Szczegółowe warunki świadczenia usług DPD

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

 

§ 1 Postanowienia wstępne 

§ 1.1 Niniejsze Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług określają zasady świadczenia przez DPD Polska sp. z o.o. krajowych usług przewozu, międzynarodowych usług spedycyjnych oraz, w przypadkach przewidzianych prawem, usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich, w odniesieniu do których zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
 

§ 2 Definicje

§ 2.1 Dla celów niniejszego dokumentu oraz innych dokumentów stanowiących treść relacji umownej pomiędzy DPD Polska sp. z o.o. oraz Zleceniodawcami, ustala się następujące znaczenie dla zwrotów wskazanych poniżej:
 
§ 2.2 DPD – DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10;
 
§ 2.2  Warunki – niniejsze Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług przez DPD;
 
§ 2.3 K.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
 
§ 2.4  Prawo pocztowe – ustawa z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe;
 
§ 2.5  Prawo przewozowe – ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe;
 
§ 2.6 Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221  K.c., która zawarła z DPD umowę, na podstawie której zleca DPD wykonanie Usługi;
 
§ 2.7 Nadawca – nadający przesyłkę Zleceniodawca lub osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej niebędąca Zleceniodawcą, upoważniona przez Zleceniodawcę do nadania Przesyłki posługująca się Numkat Zleceniodawcy, przy czym domniemywa się, iż Nadawca jest uprawniony do posługiwania się Numkat;
 
§ 2.8 Odbiorca – podmiot, któremu ma zostać doręczona Przesyłka, wskazany przez Nadawcę; 
 
§ 2.9 Kurier – przedstawiciel DPD przyjmujący Przesyłkę od Nadawcy lub doręczający ją Odbiorcy;
 
§ 2.10 Paczka – rzecz lub rzeczy umieszczone w pojedynczym, zwartym i zabezpieczonym opakowaniu, stanowiące jeden element Przesyłki;
 
§ 2.11  Paleta – rzecz lub rzeczy o masie rzeczywistej przekraczającej (łącznie) 50 kg, bądź rzecz lub rzeczy umieszczone na sztywnej konstrukcji, służącej do transportu, składające się na Przesyłkę;
 
§ 2.12 Przesyłka – jedna lub więcej Paczek bądź Palet, nadanych w tym samym czasie przez jednego Nadawcę do jednego Odbiorcy na podstawie jednego Potwierdzenia Nadania z tym zastrzeżeniem, że DPD świadczy usługi w zakresie Przesyłek o wartości nie przekraczającej 1.000,00 zł. Świadczenie usług w odniesieniu do Przesyłek, których wartość przekracza 1.000,00 zł (Przesyłki szczególnie wartościowe) możliwe jest wyłącznie po spełnieniu przez Zleceniodawcę dodatkowych warunków, o których mowa w art. 10 niniejszych Warunków;
 
§ 2.13 Przesyłka szczególnie wartościowa – Przesyłka, w odniesieniu do której Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) prawidłowo zadeklarował jej wartość ponad kwotę 1.000,00 zł i spełnił dodatkowe warunki, o których mowa w art. 10 niniejszych Warunków, której wartość nie może jednak przekroczyć kwoty 500.000,00 zł; 
 
§ 2.14 Potwierdzenie Nadania – list przewozowy lub jakikolwiek inny równoważny dokument towarzyszący Przesyłce, w szczególności dokument spedycyjny, protokół przekazania wraz z etykietą wygenerowane przez Aplikację, lub jakikolwiek inny dokument sporządzony w ustalonej przez DPD formie, zawierający dane  wymagane przez przepisy K.c., Prawa pocztowego, Prawa przewozowego oraz inne dane określone przez DPD niezbędne do zrealizowania Usługi;
 
§ 2.15 Numkat – indywidualnie nadany Zleceniodawcy przez DPD numer, którym Zleceniodawca zobowiązany jest posługiwać się celem zlecania, realizacji i rozliczania Usług;
 
§ 2.16 Korespondencja – informacje zapisane w postaci tekstu lub innych znaków graficznych na papierze lub innym dowolnym nośniku, nie będące drukiem w rozumieniu Prawa pocztowego;
 
§ 2.17 Rzeczy wyłączone z przewozu – przedmioty wymienione w art. 11 niniejszych Warunków, które nie mogą stanowić zawartości Paczki lub Palety składającej się na Przesyłkę;
 
§ 2.18 Usługi – świadczone przez DPD na rzecz Zleceniodawcy na podstawie Umowy usługi przewozowe, spedycyjne lub pocztowe usługi kurierskie polegające na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich, w ramach których wyróżnia się:
 
 • Usługi krajowe – Usługi, w przypadku których miejsce nadania i doręczenia Przesyłki znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem, iż Usługi krajowe stanowić mogą pocztowe usługi kurierskie polegające na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich w rozumieniu Prawa pocztowego lub przewóz w rozumieniu Prawa przewozowego;
 • Usługi międzynarodowe – Usługi, w przypadku których Przesyłka będzie przemieszczana z zagranicy do Rzeczypospolitej Polskiej lub z Rzeczypospolitej Polskiej za granicę, z zastrzeżeniem, iż Usługi międzynarodowe stanowią usługi spedycji;
 • Usługi dodatkowe – Usługi opisane w art. 8 niniejszych Warunków;
 
§ 2.19 Umowa – zawarta przez DPD oraz Zleceniodawcę umowa, na podstawie której DPD świadczy na rzecz Zleceniodawcy Usługi;
 
§ 2.20 Regulamin świadczenia usług w obrocie krajowym lub RUK – dokument określający ogólne zasady świadczenia Usług w obrocie krajowym na podstawie Umowy;
 
