Regulamin firmy kurierskiej FedEx

Właścicielami serwisu Przesyłarka.pl są: firma Efero Transport Ltd z siedzibą 23 Melville Street, EH3 7PE Edynburg oraz Efero Next Sp. z o.o. (dawniej Efero Sp. z o.o. sp. k.) z siedzibą ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław. Efero Transport Ltd oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. są pośrednikiem usługi kurierskiej. Za wykonanie usługi pełną odpowiedzialność ponosi FedEx.
 
Poniższe Warunki Przewozu WYŁĄCZAJĄ przy zaistnieniu pewnych przesłanek ODPOWIEDZIALNOŚĆ FedEx i jej pracowników oraz pośredników za utratę, uszkodzenie i opóźnienie. W razie przyjęcia OGRANICZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI odpowiedzialność FedEx ogranicza się do ustalonych kwot i ZAKŁADA ZGŁOSZENIE ROSZCZEŃ w ciągu dokładnie określonych przedziałów czasowych. Nadawcy powinni uważnie zapoznać się z poniższymi Warunkami i ewentualnie uzyskać ochronę ubezpieczeniową w celu zabezpieczenia swych interesów.


1. Zastosowanie

1.1    Niniejsze Warunki znajdują zastosowanie w przypadku Przesyłek z Europy oraz transportowanych pomiędzy krajami i terytoriami oraz w obrębie krajów i terytoriów w Europie. Niniejsze Warunki nie dotyczą Przesyłek wewnątrz Francji i Polski, do których stosuje się odrębne warunki i postanowienia przewozu. Na niektórych rynkach lokalne warunki lub regulacje pocztowe mogą zastępować niniejsze Warunki lub uzupełniać je (w każdym przypadku dostępne na stronie fedex.com dla odpowiednich krajów i terytoriów). Przesyłki spoza Europy podlegają lokalnym taryfom oraz warunkom i postanowieniom podmiotu stowarzyszonego, oddziału lub niezależnego wykonawcy FedEx, który przyjął Przesyłkę. Przesyłki zwracane podlegają warunkom i postanowieniom przewozu obowiązującym na terenie kraju lub terytorium, z którego są zwracane. Więcej informacji na temat Usług FedEx znajduje się na stronie fedex.com.
1.2    Międzynarodowy przewóz Przesyłki drogą lotniczą będzie podlegał Konwencji Montrealskiej lub Warszawskiej, zależnie od wymogów. Międzynarodowy przewóz Przesyłki drogą lądową będzie podlegał konwencji CMR, zależnie od wymogów. Przesyłki krajowe (między określonymi lokalizacjami w jednym kraju) podlegają prawu tego państwa, niniejszym Warunkom i wszelkim obowiązującym warunkom i postanowieniom przewozu FedEx w tym kraju.
1.3    Najnowsza wersja niniejszych Warunków, dostępna na lokalnej stronie fedex.com, jest nadrzędna i zastępuje wszystkie starsze lub inne wersje Warunków. Powierzając przesyłkę firmie FedEx, Nadawca akceptuje Warunki obowiązujące w danym czasie. FedEx zastrzega sobie prawo do jednostronnych zmian lub uzupełnień niniejszych Warunków w dowolnym czasie.
1.4    W razie sprzeczności między niniejszymi Warunkami a inną dokumentacją tranzytową FedEx, wliczając w to warunki zawarte w AWB, manifeście lub na etykiecie wysyłkowej, niniejsze Warunki są nadrzędne w zakresie, w jakim nie stoją w sprzeczności z obowiązującą Konwencją lub Konwencjami, lub innymi obowiązującymi przepisami, w tym lokalnymi przepisami pocztowymi.
1.5    FedEx może modyfikować lub zawieszać dostępne Usługi. Zmiana lub zawieszenie Usług ma zastosowanie do Przesyłek przekazanych FedEx po tej dacie. Szczegółowe informacje na temat bieżących Usług są dostępne na stronie fedex.com.
1.6    W niniejszych Warunkach wszelkie decyzje FedEx podejmowane są według wyłącznego uznania FedEx.
 

2. Definicje

„AWB” lub „List przewozowy” oznacza każdy dokument wysyłkowy, wykaz ładunku, list przewozowy, etykietę, stempel, wpis elektroniczny lub inną podobną pozycję stosowaną w ramach usług transportowych FedEx Express, aby zainicjować przemieszczenie Przesyłki.
„Usługi dodatkowe” oznaczają wszystkie usługi, które nie są Usługami Transportowymi.
„Przesyłka konsumencka” oznacza Przesyłkę związaną z transakcją handlową pomiędzy Nadawcą, który jest przedsiębiorcą (działającym w celach zawodowych), a Odbiorcą, który jest konsumentem (niedziałającym w celach zawodowych).
„Dzień roboczy” oznacza każdy dzień tygodnia, który jest dniem pracy w kraju, na terytorium lub w regionie wysyłki, lub w kraju/regionie dostarczenia przesyłki. Dni robocze i świąteczne mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu. Klienci proszeni są o kontakt z FedEx, gdyby mogło to mieć wpływ na ustalenia dotyczące dostarczenia Przesyłki.
„Dostawa biznesowa” oznacza doręczenie do obiektów handlowych lub biznesowych, z wyjątkiem (a) prywatnych domów lub miejsc zamieszkania, (b) lokalizacji, gdzie działalność jest prowadzona z domu lub miejsca określonego przez Nadawcę jako miejsce zamieszkania oraz (c) Przesyłek konsumenckich.
„Opłaty” oznaczają Opłaty za transport i wszelkie inne opłaty lub dopłaty naliczane lub pobierane na mocy niniejszych Warunków, wliczając w to koszty paliwa i inne dopłaty, opłaty za odprawę, koszty dodatkowe, opłaty za wartość deklarowaną dla przewozu, koszty odesłania, opłaty za obsługę specjalną, cła i podatki, dopłaty importowe i eksportowe oraz inne koszty zasadnie poniesione przez FedEx w ramach transportu Przesyłki. Szczegóły dotyczące innych kosztów i dopłat są dostępne na stronie fedex.com. FedEx będzie naliczać podatki od wartości dodanej od swoich Opłat zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.
„CMR” oznacza Konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów z 1956 roku ze zmianami z 1978 roku.
„Warunki” oznaczają niniejsze warunki i postanowienia przewozu z uwzględnieniem każdorazowych aktualizacji dokonywanych na stronie fedex.com.
„Konwencje” oznaczają łącznie Konwencję Warszawską, Montrealską oraz CMR.
„Wartość deklarowana dla przewozu” oznacza wartość wskazaną w stosownych przypadkach przez Nadawcę w AWB, która stanowi maksymalną kwotę odpowiedzialności FedEx za Przesyłkę opłaconą przez Nadawcę.
„Wartość deklarowana dla urzędu celnego” oznacza cenę sprzedaży lub koszty wymiany zawartości Przesyłki zgodnie z wymogami odprawy celnej.
„Termin zobowiązania do doręczenia” oznacza podany przez FedEx lub Biuro Obsługi Klienta termin dostawy Przesyłki, przy uwzględnieniu transportowanego towaru, daty wysyłki, miejsca dostarczenia, masy i wartości Przesyłki.
„Europa” oznacza łącznie takie kraje, jak: Albania, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Królestwo i Ukraina.
„FedEx” lub „FedEx Express” oznacza Federal Express Corporation łącznie ze spółkami zależnymi, oddziałami i podmiotami stowarzyszonymi, jak również ich poszczególnych pracowników i przedstawicieli (w stosownym zakresie).
„Numer konta FedEx” lub „Konto FedEx” oznacza numer przydzielony klientowi przez FedEx, zapewniający zestawienie przez system FedEx obrotów na koncie i wystawienie płatnikowi odpowiedniego rachunku.
„FICP” oznacza usługę FedEx International Connect Plus, która jest przeznaczona wyłącznie do przewozu i doręczania przesyłek e-commerce zawierających towary zakupione przez odbiorcę / dla odbiorcy będącego konsumentem za pośrednictwem strony internetowej Nadawcy, innych kanałów e-commerce lub platform sprzedaży online.
„Fracht” oznacza każdą pojedynczą sztukę, paletę lub jednostkę ładunkową o masie podlegającej opłacie równej lub większej niż 68 kg (każdy ułamek kilograma zaokrągla się w górę do kilograma) bądź dłuższej niż 274 cm lub przekraczającej 330 cm długości plus obwód.  
„Nieszczelność” przyjmuje znaczenie określone w Rozdziale 7 (Przygotowanie Przesyłki).
„Konwencja Montrealska” oznacza Konwencję Montrealską z 28 maja 1999 roku i wszystkie kolejne obowiązujące Protokoły.
„Paczka” oznacza pojedyncze przesyłki lub inne elementy przekazywane FedEx przez Nadawcę do przewozu, przyjmowane przez FedEx od Nadawcy.
„Przedmioty zakazane” to artykuły i rodzaje Przesyłek określone w Rozdziale 10 (Przedmioty zakazane) niniejszych Warunków.
„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną wskazaną w AWB jako odbiorcę Przesyłki.
„Doręczenie do obszaru mieszkalnego” oznacza doręczenie do domu lub prywatnego miejsca zamieszkania, w tym do miejsc, w których działalność gospodarcza prowadzona jest z domu lub lokalu prywatnego, i/lub dostawę, w ramach której Nadawca oznaczył adres dostawy jako adres zamieszkania.
„Nadawca” oznacza osobę fizyczną lub prawną wskazaną w AWB jako nadawcę Przesyłki.
„Nienależyte wykonanie usługi” oznacza pierwszą próbę doręczenia Przesyłki, która nastąpi co najmniej 60 sekund później po Terminie zobowiązania do doręczenia, o ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej. Jakikolwiek czas transportu opublikowany online, w inny miejscu lub przedstawiony przez Biuro Obsługi Klienta w oparciu o niekompletne informacje przekazane przez Nadawcę stanowi jedynie termin szacunkowy i nie jest Zagwarantowanym Terminem Dostawy. Dokumenty FedEx dotyczące podanych terminów dostawy będą miały charakter rozstrzygający.
„Usługi” oznaczają łącznie Usługi dodatkowe i transportowe.
„Przesyłka” oznacza jedną lub więcej Paczek / Przesyłek typu Fracht, wysłanych na podstawie jednego AWB.
„Opłaty za transport” oznaczają stawki naliczane za przewóz Przesyłki przez FedEx na mocy niniejszych Warunków, z wyjątkiem innych opłat lub dopłat, które mogą zostać naliczone lub pobrane, np. dopłaty paliwowe, opłaty za usługę odprawy, opłaty dodatkowe, opłaty za wartość deklarowaną dla przewozu, opłaty za obsługę specjalną, cła i podatki, dopłaty importowe i eksportowe oraz inne dopłaty.
„Usługi transportowe” oznaczają usługi przewozu Przesyłki oferowane i realizowane przez FedEx na podstawie AWB FedEx Express, z wyjątkiem listów przewozowych TNT. Szczegółowe informacje na temat wszystkich takich usług, w tym nazwy produktów, dostępność i czas przewozu, są dostępne na stronie fedex.com lub odpowiednio w umowie dotyczącej cen lub usług transportowych.  
„Przedmioty unikatowe” oznaczają przedmioty, w przypadku których mają zastosowanie dodatkowe warunki (patrz Rozdział 20.4 (Przedmioty unikatowe)) ze względu na ich charakter, wliczając w to kamienie i metale szlachetne, biżuterię, niezabezpieczone meble, szkło, porcelanę, dzieła sztuki, antyki, futra, artykuły kolekcjonerskie, instrumenty muzyczne, ważne dokumenty, w tym paszporty, smartfony, inteligentne zegarki, tablety, laptopy, ekrany elektroniczne, ekrany plazmowe, filmy, taśmy, płyty, karty pamięci lub wszelkie inne nośniki danych lub obrazów.
„Konwencja Warszawska” oznacza Konwencję Warszawską z 12 października 1929 roku, w brzmieniu zmienionym Protokołem Haskim z 28 września 1955 oraz wszystkimi kolejnymi mającymi zastosowanie Protokołami oraz postanowieniami Konwencji sporządzonej w Guadalajara 18 września 1961 roku.
 

