we wszystkich pojazdach oraz statkach powietrznych. Powyższe zobowiązanie może skutkować tym, że Przesyłka zostanie wysłana następnym dostępnym kursem ciężarowym lub lotem, w którym stosowna segregacja może być utrzymana.

 

9.9 Gwarancja Zwrotu Pieniędzy (patrz rozdział 17) nie ma zastosowania do Przesyłek zawierających towary niebezpieczne.

§ 10 Opakowanie i oznaczanie

10.1 Nadawca musi dołożyć należytej staranności i tak przygotować i opakować każdą Paczkę, aby nie zagrażała bezpieczeństwu transportu powietrznego lub drogowego przy założeniu zwyczajnej dbałości w obchodzeniu się z nią w warunkach transportu ekspresowego w zgodzie z obowiązującymi normami, przepisami i uregulowaniami prawnymi, w szczególności z przepisami dotyczącymi pakowania, oznaczania oraz etykietowania.

 

Nadawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie (Lotniczego) Listu Przewozowego. Każda Przesyłka musi być czytelnie i trwale zaopatrzona w adresy Nadawcy i Odbiorcy, a więc imię i nazwisko, ulicę, miasto włącznie z kodem pocztowym i kraj. Przy Przesyłkach międzynarodowych adres Nadawcy musi zawierać oznaczenie kraju, w którym Przesyłka została wysłana za pośrednictwem FedEx.

 

10.2 Przedmioty podatne na uszkodzenie podczas transportu powietrznego, na przykład w wyniku zmian temperatury lub ciśnienia atmosferycznego, Nadawca musi odpowiednio zabezpieczyć poprzez właściwe ich opakowanie. FedEx nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe na skutek zmian temperatury lub ciśnienia atmosferycznego.

 

10.3 FedEx nie umożliwia transportu klimatyzowanego. FedEx nie oferuje usługi polegającej na dodawaniu suchego lodu do Przesyłek lub polegającej na ponownym zamrażaniu, FedEx nie zaleca stosowania mokrego lodu (zamrożonej wody) jako substancji oziębiającej.

 

10.4 Jeżeli Odbiorca odmówi przyjęcia Paczki, lub Paczka jest nieszczelna, uszkodzona lub wydziela zapachy (łącznie „Nieszczelność"), przesyłka zostaje, o ile to możliwe, zwrócona Nadawcy. W przypadku odmowy odbioru Paczki przez Nadawcę, lub niemożliwości zwrotu Paczki z powodu Nieszczelności, odpowiedzialność za to ponosi Nadawca i zgadza się pokryć wynikłe stąd koszty i poza tym zwrócić FedEx koszty, opłaty i wydatki poniesione w związku z usunięciem zanieczyszczenia lub pozbyciem się Paczki. FedEx zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub do pozbywania się Nieszczelnych Paczek i nie ponosi za to odpowiedzialności.

 

§ 11 Kontrola przesyłek

11.1 FedEx może według swojego wyłącznego uznania lub na żądanie organów administracyjnych w każdej chwili bez zawiadomienia otworzyć i sprawdzić Przesyłkę, nie ponosząc w związku z tym żadnej odpowiedzialności. W przypadku Przesyłek zawierających korespondencję wysyłaną przez konsumentów z terytorium Polski, FedEx ma obowiązek uzyskać uprzednią zgodę nadawcy na otwarcie i sprawdzenie takich Przesyłek, chyba że wymagają tego od FedEx odpowiednie władze.

 

11.2 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa FedEx jest zobowiązany do przeprowadzania prześwietleń promieniami X. FedEx jest uprawniony do tego rodzaju prześwietleń i Nadawca oraz Odbiorca rezygnują z ewentualnych roszczeń za szkody lub opóźnienia powstałe w związku prześwietleniem (w szczególności odnosi się to do Gwarancji Zwrotu Pieniędzy).

 

§ 12 Odprawa celna

12.1. Przesyłki międzynarodowe mogą podlegać obowiązkowi odprawy celnej w kraju przeznaczenia przed doręczeniem ich Odbiorcy. O ile FedEx dokonuje odprawy celnej, FedEx na żądanie urzędów celnych dostarczy im wszystkie dane niezbędne dla dokonania odprawy, dostarczone przez Nadawcę (patrz rozdział 26. "Ochrona danych”).

 

12.2 Nadawca jest zobowiązany zapewnić, aby wysyłane towary mogły być wwiezione do kraju przeznaczenia. Nadawcę obciążają wszelkie opłaty z tytułu wysłania towarów do oraz zwrotu z kraju, do którego ich wwóz nie jest dopuszczalny.

 

12.3 FedEx może w niektórych przypadkach i według swojego wyłącznego uznania uwzględnić instrukcje Odbiorcy, aby posłużyć się wskazanym agentem celnym innym niż FedEx lub agentem wskazanym przez Nadawcę. W każdym razie FedEx zastrzega sobie prawo przeprowadzenia odprawy celnej Przesyłki, jeżeli agent nie może być ustalony lub nie dokonuje odprawy lub jeżeli nie zostały udostępnione dokładne i kompletne informacje dotyczące agenta (takie jak w szczególności nazwa, adres, numer telefonu, kod pocztowy).

 

Nadawca jest zobowiązany zadbać o prawidłowo i kompletnie wypełniony (Lotniczy) List Przewozowy wraz z przynależną dokumentacją zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami i regulaminami, zwłaszcza prawem celnym, ustawami dotyczącymi importu i eksportu i rozporządzeniami rządowymi kraju przeznaczenia Przesyłki, jej nadania lub tranzytu. Jakiekolwiek Przesyłki w ramach usługi FedEx Global Returns, które są przekazywane do kraju trzeciego, muszą spełniać wymagania eksportowe kraju nadania. W razie braku i/lub niekompletności dokumentacji (łącznie z (Lotniczym) Listem Przewozowym) FedEx nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Nadawcy lub jakiejkolwiek innej osoby za utratę, koszty lub zwłokę wynikłe z niedopełnienia przez Nadawcę obowiązków wskazanych w niniejszym postanowieniu.

 

W przypadku przetrzymywania Przesyłki przez urzędy lub agencje celne w związku niepoprawnością lub brakami w dokumentacji, FedEx może najpierw usiłować powiadomić Odbiorcę. Jeśli miejscowe prawo wymaga od Odbiorcy przekazania prawidłowych informacji lub dokumentacji i Odbiorca zaniecha tego w przeciągu stosownego okresu czasu wyznaczonego przez FedEx, przesyłka może zostać uznana za niemożliwą do doręczenia (patrz rozdział 16: "Przesyłki niemożliwe do doręczenia"). W przypadku zaniechania przez Odbiorcę dostarczenia żądanych informacji lub dokumentacji i prawo miejscowe dopuszcza możliwość udzielenia takowych przez Nadawcę, FedEx może usiłować powiadomić Nadawcę. Jeśli również Nadawca zaniecha dostarczenia tych informacji lub dokumentacji w przeciągu stosownego okresu czasu wyznaczonego przez FedEx, przesyłka zostanie uznana za niemożliwą do doręczenia. FedEx nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości doręczenia wskutek nieprawidłowości lub niekompletności dokumentacji, niezależnie od tego, czy FedEx starał się powiadomić Odbiorcę lub Nadawcę czy nie.

 

12.5 W stosownych przypadkach Nadawca mający miejsce zamieszkania/siedzibę na obszarze Unii Europejskiej może ustanowić FedEx lub jego agenta/przedstawiciela swoim bezpośrednim przedstawicielem, upoważniając go do przygotowywania i składania deklaracji (re-)eksportowych i podejmowania wszystkich związanych z tym działań w imieniu, na rachunek i ryzyko Nadawcy.