§ 2.21 Regulamin świadczenia usług w obrocie międzynarodowym lub RUM – dokument lub dokumenty określające generalne warunki Grupy Kapitałowej GeoPost w zakresie świadczenia usług międzynarodowych oraz pozostałe warunki świadczenia Usług w obrocie międzynarodowym na podstawie Umowy;
 
§ 2.22 Cennik – dokument lub dokumenty określające warunki cenowe realizacji Usług przez DPD, właściwe dla poszczególnych serwisów lub indywidualnie ustalone ze Zleceniodawcą. Ceny wskazane w Cenniku są cenami netto i zostaną powiększone o należny podatek VAT obliczony według stawki podstawowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury;
 
§ 2.23 Minimalna kwota wynagrodzenia – wynagrodzenie należne DPD z tytułu pozostawania w stałej gotowości do świadczenia Usług na zlecenie Zleceniodawcy;
 
§ 2.24 Serwis krajowy DPD CLASSIC – Usługi krajowe, w przypadku których doręczenie Przesyłki następuje w innym dniu niż jej nadanie;
 
§ 2.25 Serwis miejski DPD CITY – Usługi krajowe, w przypadku których nadanie i doręczenie Przesyłki następuje tego samego dnia, z zastrzeżeniem, iż Nadawca i Odbiorca przesyłki mają siedziby w miastach, objętych zakresem działania Oddziałów;
 
§ 2.26 Serwis międzynarodowy DPD CLASSIC – Usługi spedycji międzynarodowej, w przypadku, których Przesyłka jest przewożona transportem drogowym;
 
§ 2.27 Serwis międzynarodowy DPD EXPRESS – Usługi spedycji międzynarodowej, w przypadku, których Przesyłka jest przewożona transportem lotniczym;
 
§ 2.28 Serwis międzynarodowy DPD MAX - Usługi spedycji międzynarodowej, w przypadku, których DPD na zlecenie Zleceniodawcy organizuje usługę spedycji dla Przesyłki stanowiącej Paletę;
 
§ 2.29 Oddział – jedna z placówek DPD, których aktualna lista znajduje się na stronie internetowej DPD pod adresem www.dpd.com.pl; 
 
§ 2.30 Punkt Pickup – punkt odbioru i nadania Przesyłek, w którym możliwa jest realizacja Usługi Pickup, szczegółowo opisanej w ust. 6.3 oraz 8.6 niniejszych Warunków, stanowiący jedną z placówek operacyjnych wchodzących w skład sieci DPD, których aktualna lista znajduje się na stronie internetowej DPD pod adresem
www.dpdpickup.pl;
 
§ 2.31 Aplikacja – narzędzia informatyczne udostępniane przez DPD Zleceniodawcy umożliwiające  przygotowanie Potwierdzenia Nadania lub zlecenie Usług; zasady korzystania z Aplikacji określa Regulamin
korzystania z Aplikacji DPD stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków;
 
§ 2.32 Contact Center – dedykowane Zleceniodawcom, Nadawcom oraz Odbiorcom biuro obsługi klienta umożliwiające kontakt z konsultantem DPD w celu zamówienia Usługi, weryfikacji przebiegu realizacji Usługi oraz w innym celu określonym w Umowie, RUM, RUK lub w niniejszych Warunkach.
 
§ 2.33 Instrument płatniczy – karta płatnicza, zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony zbiór procedur, wykorzystywane do złożenia zlecenia płatniczego, w ramach Usług świadczonych przez DPD, dla których taka forma płatności jest przewidziana;
 
§ 2.34 Terminal POS – urządzenie, które służy przyjmowaniu płatności przy użyciu Instrumentów płatniczych.
 

§ 3 Przedmiot usług

§ 3.1 Zakres Usług obejmuje odbiór Przesyłki od Nadawcy, organizację przewozu (włącznie z wykonaniem lub zleceniem wykonania przewozu Kurierowi), dokonanie odprawy celnej w przypadku Usług międzynarodowych oraz dostarczenie Przesyłki do Odbiorcy, przy czym zakres Usług może zostać rozszerzony o Usługi dodatkowe. 
 
§ 3.2 Usługi krajowe obejmujące wyłącznie przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek kurierskich w rozumieniu Prawa pocztowego świadczone są przez DPD w oparciu o przepisy Prawa pocztowego.
 
W sposób wyraźny postanawia się, iż DPD nie świadczy usług pocztowych w rozumieniu Prawa pocztowego dla przesyłek innych niż przesyłki kurierskie. DPD nie jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu Prawa pocztowego ani operatorem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010
roku o publicznym transporcie zbiorowym i zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi.
 
§ 3.3  DPD świadczy Usługi w oparciu o Umowę, niniejsze Warunki, Cennik, RUK lub RUM, z uwzględnieniem postanowień K.c., Prawa pocztowego, Prawa przewozowego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią wskazanych w ust. 3.3 dokumentów oraz aktów prawnych decydujące znaczenie mają w pierwszej kolejności Umowa, niniejsze Warunki, a w dalszej kolejności RUK lub RUM, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Usług międzynarodowych, w przypadku rozbieżności pomiędzy
postanowieniami Warunków a dokumentami stanowiącymi RUM, w pierwszej kolejności zastosowanie będą mieć generalne warunki Grupy Kapitałowej GeoPost w zakresie świadczenia usług międzynarodowych, niniejsze Warunki, a w dalszej kolejności pozostałe warunki świadczenia usług międzynarodowych.
 