3. Opłaty

Obowiązujące opłaty za transport są określone w cenniku FedEx na stronie fedex.com lub wyraźnie uzgodnione w umowie dotyczącej usług transportowych FedEx. Wyceny FedEx dotyczące Opłat lub Usług są wyłącznie szacunkowe i opierają się na informacjach przekazanych przez Nadawcę. Ostateczne Opłaty i Usługi mogą się różnić w poszczególnych przypadkach w zależności od faktycznie nadanej Przesyłki i zastosowania niniejszych Warunków. FedEx nie ponosi odpowiedzialności ani nie dokona korekty, zwrotu ani jakiegokolwiek rozliczenia w przypadku zaistnienia rozbieżności w Opłatach lub Usługach, które wycenione zostały przed zleceniem Przesyłki czy Opłat zafakturowanych na rzecz płatnika. Naliczane Opłaty stanowią Opłaty obowiązujące w chwili zawarcia stosownej umowy dotyczącej usług transportowych FedEx, z zastrzeżeniem prawa FedEx do zmiany Opłat, w tym Opłat za transport, określonych w wykazie stawek FedEx na stronie fedex.com, co pewien czas i bez uprzedzenia.
 

4. Dopłaty za paliwo i inne

FedEx zastrzega sobie prawo do naliczenia i zmiany, bez uprzedzenia, dopłaty paliwowej i innych dopłat, zamieszczonych na stronie fedex.com. Czas trwania takich zmian oraz ich wysokość zostanie określona przez FedEx. Nadawca przekazujący Przesyłkę firmie FedEx zgadza się uiścić obowiązujące w danym czasie dopłaty. Szczegółowe informacje na temat bieżących opłat dodatkowych są dostępne na stronie fedex.com.
 

5. Korekty faktur i wagi objętościowej (wolumetrycznej)

5.1    Wycena wagi objętościowej znajduje zastosowanie w przypadku wszystkich Przesyłek i jest dokonywana osobno w przypadku każdej Przesyłki. Jeśli waga objętościowa przekracza wagę rzeczywistą, Koszty przesyłki zostaną ponownie obliczone na podstawie wagi objętościowej z zastrzeżeniem dodatkowych Kosztów.
5.2    Wagę objętościową wylicza się w następujący sposób: długość (cm) × szerokość (cm) × wysokość (cm) Paczki podzielone przez standardowy podzielnik 4000 lub inną liczbę wskazaną w momencie przekazania takiej Przesyłki do FedEx, zgodnie z informacjami podawanymi przez FedEx na stronie fedex.com.
5.3    FedEx może przeprowadzić audyt każdego AWB celem sprawdzenia wybranej Usługi transportowej, masy rzeczywistej lub objętościowej Przesyłki/Paczki bądź liczby Paczek w Przesyłce. W przypadku wskazania nieprawidłowej Usługi transportowej, wagi rzeczywistej/objętościowej lub liczby Paczek na AWB FedEx może skorygować AWB.
5.4    FedEx zastrzega sobie prawo do korekty faktury i naliczenia dodatkowej opłaty za obsługę specjalną w przypadku konieczności wprowadzenia takich korekt i poprawek w AWB. Szczegóły dotyczące metod(y) i Opłat dotyczących takich korekt lub poprawek są udzielane na wniosek.
 

6. Fakturowanie

6.1    Faktury za Opłaty za transport i powiązane Opłaty są co do zasady płatne bez potrąceń i odliczeń w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Terminy płatności mogą różnić się w zależności od kraju; szczegóły są dostępne na wniosek. Faktury za cła, podatki i inne powiązane Opłaty są płatne przy odbiorze. Niezależnie od powyższego FedEx zastrzega sobie prawo do żądania uiszczenia Opłat z góry.
6.2    W przypadku, gdy jest to zgodne z prawem, FedEx może wystawiać faktury w formie elektronicznej, o ile płatnik wyraźnie nie zażąda innej formy.
6.3    FedEx zastrzega sobie prawo do zaliczenia wpłat w pierwszej kolejności na poczet najstarszych faktur, w tych przypadkach, w których wybrane metody rozliczeń nie mają zastosowania lub dane dotyczące należności, której dotyczy płatność, nie zostały wskazane przy dokonywaniu tej płatności.
6.4    W przypadku opóźnienia płatności FedEx zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty, odsetek i kosztów administracyjnych związanych z opóźnieniem. W takim przypadku FedEx może zastosować obowiązujące opłaty, koszty i/lub stopy procentowe określone przez FedEx i zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami UE lub prawa lokalnego odnoszące się do zaległych płatności.
6.5    Jeżeli płatność ma być dokonana poprzez obciążenie Konta FedEx, strona przekazująca Przesyłkę musi podać aktualny Numer Konta FedEx na AWB, aby umożliwić FedEx przyjęcie Przesyłki. Obciążenia Konta FedEx mogą przyjmować następującą formę:
a. „Bill Sender” lub „Bill Shipper”: FedEx obciąży Kosztami Konto FedEx Nadawcy.
b. „Bill Recipient” lub „Bill Consignee”: FedEx obciąży Kosztami Konto FedEx Odbiorcy. Dopuszczalne wyłącznie w przypadku przewozu w określonych lokalizacjach.
c. „Bill Third Party” oznacza, że Koszty ponosi dany właściciel Konta FedEx, inny niż Nadawca i Odbiorca.
6.6    Niezależnie od instrukcji dotyczących płatności lub innych postanowień Nadawca (lub strona inicjująca zlecenie przesyłki importowej, w zależności od przypadku) zawsze ponosi ostateczną odpowiedzialność za Opłaty, także w okolicznościach, w których Odbiorca lub strona trzecia odmawia zapłaty.
6.7    Zastrzeżenia dotyczące faktur powinny być zgłaszane do FedEx odpowiednio przez Nadawcę lub Odbiorcę nie później niż (a) 30 dni od daty wystawienia faktury lub (b) terminu płatności faktury, w zależności od tego, który z podanych terminów przypada później. FedEx przyjmie zastrzeżenie tylko wtedy, gdy będzie ono zawierać następujące informacje: (a) numer faktury, (b) numer AWB i (c) przyczynę złożonego zastrzeżenia.
6.8    Cła i podatki. Jeśli ma to zastosowanie, na zawartość Przesyłek mogą zostać nałożone cła, podatki i inne powiązane Opłaty. W przypadku uiszczenia przez FedEx ceł, podatków lub innych opłat na rzecz agencji celnej w imieniu płatnika zostanie on następnie obciążony opłatą za usługę odprawy na podstawie stawki ryczałtowej lub wartości procentowej łącznie zapłaconej kwoty (w zależności od tego, która kwota jest wyższa). Na stronie fedex.com/ancillary/go/service znajduje się lista dodatkowych opłat za usługę odprawy w kraju przeznaczenia. FedEx nie ma obowiązku opłacania ceł, podatków ani innych powiązanych Opłat i ma prawo zobowiązać Nadawcę, Odbiorcę lub odpowiedzialną osobę trzecią do uiszczenia opłaty na rzecz FedEx przed uregulowaniem ceł, podatków i innych powiązanych Opłat przez FedEx. Cła i podatki płaci Odbiorca, o ile na AWB nie zaznaczono pola „Bill Sender Duties and Taxes” lub „Bill Third Party Duties and Taxes” i nie wpisano ważnego Numeru Konta FedEx. Opcje te są dostępne tylko w określonych lokalizacjach. W określonych przypadkach Nadawca może zostać obciążony cłami i podatkami również wtedy, gdy Przesyłka jest wysyłana do lokalizacji osoby trzeciej, gdzie Odbiorca lub rozliczana osoba trzecia nie ma miejsca zamieszkania/działalności. Faktury za cła, podatki i inne powiązane Opłaty są płatne przy odbiorze. Więcej szczegółów można znaleźć w Rozdziale 13 (Odprawa celna) oraz uzyskać na żądanie.
6.9    Przewalutowanie. Faktury FedEx należy płacić w walucie podanej na fakturze lub w innej walucie lokalnej wg kursów wymiany walut podawanych przez FedEx.
 

7. Przygotowanie Przesyłki

7.1    Ograniczenia dotyczące rozmiaru i wagi. Ograniczenia dotyczące wymiarów i wagi Paczek i Przesyłek różnią się w zależności od kraju pochodzenia i przeznaczenia oraz Usługi.
7.2    Przesyłki wielopaczkowe. W przypadku łącznej wagi Przesyłek złożonych z kilku Paczek ograniczenia nie mają zastosowania, o ile poszczególne Paczki w ramach Przesyłki nie przekraczają ograniczeń wagi i wymiarów przewidzianych w danym miejscu przeznaczenia.
7.3    Przesyłki XL. Przesyłki przekraczające ograniczenia wagowe, określone dla danej Usługi w wytycznych pakowania na stronie fedex.com, wymagają wcześniejszego uzgodnienia z FedEx. FedEx zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia paczek lub przesyłek, które uzna za nieodpowiednie lub bardzo duże, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pakowania znajdującymi się na stronie fedex.com. FedEx może, według własnego uznania, sklasyfikować paczki/przesyłki uznane za nieodpowiednie lub bardzo duże jako przesyłki frachtowe; w takich przypadkach przyjmuje się, że mają one minimalną wagę podlegającą opłacie wynoszącą 68 kg, niezależnie od wagi rzeczywistej. Uznaje się, że Przesyłki przekazywane FedEx jako Fracht posiadają minimalną wagę podlegającą opłacie wynoszącą 68 kg, niezależnie od wagi rzeczywistej.
7.4    Na AWB nie można wskazać więcej niż jednego rodzaju Usługi. Podobnie na jednym AWB można przesłać nie więcej niż jedną Kopertę FedEx, FedEx 10 kg Box albo FedEx 25 kg Box.
7.5    Pakowanie. Wszystkie Paczki muszą być przygotowane i zapakowane przez Nadawcę w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu transportu, zgodnie z charakterem i rozmiarem przesyłanych towarów, przy założeniu zwyczajowej dbałości w obsłudze przesyłek w czasie transportu i sortowania w węźle transportowym oraz zgodnie z instrukcjami FedEx i ze wszystkimi obowiązującymi traktatami, przepisami, regulacjami i zasadami, w tym dotyczącymi pakowania, oznaczania oraz etykietowania.
7.6    Wszelkie elementy podatne na uszkodzenie podczas transportu, na przykład w wyniku zmian temperatury lub ciśnienia atmosferycznego, muszą zostać odpowiednio zabezpieczone przez Nadawcę poprzez ich właściwe opakowanie. FedEx nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe na skutek zmian temperatury lub ciśnienia atmosferycznego.
7.7    FedEx nie zapewnia transportu klimatyzowanego, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, FedEx nie ma obowiązku oferowania Usługi polegającej na dodawaniu suchego lodu do Przesyłek ani na ponownym zamrażaniu, bez względu na pisemne czy ustne oświadczenia klienta lub FedEx w tym zakresie. Jeżeli Odbiorca odmówi przyjęcia Paczki lub gdy jest ona nieszczelna, uszkodzona lub wydziela zapachy (łącznie jako „Nieszczelność”), to w miarę możliwości zostanie ona zwrócona Nadawcy. W przypadku odmowy odbioru Paczki przez Nadawcę lub niemożliwości zwrotu Paczki z powodu Nieszczelności, odpowiedzialność z tym związaną ponosi Nadawca, który zobowiązany jest do pokrycia wszelkich wynikłych stąd kosztów oraz zwrotu FedEx kosztów, opłat i wydatków poniesionych w związku z usunięciem zanieczyszczenia lub utylizacją Paczki. Patrz Rozdział 8 (Odmowa przyjęcia lub odrzucenie Przesyłek).
7.8    Oznaczenia. Nadawca odpowiada za prawidłowe podanie wszystkich niezbędnych danych w AWB. Każda Przesyłka musi być czytelnie i w sposób trwały oznaczona takimi danymi, jak imię i nazwisko, ulica, miasto (włącznie z kodem pocztowym) i kraj Nadawcy i Odbiorcy. Przy Przesyłkach międzynarodowych adres Nadawcy musi zawierać oznaczenie kraju, z którego Przesyłka została wysłana za pośrednictwem FedEx. Nadawca musi umieścić AWB oraz pozostałe wymagane etykiety (np. informujące o dużej wadze) w widocznym miejscu na zewnętrznej powierzchni Przesyłki, tak aby umożliwić ich odczyt.
Pozostałe szczegóły na temat przygotowania Przesyłki do przewozu są dostępne na stronie fedex.com lub udzielane na żądanie.
 