 

12.6 FedEx zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych Kosztów za odprawę celną lub za usługi przy okazji odprawy celnej Przesyłek ("Dodatkowe Opłaty z tytułu Odprawy Celnej"). Klienci proszeni są o kontakt z FedEx w celu uzyskania dalszych informacji o Dodatkowych Opłatach z tytułu Odprawy Celnej.

 

12.7 FedEx nie ponosi odpowiedzialności za Przesyłki nieodebrane z Urzędu Celnego i takie Przesyłki będą uznawane za niemożliwe do doręczenia (patrz Rozdział 16: Przesyłki niemożliwe do doręczenia).

 

§ 13 Cła i podatki

13.1 W stosownych przypadkach i bez uszczerbku dla punktów 4.6 i 4.7., FedEx może zdecydować się na zapłacenie akonto ceł i podatków naliczonych przez urzędy celne w imieniu strony zobowiązanej do ich uregulowania ("Płatnik"). Zanim dokonano odprawy celnej, FedEx może w odniesieniu do wszystkich Przesyłek skontaktować się z Płatnikiem w celu zawarcia umowy dotyczącej zwrotu wpłaconych akonto kwot. FedEx może, zupełnie według własnego uznania, żądać potwierdzenia zawarcia umowy dotyczącej zwrotu kosztów jako warunku zakończenia odprawy celnej i doręczenia zwłaszcza w przypadkach doręczenia Odbiorcom nie posiadającym - zdaniem FedEx - zdolności kredytowej lub gdy chodzi o Przesyłki o wysokiej zadeklarowanej wartości.

 

13.2 Jeśli Odbiorca lub osoba trzecia, od której żąda się zapewnienia zwrotu kosztów, odmawia zapłaty ceł i podatków koniecznych do dokonania odprawy celnej Przesyłki, FedEx może zawiadomić Nadawcę. Jeśli Nadawca odmawia potwierdzenia zamiaru odpowiedniego zwrotu kosztów FedEx, Przesyłka zostanie zwrócona Nadawcy, złożona w domu składowym lub w składzie celnym lub zostanie uznana za niemożliwą do doręczenia (patrz rozdział 16: "Przesyłki niemożliwe do doręczenia"). Nadawca zostanie wtedy obciążony zarówno pierwotnymi Kosztami jak i Kosztami zwrotu. Jeśli FedEx poczynił wydatki akonto na poczet ceł i podatków w związku z transportem Przesyłki lub jej zwrotem, Nadawca zostanie obciążony również takimi kosztami, opłatami i dopłatami wynikającymi z zapłaty ceł i podatków akonto przez FedEx.

 

13.3 Konsekwencją nieuzyskania przez FedEx odpowiedniego zapewnienia o zamiarze pokrycia zapłaconych akonto ceł i podatków może być opóźnienie w doręczeniu Przesyłki. Tego rodzaju opóźnienie lub niezastosowanie się do niniejszych Warunków podlega wyłączeniu odpowiedzialności i nie oznacza naruszenia zobowiązania oraz nie jest objęte Gwarancją Zwrotu Pieniędzy (patrz rozdział 17: "Zasada gwarancji i zwrotu pieniędzy” oraz rozdział 19: "Odmowa przejęcia odpowiedzialności”).

 

13.4 Na wypadek wpłacenia zaliczki na poczet ceł i podatków FedEx zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej. Odnośnie stawek faktycznie obowiązujących podczas transportu Nadawcę odsyła się do cennika; Nadawca może również telefonicznie zażądać wyjaśnienia opłaty dodatkowej. FedEx zastrzega sobie prawo do sprzedaży na licytacji lub innego zadysponowania towarów w celu odzyskania niezwróconych Kosztów, co nie wyłącza odpowiedzialności Nadawcy za wspomniane Koszty.

§ 14 Trasa przewozu i doręczenie

14.1 FedEx zastrzega sobie prawo do przewozu Przesyłki trasą uznaną przez siebie za stosowną. W momencie wysyłania Przesyłki nie ustala się przystanków na trasie. Niektóre Przesyłki mogą być przez FedEx łączone lub transportowane za pomocą pojazdów należących do podmiotów trzecich, przewoźników lotniczych będących podmiotami trzecimi lub też charterem lub w sposób łączony, zgodnie z wyborem FedEx powziętym według jego swobodnego uznania. FedEx nie składa zobowiązań do przekierowania Przesyłek do państwa trzeciego, do transportu określonym rodzajem samolotu, określonym pojazdem lub określoną trasą i nie zapewnia połączenia z jakimkolwiek miejscem według jakiegokolwiek rozkładu. FedEx może bez uprzedzenia zastępować samoloty, pojazdy i środki transportu innymi, zboczyć z trasy lub tras, lub transportować Przesyłkę innym pojazdem mechanicznym. Nadawca uznaje prawo FedEx do przekierowania transportu (włącznie z posługiwaniem się innymi środkami transportu) w celu ułatwienia doręczenia).

 

14.2 Przesyłki zostają doręczone na adres Odbiorcy. Nie istnieje obowiązek wydania Przesyłki osobiście Odbiorcy, jednak przesyłki zawierające korespondencję wysyłaną przez konsumentów z Polski mogą być doręczane wyłącznie Odbiorcy lub innym upoważnionym osobom. FedEx ma prawo wydania innej osobie lub podmiotowi niż wymienieni w (Lotniczym) Liście Przewozowym. Przesyłki należy tak adresować, aby poza adresem Odbiorcy zawierały również jego numer telefonu i faksu. (Adresy w formie skrytki pocztowej mogą być stosowane przy niektórych międzynarodowych lokalizacjach, ale powinny zawierać aktualny numer telefonu, faxu lub telexu, umieszczony na (Lotniczym) Liście Przewozowym. FedEx nie może dokonywać doręczeń na adresy skrytek pocztowych armii Stanów Zjednoczonych takich jak APO oraz FPO.).

 

14.3 FedEx w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności w wyniku zajęcia lub aresztu towarów przez urzędy celne lub inne organy władzy państwowej podczas tranzytu.

 

14.4 Przesyłki przeznaczone dla hoteli, szpitali, urzędów lub instytucji państwowych, uniwersytetów czy innych placówek o charakterze publicznym posiadających własny dział pocztowy lub punkt przyjmowania towarów, będą doręczane do tych miejsc, chyba że przed wysyłką co innego zostało ustalone z i zaaprobowane przez FedEx.

 

14.5 Towary niebezpieczne nie mogą być przesyłane na inny adres niż pierwotnie zamierzony adres Odbiorcy wskazany przez Nadawcę (Uwaga: Przesyłki będą oddawane do dyspozycji, gdy będą gotowe do odbioru albo będą zwrócone Nadawcy).

 

14.6 Jakiekolwiek żądanie zmiany adresu, które nie jest zmianą trasy lub korektą adresu, jest nową Przesyłką, do której stosuje się nowe Koszty Transportu.

 

14.7 Za doręczenie w sobotę pobiera się dodatkową opłatę w tych krajach, w których sobota nie jest Dniem Roboczym.

 

14.8 Doręczenie we wczesnych godzinach rannych ("The FedEx Europe FirstTM") podlega dodatkowej opłacie ("FedEx Europe FirstTM Delivery Fee").

 

14.9 Według swojego wyłącznego uznania FedEx może odmówić przyjęcia lub dostarczenia Przesyłki lub też zastosować odmienne ustalenia co do przyjęcia i dostawy, gdy wymaga tego bezpieczeństwo jego pracowników, a także wtedy, gdy według uzasadnionego przekonania FedEx jego usługi mogą być wykorzystane sprzecznie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami prawnymi.