Rozdział 2 – Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług 

§ 4 Postanowienia ogólne

§ 4.1 W sposób wyraźny postanawia się, iż Zleceniodawca nie jest uprawniony do odsprzedaży Usług, bez uprzedniej, wyraźnej zgody DPD wyrażonej na piśmie. Przez odsprzedaż Usług rozumieć należy w szczególności oferowanie przez Zleceniodawcę osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie Usług. Nie stanowi odsprzedaży Usług doliczenie przez Zleceniodawcę wartości Usług do wynagrodzenia za świadczenia realizowane przez Zleceniodawcę na rzecz jego klientów.
 
§ 4.2 Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż DPD, dla celów realizacji Usług, może łączyć Przesyłkę lub Przesyłki z innymi Przesyłkami. Zleceniodawca przyjmuje także do wiadomości, iż DPD jest wyłącznym decydentem w zakresie ustalania trasy przewozu.
 
§ 4.3 Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż odbiór Przesyłek, ich przewóz oraz dostarczenie Odbiorcy realizowane będzie przez Kuriera. Postanowienia Umowy, Cennika, RUM lub RUK oraz niniejszych Warunków mają zastosowanie także do Kurierów będących podwykonawcami DPD. 
 
§ 4.4  Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż postanowienia Umowy odnoszące się wprost do Paczki znajdują odpowiednie zastosowanie także w odniesieniu do Palety.
 

§ 5 Rodzaje świadczonych usług 

§ 5.1 Ze względu na charakter prawny Usługi świadczone przez DPD mogą stanowić:
 
 • a) usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich w rozumieniu Prawa pocztowego obejmujące Paczki o masie nieprzekraczającej 20 kg i wymiarach rzeczywistych, z których żaden nie może przekraczać 200 cm albo 300 cm dla sumy długości oraz największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość lub Paczki zawierające Korespondencję, dla których miejsce nadania i odbioru znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • b) usługi przewozowe obejmujące Przesyłki nie spełniające kryteriów opisanych w pkt (i) powyżej, dla których miejsce nadania i odbioru znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • c) usługi spedycji obejmujące Przesyłki, dla których miejsce nadania lub odbioru znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 5.1.1 Dowodem zawarcia stosownej umowy dotyczącej Przesyłki jest Potwierdzenie Nadania.
 
§ 5.2 Katalog świadczonych przez DPD Usług obejmuje:
 
§ 5.2.1 Usługi krajowe, w zakresie których DPD oferuje:
 • a) Serwis krajowy DPD CLASSIC tj. Usługę, w ramach której DPD przewiduje podjąć pierwszą próbę doręczenia Przesyłki Odbiorcy następnego dnia roboczego po dniu nadania Przesyłki przez Nadawcę, o ile nic innego nie wynika z niniejszych Warunków;
   
 • b) Serwis miejski DPD CITY tj. Usługę, w ramach której DPD zobowiązuje się podjąć jedną próbę doręczenia Przesyłki Odbiorcy w dniu nadania Przesyłki, pod warunkiem, iż miejsce nadania i odbioru Przesyłki znajduje się w tym samym mieście; dostępność niniejszej Usługi Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązany jest zweryfikować za pośrednictwem strony internetowej DPD pod adresem www.dpd.com.pl lub Contact Center.
§ 5.2.2 Usługi międzynarodowe, w zakresie których DPD oferuje:
 
a) Serwis międzynarodowy DPD CLASSIC tj. Usługę realizowaną środkami transportu drogowego (z wyłączeniem sytuacji, w której ze względu na lokalizację Nadawcy lub Odbiorcy przewóz nie może być realizowany środkami transportu drogowego) w wariantach:
 • DPD CLASSIC EXPORT – polegającą na nadaniu Przesyłki z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostarczenie jej Odbiorcy znajdującemu się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 • DPD CLASSIC IMPORT – polegającą na odbiorze na koszt Zleceniodawcy Przesyłki od Nadawcy znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i dostarczenie jej Odbiorcy znajdującemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; z zastrzeżeniem, iż w przypadku Przesyłki zawierającej Paletę Usługi  międzynarodowe w Serwisie międzynarodowym DPD CLASSIC dostępne są w wybranych krajach określonych w Cenniku;
b) Serwis międzynarodowy DPD EXPRESS tj. Usługę realizowaną środkami transportu lotniczego, w ramach której DPD doręcza Przesyłki Odbiorcy znajdującemu się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, iż miejsce nadania Przesyłki znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a na Przesyłkę nie mogą składać się Palety;
 
c) Serwis międzynarodowy DPD MAX tj. Usługę realizowaną środkami transportu drogowego, w ramach której DPD organizuje proces przewozu i doręczenia Przesyłek stanowiących Palety Odbiorcy znajdującemu się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, iż miejsce nadania Przesyłki znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 5.2.3 Usługi dodatkowe, o których mowa w art. 8 niniejszych Warunków.
 
§ 5.2.4 Świadczenia, od wykonania których pobierane są opłaty dodatkowe zgodnie z art. 8 niniejszych Warunków.
 