8. Odmowa przyjęcia lub odrzucenie Przesyłek

FedEx zastrzega sobie prawo do odmowy, wstrzymania, anulowania, przełożenia dostawy lub zwrotu Przesyłek w dowolnym czasie, jeżeli wymaga tego prawo (w tym przepisy o kontroli eksportu, sankcje, prawa i przepisy celne), i/lub gdy według uznania FedEx Przesyłki takie mogłyby spowodować uszkodzenie lub opóźnienie innych Przesyłek, towarów lub osób, a także jeżeli ich przewóz jest zabroniony przepisami prawa, niniejszymi Warunkami bądź jeżeli Konto FedEx osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za płatność nie posiada pozytywnego statusu kredytowego, ilość lub rodzaj Przesyłek w istotny sposób odbiega od ilości lub rodzaju pierwotnie wskazanych FedEx przez Nadawcę bądź z jakiegokolwiek innego powodu. Przyjęcie Przesyłek przez FedEx nie oznacza, że Przesyłki, w tym ich zawartość i jakość, spełniają wymogi obowiązującego prawa lub niniejszych Warunków.
 

9. Inspekcja przesyłek

9.1    FedEx może otworzyć i skontrolować każdą Przesyłkę na żądanie właściwych organów lub według własnego uznania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.
9.2    Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami FedEx może być zobowiązany do przeprowadzania różnych weryfikacji Przesyłek. Nadawca niniejszym rezygnuje z ewentualnych roszczeń za szkody lub opóźnienia (w tym z Gwarancji zwrotu pieniędzy wskazanej w Rozdziale 19) powstałe w wyniku weryfikacji.
 

10. Przedmioty zakazane

10.1    FedEx zakazuje wysyłania poniższych pozycji do jakiejkolwiek lokalizacji docelowej, a Nadawca zobowiązuje się ich nie wysyłać, o ile FedEx wyraźnie nie postanowi inaczej (dodatkowe ograniczenia mogą znajdować zastosowanie zależnie od miejsca pochodzenia i przeznaczenia):
a. Broń palna, uzbrojenie, amunicja i ich części. Obejmuje to m.in. pistolety, noże sprężynowe, noże motylkowe, miecze, kastety i paralizatory.
b. Drukarki 3-D opracowane lub używane wyłącznie do produkcji broni palnej;
c. Materiały wybuchowe (import i eksport materiałów wybuchowych klasy 1.4 może być akceptowany do i z niektórych lokalizacji; więcej informacji dostępnych na żądanie), fajerwerki i inne artykuły zapalne lub łatwopalne;
d. Przedmioty podobne do bomby, granatu ręcznego lub innego materiału wybuchowego albo broni. Dotyczy to także m.in. produktów obojętnych, takich jak repliki, broń zabawkowa, przedmioty nowatorskie, pomoce szkoleniowe i dzieła sztuki.
e. Produkty wojskowe z jakiegokolwiek kraju, gdzie jest wymagana licencja w zakresie kontroli eksportu;
f. Ludzkie zwłoki, organy i części ciała, ludzkie i zwierzęce embriony, ludzkie prochy oraz ekshumowane szczątki;
g. Żywe zwierzęta, w tym owady i zwierzęta domowe;
h. Tusze zwierzęce, zwłoki zwierząt lub wypchane zwierzęta. Obejmuje to m.in. futra zwierzęce, kość słoniową i produkty z niej wykonane oraz elementy fauny;
i. Rośliny i materiał roślinny, w tym kwiaty cięte (import i eksport kwiatów ciętych jest akceptowany do i z niektórych krajów i terytoriów, w tym z Holandii do USA i całej Ameryki Łacińskiej; dodatkowe informacje są dostępne na żądanie);
j. Łatwo psujące się środki spożywcze oraz jedzenie i napoje wymagające chłodzenia lub innej formy kontroli otoczenia;
k. Pornografia i/lub materiały obsceniczne. Obejmuje to m.in. manekiny (w tym lalki erotyczne).
l. Pieniądze, w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty (np. akcje, obligacje i pisemne polecenia uznania rachunku), kolekcjonerskie monety i znaczki pocztowe;
m. Kupony loteryjne i urządzenia do hazardu, jeśli jest to zabronione przez prawo;
n. Szkodliwe odpady, w tym zużyte igły podskórne, strzykawki lub inne odpady medyczne, organiczne i przemysłowe;
o. Mokry lód (zamrożona woda);
p. Towary podrabiane, w tym opatrzone znakiem towarowym identycznym z zarejestrowanym znakiem towarowym lub zasadniczo niemożliwym do odróżnienia od takiego znaku bez zgody ani nadzoru właściciela znaku (nazywane również „podróbkami”);
q. Marihuana, w tym marihuana do użytku rekreacyjnego i medycznego oraz wszelkie produkty zawierające kannabidiol pochodzący z marihuany (CBD), każdy produkt zawierający jakąkolwiek ilość tetrahydrokanabinoli (THC) oraz syntetycznych kannabinoidów;
r. Surowe lub nierafinowane konopie lub ich części (w tym łodygi, liście, kwiaty i nasiona);
s. Tytoń i wyroby tytoniowe, w tym m.in. papierosy, cygara, tytoń luzem, tytoń bezdymny, hookah lub shisha; a także
t. Papierosy elektroniczne oraz ich części, wszelkie inne podobne urządzenia do waporyzacji lub aerozolizacji oraz wszelkie niepalne płyny lub żele, bez względu na obecność nikotyny, które mogą być używane z takimi urządzeniami. 
10.2    FedEx zabrania wysyłania następujących typów przesyłek do jakiejkolwiek lokalizacji docelowej, a Nadawca zobowiązuje się nie wysyłać takich przesyłek (dodatkowe ograniczenia znajdują zastosowanie w zależności od miejsca pochodzenia i przeznaczenia):
a. Przesyłki lub towary, których przewóz, import lub eksport jest zabroniony przez jakiekolwiek prawo, ustawę lub rozporządzenie, w tym przesyłki, w przypadku których Nadawca lub którakolwiek ze stron związanych z Przesyłką jest wymieniona na którejkolwiek z list stron objętych ograniczeniami opublikowanych i prowadzonych przez: Departament Skarbu USA, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych; Departament Handlu USA, Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa; Departament Stanu USA, Komitety Sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych; Radę Unii Europejskiej; oraz wszelkie inne właściwe organy, chyba że jest to licencjonowane lub autoryzowane przez odpowiednią agencję rządową lub w inny sposób dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa;
b. O ile FedEx wyraźnie nie ustali inaczej, Przesyłki wymagające od FedEx uzyskania specjalnej licencji lub specjalnego zezwolenia na transport, import lub eksport;
c. Przesyłki niezadeklarowane, podlegające akcyzie lub towary wymagające zatwierdzeń i odpraw regulacyjnych; 
d. Przesyłki z wartością deklarowaną dla urzędu celnego przekraczającą limit obowiązujący w danej lokalizacji docelowej;
e. Towary niebezpieczne, z wyjątkami określonymi w Rozdziale 12: „Towary Niebezpieczne” niniejszych Warunków; oraz
f. Paczki mokre, przeciekające lub wydzielające jakikolwiek zapach.  
10.3    Wszelka odpowiedzialność FedEx za Przedmioty zakazane jest wyłączona również w przypadku przyjęcia ich do wysyłki (umyślnie lub wskutek pomyłki). FedEx zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu Paczek na podstawie tych ograniczeń oraz ze względów bezpieczeństwa. W stosownych przypadkach FedEx może obciążać Nadawcę opłatą administracyjną za Przesyłki odrzucone i koszty zwrotu towarów. Dalszych informacji udziela się na życzenie.
10.4    Rozdział 19 (Gwarancja zwrotu pieniędzy) nie ma zastosowania do Przesyłek zawierających Przedmioty zakazane.
 

11. Kontrola eksportu

11.1    FedEx nie transportuje Przesyłek naruszających przepisy dotyczące kontroli eksportu. Nadawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami, w tym z amerykańskimi przepisami eksportowymi (ang. Export Administration Regulations), w zakresie międzynarodowego obrotu bronią (ang. International Traffic in Arms Regulations), kontroli aktywów zagranicznych (ang. Foreign Assets Control Regulations) i obowiązującymi przepisami eksportowymi i regulacjami rządowymi każdego państwa w ramach transportu Przesyłki. Nadawca zapewnia, że w odniesieniu do Przesyłek będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących sankcji rządu USA zabraniających eksportu lub ponownego eksportu towarów, usług lub technologii do lub z krajów i terytoriów objętych sankcjami terytorialnymi USA. Ponadto FedEx nie transportuje, a Nadawca zobowiązuje się nie przekazywać do wysyłki takich towarów, w przypadku których występuje ograniczenie lub zakaz handlu w ramach sankcji ekonomicznych i embarga. Aktualna lista krajów i terytoriów nieobsługiwanych przez FedEx znajduje się na stronie fedex.com.
11.2    Ponadto, o ile nie jest to licencjonowane lub autoryzowane przez odpowiednią agencję rządową lub w inny sposób dozwolone na mocy obowiązującego prawa, FedEx nie przewozi, a Nadawca gwarantuje, że nie przekaże FedEx żadnych Przesyłek, jeśli Nadawca lub którakolwiek ze stron związana z Przesyłką znajduje się na którejkolwiek z list stron objętych ograniczeniami opublikowanych i prowadzonych przez: Departament Skarbu USA, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych; Departament Handlu USA, Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa; Departament Stanu USA, Komitety Sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych; Radę Unii Europejskiej; oraz wszelkie inne właściwe organy. Nadawca zobowiązuje się nie podejmować prób wysyłki do żadnego z podmiotów podlegających sankcjom ekonomicznym, które objęte są wykazem danego organu, w tym do podmiotów powiązanych z nimi własnościowo/strukturalnie.
11.3    Nadawca jest zobowiązany do wskazania Przesyłek wymagających licencji, zezwoleń w zakresie kontroli eksportu lub podlegających innym kontrolom przedeksportowym i przekazania FedEx wszelkich informacji oraz dokumentów, które są niezbędne aby zachować zgodność z obowiązującym przepisami i regulacjami. Nadawca jest odpowiedzialny, na własny koszt, za określenie stosownych wymogów dotyczących licencji eksportowych i importowych lub wymogów dotyczących Przesyłki, uzyskanie wszelkich wymaganych licencji i zezwoleń oraz zapewnienie, że Odbiorca jest do nich uprawniony przez obowiązujące przepisy i regulacje kraju pochodzenia, kraju przeznaczenia i/lub jakiegokolwiek innego kraju sprawującego jurysdykcję nad Przesyłką. Ponadto Nadawca odpowiada za zapewnienie, że ostateczne wykorzystanie lub użytkownik końcowy przesłanych przedmiotów nie naruszają żadnych szczególnych polityk kontroli ograniczających wybrane rodzaje eksportu, ponownego eksportu i przekazywania poszczególnych przedmiotów, które podlegają amerykańskim przepisom eksportowym (ang. Export Administration Regulations).
11.4    FedEx nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Nadawcy ani jakiejkolwiek innej osoby za jakiekolwiek straty lub koszt – w tym m.in. grzywny, kary i/lub zajęcie lub zniszczenie Przesyłki – spowodowane nieprzestrzeganiem przez Nadawcę przepisów o kontroli eksportu, sankcji lub przepisów celnych, zasad lub powstałe w wyniku działań podjętych przez FedEx w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Nadawca zobowiązuje się również pokryć wszelkie straty lub koszty poniesione przez FedEx– w tym m.in. grzywny, kary i/lub zajęcie lub zniszczenie Przesyłki – spowodowane nieprzestrzeganiem przez Nadawcę jakichkolwiek przepisów, zasad lub regulacji o kontroli eksportu, sankcji lub ceł, lub poniesione/powstałe w wyniku działań podjętych przez FedEx w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami.
 