 

§ 15 Ponowne doręczenie

15.1 Usługa ponownego doręczenia nie podlega dodatkowej opłacie. Za każdym razem pozostawia się pod adresem Odbiorcy wiadomość o próbie doręczenia oraz o terminie i czasie kolejnej próby doręczenia. Po trzech (3) bezskutecznych próbach doręczenia Przesyłkę oddaje się do najbliższego oddziału FedEx i ponawia próbę powiadomienia Odbiorcy. W przypadku bezskutecznej próby doręczenia na adres prywatny ("Residential Deliveries") próbę doręczenia ponawia się tylko raz.

 

15.2 W razie niepowodzenia doręczenia Przesyłki po trzech (3) bezskutecznych próbach (dwóch (2) w przypadku "Residential Delivery") lub w razie przechowywania Przesyłki dłużej niż pięć (5) Dni Roboczych od momentu dostawy przesyłki i – jeśli ma to zastosowanie - odprawy celnej na miejscu przeznaczenia, przesyłkę uznaje się za przesyłkę niemożliwą do doręczenia (patrz rozdział 16: Przesyłki niemożliwe do doręczenia).

 

§ 16 Przesyłki niemożliwe do doręczenia

16.1 Przesyłkę uznaje się za niemożliwą do doręczenia, w szczególności jeżeli zachodzi jeden z następujących przypadków(i) adres Odbiorcy jest niekompletny, nieczytelny, nieprawidłowy lub nie może zostać zlokalizowany, (ii) Przesyłka ma być doręczona na adres znajdujący na obszarze nieobsługiwanym przez FedEx, (iii) siedziba firmy Odbiorcy jest zamknięta, (iv) doręczenie jest niemożliwe wskutek nieobecności upoważnionej osoby lub odmowy przyjęcia Przesyłki lub odmowy pokwitowania odbioru Przesyłki przy pierwszej lub ponownej próbie doręczenia, (v) niemożliwe jest dokonanie odprawy celnej Przesyłki, (vi) Przesyłka naraża inne Przesyłki na uszkodzenie czy zwłokę lub zagraża zdrowiu ludzi, (vii) Przesyłka zawiera przedmioty zakazane, (viii) Odbiorca nie jest w stanie lub odmawia zapłaty Przesyłki "Bill Recipient", (ix) Przesyłka jest niewłaściwie zapakowana lub (x) zawartość lub opakowanie Przesyłki jest w takim stopniu uszkodzone, że niemożliwe jest ponowne zapakowanie.

 

16.2 Nie uchybiając miejscowym ograniczeniom prawnym, jeśli Przesyłka jest z jakiegokolwiek powodu niemożliwa do doręczenia, FedEx może usiłować powiadomić o tym Nadawcę w celu ustalenia zwrotu Przesyłki. Jeśli Nadawcy nie uda się powiadomić w ciągu pięciu (5) Dni Roboczych lub ten zaniecha udzielenia FedEx dalszych instrukcji w ciągu racjonalnego okresu czasu ustalonego przez FedEx, FedExmoże, według własnego wyłącznego uznania, przekazać Przesyłkę z powrotem Nadawcy, złożyć Przesyłkę w domu składowym lub składzie celnym, lub pozbyć się Przesyłki. Jeżeli Przesyłka nie może zostać dostarczona, odprawiona w urzędzie celnym lub zwrócona, FedEx może według swojego wyłącznego uznania przekazać ją lub nią rozporządzić, Nadawca zostanie obciążony wszelkimi wydatkami, Kosztami i opłatami wynikłymi z odesłania, składowania lub pozbycia się Przesyłki niemożliwej do doręczenia, chyba że Przesyłka była niemożliwa do doręczenia z winy FedEx.

 

16.3 Przesyłki, które nie mogą zostać zwrócone z powodu obowiązujących na danym terenie ograniczeń prawnych będą umieszczane w domu składowym lub składzie celnym albo FedEx rozporządzi nimi według swojego wyłącznego uznania bez ograniczeń do jakiegokolwiek miejsca. Nadawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów poniesionych przez FedEx w związku z ww. umieszczeniem lub rozporządzeniem.

 

16.4 Koszty odesłania dolicza się Nadawcy do pierwotnych Kosztów, chyba że Przesyłka była niemożliwa do doręczenia z winy FedEx. Podobnie rzecz ma się odnośnie innych Kosztów poniesionych przez FedEx na skutek niemożności doręczenia Przesyłki, w tym lecz nie wyłącznie ceł, podatków i opłat za składowanie, o ile powstały. Kwota ceł i podatków będzie udokumentowana na życzenie konsumenta. Dalszych informacji dotyczących wysokości opłat w danym przypadku udziela się na życzenie. W celu zwrotu Przesyłki zawierającej towary niebezpieczne Nadawca zobowiązany jest załączyć powrotny (Lotniczy) List Przewozowy oraz wszystkie inne wymagane dokumenty.

§ 17 Zasada gwarancji i zwrotu pieniędzy

17.1 FedEx daje Gwarancję Zwrotu Pieniędzy na usługi:

 • FedEx International Priority®
 • FedEx International Priority® Freight

W celu uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że Gwarancja Zwrotu Pieniędzy nie ma zastosowania do Przesyłek Wewnątrzeuropejskich przesyłanych w ramach usługi "FedEx International Economy". Na żądanie, FedEx albo dokonuje zwrotu pieniędzy albo (według własnego wyłącznego uznania) zapisuje na dobro rachunku w wysokości Kosztów Transportu poniesionych przez Nadawcę, jeśli pierwsza próba doręczenia Przesyłki miała miejsce 60 sekund po Zagwarantowanym Terminie Dostawy lub później ("Nienależyte Wykonanie Usługi"). Gwarancja Zwrotu Pieniędzy ma jednak zastosowanie tylko w przypadku wyraźnego zobowiązania ze strony FedEx do doręczenia Przesyłki w przeciągu ustalonego okresu czasu po przyjęciu jej do transportu.

 

Gwarancja Zwrotu Pieniędzy, o ile ma zastosowanie, (odnośnie szczegółów klienci proszeni są o kontakt z FedEx), może bez uprzedzenia Nadawcy lub Odbiorcy zostać zawieszona, zmieniona lub cofnięta przez FedEx według swojego wyłącznego uznania, chyba, że zobowiązanie ze strony FedEx do doręczenia Przesyłki w przeciągu ustalonego okresu czasu już powstało po przyjęciu jej do transportu.