§ 6 Maksymalne parametry przesyłek

§ 6.1 Dla możliwości zrealizowania Usług krajowych Paczki lub Palety składające się na Przesyłkę będącą przedmiotem tych Usług nie mogą przekraczać wskazanych poniżej maksymalnych parametrów:
 
§ 6.1.1 W odniesieniu do Serwisu krajowego DPD CLASSIC:
a) maksymalne parametry Paczki wyrażają następujące wielkości:
- waga rzeczywista – 50 kg;
- długość – 250 cm; (paczki, których najdłuższy bok przekracza 175 cm objętę są dodatkową opłatą - dop. Przesyłarka.pl).
- suma długości, szerokości oraz wysokości ≤ 300 cm; 
 
z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do Paczki o wadze rzeczywistej przekraczającej 31,5 kg Zleceniodawca lub działający w jego imieniu nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są pomóc Kurierowi przy jej załadunku oraz zapewnić pomoc Odbiorcy przy jej rozładunku;
 
b) maksymalne parametry Palety wraz z konstrukcją, na której jest umieszczony ładunek wyrażają następujące wielkości:
- waga rzeczywista – 700 kg;
- wymiary podstawy Palety – 120 cm x 80 cm;
- wysokość Palety ≤ 180 cm;
 
§6.1.2 W odniesieniu do Serwisu miejskiego DPD CITY maksymalne parametry Paczki wyrażają następujące wielkości:
- waga rzeczywista – 31.5 kg;
- długość – 175 cm;
- suma obwodu podstawy oraz wysokości ≤ 300 cm, 
 
§ 6.2 Dla możliwości zrealizowania Usług międzynarodowych Paczki lub Palety składające się na Przesyłkę będącą przedmiotem tych Usług nie mogą przekraczać wskazanych poniżej maksymalnych parametrów:
 
§6.2.1 W odniesieniu do Serwisu międzynarodowego DPD CLASSIC:
a) maksymalne parametry Paczki wyrażają następujące wielkości:
- waga rzeczywista – 31.5 kg;
- długość – 175 cm;
- suma obwodu podstawy oraz wysokości ≤ 300 cm, przy czym wysokość stanowi najdłuższy bok Paczki;
 
b) maksymalne parametry Palety wraz z konstrukcją, na której jest umieszczony ładunek wyrażają następujące wielkości:
- waga rzeczywista – 700 kg;
- wymiary podstawy Palety – 120 cm x 80 cm;
- wysokość Palety ≤ 170 cm.
 
§ 6.2.2 W odniesieniu do Serwisu międzynarodowego DPD EXPRESS maksymalne parametry Paczki wyrażają następujące wielkości:
- waga rzeczywista Paczki – 31.5 kg;
- waga rzeczywista Przesyłki – 70 kg;
- długość – 175 cm;
- suma obwodu podstawy oraz wysokości ≤ 300 cm, przy czym wysokość stanowi najdłuższy bok Paczki.
 
§ 6.2.3 W odniesieniu do Serwisu międzynarodowego DPD MAX maksymalne parametry Palety wraz z konstrukcją, na której jest umieszczony ładunek wyrażają następujące wielkości:
- waga rzeczywista – 700 kg;
- wymiary podstawy Palety – 120 cm x 80 cm;
- wysokość Palety ≤ 170 cm.
 
§ 6.3 Dla możliwości zrealizowania Usługi Pickup Paczki, składające się na Przesyłkę będącą przedmiotem tej Usługi nie mogą przekraczać wskazanych poniżej maksymalnych parametrów:
 
§ 6.3.1 W odniesieniu do Usługi Nadanie w Punkcie Pickup maksymalne parametry Paczki wyrażają następujące wielkości:
a) dla Paczek realizowanych w Serwisie krajowym DPD CLASSIC:
- waga rzeczywista – 31,5 kg;
- długość – 100 cm;
- suma obwodu podstawy oraz wysokości ≤ 250 cm, przy czym wysokość stanowi najdłuższy bok Paczki;
 
z zastrzeżeniem, że dla Paczek z usługą Nadanie w Punkcie Pickup i jednocześnie z usługą Odbiór w Punkcie Pickup obowiązują wymiary określone w art. 6 ust. 6.3.2 niniejszych Warunków;
 
b) dla Paczek realizowanych w Serwisie międzynarodowym DPD CLASSIC:
- waga rzeczywista – 31,5 kg;
- długość – 100 cm;
- suma obwodu podstawy oraz wysokości ≤ 250 cm, przy czym wysokość stanowi najdłuższy bok Paczki;
 
z zastrzeżeniem, że dla Paczek z usługą Nadanie w Punkcie Pickup i jednocześnie z usługą Odbiór w Punkcie Pickup obowiązują wymiary określone w art. 6 ust. 6.3.2 niniejszych Warunków.
 
W przypadku usługi „Nadanie w Punkcie Pickup“ dopuszcza się nadanie Paczek o większych parametrach w Serwisie krajowym DPD CLASSIC i w Serwisie międzynarodowym DPD CLASSIC, nieprzekraczających jednak maksymalnych parametrów opisanych w Art. 6.1.1. w odniesieniu do Serwisu krajowego DPD CLASSIC i Art. 6.2.1. w odniesieniu do Serwisu międzynarodowego DPD CLASSIC pod warunkiem, że dany Punkt Pickup będzie w stanie zrealizować taką usługę w momencie nadania takiej Paczki (m. in. ma odpowiedni metraż powierzchni magazynowej oraz jest przystosowany pod względem operacyjnym do obsługi takiej Paczki) i zostało to z nim uprzednio ustalone/potwierdzone.
 
§ 6.3.2 W odniesieniu do Usługi Odbiór w Punkcie Pickup maksymalne parametry Paczki wyrażają następujące wielkości: 
a) dla Paczek realizowanych w Serwisie krajowym DPD CLASSIC:
- waga rzeczywista – 20 kg;
- długość – 100 cm;
- suma obwodu podstawy oraz wysokości ≤ 250 cm, przy czym wysokość stanowi najdłuższy bok Paczki;
 
b) dla Paczek realizowanych w Serwisie międzynarodowym DPD CLASSIC:
- waga rzeczywista – 20 kg;
- długość – 100 cm;
- suma obwodu podstawy oraz wysokości ≤ 250 cm, przy czym wysokość stanowi najdłuższy bok Paczki.
 