12. Towary niebezpieczne

12.1    Identyfikacja towarów niebezpiecznych. „Towary niebezpieczne” to artykuły mogące stwarzać zagrożenie dla ludzi, zwierząt, środowiska lub przewoźnika podczas transportu. Do obowiązków Nadawcy należy ustalenie, czy jego Przesyłka zawiera towary niebezpieczne zgodnie z klasyfikacją Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA), z Umową europejską dotyczącą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz obowiązującymi przepisami prawa.
12.2    Ograniczenia dotyczące lokalizacji docelowej. Ograniczenia dotyczące Przesyłek zawierających towary niebezpieczne występują w wielu lokalizacjach docelowych. W razie pytań dotyczących obsługiwanych krajów, ograniczeń dotyczących towarów lub dostępności usług w poszczególnych krajach Nadawca powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta FedEx.
12.3    Dostępne usługi. Niektóre Przesyłki zawierające towary niebezpieczne muszą być udostępnione załodze w celu kontroli podczas transportu lotniczego i są kategoryzowane jako „towary niebezpieczne dostępne dla załogi”. „Towary niebezpieczne niedostępne dla załogi” nie muszą być załadowane na pokład samolotu, aby mogły podlegać kontroli podczas transportu. Kategoria towarów niebezpiecznych może wpływać na wybór Usługi dla wysyłki. Na FedEx ciąży obowiązek utrzymywania właściwej segregacji niezgodnych towarów niebezpiecznych we wszystkich pojazdach i statkach powietrznych. To może skutkować wysłaniem Przesyłki następnym dostępnym kursem ciężarowym lub lotem, który pozwala na utrzymanie stosownej segregacji.
12.4    Dodatkowe opłaty. W przypadku przesyłek zawierających towary niebezpieczne obowiązują specjalne opłaty manipulacyjne. Dopłaty są naliczane w zależności od klasyfikacji i typu wymaganego specjalnego postępowania, w tym od tego, czy wymagany jest dostęp do towarów podczas transportu.
12.5    Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych. Wszystkie Opakowania z towarami niebezpiecznymi muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi, wliczając w to Instrukcje techniczne ICAO dotyczące bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną oraz przepisy IATA w zakresie towarów niebezpiecznych. Nadawcy towarów niebezpiecznych muszą przestrzegać wszystkich warunków dla FedEx wymienionych w bieżącym brzmieniu przepisów IATA w zakresie towarów niebezpiecznych. Przesyłki zawierające towary niebezpieczne, w przypadku których należy przestrzegać przepisów ADR, wymagają specjalnych ustaleń w zakresie transportu; Nadawca musi skontaktować się z FedEx, aby dokonać takich ustaleń przed wysyłką.
12.6    Baterie litowe. FedEx nie akceptuje baterii litowych UN 3090 ani UN 3480 zgodnych z IATA, Sekcja II; przesyłka baterii musi być w pełni uregulowana zgodnie z IATA, Sekcja IA lub IB. Ponadto FedEx Express nie przyjmuje zużytych baterii ani baterii wysyłanych do recyklingu lub utylizacji, wliczając w to baterie uszkodzone lub wadliwe (patrz warunek IATA FX-04).
12.7    Przygotowanie przesyłki. Nadawca odpowiada za identyfikację, klasyfikację, pakowanie, znakowanie, etykietowanie i kompletowanie dokumentacji dla Przesyłek zawierających towary niebezpieczne zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi traktatami, prawami i przepisami międzynarodowymi. Nadawca odpowiada także za przestrzeganie obowiązujących traktatów, praw i regulacji przez Odbiorcę. Jeżeli istnieje taki wymóg, to do każdej Przesyłki należy załączyć stosowną dokumentację towarów niebezpiecznych (np. formularz Deklaracji IATA Nadawcy Towarów Niebezpiecznych). FedEx nie zapewnia rozwiązań w zakresie pakowania i nadawania Przesyłek zawierających towary niebezpieczne, dlatego FedEx może wymagać, aby Nadawca skorzystał z usług dostawcy przeszkolonego w tym zakresie celem rozwiązania problemu z Przesyłką zawierającą towary niebezpieczne, tak aby umożliwić FedEx bezpieczną realizację dostawy. Brak przygotowania przez Nadawcę towarów niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym Rozdziale może skutkować brakiem możliwości doręczenia Przesyłki. W AWB Nadawca musi przedstawić wszystkie wymagane informacje i uzupełnić wszystkie pola dotyczące towarów niebezpiecznych. Nadawcy korzystający z systemów elektronicznych w ramach wysyłki towarów niebezpiecznych muszą wybrać, zależnie od systemu, usługi specjalne, sposób postępowania lub odpowiednie oznaczenie celem wskazania obecności towarów niebezpiecznych w ich Przesyłce. Gdy AWB ma formę papierową i Nadawca nie korzysta z elektronicznego rozwiązania wysyłkowego, towary niebezpieczne można wysyłać za granicę tylko z międzynarodowym AWB w ramach rozszerzonej usługi FedEx.
12.8    Pakowanie. Opakowań FedEx nie można wykorzystywać do transportu towarów niebezpiecznych (w tym suchego lodu), z wyjątkiem (a) baterii litowych, które można transportować w pudełkach i tubkach FedEx, zgodnie z IATA, Sekcja II, oraz (b) substancji biologicznych, Kategoria B (UN 3373), które można transportować w opakowaniu FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Box lub dowolnym FedEx TempAssure.
12.9    Przekazanie i dostawa towarów niebezpiecznych. Nie wszystkie placówki FedEx dopuszczają towary niebezpieczne. Wybrane placówki FedEx nie przyjmują określonych rodzajów towarów niebezpiecznych, których nie dopuszcza się do wysyłki w ramach żadnych Usług Transportowych. W przypadku każdej placówki FedEx zastrzega sobie prawo do odrzucenia towarów niebezpiecznych, których przyjęcie nie jest możliwe zgodnie z obowiązującym prawem albo według uznania FedEx. W przypadku niedostarczenia Przesyłki do punktu przyjmującego towary niebezpieczne Przesyłkę należy przekazać FedEx w ramach zaplanowanego odbioru w miejscu klienta.  
12.10    Brak przekierowania. Towary niebezpieczne nie mogą być przesyłane na inny adres niż pierwotnie wskazany przez Nadawcę adres Odbiorcy.
12.11      Potencjalna odpowiedzialność nadawcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami lub regulacjami na FedEx może ciążyć wymóg zgłaszania nieprawidłowo zadeklarowanych lub niezadeklarowanych Przesyłek towarów niebezpiecznych do odpowiednich organów regulacyjnych lub rządowych. Na Nadawcę może zostać zgodnie z właściwym prawem nałożona grzywna lub inna kara.
12.12    Rozdział 19 (Gwarancja zwrotu pieniędzy) nie ma zastosowania do Przesyłek zawierających towary niebezpieczne.
 

13. Odprawa celna

13.1    Przesyłki międzynarodowe mogą podlegać odprawie celnej. Nadawca odpowiada za transport towarów zgodnie ze wszystkimi wymogami celnymi, dostarczenie wszystkich dokumentów oraz informacji na potrzeby odprawy celnej i oświadcza, że wszystkie przekazywane deklaracje oraz informacje dotyczące towarów i odprawy Przesyłki są prawdziwe, prawidłowe i kompletne, przy uwzględnieniu Kodu Systemu Zharmonizowanego. Transport Przesyłek wymagających dokumentacji uzupełniającej do AWB (np. faktury handlowej) może się wydłużyć. FedEx zastrzega sobie prawo, wg własnego uznania, do obciążania Nadawcy karami, grzywnami, odszkodowaniami lub innymi kosztami, w tym opłatami magazynowymi, wynikającymi z wykonywania czynności przez właściwy organ rządowy lub z powodu niewypełnienia przez Nadawcę zobowiązań określonych w niniejszym dokumencie.
13.2    Nadawca jest odpowiedzialny na własny koszt za upewnienie się, że towary wysyłane za granicę są dopuszczone do wjazdu do kraju przeznaczenia zgodnie z obowiązującym prawem i spełniają wszystkie wymogi dotyczące licencji lub zezwoleń, o ile są wymagane.
13.3    Nadawca może także zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji w celu przejścia odprawy celnej w kraju przeznaczenia przed dostawą do Odbiorcy. Odprawa Przesyłek zawierających towary lub produkty podlegające regulacjom kilku agencji rządowych w krajach przeznaczenia (np. agencje państwowe zajmujące się bezpieczeństwem żywności, ochroną zdrowia, obrotem lekami, wyrobami medycznymi, produktami roślinnymi i zwierzęcymi, produktami wild life oraz normami dotyczącymi telekomunikacji i sprzętu elektronicznego i inne) może się wydłużać. Wszelkimi opłatami związanymi z wysyłką i zwrotem towarów z krajów, do których ich wwóz nie jest dozwolony, jest obciążony Nadawca.
13.4    Jeżeli Przesyłka zostanie zatrzymana przez służby celne lub inne instytucje z powodu nieprawidłowej dokumentacji lub braków w dokumentacji, FedEx może podjąć próbę poinformowania Odbiorcy o tym fakcie. Jeśli miejscowe prawo wymaga, aby Odbiorca przekazał prawidłowe informacje lub dokumenty, a Odbiorca nie wykona tego w wyznaczonym przez FedEx czasie, Przesyłka może zostać uznana za niedoręczalną (patrz Rozdział 18 (Przesyłki niedoręczalne)). Jeżeli Odbiorca nie dostarczy żądanych informacji lub dokumentów, a prawo miejscowe dopuszcza dostarczenie ich przez Nadawcę, FedEx może podjąć próbę poinformowania Nadawcy o tym fakcie. Jeżeli Nadawca nie dostarczy wymaganych informacji lub dokumentów w wyznaczonym przez FedEx czasie, Przesyłka zostanie uznana za niedoręczalną z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. FedEx nie odpowiada za brak możliwości doręczenia wskutek nieprawidłowości lub niekompletności dokumentacji, niezależnie od tego, czy FedEx podjął próby poinformowania Odbiorcy lub Nadawcy o takich okolicznościach.
13.5    Jeżeli prawo lokalne na to zezwala lub o ile instrukcje nie stanowią inaczej (np. przez „FedEx International Broker Select”, zgodnie z poniższym opisem), FedEx zapewnia odprawę celną Przesyłek międzynarodowych. FedEx przekaże informacje na temat Przesyłek urzędowi celnemu lub innym agencjom regulacyjnym na potrzeby odprawy. FedEx może naliczyć dodatkowe opłaty związane z odprawą celną Przesyłek międzynarodowych, jak również żądać zwrotu kwot zapłaconych w imieniu płatnika na rzecz urzędu celnego z tytułu ceł i podatków za Usługi zamówione przez Nadawcę, Odbiorcę lub osobę trzecią oraz kosztów poniesionych przez FedEx z tytułu zgłoszenia do urzędu celnego. Rodzaje i kwoty opłat różnią się w zależności od kraju. Na stronie https://www.fedex.com/en-nl/ancillary-clearance-service.html znajduje się lista opłat za usługę odprawy w kraju przeznaczenia.
13.6    FedEx będzie występować jako przedstawiciel Nadawcy lub Odbiorcy (zależnie od wymogów) wyłącznie w celu przeprowadzenia odprawy celnej Przesyłki. W stosownych przypadkach Nadawca upoważni FedEx lub agenta wyznaczonego przez FedEx do sporządzania i składania deklaracji celnych i wykonywania powiązanych czynności jako bezpośredni przedstawiciel w imieniu i na rzecz oraz ryzyko Nadawcy lub Odbiorcy. Nadawca ma obowiązek zapewnienia, że w przypadkach, w których będzie to wymagane, Odbiorca upoważni FedEx do powyższych czynności.
13.7    FedEx nie pobierze ani nie naliczy żadnych ceł czy podatków, jeżeli przy rezerwacji wybrano opcję wyboru brokera. Dopuszczalność i ograniczenia towarów w ramach FedEx International Broker Select różnią się w zależności od kraju.
13.8    W niektórych przypadkach i wg własnego uznania FedEx może uwzględnić instrukcje dotyczące skorzystania z usług wyznaczonego agenta celnego innego niż FedEx (lub agenta wybranego przez FedEx) bądź agenta wyznaczonego przez Nadawcę. W każdym przypadku FedEx (lub agent wybrany przez FedEx) zastrzega sobie prawo do odprawy Przesyłki, jeśli nie można ustalić agenta lub jeśli ten nie przeprowadzi odprawy, bądź jeśli FedEx nie zostały dostarczone kompletne dane agenta (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i kod pocztowy).
13.9    W przypadku Przesyłek, które wymagają przeprowadzenia odprawy celnej przez Odbiorcę, FedEx dostarczy Odbiorcy dokumentację celną; warunkiem terminowego doręczenia jest dostarczenie wymaganej dokumentacji.
 