 

Odnośnie odszkodowania lub zapisu na dobro rachunku mają zastosowanie następujące ograniczenia:

 

 1. Jeśli dochodzi do opóźnień przy odprawie celnej czy innych zarządzeniach administracyjnych w wyniku kontroli lub przeprowadzonych prób losowych, lub z powodu przypisywanych Nadawcy błędów lub niekompletności w dokumentacji lub gdy procedury związane z Paczką liegają opóźnieniu na skutek ciążącego na FedEx obowiązku przestrzegania wymogów lotniczych lub innych wymogów bezpieczeństwa, Zagwarantowany Termin Dostawy liega zmianie przez dodanie tylu Dni Roboczych, o lie dni (lub części dnia) przedłużyło się załatwianie formalności urzędowych;
 2. W przypadku Przesyłek fakturowanych i sporządzonych przy zastosowaniu technik elektronicznego przetwarzania danych, należy pisemnie powiadomić FedEx o Nienależytym Wykonaniu Usługi w przeciągu 15 dni od dnia wystawienia faktury. Nadawca musi załączyć dowód dokonania zapłaty i podać przynależny numer faktury. Jeśli rachunek nie został całkowicie zapłacony, należy podać przyczynę niewyrównania poszczególnych należności jak również odpowiedni numer (Lotniczego) Listu Przewozowego lub numer identyfikacyjny Paczki;
 3. W przypadku Przesyłek nie fakturowanych (zapłaconych gotówką, czekiem, przekazem pieniężnym, kartą kredytową lub w inny sposób) Nadawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie FedEx o Nienależytym Wykonaniu Usługi w przeciągu 15 dni od daty wysyłki;
 4. Zawiadomienie musi zawierać numer (Lotniczego) Listu Przewozowego lub numer identyfikacyjny Paczki, datę wysyłki, i kompletne i dokładne informacje dotyczące Odbiorcy;
 5. Nienależyte Wykonanie Usługi uznaje się za nie zaszłe, jeśli w przeciągu 30 dni od zawiadomienia FedEx przedłoży dowód punktualnego doręczenia zawierający datę i czas doręczenia jak również nazwisko osoby kwitującej odbiór Przesyłki albo informację podnoszącą zarzut, że opóźnienie w doręczeniu Przesyłki wynika z warunku umożliwiającego przedłużenie czasu doręczenia lub że zaszły okoliczności opisane w rozdziale 19: Odmowa przejęcia odpowidzialności;
 6. Możliwy jest tylko jeden zwrot albo zapis na dobro rachunku za Paczkę. Jeżeli Nienależyte Wykonanie Usługi dotyczy Paczki będącej częścią Przesyłki zbiorowej, zwrotu Kosztów Transportu albo zapisu na dobro rachunku dokonuje się w części przypadającej na Paczkę;
 7. Zwrot albo zapis na dobro rachunku ma miejsce tylko wtedy, jeśli w momencie wysyłki przedłożono kompletne i dokładne informacje dotyczące Odbiorcy. Kompletne informacje dotyczące Odbiorcy należy przedłożyć na (Lotniczym) Liście Przewozowym lub przy zastosowaniu technik elektronicznego przetwarzania danych;
 8. Zwrot albo zapis na dobro rachunku nie przysługuje za opóźnienia spowodowane niepoprawnym lub niekompletnym adresem albo nieobecnością lub odmową przyjęcia Przesyłki przez osobę uprawnioną do jej odebrania lub pokwitowania, bez względu na to, czy Paczka została zwrócona Nadawcy czy też nie, albo z przyczyn pozwalających na przedłużenie czasu doręczenia lub jeśli zaszły okoliczności opisane w rozdziale 19: Odmowa przejęcia odpowidzialności;
 9. Gwarancja Zwrotu Pieniędzy odnosi się wyłącznie do Kosztów Transportu i nie ma zastosowania do ceł, podatków lub innych opłat za zadeklarowaną wartość celną czy jakichkolwiek innych Kosztów oraz strat lub szkód poniesionych przez Nadawcę lub Odbiorcę;
 10. Zwrot albo zapis na dobro rachunku nie przysługuje klientom stosującym techniki elektronicznego przetwarzania danych, jeżeli dla Paczki lub Przesyłki użyto niepoprawnego numeru identyfikacyjnego Paczki;
 11. Nienależyte Wykonanie Usługi uznaje się za nie zaszłe, jeśli w momencie nadania Przesyłki na Numer Konta FedEx wystawiono rachunek i konto to nie posiadało pozytywnego statusu kredytowego, tak że Paczkę musiano przetrzymać do czasu zapewnienia alternatywnych sposobów płatności. Dla celów niniejszych Warunków "pozytywny status kredytowy" oznacza że (1) Konto FedEx jest na bieżąco opłacane, (2) Konto FedEx nie posiada statusu "cash only", oraz że (3) w przypadku handlowego Konta FedEx, saldo nie przekracza linii kredytowej przydzielonej przez FedEx.
 12. Niniejsza Gwarancja Zwrotu pieniędzy nie ma zastosowania do Przesyłek niemożliwych do doręczenia lub zwróconych jak i do Przesyłek zawierających Towary Niebezpieczne lub suchy lód.
 13. Niniejsza Gwarancja Zwrotu pieniędzy nie ma zastosowania w przypadku opóźnień spowodowanych przestrzeganiem przez FedEx zasad dotyczących uiszczania ceł i podatków przed odprawą celną lub w związku z doręczeniem Przesyłki;
 14. Zapis na dobro rachunku za Koszty Transportu będzie dokonywany wyłącznie na rachunek podmiotu płacącego, a zwrot będzie dokonywany tylko na rzecz płacącego;
 15. Zwrot albo zapis na dobro rachunku na podstawie tej Gwarancji Zwrotu Pieniędzy będzie stosowany tylko odnośnie rachunku, który został obciążony Kosztami Transportu;
 16. Dokładny Zagwarantowany Termin Dostawy może być uzyskany wyłącznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta i podanie następujących informacji:
  1. określenie towarów, jakie zostały wysłane;
  2. daty wysyłki;
  3. dokładnego miejsca przeznaczenia;
  4. wagi Przesyłki;
  5. wartości Przesyłki;
 17. Jakikolwiek czas tranzytu opublikowany w Przewodniku Usług FedEx lub gdzie indziej lub podany przez Biuro Obsługi Klienta bez tych pięciu wymaganych danych stanowi jedynie szacunkowy termin i nie jest Zagwarantowanym Terminem Dostawy. Zapisy FedEx dotyczące podanych terminów dostawy stanowią dowód jakichkolwiek takich danych;
 18. Niniejsza Gwarancja Zwrotu Pieniędzy za Przesyłki przeznaczone do miejsc przeznaczenia, gdzie usługi nie są świadczone bezpośrednio przez FedEx odnosi się wyłącznie do tej części transportu, który jest zapewniany bezpośrednio przez FedEx;
 19. Dni wolne od pracy w miejscu przyjęcia Przesyłki i/lub miejscu przeznaczenia Przesyłki wpływają na czas tranzytu FedEx. Dostawa normalnie przewidziana na dzień wolny od pracy zostanie dokonana w pierwszy następujący po nim dzień roboczy. Zagwarantowany Termin Dostawy zostanie przedłużony o czas trwania dni wolnych od pracy;
 20. Dla Usługi FedEx International Next Flight podany Zagwarantowany Termin Dostawy może być zmieniony z szeregu powodów, włączając w to, lecz nie wyłącznie, opóźnienia lub odwołania lotów przez kontrolę lotów, z przyczyn pogodowych lub problemów technicznych i mechanicznych. Jeśli Zagwarantowany Termin Dostawy zostanie zmieniony niniejsza Gwarancja Zwrotu Pieniędzy będzie miała zastosowanie wyłącznie do podanego, jako ostatni Zagwarantowanego Terminu Dostawy.

17.2 O ile Nadawca zdecyduje się pozostawać Przesyłkę albo w Autoryzowanym Centrum Wysyłek FedEx lub w Skrzynce Nadawczej FedEx Zagwarantowany Termin Dostawy zacznie biec z chwilą, gdy Przesyłka jest zabrana przez FedEx odpowiednio z Autoryzowanego Centrum Wysyłek FedEx lub z Skrzynki Nadawczej FedEx. Dane, co do mających zastosowanie aktualnych terminów odbioru, które mogą być co jakiś czas zmieniane, można znaleźć odpowiednio w Autoryzowanym Centrum Wysyłek FedEx lub w Skrzynce Nadawczej FedEx.