§ 6.4 Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że standardowym etapem realizacji Usługi jest zważenie całej Przesyłki lub składających się na nią Paczek lub Palet przy użyciu urządzeń pomiarowych DPD skutkujące ustaleniem wagi rzeczywistej, która może stanowić podstawę do ustalenia ceny za Usługę zgodnie z Cennikiem oraz nałożenia na Nadawcę oraz Odbiorcę obowiązku pomocy Kurierowi przy załadunku oraz rozładunku Paczki. W odniesieniu do niektórych Przesyłek, Paczek lub Palet, dla prawidłowego wykonania Usługi, konieczne jest także dokonanie ręcznego pomiaru ich wymiarów. Zważenie bądź zmierzenie Paczki, Palety lub całej Przesyłki nie stanowi ingerencji w zawartość Przesyłki, ani nie narusza żadnych praw Zleceniodawcy, Nadawcy (niebędącego Zleceniodawcą), Odbiorcy lub osób trzecich. Zleceniodawca niniejszym wyraża zgodę na zważenie
oraz ewentualne zmierzenie wymiarów Przesyłki lub składających się na Przesyłkę Paczek lub Palet oraz na ustalenie, w oparciu o te czynności, ceny za Usługę.
 
§ 6.5 DPD ustala wagę gabarytową w oparciu o następujący wzór:
 
a) waga gabarytowa = [wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)] / 6000 dla Paczek nadanych w serwisie krajowym DPD CLASSIC i serwisie miejskim DPD CITY;
 
b) waga gabarytowa = [wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)] / 5000 dla Paczek nadanych w serwisie międzynarodowym DPD EXPRESS.
 
§ 6.6 DPD zastrzega sobie prawo do zrealizowania, wedle własnego uznania, Usługi, której przedmiotem jest Przesyłka składająca się z Paczek lub Palet niespełniających kryteriów wskazanych w ust. 6.1, 6.2 oraz 6.3 powyżej. Ponadto DPD zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów paczek realizowanych w ramach usług określonych w ust. 6.3. Zleceniodawcy ani Nadawcy (niebędącemu Zleceniodawcą) nie przysługuje roszczenie o realizację takich Usług.
 

§ 7 Rodzaje paczek oraz palet

§ 7.1 DPD realizuje Usługi krajowe oraz ustala, zgodnie z Cennikiem, wynagrodzenie za te Usługi dla Paczek i Palet składających się na Przesyłkę, z uwzględnieniem wskazanych poniżej kryteriów:
 
§ 7.1.1 W odniesieniu do Serwisu krajowego DPD CLASSIC:
 
a) rozróżnia się Paczki standardowe tj. Paczki o następujących parametrach:
- maksymalna waga rzeczywista – 50 kg;
- maksymalna długość – 175 cm (najdłuższy bok);
- suma długości, szerokości oraz wysokości ≤ 300 cm;
- o kształcie regularnego prostopadłościanu lub sześcianu;
 
z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do Paczki o wadze rzeczywistej przekraczającej 31,5 kg Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są pomóc Kurierowi przy jej załadunku oraz zapewnić pomoc Odbiorcy przy jej rozładunku;
 
b) rozróżnia się Palety standardowe tj. Palety o następujących parametrach (uwzględniając konstrukcję, na której jest umieszczony ładunek):
- maksymalna waga rzeczywista – 700 kg;
- maksymalna waga gabarytowa – 288 kg;
- maksymalne wymiary podstawy Palety - 120 cm x 80 cm;
- maksymalna wysokość Palety ≤ 180 cm;
- o kształcie regularnego prostopadłościanu, w którym żaden element nie wystaje poza obrys Palety; 
 
c) rozróżnia się Paczki niestandardowe tj. Paczki spełniające chociażby jeden z poniższych parametrów:
- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub
- o nieregularnych kształtach, w tym Paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach; lub
- zawierające wystające poza jej regularny obrys elementy lub zapakowana w materiał, uniemożliwiający swobodne przesuwanie się po sorterze (np. gumę); lub
- zawierające opony zapakowanie niezgodne z wytycznymi DPD, o których mowa w art. 10 ust. 10.3 pkt (i) niniejszych Warunków; lub
- o długości powyżej 175 cm; lub
- składające się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość;
 
z zastrzeżeniem, iż Paczka niestandardowa nie przekracza maksymalnych parametrów Paczki określonych w art. 6 ust. 6.1.1 pkt (i) niniejszych Warunków;
 
d) rozróżnia się Palety niestandardowe tj. Palety spełniające chociażby jeden z poniższych parametrów:
- o wymiarach podstawy mniejszych niż paleta euro tj. mniejszych niż 120 cm x 80 cm; lub
- zawierające towar o nieregularnych kształtach (nie stanowiących prostopadłościanu); lub
- zawierające wielkogabarytowy sprzęt AGD (lodówka, pralka itp.);
 
z zastrzeżeniem, iż Paleta niestandardowa nie przekracza maksymalnych parametrów Palety określonych w art. 6 ust. 6.1.1 pkt (ii) niniejszych Warunków.
 
§ 7.1.2 W odniesieniu do Serwisu miejskiego DPD CITY Paczka standardowa to Paczka, która nie przekracza maksymalnych parametrów Paczki określonych w art. 6 ust. 6.1.2 niniejszych Warunków.
 