14. Cła i podatki

14.1    W celu przeprowadzenia odprawy wybranych towarów FedEx może w imieniu płatnika uiścić cła i podatki naliczone przez urzędników celnych oraz nałożyć dodatkową opłatę za tę czynność. W odniesieniu do każdej z Przesyłek FedEx może zażądać od płatnika potwierdzenia ustaleń dotyczących zwrotu kosztów jako warunku zakończenia odprawy i doręczenia. FedEx może, według własnego uznania, zażądać uiszczenia ceł i podatków przed wydaniem Przesyłki Odbiorcy. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta FedEx.
14.2    FedEx dostarcza jedynie szacunkowe dane dotyczące wysokości opłat celnych i podatków za pośrednictwem funkcji „Estimate Duties and Taxes”, dostępnej na stronie fedex.com. Ostateczne kwoty ceł i podatków mogą się różnić.
14.3    W przypadku zakwestionowania prawidłowości lub zasadności ceł i podatków związanych z Przesyłką FedEx lub agent wyznaczony przez FedEx może dokonać przeglądu dokumentów przewozowych dołączonych do Przesyłki. Jeżeli FedEx stwierdzi prawidłowość naliczenia ceł i podatków, Nadawca pokryje cła i podatki lub zobowiązuje się do dopilnowania, aby Odbiorca uiścił cła i podatki, stosownie do okoliczności.
14.4    Jeśli FedEx odprowadza cła, podatki lub inne opłaty w imieniu płatnika na rzecz urzędu celnego, płatnik zostanie obciążony opłatą za usługę odprawy celnej w oparciu o stawkę ryczałtową lub wartość procentową łącznej przedpłaty. Opłata za usługę odprawy celnej różni się w zależności od kraju docelowego. Szczegółowe informacje na temat opłaty za usługę odprawy celnej można znaleźć pod adresem fedex.com/ancillary/go/service.
14.5    Jeżeli Nadawca nie wskaże płatnika na AWB, Odbiorca zostanie automatycznie obciążony cłami i podatkami, o ile jest to dozwolone. Opcje „Bill Sender Duties and Taxes” i „Bill Third Party Duties and Taxes” są dostępne tylko dla dostaw do określonych lokalizacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta FedEx.
14.6    Niezależnie od wszelkich innych ustaleń dotyczących płatności Nadawca ponosi ostateczną odpowiedzialność za zapłatę ceł i podatków oraz wszelkich opłat i dopłat związanych z cłami i podatkami, które zostały pokryte przez FedEx z powodu braku ich płatności przez odpowiedni podmiot. Jeżeli Odbiorca lub strona trzecia, od której FedEx żąda zapewnienia zwrotu kosztów, odmawia zapłaty ceł i podatków wymaganych do odprawy Przesyłki, FedEx może zawiadomić w tej sprawie Nadawcę. Jeśli Nadawca nie zgadza się na dokonanie odpowiedniego zwrotu kosztów na rzecz FedEx, Przesyłka może zostać zwrócona Nadawcy (w tym przypadku Nadawca ponosi odpowiedzialność za koszty wysyłki i koszty odesłania), złożona w magazynie czasowego przechowywania, magazynie ogólnym lub magazynie celnym, ewentualnie może zostać uznana za niedoręczalną. Jeżeli Opłaty za transport są rozliczane przy użyciu karty kredytowej, FedEx zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej niepobranymi opłatami celnymi i podatkami związanymi z Przesyłką.
14.7    Z zastrzeżeniem opcji dostępnych w określonych lokalizacjach, jeśli FedEx nie może uzyskać odpowiedniego potwierdzenia uzgodnień dotyczących zwrotu kwot na pokrycie ceł i podatków, dostawa Przesyłki może się opóźnić. Opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami lub niezastosowanie się do niniejszych Warunków wyłącza odpowiedzialność i nie oznacza Nienależytego Wykonania Usługi. Powyższe sytuacje nie są objęte Gwarancją zwrotu pieniędzy (patrz Rozdział 19: Gwarancja zwrotu pieniędzy oraz Rozdział 21: Odmowa przyjęcia odpowiedzialności).
14.8    Cła i podatki należy uiszczać za pomocą jednej z podanych metod wskazanych przez FedEx: gotówką, czekiem (osobistym lub firmowym, pod warunkiem przedstawienia ważnego dowodu tożsamości), kartą kredytową, przekazem pieniężnym, czekiem podróżnym, płatnością debetową lub przez konto płatności odroczonych. FedEx nie akceptuje przedpłat na poczet ceł i podatków.
14.9    FedEx nie ponosi odpowiedzialności za Przesyłki zatrzymane przez urząd celny; będą one uznawane za niedoręczalne.
 

15. Trasa przewozu

FedEx wyznacza trasę przewozu wszystkich Przesyłek. Trasa może ulegać zmianom bez uprzedzenia. W celu ochrony transportowanych towarów, FedEx nie może ujawniać szczegółów trasy ani środków bezpieczeństwa sieci. O ile nie istnieją prawne wymogi, przeprowadzenie audytów lokalizacji lub pojazdów sieci FedEx jest niedozwolone.
 

16. Doręczenie

16.1 Z wyjątkiem przesyłek w usłudze FICP, o których mowa w punkcie 16.2 poniżej, wszystkie przesyłki są dostarczane na adres odbiorcy, z zastrzeżeniem punktów 16.8, 16.9 i 16.10 poniżej. FedEx nie ma obowiązku dostarczenia Przesyłki osobiście do Odbiorcy. FedEx może doręczyć Przesyłkę do Odbiorcy lub innej osoby, w przypadku której istnieje przypuszczenie, że jest uprawniona do odbioru Przesyłki w imieniu Odbiorcy. Adresy Przesyłek powinny zawsze zawierać pełny adres, numer telefonu oraz adres e-mail Odbiorcy.
16.2 O ile zezwalają na to obowiązujące przepisy, FedEx zastrzega sobie prawo do przekierowania dowolnej przesyłki w usłudze FICP do miejsca odbioru określonego przez FedEx, w tym przed każdą próbą doręczenia. W przypadku przekierowania osoba prywatna (odbiorca) zostanie poinformowana o miejscu odbioru oraz otrzyma wszelkie istotne informacje dotyczące odbioru za pomocą awizo lub automatycznego powiadomienia wysłanego na urządzenie mobilne lub adres e-mail osoby prywatnej (odbiorcy) (jeśli nadawca przekazał takie dane kontaktowe do FedEx zgodnie z obowiązującymi przepisami).
16.3 Adresy skrytek pocztowych mogą być stosowane w wybranych lokalizacjach międzynarodowych pod warunkiem, że Nadawca wskaże firmie FedEx numer telefonu Odbiorcy, aby umożliwić doręczenie.
16.4 FedEx w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności związanej z zajęciem lub zatrzymaniem towarów przez urzędy celne lub inne organy rządowe podczas transportu.
16.5 Przesyłki do hoteli, szpitali, urzędów lub instytucji państwowych, kampusów uniwersyteckich czy innych placówek z własnym działem pocztowym lub punktem odbioru towarów będą doręczane do tych miejsc, chyba że przed wysyłką ustalono inaczej z firmą FedEx i uzyskano na to zgodę.
16.6 Jakiekolwiek żądanie zmiany adresu, które nie jest zmianą trasy ani korektą adresu, stanowi nową Przesyłkę, do której mogą zostać zastosowane nowe opłaty za transport.
16.7 Za doręczenie w sobotę pobiera się dodatkową opłatę w tych krajach, gdzie sobota nie jest Dniem roboczym.
16.8 FedEx może odmówić przyjęcia lub dostarczenia Przesyłki lub zastosować odmienne ustalenia co do przyjęcia i dostawy, gdy wymaga tego bezpieczeństwo jego pracowników, a także wtedy, gdy według uzasadnionego przekonania FedEx Usługi mogą zostać wykorzystane sprzecznie z obowiązującymi przepisami prawa.
16.9    Instrukcje doręczenia od Nadawcy: Opcje podpisu przy doręczeniu.
a. FedEx oferuje „Opcje podpisu przy doręczeniu”, które Nadawca może wybrać przy wypełnianiu AWB z i do wybranych krajów i terytoriów oraz dla wybranych Usług Transportowych (sprawdź na fedex.com lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta FedEx w celu uzyskania szczegółowych informacji).
b. Nadawca i Odbiorca przyjmują do wiadomości, że Opcje podpisu przy doręczeniu wybrane przez Nadawcę mogą polegać m.in. na: (i) wydaniu Przesyłki bez pokwitowania doręczenia; (ii) doręczeniu do sąsiada lub dozorcy / zarządcy budynku itp.; (iii) wydaniu Przesyłki osobie pełnoletniej pod adresem doręczenia lub (iv) jakiejkolwiek kombinacji powyższych opcji. Wybór Opcji podpisu przy doręczeniu przez Nadawcę ma pierwszeństwo w stosunku przed instrukcjami doręczenia otrzymanymi od Odbiorcy.
c. W związku z Opcjami Potwierdzenia Doręczenia mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Patrz Rozdział 4 (Dopłaty za paliwo i inne).
d. W przypadku braku wyboru Opcji Potwierdzenia Doręczenia przez Nadawcę FedEx będzie postępować według swoich standardowych procedur.
16.10    Instrukcje doręczenia od Odbiorcy: Przesyłki konsumenckie.
a. W wybranych lokalizacjach FedEx może doręczać Przesyłki konsumenckie zgodnie z dodatkowymi instrukcjami otrzymywanymi od Odbiorcy. Nadawca przyjmuje do wiadomości, że te instrukcje mogą zmieniać instrukcje doręczenia lub zobowiązanie do doręczenia, pierwotnie uzgodnione między FedEx a Nadawcą.
b. Nadawca i Odbiorca akceptują, że instrukcje Odbiorcy mogą polegać na m.in. (i) przesunięciu terminu doręczenia; (ii) doręczeniu do sąsiada, dozorcy lub recepcjonisty; (iii) doręczeniu pod inny adres lub innej osobie, pod warunkiem że inny adres znajduje się w tym samym kraju, który został wskazany na AWB; (iv) złożeniu dyspozycji, zgodnie z którą Przesyłka konsumencka może zostać pozostawiona bez potwierdzenia doręczenia; (v) pozostawieniu Przesyłki konsumenckiej w określonym miejscu odbioru (np. w lokalizacji handlu detalicznego) lub (vi) kombinacji powyższych opcji. Gdy Nadawca i/lub Odbiorca anuluje (część) przewozu przed doręczeniem, wszystkie Opłaty pozostają należne i wymagalne na rzecz FedEx.  
c. FedEx może zmieniać dostępność opcji doręczenia dla Przesyłek konsumenckich, zależnie od ograniczeń geograficznych itp. Więcej informacji na temat dostępnych opcji doręczenia oraz ich warunków znajduje się na stronie fedex.com.
d. Rozdział 19 (Gwarancja zwrotu pieniędzy) nie ma zastosowania do Przesyłek konsumenckich, w odniesieniu do których Odbiorca złożył dodatkowe instrukcje doręczenia stosownie do niniejszego postanowienia.
e. Jeżeli Odbiorca przekaże dodatkowe instrukcje doręczenia przesyłek innych niż konsumenckie, wówczas przyjmuje się, że Nadawca akceptuje zobowiązanie na podstawie niniejszego Rozdziału 16.
 

17. Ponowne doręczenie

17.1    Dostawy biznesowe.  FedEx dokona ponownej próby doręczenia automatycznie lub na żądanie, jeżeli: (a) pod adresem Odbiorcy nie ma osoby, która mogłaby potwierdzić odbiór Przesyłki i nie ma zarejestrowanego podpisu; (b) Nadawca wybrał opcję „dostawy za pokwitowaniem FedEx” i żaden uprawniony Odbiorca nie jest dostępny w celu pokwitowania odbioru Przesyłki; (c) FedEx, według własnego uznania, stwierdzi możliwość wstrzymania Przesyłki. Jeśli przesyłka w ramach Dostawy Biznesowej nie została dostarczona po trzech próbach i/lub po upływie pięciu Dni Roboczych od daty pierwszej próby doręczenia oraz, w stosownych przypadkach, po odprawie celnej w kraju docelowym, zostanie ona uznana za niedoręczalną (patrz Rozdział 18 (Przesyłki niedoręczalne)).
17.2    Doręczenie na adres prywatny i przesyłki konsumenckie. Jeśli Doręczenie na adres prywatny nie powiedzie się przy pierwszej próbie na adres Odbiorcy lub adres sąsiedni, jeśli Nadawca lub Odbiorca wybrał opcję podpisu przy doręczeniu, FedEx może, według własnego uznania, ponowić próbę doręczenia, wstrzymać Przesyłkę do czasu otrzymania dalszych instrukcji doręczenia od Nadawcy lub Odbiorcy bądź dostarczyć ją w miejsce określone przez FedEx. Jeśli Doręczenie na adres prywatny nie powiedzie się przy kolejnej próbie, Nadawca lub Odbiorca nie poinformuje o miejscu ponownego doręczenia bądź FedEx nie może zrealizować dostawy do innego miejsca określonego przez FedEx, Przesyłka może zostać uznana za niedoręczalną (patrz Rozdział 18 (Przesyłki niedoręczalne)).
 