§ 18 Ubezpieczenie, deklarowana wartość i ograniczenie odpowiedzialności

18.1. Odpowiedzialność FedEx jest ograniczona do kwoty wyższej z nastepujących:

 1. kwoty wynikającej z postanowień obowiazującej umowy międzynarodowej lub prawa krajowego;
 2. kwoty €22 za kilogram;
 3. US$ 100 za Przesyłkę.

Dla Przesylek FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight oraz FedEx Standard Overnight, w Belgii, Danii, Luksemburgu, Holandii, Szwajcarii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich odpowiedzialnosc FedEx jest ograniczona do kwoty wyzszej z nastepujacych:

 1. a) kwoty wynikajacej z postanowien majacego zastosowanie prawa; lub
 2. b) €10 za kilogram; lub
 3. c) US$ 100 za Przesyłkę, chyba, ze Nadawca poda wyższą Zadeklarowaną Wartość do Przewozu na (Lotniczym) Liscie Przewozowym oraz zapłaci wymaganą w związku z tym opłatę.

Dla Przesylek FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight oraz FedEx Standard Overnight, w Niemczech odpowiedzialnosc FedEx jest ograniczona do kwoty wyzszej z nastepujacych:

 1. a) €4 za kilogram z godnie z Niemieckim Kodeksem Handlowym (HGB); lub
 2. b) US$ 100 za Przesyłkę, chyba, ze Nadawca poda wyższą Zadeklarowaną Wartość do Przewozu na (Lotniczym) Liscie Przewozowym oraz zapłaci wymaganą w związku z tym opłatę.

18.2 FedEx nie oferuje ani ubezpieczenia ładunku od odpowiedzialności cywilnej ani ubezpieczenia generalnego (all-risk), ale Nadawca może uiścić dodatkową opłatę za Zadeklarowaną Wartość do Przewozu, przekraczającą granice wymienione wyżej w punkcie 18.1. Nadawca powinien stosować obowiązującą w momencie wysyłki taryfę lub wyjaśnić telefonicznie z FedEx wysokość dodatkowej opłaty. Zadeklarowana Wartość do Przewozu dotycząca danej Paczki stanowi maksymalną wysokość odpowiedzialności FedEx za transportowaną Paczkę, zwłaszcza za zagubienie, uszkodzenie, zwłokę, błędne doręczenie, za zaniechanie informowania lub błędne informacje odnośnie transportu Przesyłki.

 

Odpowiedzialność za narażenie i za niebezpieczeństwo jakiejkolwiek szkody powyżej Zadeklarowanej Wartości do Przewozu ponosi Nadawca. Klientom zaleca się zaciągnięcia porady agenta lub brokera ubezpieczeniowego odnośnie zakresu ubezpieczenia. Nawet jeśli została zadeklarowana wyższa wartość do Przewozu, odpowiedzialność FedEx za utratę lub uszkodzenie zawartości przesyłki ograniczona jest do rzeczywistej wartości zawartości przesyłki. FedEx jest uprawniony do żądania obiektywnego dowodu wartości przesyłki, do której odnosi się wysunięte roszczenie.

 

18.3 Maksymalna Zadeklarowana Wartość do Przewozu i Zadeklarowana Wartość Celna jest ograniczona i może być różna w zależności od miejsca. Jeśli znajduje to zastosowanie podana Zadeklarowana Wartość do Przewozu nie może przewyższać Zadeklarowanej Wartości Celnej. Maksymalna Zadeklarowana Wartość do Przewozu i Zadeklarowana Wartość Celna zawartości FedEx® Envelope lub FedEx® Pak, niezależnie od miejsca przeznaczenia, wynosi 100 USD za Przesyłkę lub 9,07 USD za funt, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Towary, których wartość (rzeczywista lub zadeklarowana) przekracza wymienione kwoty, NIE mogą być wysyłane jako FedEx® Envelope lub FedEx® Pak. O ile nie zostało inaczej określone przez FedEx, maksymalna Zadeklarowana Wartość do Przewozu wynosi 50 000 USD za Przesyłkę za wyjątkiem FedEx International Priority Freight oraz FedEx International Economy Freight, dla których maksymalna Zadeklarowana Wartość do Przewozu wynosi 100 000 USD za Przesyłkę do większości miejsc przeznaczenia. Nadawca powinien stosować obowiązującą w momencie wysyłki taryfę lub wyjaśnić telefonicznie z FedEx ograniczenia zadeklarowanej wartości.

 

18.4 Dla Przesyłek zawierających następujące przedmioty o szczególnej wartości, maksymalna Zadeklarowana Wartość do Przewozu wynosi 1 000 USD za Przesyłkę lub 9,07 USD za funt, zależnie od tego która wartość będzie wyższa. Import jakichkolwiek z tych przedmiotów może być zabroniony przez poszczególne kraje a niższy limit Zadeklarowanej Wartości do Przewozu dla danego kraju, jeśli ma zastosowanie, ma na celu kontrolę powyższego ograniczenia dla takich przedmiotów jak:

 • Dzieła sztuki, włącznie z dziełami będącymi wynikiem zastosowania umiejętności, dobrego smaku lub zdolności twórczych a przeznaczonymi na sprzedaż, wystawę lub kolekcję. Dotyczy to zwłaszcza takich przedmiotów (i ich części) jak obrazy, rysunki, wazy, tapiserie, druki o ograniczonym nakładzie, przedmioty o wartości artystycznej, posągi, rzeźby, przedmioty kolekcjonerskie, instrumenty muzyczne dostosowane do osobistych lub indywidualnych wymagań oraz inne podobne przedmioty.
 • Antyki lub przedmioty wartościowe, czy też każdy artykuł stanowiący świadectwo stylu lub mody minionej epoki i którego historia, wiek lub rzadkość stanowią lub przyczyniają się do jego wartości. Dotyczy to zwłaszcza takich przedmiotów jak meble, zastawa stołowa, porcelana, ceramika i wyroby szklane. Przedmioty wartościowe mogą pochodzić z epoki współczesnej lub minionej.
 • Film, zdjęcia fotograficzne, włącznie z negatywami, foliami i slajdami fotograficznymi.
 • Każdy artykuł, który ze względu na właściwą mu strukturę jest wyjątkowo podatny na uszkodzenie, lub którego wartość rynkowa jest szczególnie zmienna lub trudna do ustalenia.
 • Wyroby szklane, włączając w to, ale nie wyłącznie znaki, lustra, ceramikę, porcelanę, kryształ, oprawione szkło oraz wszelki inne artykuły o podobnie delikatnych właściwościach.
 • Ekrany plazmowe.
 • Kosztowności, zwłaszcza sztuczna biżuteria, zegarki i ich części, klejnoty i kamienie drogocenne (szlachetne lub półszlachetne, szlifowane lub nieszlifowane), diamenty syntetyczne i biżuteria z kamieni szlachetnych.
 • Metale szlachetne, zwłaszcza złoto i srebro, srebro w sztabach i sproszkowane, wytrącone oraz platyna (z wyjątkiem integralnych części mechanizmów elektronicznych).
 • Futra, zwłaszcza okrycia futrzane, odzież obszyta futrem i skóry futrzane.
 • Papiery wartościowe, obligacje, gotówkę lub jej odpowiedniki, włączając w to, ale nie wyłącznie bony żywnościowe, znaczki pocztowe (nie nadające się do zbierania), czeki podróżnicze, losy/kupony na loterię, przekazy pieniężne, kupony upominkowe, bony towarowe, talony na zakupy, karty telefoniczne typu pre-paid (wyłączając takie które wymagają podania kodu do aktywacji), świadectwa obligacyjne, dokumenty na okaziciela,
 • Przedmioty kolekcjonerskie, takie jak karty sportowe, upominki, pamiątki (kolekcjonerskie monety i znaczki nie mogą być wysyłane, patrz rozdział Przedmioty Niedopuszczone do Transportu),
 • Gitary i inne instrumenty muzyczne starsze niż 20 lat oraz instrumenty muzyczne robione na zamówienie czy przeznaczone dla konkretnej osoby.

Nadawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie (Lotniczego) Listu Przewozowego lub innych dokumentów dotyczących wysyłki, włączając w to wypełnienie sekcji dotyczącej zadeklarowanej wartości. FedEx nie może akceptować żadnego żądania zmiany informacji co do zadeklarowanej wartości na (Lotniczym) Liście Przewozowym po przekazaniu go FedEx.

 

18.5 Jeśli Nadawca na (Lotniczym) Liście Przewozowym nie poda Zadeklarowanych Wartości do Przewozu poszczególnych Paczek, a jedynie wartość całkowitą wszystkich Paczek, zadeklarowana wartość danej Paczki zostanie ustalona poprzez podzielenie zadeklarowanej całkowitej wartości przez ilość Paczek podanych na (Lotniczym) Liście Przewozowym. W żadnym wypadku zadeklarowana wartość poszczególnej Paczki w Przesyłce nie może przekraczać zadeklarowanej wartości całej Przesyłki.

 

18.6 FedEx nie odpowiada za utratę, uszkodzenie, opóźnienie, błędne doręczenie lub niedoręczenie Przesyłek nieprzyjmowanych do przewozu, zwłaszcza gotówki i dewiz (patrz rozdział 8: "Przedmioty niedopuszczone do transportu").

 

18.7 Zadeklarowanie wartości wyższej od maksymalnej wartości dopuszczonej przez FedEx jest nieważne. Przyjęcie przez FedEx (niezależnie od tego czy było ono omyłkowe, umyślne czy jakiekolwiek inne) Przesyłki z zadeklarowaną wartością wyższą od maksymalnej dopuszczalnej wartości nie oznacza zrzeczenia się któregoś z postanowień lub ograniczeń niniejszych Warunków w stosunku do takiej Przesyłki.

 

18.8 Jeśli Zadeklarowana Wartość do Przewozu dla danej Przesyłki jest wyższa niż dopuszczalne wartości maksymalne (patrz punkty 18.3 i 18.4), to taka wartość zostanie automatycznie zmniejszona do dopuszczalnej maksymalnej wartości takiej Przesyłki.

 

18.9 Niezależnie od Zadeklarowanej Wartości do Przewozu, odpowiedzialność FedEx za zagubienie, uszkodzenie, opóźnienie, błędne doręczenie lub niedoręczenie, za błędne informacje lub za nieinformowanie czy też za błędne przekazanie informacji, nie będzie przekraczać kosztów naprawy Przesyłki, jej obniżonej wartości lub kosztów nabycia, w zależności od tego, która kwota jest niższa.

§ 19 Odmowa przejęcia odpowiedzialności

19.1 FedEx nie odpowiada w żadnym wypadku za szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne lub wtórne przy przekroczeniu zadeklarowanej wartości (odnośnie ograniczeń p. rozdział 18) lub ograniczeń odpowiedzialności zawartych w odpowiedniej międzynarodowej konwencji z późniejszymi jej zmianami, lub – w odniesieniu do Przesyłek z i do określonych miejsc na terenie jednego kraju – zawartych w odpowiednich przepisach krajowych, w zależności od tego, która kwota jest wyższa, bez względu na to, czy FedEx wiedział lub musiał wiedzieć, że takie szkody mogą powstać, zwłaszcza takie jak ubytek dochodów lub utrata zysku.

 

19.2 FedEx w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody szczególne, incydentalne, pośrednie lub wtórne, zwłaszcza takie jak ubytek dochodów lub utrata zysku.

 

19.3 FedEx w żadnym wypadku nie odpowiada za szkodzę lub opóźnienie powstałe w okolicznościach opisanych w punkcie 19.4. Odpowiedzialność za i ryzyko takich szkód i opóźnień ponosi Nadawca . Nadawcy zaleca się kontakt z agentem ubezpieczeniowym lub brokerem, jeśli pożądana jest ochrona ubezpieczeniowa. FedEx nie oferuje ochrony ubezpieczeniowej.

 

19.4 FedEx nie ponosi odpowiedzialności, ani nie reguluje szkody, ani nie zwraca pieniędzy ani nie dokonuje jakiejkolwiek płatności za utratę, uszkodzenia lub opóźnienia, błędne doręczenie lub niedoręczenie czy też błędną informację lub brak informacji, zwłaszcza za utratę, uszkodzenia lub opóźnienia, błędne doręczenie lub niedoręczenie czy też błędną informację względnie brak informacji, powstałe z następujących powodów:

 1. działania, zaniechania i zaniedbania Nadawcy, Odbiorcy lub innej osoby trzeciej w interesie której leży Przesyłka;
 2. właściwości Przesyłki lub jej wady, jej charakterystycznej lub wewnętrznej cechy;
 3. naruszenia postanowień i warunków ustalonych na (Lotniczym) Liście Przewozowym lub w niniejszych Warunkach, naruszenia cenników lub jakichkolwiek przepisów i uregulowań mających zastosowanie do Przesyłki, zwłaszcza błędnego określenia ładunku, niewłaściwego lub niedostatecznego opakowania, zabezpieczenia, oznakowania lub zaadresowania Przesyłki;
 4. wydarzenia niebędącego pod kontrolą FedEx, zwłaszcza zagrożenia ruchu powietrznego, działania wrogiego dobru i porządkowi publicznemu, władzy publicznej działającej na podstawie rzekomych lub rzeczywistych uprawnień, działania lub zaniedbania urzędów celnych, niepokojów społecznych, strajków lub innych lokalnych konfliktów, zamieszek, zagrożenia związanego ze stanem wojennym lub warunkami atmosferycznymi, lub spowodowanego międzynarodowymi, lokalnymi lub ogólnokrajowymi zakłóceniami w sieci transportu lotniczego lub samochodowego, kryminalnego działania pojedynczych lub grup osób włącznie z aktami terroru, strajków lub zapowiedzi strajków (jakichkolwiek osób, włączając w to, ale nie wyłącznie innych przewoźników, sprzedawców i dostawców), klęski żywiołowej, zakłócenia lub awarii systemów komunikacyjnych lub informacyjnych (zwłaszcza systemu FedEx), spóźnienia maszyn lub okoliczności stanowiących zagrożenie dla personelu FedEx;
 5. działania lub zaniechania osób innych niż FedEx, polegające na niezastosowaniu się do ustnych lub pisemnych instrukcji dostawczych Nadawcy, Odbiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Nadawcy lub Odbiorcy;
 6. utraty lub uszkodzenia towarów zapakowanych w Paczki i zaplombowanych przez Nadawcę, jeżeli plomba była w momencie wydania nieuszkodzona a zawartość Paczki w zasadzie nienaruszona;
 7. opóźnienia w dostawie lub niemożności lub niepowodzenia dopełnienia obowiązku doręczenia przez FedEx z powodu działań lub zaniechań urzędów celnych lub innych organów władzy publicznej;
 8. opóźnienia w dostawie spowodowanego nierespektowaniem instrukcji FedEx odnośnie płatności ceł i podatków;
 9. niemożność przedłożenia przez FedEx odpisu dowodu doręczenia lub dowodu podpisu potwierdzającego doręczenie;
 10. usunięcie danych lub uszkodzenia lub bezpowrotnej utraty danych na taśmach magnetycznych, plikach lub innych nośnikach informacji, lub utraty lub uszkodzenia obrazów fotograficznych lub ścieżki dźwiękowej naświetlonych filmów;
 11. szkód powstałych przy transporcie lub przeładunku rur fluorescencyjnych, neonówek, reklam neonowych, lamp rentgenowskich, rur laserowych i żarówek, kryształów górskich, lamp kwarcowych, tubek szklanych, takich jak te do pobierania próbek oraz pojemników szklanych takich jak używane w laboratoriach i innych delikatnych przedmiotów.
 12. zaniedbania FedEx polegającego na nienaniesieniu znaków graficznych wskazujących sposób położenia paczek (n.p. strzałek „UP" lub oznakowań "THIS END UP").
 13. zaniedbania Nadawcy polegającego na wysłaniu towarów w opakowaniach niezatwierdzonych przed wysyłką przez FedEx, jeśli takie uprzednie zatwierdzenie było wymagane lub wskazane.
 14. zaniedbania FedEx polegającego na niezawiadomieniu lub błędnym powiadomieniu Nadawcy o opóźnieniach, utracie lub uszkodzeniu Przesyłki.
 15. Przesyłki uwolnionej bez uzyskania podpisu, o ile podpisane przez Odbiorcę upoważnienie do uwolnienia przesyłki znajduje się w aktach.
 16. zaniedbania lub niemożności ze strony FedEx polegającej na nienawiązaniu kontaktu z Nadawcą lub Odbiorcą odnośnie niekompletnego lub niedokładnego adresu, niewłaściwej lub niekompletnej dokumentacji, nieopłacenia podatków i opłat celnych koniecznych do uwolnienia Przesyłki, lub niekompletny lub niewłaściwy adres pośrednika celnego.
 17. utraty lub uszkodzenia Paczki, dla której FedEx nie posiada żadnego dowodu nadania przesyłki.
 18. wysyłki modeli (zwłaszcza modeli architektonicznych, domów dla lalek itp.).
 19. uszkodzenia teczek, bagażu, pokrowców na ubrania, walizek aluminiowych, walizek z tworzywa sztucznego, lub innych przedmiotów, których powierzchnia zewnętrzna może zostać uszkodzona przez etykiety samoprzylepne, zabrudzenia lub oznakowania, chyba, że zostały dla celów wysyłki zapakowane w odpowiedni kontener ochronny.
 20. uszkodzenia, opóźnienia i utraty powstałych na Przesyłkach zawierających przedmioty zabronione;
 21. uszkodzeń wynikających z niedopełnienia przez Nadawcę obowiązku takiego zapakowania ładunku, aby ten mógł być w odpowiedni sposób transportowany, czyli tak, aby nie mógł zostać uszkodzony; odpowiedni sposób" w rozumieniu FedEx oznacza taką obsługę, jakiej można oczekiwać od takiego przedsiębiorstwa przewozowego jak FedEx.
 22. utraty jakichkolwiek informacji dotyczących osoby lub finansowych włączając w to, lecz nie wyłącznie, numery ubezpieczenia społecznego, daty urodzenia, numery prawa jazdy, numery kart kredytowych lub debetowych oraz informacje co do rachunków bankowych.
 23. nieusunięcia przez Nadawcę Przesyłek wpisanych do automatycznego systemu wystawiania faktur FedEx, Internetowych narzędzi wysyłki lub za pomocą innych elektronicznych metod wysyłki Paczek, o ile Przesyłka nie została powierzona FedEx.
 24. użycia niekompletnego, niewłaściwego lub nieważnego Numeru Konta FedEx lub nie dostarczenia ważnego Numeru Konta FedEx w dobrej kondycji kredytowej w instrukcjach co do wystawiania faktur znajdujących sie w dokumentach dotyczących wysyłki.
 25. wysyłki rzeczy łatwo psujących się lub towarów, które mogą zostać uszkodzone poprzez działanie ciepła lub zimna, włączając w to lecz nie wyłącznie wysyłkę napojów alkoholowych, roślin i produktów pochodzenia roślinnego, wyrobów tytoniowych, jaj strusich lub jaj emu lub żywych akwakultur.
 26.  uszkodzeń komputerów lub jakichkolwiek ich składników lub jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego wysłanego w innym opakowaniu niż:
  1. oryginalne opakowanie producenta, które nie jest zniszczone i jest w dobrym, niezmienionym stanie;
  2. opakowaniu, które jest zgodne z wytycznymi FedEx co do opakowań dostępnymi na fedex.com;
  3. opakowaniu FedEx na laptopy, dla celów wysyłki laptopów;
  4. opakowaniu FedEx na małe urządzenia elektroniczne, dla celów wysyłki telefonów komórkowych, ręcznych (kieszonkowych) komputerów, odtwarzaczy MP3 i podobnych przedmiotów;
 27. zapewnienie opakowania, porady, pomocy lub wskazówek dotyczących odpowiednich opakowań Przesyłek przez FedEx nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności FedEx, chyba że taka porada, pomoc lub wskazówka została zaaprobowana na piśmie przez Dział FedEx ds. Opakowań a takie pisemne oświadczenie wyraźnie zawiera przyjęcie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia Przesyłki.
 28. uszkodzeń wykazanych przez jakiekolwiek etykiety (wskaźniki) wstrząsowe, mierniki przechyłu lub instrumenty do pomiaru temperatury.
 29. nie osiągnięcia Zagwarantowanego Terminu Dostawy w przypadku jakiejkolwiek Przesyłki z niekompletnym lub niewłaściwym adresem. (patrz rozdział Przesyłki niemożliwe do doręczenia).
 30. utraty lub uszkodzenia Przesyłek zawierających alkohol, chyba, że został zastosowany zaaprobowany rodzaj opakowania lub że Dział FedEx ds. Opakowań zaakceptował opakowanie przed wysyłką;
 31. wysyłki towarów niebezpiecznych, których Nadawca nie zgłosił w należyty sposób, włączając w to nie dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, oznaczenia, nalepki i opakowania. FedEx nie zapłaci za jakiekolwiek niezgłoszone lub ukryte towary niebezpieczne, w takim wypadku nie będzie też miała zastosowania Gwarancja Zwrotu Pieniędzy FedEx;
 32. FedEx nie będzie odpowiedzialny za niedostarczenie jakichkolwiek usług lub ich opcji, jeśli takie usługi lub opcje nie zostały wybrane przez Nadawcę.

 

19.5 Z wyjątkiem umyślnego działania FedEx, Nadawca odpowiada za szkody FedEx i osób trzecich, spowodowane przez Przesyłkę. Nadawca udziela gwarancji i zwalnia FedEx z tytułu roszczeń osób trzecich, zwłaszcza Odbiorcy, od odpowiedzialności wykraczającej poza odpowiedzialność uznaną przez niniejsze Warunki.

 

19.6 Wszelkie płatności FedEx zgodnie z roszczeniami Nadawcy lub osób trzecich nie oznaczają uznania odpowiedzialności przez FedEx.

 

§ 20 Brak gwarancji

Poza wyżej wyraźnie wymienionymi wyjątkami, FedEx nie udziela żadnych gwarancji ani w sposób jednoznaczny ani domniemany.

§ 21 Reklamacje

21.1 Roszczenia z tytułu uszkodzenia, opóźnienia lub utraty.

 

Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzeń (jawnych lub ukrytych), opóźnienia (włączając w to roszczenia z tytułu zepsucia się lub zniszczenia) lub utraty pod adresem FedEx należy zgłosić na piśmie w terminie 21 dni kalendarzowych od doręczenia Przesyłki, w przeciwnym razie nie można wnieść przeciwko FedEx powództwa o odszkodowanie (patrz również rozdział 17: Gwarancja Zwrotu Pieniędzy) w kwestii czasu, w jakim należy zgłosić żądanie zwrotu lub zapisu na dobro rachunku Kosztów Transportu w przypadku Nienależytego Wykonania Usługi).