§ 7.2 DPD realizuje Usługi międzynarodowe oraz ustala, zgodnie z Cennikiem, wynagrodzenie za te Usługi dla Paczek i Palet składających się na Przesyłkę, z uwzględnieniem wskazanych poniżej kryteriów:
 
§ 7.2.1 W odniesieniu do Serwisu międzynarodowego DPD CLASSIC:
 
a) rozróżnia się Paczki standardowe tj. Paczki o następujących parametrach:
- maksymalna waga rzeczywista – 31.5 kg;
- maksymalna długość – 175 cm (najdłuższy bok);
- suma obwodu podstawy i wysokości ≤ 300 cm, przy czym wysokość stanowi najdłuższy bok Paczki;
- o kształcie regularnego prostopadłościanu lub sześcianu;
 
b) rozróżnia się Palety standardowe tj. Palety o następujących parametrach (uwzględniając konstrukcję, na której jest umieszczony ładunek):
- maksymalna waga rzeczywista – 700 kg;
- maksymalne wymiary podstawy Palety - 120 cm x 80 cm;
- maksymalna wysokość Palety ≤ 170 cm;
- o kształcie regularnego prostopadłościanu, w którym żaden element nie wystaje poza obrys Palety;
 
z zastrzeżeniem, iż jednorazowo, do jednego Odbiorcy Nadawca może nadać Przesyłkę składającą się z maksymalnie 5 Palet standardowych;
 
c) rozróżnia się Paczki niestandardowe tj. Paczki spełniające chociażby jeden z poniższych parametrów:
- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub
- o nieregularnych kształtach, w tym Paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach; lub
- zawierające wystające poza jej regularny obrys elementy lub zapakowane w materiał, uniemożliwiający swobodne przesuwanie się po sorterze (np. gumę); lub
- zawierające opony zapakowanie niezgodne z wytycznymi DPD, o których mowa w art. 10 ust. 10.3 pkt (i) niniejszych Warunków; lub
- składające się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość;
 
z zastrzeżeniem, iż Paczka niestandardowa nie przekracza maksymalnych parametrów Paczki określonych w art. 6 ust. 6.2.1 pkt (i) niniejszych Warunków;
 
d) rozróżnia się Palety niestandardowe tj. Palety:
- o wymiarach podstawy mniejszych niż paleta euro tj. mniejszych niż 120 cm x 80 cm; lub
- zawierające towar o nieregularnych kształtach; lub
- zawierające wielkogabarytowy sprzęt AGD (lodówka, pralka itp.);
 
z zastrzeżeniem, iż Paleta niestandardowa nie przekracza maksymalnych parametrów Palety określonych w art. 6 ust. 6.2.1 pkt (ii) niniejszych Warunków.
 
§ 7.2.2 W odniesieniu do Serwisu międzynarodowego DPD EXPRESS Paczka standardowa to Paczka, która nie przekracza maksymalnych parametrów Paczki określonych w art. 6 ust. 6.2.2 niniejszych Warunków.
 
§ 7.2.3 W odniesieniu do Serwisu międzynarodowego DPD MAX Paleta standardowa to Paleta, która nie przekracza maksymalnych parametrów Palety określonych w art. 6 ust. 6.2.3 niniejszych Warunków.
 
§ 7.3 Dla ustalenia wagi rzeczywistej oraz wagi gabarytowej odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia art. 6 ust. 6.4 oraz 6.5 niniejszych Warunków.
 
§ 7.3.1 W przypadku stwierdzenia, iż waga gabarytowa przekracza wagę rzeczywistą, cena za Usługę ustalana jest z uwzględnieniem wagi gabarytowej. Niniejsze zastrzeżenie dotyczy Paczek o wadze gabarytowej większej niż 31.5 kg nadanych w serwisie krajowym DPD CLASSIC oraz Paczek nadanych w serwisie międzynarodowym DPD EXPRESS i w serwisie miejskim DPD CITY.
 
§ 7.3.2 W przypadku Paczek i Palet nadanych w serwisie międzynarodowym DPD CLASSIC i w serwisie międzynarodowym DPD MAX cena za Usługę ustalana jest jedynie na podstawie wagi rzeczywistej Paczki lub Palety.
 
§ 7.3.3 W sposób wyraźny postanawia się, iż cena za Usługę obejmującą Paletę świadczoną w ramach Serwisu krajowego DPD CLASSIC ustalana jest w oparciu o wagę gabarytową nie niższą niż 288 kg. W przypadku, gdy waga gabarytowa lub rzeczywista przekracza 288 kg, cena za Usługę obejmującą Paletę świadczoną w ramach Serwisu krajowego DPD CLASSIC ustalana jest w oparciu o wyższą wagę.
 
§ 7.4 Przyjmuje się, iż Paczki zapakowane w opakowania udostępnione przez DPD, o których mowa w art. 10 ust. 10.2 niniejszych Warunków stanowią Paczki standardowe niezależnie do świadczonej Usługi.
 

§ 8 Usługi dodatkowe oraz opłaty dodatkowe 

§ 8.1 Niezależnie od Usług krajowych oraz Usług międzynarodowych DPD, na warunkach określonych w Umowie, RUM, RUK, Cennikach oraz niniejszych Warunkach oferuje Usługi dodatkowe.
 