18. Przesyłki niedoręczalne

18.1    Przesyłkę uznaje się za niedoręczalną, jeśli zachodzi jeden z następujących przypadków: (a) adres Odbiorcy jest niekompletny, nieczytelny, nieprawidłowy lub nie może zostać zlokalizowany; (b) nie można skontaktować się z Odbiorcą Przesyłki lub Odbiorca nie odbiera Przesyłki; (c) Przesyłka miała zostać doręczona na adres znajdujący się na obszarze nieobsługiwanym przez FedEx; (d) siedziba firmy Odbiorcy jest zamknięta; (e) doręczenie jest niemożliwe wskutek nieobecności upoważnionej osoby lub odmowy przyjęcia Przesyłki bądź odmowy pokwitowania odbioru Przesyłki przy pierwszej lub ponownej próbie doręczenia; (f) niemożliwe jest dokonanie odprawy celnej Przesyłki; (g) Przesyłka naraża inne Przesyłki na uszkodzenie, zwłokę lub zagraża zdrowiu ludzi; (h) Przesyłka zawiera Przedmioty Zakazane; (i) Odbiorca nie jest w stanie opłacić Przesyłki „Bill Recipient” lub odmawia zapłaty; (j) Przesyłka jest niewłaściwie zapakowana lub (k) zawartość lub opakowanie Przesyłki jest w takim stopniu uszkodzone, że ponowne zapakowanie jest niemożliwe, (l) Przesyłka  narusza amerykańskie lub inne obowiązujące przepisy lub regulacje o kontroli eksportu lub sankcjach, w tym między innymi jest wysyłana lub adresowana do strony lub miejsca objętego ograniczeniami, lub (m) zachodzi inna okoliczność określona w Rozdziale 17 (Ponowne doręczenie).
18.2    Nie uchybiając miejscowym ograniczeniom prawnym, jeśli Przesyłka jest z jakiegokolwiek powodu niedoręczalna, FedEx będzie próbować zawiadomić Nadawcę w celu ustalenia zwrotu Przesyłki. Jeśli Nadawcy nie uda się powiadomić w ciągu pięciu dni roboczych lub ten zaniecha udzielenia dalszych instrukcji w czasie wskazanym przez FedEx, wówczas FedEx może zwrócić Przesyłkę Nadawcy, złożyć Przesyłkę w magazynie składowania czasowego, magazynie ogólnym lub magazynie celnym lub ją zutylizować zgodnie z prawem miejscowym. Jeśli Przesyłka nie może zostać dostarczona, odprawiona celnie lub zwrócona, Przesyłka może zostać przekazana lub usunięta przez FedEx zgodnie z lokalnym prawem. Nadawca zostanie obciążony wszelkimi wydatkami, Opłatami i kosztami wynikłymi z odesłania, składowania lub utylizacji Przesyłki niedoręczalnej, chyba że Przesyłka była niemożliwa do doręczenia z winy FedEx.
18.3    Przesyłki, których nie można zwrócić z powodu obowiązujących na danym terenie ograniczeń prawnych, będą umieszczane w magazynie składowania czasowego, magazynie ogólnym lub magazynie celnym, ewentualnie zutylizowane zgodnie z prawem lokalnym. Nadawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów poniesionych przez FedEx w związku z ww. umieszczeniem lub utylizacją.
18.4    Koszty odesłania dolicza się Nadawcy do pierwotnych Kosztów, chyba że Przesyłka była niedoręczalna z winy FedEx. Dotyczy to również innych Kosztów poniesionych przez FedEx w procesie zwrotu. W celu zwrotu niedoręczalnych Przesyłek zawierających towary niebezpieczne Nadawca jest zobowiązany załączyć powrotny AWB oraz wszystkie inne wymagane dokumenty.
 

19. Gwarancja zwrotu pieniędzy

FedEx udziela Gwarancji zwrotu pieniędzy na wybrane Usługi transportowe, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków. FedEx może zawiesić, zmienić lub cofnąć niniejszą Gwarancję zwrotu pieniędzy w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia Nadawcy lub Odbiorcy. Zawieszenie, zmiana lub cofnięcie ma zastosowanie do Przesyłek przekazanych FedEx po tej dacie. Szczegóły aktualnego statusu Gwarancji Zwrotu Pieniędzy są dostępne na stronie fedex.com.
19.1    Gwarancja zwrotu pieniędzy.
a. W przypadku Nienależytego wykonania usługi i na wniosek FedEx wg własnego uznania, zwróci lub zaliczy na poczet odpowiedniej faktury Opłaty za transport płatnika, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych poniżej. 
b. Gwarancja zwrotu pieniędzy FedEx dotyczy Usług transportowych, z wyłączeniem Przesyłek Intra-Europe Economy lub FedEx International Connect Plus (FICP).
c. Jeżeli Paczki Nadawcy przekroczą średnią liczbę, rodzaj, rozmiar lub wagę dla danej lokalizacji w ciągu roku, FedEx może przyjąć takie Paczki przy zawieszeniu opcji Gwarancji Zwrotu Pieniędzy lub dostosować zagwarantowane terminy dostawy.
d. W przypadku Nienależytego wykonania usługi niniejsza Gwarancja zwrotu pieniędzy stanowi wyłączny środek przysługujący Nadawcy w celu odzyskania całości lub części Opłat za transport związanych z Przesyłką. W przypadku zawieszenia opcji Gwarancji zwrotu pieniędzy nie obowiązują żadne zobowiązania do doręczenia przedmiotowych Przesyłek, a tym samym nie przysługuje możliwość zwrotu Opłat za transport, nawet gdyby w innym przypadku stanowiłoby to Nienależyte wykonanie usługi.
19.2    Wyłączenia. Obowiązują następujące wyłączenia:
a. Możliwy jest tylko jeden zwrot kosztów lub zapis na dobro konta za Paczkę. W przypadku Przesyłek zbiorowych Gwarancja zwrotu pieniędzy dotyczy każdej Paczki w ramach Przesyłki. W przypadku Nienależytego wykonania usługi w przypadku dowolnej Paczki będącej częścią Przesyłki zwrot lub zapis na dobro konta zostanie przyznany tylko dla części Opłat za transport przypadających na Paczkę.
b. Zwrot lub zapis na dobro konta w ramach Gwarancji Zwrotu Pieniędzy będzie stosowany tylko odnośnie do Kosztów Transportu Przesyłki stanowiącej podstawę do zapisu. Gwarancja Zwrotu Pieniędzy nie dotyczy ceł, podatków ani innych Kosztów, które nie są Kosztami Transportu.
c. Jeżeli Nadawca zażąda doręczenia przypadającego później niż pierwotny termin zobowiązania do doręczenia przed podjęciem pierwszej próby doręczenia, to termin zobowiązania do doręczenia właściwy dla polityki Gwarancji zwrotu pieniędzy zostanie dostosowany do żądanej daty lub godziny dostawy.
d. Święta narodowe lub państwowe w lokalizacji przyjęcia i/lub docelowej mogą wpływać na czas doręczenia. Zobowiązanie do doręczenia właściwe dla Gwarancji zwrotu pieniędzy zostanie przedłużone o dni wolne od pracy. Harmonogram FedEx dot. świąt i dni wolnych od pracy jest dostępny na stronie fedex.com; jednakże na czas doręczenia mogą wpływać także lokalne lub regionalne święta w danym kraju.
e. W przypadku Przesyłek, które mają zostać doręczone w ciągu siedmiu dni kalendarzowych przed Bożym Narodzeniem, termin zobowiązania do doręczenia właściwy dla Gwarancji zwrotu pieniędzy zostanie przedłużony do końca dnia w opublikowanym, zagwarantowanym dniu dostawy dla wybranej usługi oraz lokalizacji docelowej.
f. W przypadku Przesyłek FedEx Europe First (dla których obowiązuje dodatkowa opłata za dostawę, oprócz stawki FedEx International Priority) FedEx na żądanie zwróci lub zaliczy na poczet odpowiedniej faktury:
i.    opłatę za dostawę FedEx Europe First, ale nie Koszty Transportu, w przypadku Nienależytego Wykonania Usługi FedEx Europe First; lub
ii.    Opłaty za transport, oprócz opłaty za dostawę FedEx Europe First, w przypadku Nienależytego wykonania usługi FedEx International Priority.
Wszelkie ograniczenia i wyłączenia zgodne z niniejszym Rozdziałem, dotyczącym Gwarancji Zwrotu Pieniędzy, mają w równej mierze zastosowanie do opcji FedEx Europe First.
g. O ile Nadawca zdecyduje się pozostawić Przesyłkę w Autoryzowanym Centrum Wysyłek FedEx lub Skrzynce Nadawczej FedEx, Zagwarantowany Termin Dostawy liczony jest od chwili, gdy Przesyłka zostanie odebrana przez FedEx odpowiednio z Autoryzowanego Centrum Wysyłek FedEx lub Skrzynki Nadawczej FedEx. Szczegóły obowiązujących aktualnych terminów odbioru można znaleźć odpowiednio w Autoryzowanym Centrum Wysyłek FedEx lub Skrzynce Nadawczej FedEx.
19.3    Wykluczenia. Gwarancja zwrotu pieniędzy nie dotyczy następujących przypadków, a FedEx nie ma obowiązku zwrotu ani zapisu na dobro konta Opłat za transport, jeśli:
a. FedEx przedstawi dowody terminowej dostawy, obejmujące datę i godzinę dostawy oraz, w stosownych przypadkach, imię i nazwisko osoby, która potwierdziła odbiór Przesyłki swoim podpisem.
b. Nienależyte wykonanie usługi wynikało, w całości lub części, z okoliczności opisanych w Rozdziale 14.7 (Cła i podatki) lub Rozdziale 21 (Odmowa przyjęcia odpowiedzialności).
c. Numer Konta FedEx płatnika nie miał dobrego statusu kredytowego lub zlecenia płatnicze były nieważne.
d. Klienci korzystający z elektronicznych urządzeń wysyłkowych FedEx zastosowali nieprawidłowe numery śledzenia FedEx dla przedmiotowej Paczki lub Przesyłki.
e. Przesyłka, nawet jeżeli jest wyraźnie akceptowana przez FedEx, zawierała Przedmioty zakazane, towary niebezpieczne lub suchy lód.
f. Przesyłka została opóźniona z powodu kontroli celnej lub innych wymogów regulacyjnych.
g. Opóźnienie dostawy było spowodowane koniecznością zachowania zgodności z polityką FedEx w sprawie opłat celnych i podatków przed odprawą celną lub przy dostawie.
h. Przesyłka została przesłana na adres skrytki pocztowej odpowiedni do doręczenia.
i. Odbiorca przekazał FedEx instrukcje doręczenia zgodnie z Rozdziałem 16.9 (Instrukcje doręczenia od Odbiorcy: Przesyłki konsumenckie).
j. Przesyłka została opóźniona z powodu nieprawidłowych, niekompletnych lub niedokładnych informacji dotyczących Odbiorcy bądź niedostępności lub odmowy odbioru przez osobę właściwą lub uprawnioną do przyjęcia dostawy lub podpisania protokołu odbioru Paczki.
k. Przesyłka została uznana za niedoręczalną (patrz Rozdział 18 (Przesyłki Niedoręczalne) lub została zwrócona.
l. Dotyczy wniosków o korektę faktur na podstawie zawyżonych obciążeń.
m. Nadawca lub Odbiorca określi brokera celnego innego niż FedEx lub brokera wyznaczonego przez FedEx w przypadku przesyłek FedEx International Broker Select.
19.4    Wnioski o zwrot lub zapis na dobro rachunku. Niedotrzymanie dowolnego z podanych warunków, w tym niedostarczenie powiadomienia w sposób i w terminach określonych powyżej, będzie skutkować odrzuceniem wniosku Nadawcy o zwrot lub zapis na dobro rachunku, w rezultacie czego Nadawca nie będzie mógł uzyskać rekompensaty za Nienależyte wykonanie usługi:
a. Terminy powiadomienia o wniosku. FedEx musi otrzymać powiadomienie o wniosku o zwrot Opłat za transport lub ich zapis na dobro rachunku za pośrednictwem jednego z zatwierdzonych kanałów w ciągu 15 dni od daty wystawienia faktury (lub daty wysyłki przy płatności z góry).
b. Wymagane informacje Wszelkie zawiadomienia dotyczące Nienależytego wykonania usługi muszą zawierać Numer Konta FedEx Nadawcy, o ile został nadany; numer śledzenia FedEx lub AWB; datę Przesyłki oraz kompletne i dokładne informacje dotyczące Odbiorcy.
c. Metody składania wniosków Płatnik może złożyć wniosek o zwrot Kosztów transportu lub ich zapis na dobro rachunku w związku z Nienależytym wykonaniem usługi drogą e-mail, przez stronę fedex.com lub dzwoniąc na linię Biura Obsługi Klienta FedEx. Metody składania wniosków mogą się różnić w zależności od lokalizacji Przesyłki. Wnioski złożone w innych formach niż wskazane powyżej będą uważane za nieprawidłowe. Na przykład częściowa płatność z tytułu faktury nie jest uznawana za wniosek o korektę faktury ani powiadomienie dotyczące wniosku o zwrot.   
 