 

Potwierdzenie odbioru Przesyłki przez Odbiorcę bez pisemnej adnotacji o istnieniu uszkodzenia w momencie doręczenia jest dowodem "prima facie" na to, że Przesyłka została doręczona w stanie nienagannym. FedEx akceptuje roszczenia z tytułu uszkodzeń pod warunkiem, że Odbiorca udostępni zawartość, oryginalny karton wysyłkowy i opakowanie w celu ich sprawdzenia przez FedEx.

 

FedEx zastrzega sobie prawo do sprawdzania uszkodzonych Przesyłek w lokalu Odbiorcy jak również prawo do zabrania uszkodzonej Paczki w celu jej sprawdzenia do oddziału FedEx.

 

Wszelka zawartość, oryginalne kartony wysyłkowe i opakowania muszą być dla FedEx dostępne i przechowywane aż do momentu całkowitego uregulowania roszczeń.

 

21.2 Inne roszczenia (m.in. z tytułu utraty, niedostarczenia lub błędnego dostarczenia).

 

Wszelkie inne roszczenia, włączając w to, lecz nie wyłącznie roszczenia z tytułu utraty, niedostarczenia lub błędnego dostarczenia należy zgłosić FedEx w ciągu dziewięciu miesięcy po tym jak Przesyłka została powierzona FedEx.

 

21.3 Zgłoszenie roszczenia i ograniczenia czasowe.

 

W przeciągu dziewięciu miesięcy po tym jak Przesyłka została powierzona FedEx roszczenie musi zostać udokumentowane poprzez przesłanie FedEx wszelkich istotnych informacji na ten temat. FedEx nie jest zobowiązany do obsługiwania roszczeń, zanim nie zostaną opłacone wszystkie Koszty ciążące na przesyłce; nie przysługuje prawo potrącenia roszczenia od tych Kosztów. Prawo do odszkodowania zanika, jeśli powództwo nie zostanie wniesione w ciągu dwóch (2) lat od daty wydania (w przypadku uszkodzenia) lub od dnia, w którym Przesyłka miała zostać dostarczona (w przypadku utraty, niedostarczenia lub błędnego dostarczenia).

 

Jako przewidziany dzień doręczenia ustala się dla celów obliczenia biegu terminów dzień następujący po dniu wysyłki. Krótsze terminy przedawnienia według ustawy lub innych umownych postanowień zachowują pierwszeństwo.

 

To samo roszczenie zgłoszone w związku z Przesyłką FedEx uwzględnia tylko raz.

 

§ 22 Opłaty dodatkowe

FedEx zastrzega sobie prawo do nakładania opłat za paliwo i innych dodatkowych opłat związanych z Przesyłką bez uprzedzenia. Czas i wysokość ustala FedEx według własnego uznania. Oddając przesyłkę FedEx Nadawca wyraża zgodę na uiszczenie opłat dodatkowych obowiązujących w momencie zlecenia lub odebrania, w zależności od tego, które zdarzenie następuje później, przy czym opłaty te ustala FedEx według swego uznania. Szczegóły odnośnie aktualnych opłat można również uzyskać na stronie www.fedex.com (w odniesieniu do Polski na stronie: http://fedex.com/pl/rates/ratesinfo.html/informacja o stawkach i dopłatach oraz http://fedex.com/pl/services/).

 

§ 23 Niezrzekanie się

Zaniechanie FedEx polegające na nieegzekwowaniu lub niestosowaniu któregoś z postanowień niniejszych Warunków nie oznacza rezygnacji z tego postanowienia i w żaden sposób nie pomniejsza prawa FedEx do egzekwowania takiego postanowienia.

 

§ 24 Prawo bezwzględnie obowiązujące

Niniejsze Warunki nie wykluczają odpowiedzialności, jeśli wyłączenie odpowiedzialności jest ustawowo zabronione.

 

W przypadku sprzeczności któregoś z postanowień zawartych lub wskazanych przez niniejsze Warunki z obowiązującą umową międzynarodową, prawem lokalnym, rozporządzeniem rządowym, zarządzeniem lub decyzją, postanowienie takie postaje w mocy jako część umowy między FedEx a Nadawcą w takim stopniu, jaki jest dozwolony. Nieważność lub niewykonalność któregoś z postanowień nie ma wpływu na pozostałą część niniejszych Warunków.

 

§ 25 Mediacja

Prawo belgijskie umożliwia użytkownikowi wystąpienie z wnioskiem o interwencję do rzecznika klientów sektora pocztowego (Ombudsman) (Rue Royale 97 bte 14 B-1000 Bruksela, Belgia), o ile użytkownik wcześniej złożył skargę do FedEx. Interwencja taka nie wpływa na postanowienia niniejszych Warunków.

 

§ 26 Ochrona danych

26.1 FedEx gwarantuje, że:

 1. stosuje się do wszelkich bezwzględnie obowiązujących ustaw, rozporządzeń i regulacji prawnych odnośnie ochrony danych lub sfery prywatnej w związku z danymi osobowymi, jakie przetwarza w celu wykonania wysyłki.
 2. dysponuje odpowiednimi systemami zabezpieczenia zebranych danych zapobiegającymi nielegalnemu i nieupoważnionemu dostępowi lub korzystaniu z danych i przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu takich danych.
 3. będzie przetwarzał dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania wysyłki.
 4. dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to niezbędnie konieczne.

26.2 Udostępniając swoje dane osobowe FedEx Nadawca zgadza się na korzystanie z tych danych przez FedEx (lub przez jego pośredników lub podwykonawców) w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z (Lotniczego) Listu Przewozowego i z niniejszych Warunków. W szczególności Nadawca zgadza się, by FedEx przekazywał dane dotyczące Przesyłki, włączając w to dane osobowe do urzędów celnych, jeśli jest to niezbędne dla odprawy celnej, przy czym urzędy celne mogą utrwalać i wykorzystywać takie dane dla celów odprawy celnej oraz bezpieczeństwa, jak tego wymaga procedura odprawy celnej. Nadawca zgadza się również aby FedEx udostępnił te dane w powyższych celach do FedEx Corporation, spółkom zależnym, oddziałom oraz potwierdza, iż to samo odnosi się również do danych Odbiorcy.

 

26.3 W odniesieniu do danych udostępnionych przez Nadawcę w związku z Przesyłką a dotyczących Odbiorcy lub osoby trzeciej, Nadawca gwarantuje, że stosuje się do obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony danych włącznie z uzyskaniem wszelkich niezbędnych przyzwoleń i zgód na udostępnienie tych danych FedEx i na ich przetwarzanie przez FedEx w celu zrealizowania wysyłki.

 

26.4 W związku z realizowaniem wysyłki FedEx ma prawo do posługiwania się podwykonawcami lub pośrednikami i do przekazywania im danych tylko w celu zrealizowania ich zobowiązań w związku z tą wysyłką i stosownie do niniejszych Warunków.

 

26.5 Federal Express Europe Inc, Federal Express Corporation oraz FedEx Corporation są spółkami zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych z oddziałami na całym świecie. W związku z realizowaniem wysyłki dane osobowe dotyczące Nadawców i Odbiorców są przekazywane do Stanów Zjednoczonych i innych krajów spoza Europejskiej Strefy Gospodarczej, które mogą posiadać odmienne standardy ochrony danych osobowych. Przekazując Przesyłkę i podpisując (Lotniczy) List Przewozowy Nadawca zgadza się na przekazywanie danych osobowych do tych krajów.