§ 8.2 Świadczenia oferowane w ramach Usług krajowych mogą zostać rozszerzone o następujące Usługi dodatkowe:
 
§ 8.2.1 W odniesieniu do Serwisu krajowego DPD CLASSIC:
 
a) Zastrzeżenie doręczenia tj. Usługę dodatkową polegającą na ustaleniu terminu, w którym zostanie podjęta pierwsza próba doręczenia Przesyłki Odbiorcy, w wariancie:
 
DPD 9.30 – w którym pierwsza próba doręczenia Przesyłki Odbiorcy zostanie podjęta przed godz. 9.30 rano pierwszego dnia roboczego po dniu nadania Przesyłki, a w okresie od 1 listopada do 1 marca (dzień podjęcia pierwszej próby doręczenia Przesyłki) do godz. 10.30 rano; Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązany jest zweryfikować dostępność niniejszej Usługi dodatkowej za pośrednictwem strony internetowej DPD pod adresem www.dpd.com.pl; w celu zlecenia niniejszej Usługi
dodatkowej Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są zadeklarować jej realizację poprzez zakreślenie stosownej rubryki na Potwierdzeniu Nadania;
 
DPD 12.00 – w którym pierwsza próba doręczenia Przesyłki Odbiorcy zostanie podjęta przed godz. 12.00 pierwszego dnia roboczego po dniu nadania Przesyłki; Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązany jest zweryfikować dostępność niniejszej Usługi dodatkowej za pośrednictwem strony internetowej DPD pod adresem www.dpd.com.pl; w celu zlecenia niniejszej Usługi dodatkowej Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są
zadeklarować jej realizację poprzez zakreślenie stosownej rubryki na Potwierdzeniu Nadania;
 
DPD NA GODZINĘ – w którym pierwsza próba doręczenia Przesyłki Odbiorcy zostanie podjęta o wskazanej przez Nadawcę godzinie +/- 20 min. w przedziale od 10.30 – 17.00 pierwszego dnia roboczego po dniu nadania Przesyłki, z zastrzeżeniem, iż w przedziale 10.30 – 12.00 cena niniejszej Usługi dodatkowej jest powiększana o cenę Usługi dodatkowej DPD 12.00; Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązany jest zweryfikować dostępność niniejszej Usługi dodatkowej za pośrednictwem strony internetowej DPD pod adresem www.dpd.com.pl; w celu zlecenia niniejszej Usługi dodatkowej Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są zadeklarować jej realizację poprzez zakreślenie stosownej rubryki na Potwierdzeniu Nadania;
 
DPD NEXT DAY – w którym pierwsza próba doręczenia Przesyłki Odbiorcy zostanie podjęta pierwszego dnia roboczego po dniu nadania Przesyłki; Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązany jest zweryfikować dostępność niniejszej Usługi dodatkowej za pośrednictwem strony internetowej DPD pod adresem www.dpd.com.pl; w celu zlecenia niniejszej Usługi dodatkowej Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są zadeklarować jej realizację poprzez zakreślenie stosownej rubryki na Potwierdzeniu Nadania;
 
SOBOTA – w którym DPD umożliwia nadanie Przesyłki lub podejmie pierwszą próbę doręczenia Przesyłki Odbiorcy w sobotę w godzinach 8.00 – 17.00, pod warunkiem nadania Przesyłki ostatniego dnia roboczego poprzedzającego sobotę; Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą)
zobowiązany jest zweryfikować dostępność niniejszej Usługi dodatkowej za pośrednictwem strony internetowej DPD pod adresem www.dpd.com.pl; w celu zlecenia niniejszej Usługi dodatkowej Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są zadeklarować jej realizację poprzez zakreślenie stosownej rubryki na Potwierdzeniu Nadania lub przy składaniu zlecenia za pośrednictwem Contact Center bądź innych dostępnych narzędzi;
 
NIEDZIELA I ŚWIĘTA – w którym DPD umożliwia nadanie Przesyłki lub podejmie pierwszą próbę doręczenia Przesyłki Odbiorcy w niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy w godzinach 8.00 – 17.00 z zastrzeżeniem wcześniejszego uzgodnienia realizacji niniejszej Usługi dodatkowej z DPD; Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązany jest zweryfikować dostępność niniejszej Usługi dodatkowej za pośrednictwem strony internetowej DPD pod adresem www.dpd.com.pl; w celu zlecenia niniejszej Usługi dodatkowej Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są zadeklarować jej realizację poprzez zakreślenie stosownej rubryki na Potwierdzeniu Nadania lub przy składaniu zlecenia za pośrednictwem Contact Center bądź innych
dostępnych narzędzi;
 