20. Ograniczenia odpowiedzialności

20.1    Standardowe ograniczenia odpowiedzialności za Usługi transportowe. Odpowiedzialność FedEx za utratę, uszkodzenie lub opóźnienie w związku ze świadczeniem Usług transportowych będzie ograniczona do kwoty przewidzianej w obowiązującej Konwencji (o ile Nadawca nie zadeklaruje wyższej wartości do przewozu i nie wniesie wymaganej opłaty, zgodnie z Rozdziałem 20.3 i Rozdziałem 20.4). Ponadto FedEx zastosuje takie ograniczenia w przypadku wszystkich roszczeń wynikających ze świadczenia Usług transportowych na terenie kraju w braku obowiązkowych lub niższych ograniczeń w obowiązujących krajowych przepisach transportowych (o ile Nadawca nie zadeklaruje wyższej wartości przewozu i uiści wymaganą opłatę, zgodnie z Rozdziałem 20.3 i Rozdziałem 20.4). c. Odpowiedzialność FedEx za udowodnioną utratę, uszkodzenie, opóźnienie lub jakiekolwiek inne roszczenie dotyczące Przesyłki nie będzie przekraczać kosztów naprawy Przesyłki, jej obniżonej wartości ani kosztów odtworzenia, zależnie od tego, która kwota jest niższa. Firma FedEx może zażądać wykazania wartości zawartości Przesyłki, której dotyczy roszczenie.
20.2    Granice odpowiedzialności za pozostałe roszczenia. W przypadku gdy postanowienia Rozdziału 20.1 (Standardowe granice odpowiedzialności za usługi transportowe) nie mają zastosowania, odpowiedzialność FedEx za straty, szkody, opóźnienia lub dowolne inne roszczenia w związku ze świadczeniem Usług dodatkowych lub innym naruszeniem umowy zostaje ograniczona do kwoty 3,40 EUR za kilogram, we wszystkich przypadkach nie przekraczając maksymalnej kwoty 10 000 EUR za zdarzenie lub serię powiązanych zdarzeń.  
20.3    Maksymalne ograniczenie odpowiedzialności: wartość deklarowana dla przewozu. FedEx nie zapewnia ubezpieczenia ładunku od odpowiedzialności cywilnej ani ubezpieczenia generalnego („all-risk”), ale Nadawca może uiścić dodatkową opłatę za wartość deklarowaną dla przewozu na AWB, przekraczającą ograniczenia wymienione wyżej w Rozdziale 20.1 i 20.2. Jeżeli Nadawca wybierze taką opcję, obowiązują następujące warunki: 
a. Wartość deklarowana dla przewozu określa maksymalną odpowiedzialność FedEx związaną z Przesyłką i nie może przewyższać wartości deklarowanej dla przewozu w AWB.
b. Odpowiedzialność za narażenie i niebezpieczeństwo jakiejkolwiek szkody powyżej Zadeklarowanej Wartości do Przewozu ponosi Nadawca.
c. Nalicza się opłatę za każde 100 USD (lub ułamek tej kwoty), o które wartość deklarowana dla przewozu przekracza obowiązujące w innych okolicznościach standardowe granice odpowiedzialności, zgodnie z powyższymi zapisami, do maksymalnych kwot określonych poniżej. Nadawca powinien odnosić się do arkuszy stawek FedEx obowiązujących w chwili wysyłki lub skontaktować się z FedEx w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dodatkowej opłaty.
d. Niezależnie od wartości deklarowanej dla przewozu odpowiedzialność FedEx za zgubienie, uszkodzenie, opóźnienie lub inne roszczenie dotyczące Przesyłki nie będzie przekraczać kosztów naprawy Przesyłki, jej obniżonej wartości ani kosztów wymiany, zależnie od tego, która kwota jest niższa. Firma FedEx może zażądać wykazania wartości zawartości Przesyłki, której dotyczy roszczenie.
e. Maksymalna wartość deklarowana dla przewozu i dla urzędu celnego są ograniczone, mogą się różnić w zależności od lokalizacji i nie są oferowane we wszystkich krajach i na wszystkich terytoriach. Maksymalna wartość deklarowana zawartości przesyłki FedEx Envelope lub FedEx Pak dla urzędu celnego, niezależnie od miejsca przeznaczenia, wynosi 500 USD na przesyłkę. Maksymalna wartość deklarowana przesyłki FedEx Envelope lub FedEx Pak dla przewozu, niezależnie od miejsca przeznaczenia, wynosi 100 USD na przesyłkę. Towary, których wartość rzeczywista lub zadeklarowana przekracza wymienione kwoty, nie powinny być wysyłane w opakowaniach FedEx Envelope ani FedEx Pak.
f. O ile FedEx nie określi inaczej, maksymalna Wartość deklarowana dla przewozu wynosi 50 000 USD za Przesyłkę, z wyjątkiem usług transportu frachtu, dla których maksymalna Wartość deklarowana dla przewozu wynosi 100 000 USD za Przesyłkę.
g. Odszkodowanie nie przysługuje za (i) straty o charakterze następczym bądź (ii) opóźnienia lub straty w wyniku naruszenia przez Nadawcę niniejszych Warunków.
h. Odszkodowanie nie przysługuje za straty związane z Usługami dodatkowymi.
i. Każda próba zadeklarowania wartości do przewozu lub oclenia przekraczająca maksymalne kwoty dopuszczone w niniejszych Warunkach jest nieważna. Taka zadeklarowana wartość zostanie automatycznie zmniejszona do dopuszczalnych ograniczeń dla Przesyłki. Przyjęcie przez firmę FedEx Przesyłki do przewozu, której zadeklarowana wartość przekracza dozwolone kwoty maksymalne, nie stanowi odstąpienia od jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków. FedEx nie zaakceptuje żądania zmiany zadeklarowanej wartości na AWB, gdy przesyłka została już przekazana FedEx.
j. Jeśli Nadawca nie poda Zadeklarowanej Wartości do Przewozu poszczególnych Paczek na Lotniczym Liście Przewozowym, a jedynie wartość całkowitą wszystkich Paczek, to zadeklarowana wartość danej Paczki zostanie ustalona poprzez podzielenie całkowitej zadeklarowanej wartości przez liczbę Paczek podanych na Lotniczym Liście Przewozowym. W żadnym wypadku zadeklarowana wartość Paczki w Przesyłce nie może przekraczać zadeklarowanej wartości całej Przesyłki.
20.4    Przedmioty unikatowe. Odpowiedzialność FedEx za Przesyłki zawierające Przedmioty unikatowe jest, w całości lub w części, ograniczona do maksymalnej wartości deklarowanej dla przewozu w wysokości 1000 USD za Przesyłkę lub zgodnie z odpowiednią Konwencją o przewozie towarów, zależnie od tego, która z tych kwot jest większa.
 

21. Odmowa przyjęcia odpowiedzialności

21.1    FedEx nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Z zastrzeżeniem dalszych wyłączeń określonych w niniejszych Warunkach wszelkie szkody przewyższające wartość deklarowaną dla przewozu (ograniczoną zgodnie z Rozdziałem 20.3 (Ograniczenie odpowiedzialności: wartość deklarowana dla przewozu)) lub ograniczenie odpowiedzialności wynikające z obowiązującej Konwencji lub, w przypadku Przesyłek z i pomiędzy określonymi miejscami na terenie jednego kraju, zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym, zależnie od tego, która kwota jest wyższa, bez względu na to, czy FedEx wiedziała lub powinna była wiedzieć o możliwości powstania takich szkód;
b. Szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie straty lub szkody, wliczając w to koszty transportu zastępczego, utratę dochodów, przychodów, możliwości wykorzystania zysków, przewidywanych oszczędności, wartości firmy lub utratę okazji; oraz
c. Straty lub opóźnienia powstałe w wyniku okoliczności określonych w Rozdziale 19.3 (Gwarancja Zwrotu Pieniędzy – Wykluczenia).
21.2    Nadawca ponosi wszelkie ryzyko strat, szkód lub opóźnień wykraczających poza te, za które FedEx wyraźnie przyjął odpowiedzialność na podstawie niniejszych Warunków. Nadawca powinien we własnym zakresie wykupić ochronę ubezpieczeniową przesyłki. FedEx nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej.
21.3    FedEx nie przyjmuje odpowiedzialności ani nie będzie dokonywać żadnych korekt, zwrotów czy zapisów na dobro konta z tytułu jakiejkolwiek straty, szkody, opóźnienia, niewłaściwej dostawy, niedostarczenia, błędnej informacji lub niedostarczenia informacji, jeżeli wynika to, bezpośrednio lub pośrednio, z któregokolwiek z poniższych zdarzeń (lista nie jest wyczerpująca):
a. działania, zaniechania i zaniedbania Nadawcy, Odbiorcy lub innej strony, w interesie której leży Przesyłka;
b. właściwości Przesyłki lub jej wady, charakterystycznych lub wewnętrznych cech bądź jej kruchości;
c. naruszenia niniejszych Warunków lub innych warunków mających zastosowanie do Przesyłki, wliczając w to przesyłkę Przedmiotu Niedozwolonego, towarów niebezpiecznych, błędnego określenia ładunku, zabezpieczenia, oznakowania lub zaadresowania;
d. naruszenie amerykańskich lub innych obowiązujących praw i/lub przepisów o kontroli eksportu lub sankcjach; 
e. grzywny, kary lub inne należności, którymi właściwy organ lub podmiot trzeci obciążył Nadawcę lub Odbiorcę;
f. wydarzenia będące poza kontrolą firmy FedEx, wliczając w to pandemię lub epidemię, zagrożenia ruchu powietrznego, działania przeciwko dobru i porządkowi publicznemu, działania organów publicznych lub regulacyjnych na podstawie rzekomych lub rzeczywistych uprawnień, działania lub zaniedbania urzędów celnych, niepokoje społeczne, strajki lub spodziewane strajki, inne lokalne spory, rozruchy społeczne, zagrożenia związane ze stanem wojennym lub warunkami pogodowymi bądź spowodowane międzynarodowymi, lokalnymi czy ogólnokrajowymi zakłóceniami w sieci transportu lotniczego/samochodowego, przestępstwa osób lub podmiotów, włącznie z atakami terrorystycznymi, klęskami żywiołowymi, zakłóceniami lub awariami systemów komunikacyjnych oraz informacyjnych (w tym systemów FedEx), opóźnieniami technicznymi lub okolicznościami stanowiącymi zagrożenie dla personelu firmy FedEx;
g. nieprawidłowe lub niewystarczające opakowanie, w tym nieumiejętne użycie przez Nadawcę opakowania zatwierdzonego przez FedEx, w przypadku gdy takie zatwierdzenie jest potrzebne, zalecane lub wymagane. W szczególności, komputery, sprzęt elektroniczny, przedmioty kruche i alkohol należy pakować zgodnie z wytycznymi FedEx, dostępnymi na stronie fedex.com. Zapewnienie opakowania, porady, pomocy lub wskazówek dotyczących stosownego opakowania Przesyłek przez FedEx nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez FedEx, o ile firma wyraźnie nie oświadczy inaczej na piśmie;
h. zgodność z ustnymi lub pisemnymi instrukcjami doręczenia od Nadawcy, Odbiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Nadawcy lub Odbiorcy w zakresie dostawy;
i. opóźnienia w dostawie spowodowane przestrzeganiem polityki firmy FedEx dotyczących uiszczania Opłat;
j. niemożność przedłożenia przez FedEx kopii dowodu doręczenia lub podpisu uzyskanego przy doręczeniu;
k. usunięcie danych, uszkodzenie lub bezpowrotna utrata danych na taśmach magnetycznych, w plikach lub na innych nośnikach danych bądź usunięcie lub uszkodzenie obrazów fotograficznych lub ścieżki dźwiękowej naświetlonych filmów;
l. nieprzestrzeganie przez FedEx znaków graficznych wskazujących sposób położenia paczek (np. strzałek „GÓRA” lub oznakowań „TĄ STRONĄ DO GÓRY”);
m. zaniedbanie FedEx polegające na braku lub opóźnieniu powiadomienia Nadawcy lub Odbiorcy o opóźnieniu, utracie lub uszkodzeniu Przesyłki, niekompletnym, nieprawidłowym lub niedokładnym adresie Odbiorcy lub agenta celnego, nieprawidłowej, niekompletnej lub brakującej dokumentacji lub niezapłaceniu ceł i podatków wymaganych do wydania Przesyłki;
n. utrata lub uszkodzenie pojedynczego przedmiotu, dla którego FedEx nie posiada możliwego do zweryfikowania rejestru odbioru, również w okolicznościach, gdy w chwili dostawy Przesyłki do FedEx towary zostały wstępnie załadowane na przyczepę, paletę lub zapakowane w taki sposób, że nie można było sprawdzić numeru artykułów lub zawartości Przesyłki;
o. utrata jakichkolwiek danych osobowych lub finansowych, w tym numerów ubezpieczenia społecznego, dat urodzenia, numerów praw jazdy, numerów kart kredytowych lub debetowych oraz informacji dotyczących rachunków bankowych;
p. nieusunięcie przez Nadawcę wszystkich Przesyłek zarejestrowanych w systemie lub na urządzeniu wysyłkowym FedEx, jeżeli Przesyłka nie została powierzona FedEx;
q. uszkodzenia wykazane przez jakiekolwiek etykiety (wskaźniki) wstrząsowe, mierniki przechyłu lub instrumenty do pomiaru temperatury; a także  
r. niedotrzymanie Zagwarantowanego Terminu Dostawy w przypadku Przesyłek z niekompletnym lub niewłaściwym adresem (patrz Rozdział 18 (Przesyłki Niedoręczalne)).
21.4    Jeżeli FedEx nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności przekraczającej wyraźnie przyjętą w niniejszych Warunkach, Nadawca zwolni FedEx z odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkich szkód spowodowanych przez Przesyłkę wobec firmy FedEx lub strony trzeciej bądź z tytułu roszczeń strony trzeciej, zwłaszcza Odbiorcy.
21.5    Nie należy rozumieć jako uznanie odpowiedzialności przez FedEx ani zrzeczenie się praw zawartych w niniejszym Rozdziale 21, jakichkolwiek płatności FedEx w związku z roszczeniami Nadawcy lub podmiotów trzecich.
 

22. Brak gwarancji

Poza wyżej wyraźnie wymienionymi wyjątkami FedEx nie udziela żadnych gwarancji ani w sposób jednoznaczny ani domniemany.
 

23. Reklamacje

FedEx przyjmie do rozpatrzenia roszczenie dotyczące Przesyłki inne niż dotyczące Nienależytego wykonania usługi (patrz Rozdział 19 (Gwarancja zwrotu pieniędzy)), jeżeli reklamujący zachowa zgodność z obowiązującą Konwencją oraz następującą procedurą; w przeciwnym razie nie będzie możliwości wniesienia jakiegokolwiek roszczenia przeciwko FedEx:
23.1    Dostarczenie zawiadomienia o reklamacji. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać do FedEx w podanych terminach:
a. Reklamacje z tytułu uszkodzenia (widocznego lub ukrytego), opóźnienia (w tym z tytułu zepsucia przesyłki) lub brakującej zawartości w ciągu 21 dni od daty doręczenia Przesyłki. Potwierdzenie odbioru Przesyłki przez Odbiorcę bez pisemnej adnotacji o istnieniu uszkodzenia w momencie doręczenia jest dowodem „prima facie” na to, że Przesyłka została doręczona w stanie nienagannym.
b. Wszelkie inne roszczenia, w tym roszczenia z tytułu utraty, niedostarczenia lub błędnego dostarczenia, należy zgłaszać w ciągu dziewięciu miesięcy od powierzenia Przesyłki FedEx.
Wszystkie tego rodzaju roszczenia należy zgłosić w momencie doręczenia na odpowiednim dokumencie dostawy, na stronie fedex.com lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta FedEx.
23.2    Wymagane informacje. Wszystkie pisma dotyczące reklamacji muszą zawierać pełne dane Nadawcy i Odbiorcy oraz numer monitorowania przesyłki FedEx, datę nadania Przesyłki, liczbę sztuk i wagę Przesyłki.  W ciągu dziewięciu miesięcy od przekazania Przesyłki FedEx należy w pełni udokumentować roszczenie, przesyłając FedEx wszystkie istotne dokumenty uzupełniające (np. faktury dotyczące zakupu, kosztorysy napraw). FedEx rozpatrzy roszczenie o odszkodowanie tylko pod warunkiem, że Odbiorca udostępni zawartość, oryginalne kartony i opakowanie w celu przeprowadzenia kontroli przez FedEx, w siedzibie Odbiorcy lub w placówce FedEx, do czasu zamknięcia reklamacji.
23.3    Wyłączenia. FedEx nie ma obowiązku obsługi roszczeń przed pokryciem wszystkich Opłat; reklamujący nie może odliczyć kwoty roszczenia od tych Opłat. To samo roszczenie związane z Przesyłką może być zgłoszone FedEx tylko raz. Przyjęcie zapłaty w związku ze zgłoszonym roszczeniem wyczerpuje prawo do dalszego dochodzenia roszczeń za szkody lub uzyskania odszkodowania w związku z tą Przesyłką. Nadawcy lub Odbiorcy, których Przesyłki zostały przekazane FedEx za pośrednictwem konsolidatora przesyłek, nie przysługuje prawo do roszczeń lub rekompensat od firmy FedEx.
23.4    Działania prawne. Prawo do żądania odszkodowania dotyczącego usługi przewozu z FedEx ulega przedawnieniu, o ile roszczenie nie zostanie wniesione do właściwego sądu w ciągu dwóch lat od rzeczywistej daty dostawy (w przypadku uszkodzenia, braku lub opóźnienia) lub oczekiwanej daty dostawy (w przypadku utraty, braku dostawy lub błędnej dostawy) bądź w ramach dowolnego obowiązującego okresu przedawnienia, zależnie od tego, który z tych okresów jest krótszy.
 

24. Podwykonawstwo

FedEx zastrzega sobie prawo do zlecania podwykonawcom realizacji całości lub części dowolnej Usługi.
 

25. Ochrona danych

25.1 Terminy takie jak „administrator”, „dane osobowe”, „osoba, której dane dotyczą” i „przetwarzanie” przyjmują znaczenia określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 (określanym dalej jako „RODO”) oraz pozostałych przepisach i regulacjach w zakresie przetwarzania danych osobowych (określanych dalej jako „Dane osobowe”) zgodnie z niniejszymi Warunkami (łącznie określanymi dalej jako „Prawo ochrony danych”).
25.2    FedEx i Nadawca potwierdzają, że są administratorami we własnym zakresie w odniesieniu do przetwarzania wszelkich Danych osobowych przez strony lub między nimi na mocy niniejszych Warunków.
25.3    W odniesieniu do przetwarzania Danych osobowych zgodnie z niniejszymi Warunkami Nadawca oświadcza, że działa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony Danych osobowych oraz zobowiązuje się poinformować osoby, których dane dotyczą, o Polityce ochrony prywatności FedEx, dostępnej na stronie fedex.com. Nadawca ma także obowiązek dysponowania podstawą prawną przetwarzania wymaganą zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony Danych osobowych, taką jak wykonanie umowy, uzasadnione interesy lub zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy.
25.4    Nadawca zwolni FedEx z odpowiedzialności za wszelkie koszty, roszczenia, szkody i wydatki poniesione przez FedEx w związku z nieprzestrzeganiem przez Nadawcę postanowień niniejszego Rozdziału 25.
25.5    Nadawca oświadcza, że podstawa prawna określona w Rozdziale 25.3 pozwala (również) na przekazanie Danych osobowych do FedEx, podmiotów stowarzyszonych, filii, doradców, audytorów firmy lub dowolnych stron trzecich zaangażowanych przez FedEx na potrzeby realizacji zobowiązań wobec Nadawcy na mocy niniejszych Warunków w dowolnym kraju, zarówno wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (określanego dalej jako „EOG”), jak i poza nim.
25.6    Każde przekazanie Danych osobowych od Nadawcy do FedEx lub odwrotnie, z EOG lub Szwajcarii do kraju spoza EOG lub Szwajcarii, podlega standardowym klauzulom umownym regulującym przekazywanie danych między administratorami (Decyzja (UE) 2021/914 – Moduł I) (określanym dalej jako „SKU”) w rozumieniu art. 46 ust. 2 lit. c) RODO, dostępnym pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D091.... W związku z powyższym SKU zostają w pełni włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie. Akceptując niniejsze Warunki, uznaje się, że: (a) strony podpisały SKU, (b) strony wyraziły zgodę na pełną treść SKU, (c) strony zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nich warunków oraz (d) strony zgadzają się na to, że wszelkie zmiany lub kolejne Decyzje i/lub URL mają zastosowanie i zastępują Decyzję i/lub URL, o których mowa w niniejszym Rozdziale 25.6. Na mocy SKU FedEx, jako administrator, będzie podmiotem przekazującym dane, również w imieniu swoich podmiotów powiązanych, a Nadawca jako administrator będzie podmiotem odbierającym dane lub odwrotnie, w zależności od przypadku. Powyższy zapis nie narusza prawa FedEx do podjęcia wyłącznej decyzji o wykorzystaniu innego stosownego mechanizmu przekazywania danych zgodnie z przepisami dotyczącymi Ochrony danych osobowych. Przekazywane Dane osobowe mogą obejmować dane kontaktowe poszczególnych Nadawców i Odbiorców, np. imiona i nazwiska oraz adresy, które umożliwiają skuteczne świadczenie Usług przez FedEx, np. doręczanie Paczek oraz udostępnianie funkcji śledzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków i Załącznikami do SKU.
25.7    Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, lokalny organ nadzorczy lub inny podobny organ rządowy stwierdzi, że dowolny z Warunków zawartych w niniejszym Rozdziale 25 i/lub SKU nie jest lub przestał być legalną metodą przekazywania Danych osobowych poza EOG lub Szwajcarię, to strony w dobrej wierze wynegocjują zastępczą metodę przekazywania tych danych w sposób legalny.
 

26. Całość umowy

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między stronami i, z zastrzeżeniem Rozdziału 1 (Zastosowanie), są nadrzędne względem wszelkich innych ustaleń, ustnych lub pisemnych. Niniejsze Warunki nie mogą zostać wyłączone, o ile strony wyraźnie i w formie pisemnej nie ustalą inaczej.
 

27. Cesja

Wynikających z niniejszych Warunków praw i obowiązków stron nie można przenieść ani delegować bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej strony; wyjątkiem jest przeniesienie przez FedEx wszystkich swoich praw lub ich części i delegowanie swoich obowiązków na mocy niniejszych Warunków do dowolnych podmiotów stowarzyszonych. Bez uszczerbku dla powyższego niniejsze Warunki są wiążące i obowiązują strony oraz ich uprawnionych następców prawnych i cesjonariuszy.
 

28. Zaniechanie zrzeczenia się praw

Jakiekolwiek zaniechanie przez FedEx wykonania lub egzekwowania wykonania postanowienia zawartego w niniejszych Warunkach nie stanowi zrzeczenia się uprawnienia do realizacji takiego postanowienia ani nie pozbawia FedEx prawa do wyegzekwowania wykonania takiego postanowienia.
 

29. Prawo bezwzględnie obowiązujące

Niniejsze Warunki nie wyłączają odpowiedzialności w przypadkach, gdy wyłączenie odpowiedzialności jest ustawowo zabronione. W przypadku sprzeczności jakiegokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach z obowiązującą umową międzynarodową, prawem lokalnym, rozporządzeniem administracji państwowej, zarządzeniem lub decyzją, postanowienie takie pozostaje w mocy jako część umowy między FedEx a Nadawcą w takim stopniu, w jakim jest to dozwolone. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień pozostaje bez wpływu na pozostałą część niniejszych Warunków.
 

30. Prawo właściwe i jurysdykcja

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w obowiązującej Konwencji, niniejsze Warunki i spory bezpośrednio lub pośrednio dotyczące Usług świadczonych przez FedEx zgodnie z Warunkami podlegają prawu i sądom kraju lub terytorium, gdzie Przesyłka zostanie odebrana przez FedEx w ramach Usługi.