b) Przetarg monitorowany tj. Usługę dodatkową polegającą na zapewnieniu kontroli drogi Przesyłki oraz przekazaniu Nadawcy informacji o doręczeniu Przesyłki Odbiorcy; niniejsza Usługa dodatkowa dedykowana jest dla Przesyłek zawierających dokumenty, w szczególności zaś dokumenty przetargowe i jej realizacja możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu z DPD;
c) C.O.D. Usługa za pobraniem tj. Usługę dodatkową polegającą na pobraniu od Odbiorcy należności za zawartość doręczonej mu Przesyłki i jej przekazaniu Zleceniodawcy; szczegóły dotyczące
d) C.O.D. Express Usługa za pobraniem tj. Usługę dodatkową polegającą na pobraniu od Odbiorcy należności za zawartość doręczonej mu Przesyłki i jej przekazaniu Zleceniodawcy w terminie dwóch dni roboczych od momentu doręczenia Przesyłki; niniejsza Usługa dodatkowa wymaga wcześniejszej aktywacji; szczegóły dotyczące realizacji Usługi dodatkowej C.O.D. Express Usługa za pobraniem zawarte są w art. 16 niniejszych Warunków;
e) Doręczenie do rąk własnych tj. Usługę dodatkową polegającą na zapewnieniu wydania Przesyłki wyłącznie Odbiorcy wskazanego na Potwierdzeniu Nadania, którego tożsamość zostanie  zweryfikowana przez Kuriera na podstawie dokumentu tożsamości;
f) Predict SMS tj. Usługę dodatkową polegającą na przekazaniu Odbiorcy, za pośrednictwem wiadomości SMS, powiadomienia o nadchodzącej Przesyłce pozwalającego interaktywnie zmienić parametry doręczenia Przesyłki; niniejsza Usługa dodatkowa wymaga wcześniejszej aktywacji; warunkiem realizacji niniejszej Usługi dodatkowej jest podanie numeru telefonu komórkowego oraz wygenerowanie Potwierdzenia Nadania za pośrednictwem Aplikacji;
g) Awizo SMS tj. Usługę dodatkową polegającą na przekazaniu Odbiorcy, za pośrednictwem wiadomości SMS, powiadomienia o zamiarze i planowanym terminie doręczenia Przesyłki przez Kuriera i/lub nieudanej próbie doręczenia Przesyłki; niniejsza Usługa dodatkowa wymaga wcześniejszej aktywacji; warunkiem realizacji niniejszej Usługi dodatkowej jest podanie numeru telefonu komórkowego oraz wygenerowanie Potwierdzenia Nadania za pośrednictwem Aplikacji;
h) Predict E-mail tj. Usługę dodatkową polegającą na przekazaniu Odbiorcy, za pośrednictwem wiadomości e-mail, powiadomienia o nadchodzącej Przesyłce pozwalającego interaktywnie zmienić parametry doręczenia Przesyłki; niniejsza Usługa dodatkowa wymaga wcześniejszej aktywacji; warunkiem realizacji niniejszej Usługi dodatkowej jest podanie adresu e-mail oraz wygenerowanie Potwierdzenia Nadania za pośrednictwem Aplikacji;
i) Awizo E-mail tj. Usługę dodatkową polegającą na przekazaniu Odbiorcy, za pośrednictwem wiadomości e-mail, powiadomienia o zamiarze i planowanym terminie doręczenia Przesyłki przez Kuriera i/lub nieudanej próbie doręczenia Przesyłki; niniejsza Usługa dodatkowa wymaga wcześniejszej aktywacji; warunkiem realizacji niniejszej Usługi dodatkowej jest podanie adresu e-mail oraz wygenerowanie Potwierdzenia Nadania za pośrednictwem Aplikacji;
j) Pickup, tj. usługa dodatkowa polegająca na:
 
- Nadaniu w Punkcie Pickup Przesyłki spełniającej odpowiednie parametry określone w art. 6 ust. 6.3 niniejszych Warunków o ile Nadawca dysponuje Potwierdzeniem Nadania wygenerowanym z Aplikacji; lub
- Odbiorze w Punkcie Pickup Przesyłki, pod warunkiem podania właściwego numeru Przesyłki oraz nazwy/imienia i nazwiska Odbiorcy umieszczonego na Potwierdzeniu nadania oraz wylegitymowania się dokumentem tożsamości lub posiadania stosownego upoważnienia w postaci kodu odbioru lub wiadomości e-mail z barcodem 2D; w celu zlecenia niniejszej Usługi dodatkowej Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są zadeklarować jej realizację poprzez zakreślenie stosownej rubryki na Potwierdzeniu Nadania pod warunkiem, że Przesyłka, która ma być odebrana w Punkcie Pickup spełnia odpowiednie parametry określone w art. 6 ust. 6.3 niniejszych
Warunków;
 
k) Odbiór Własny tj. Usługę dodatkową polegającą na zapewnieniu Odbiorcy możliwości odbioru Przesyłki w Oddziale pod warunkiem podania właściwego numeru Przesyłki oraz wylegitymowania się dokumentem tożsamości, a w przypadku gdy Odbiorcą nie jest osoba fizyczna – pieczątką firmową, która stanowi domniemanie umocowania do działania w imieniu takiego Odbiorcy; w celu zlecenia niniejszej Usługi dodatkowej Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są zadeklarować jej realizację poprzez zakreślenie stosownej rubryki na Potwierdzeniu Nadania;
l) Zwrot do Nadawcy tj. Usługę dodatkową polegającą na zapewnieniu Zleceniodawcy lub działającemu w jego imieniu Nadawcy (niebędącemu Zleceniodawcą) możliwości wydania dyspozycji w przedmiocie zaprzestania realizacji Usługi w trakcie jej wykonywania przez DPD, a w konsekwencji zwrotu Przesyłki do Nadawcy; zlecenie wykonania niniejszej Usługi dodatkowej skutkuje obciążeniem Zleceniodawcy kosztami nadania Przesyłki do Nadawcy zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz Cennikiem;
m) Przekierowanie Przesyłki tj. Usługę dodatkową polegającą na zapewnieniu Zleceniodawcy lub działającemu w jego imieniu Nadawcy (niebędącemu Zleceniodawcą) możliwości zmiany adresu doręczenia Przesyłki wskazanego na Potwierdzeniu Nadania w trakcie realizacji Usługi; niniejsza Usługa dodatkowa jest  bezpłatna, jeżeli przekierowanie następuje w obszarze działania jednego Oddziału, w przeciwnym razie Zleceniodawca ponosi koszty ponownego nadania Przesyłki zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz Cennikiem; 
n) DOX tj. Usługę dodatkową polegającą na doręczeniu Przesyłki o wadze rzeczywistej nie przekraczającej 0.5 kg zapakowanej w kopertę firmową DPD; w celu zlecenia niniejszej Usługi dodatkowej Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są zadeklarować jej realizację poprzez zakreślenie stosownej rubryki na Potwierdzeniu Nadania;
o) Przesyłka zwrotna tj. Usługę dodatkową polegającą na przyjęciu od Odbiorcy, przy wydawaniu mu Przesyłki, innej przesyłki adresowanej do Nadawcy Przesyłki pierwotnej; czas realizacji niniejszej Usługi dodatkowej wynosi 2 dni robocze od dnia doręczenia Przesyłki pierwotnej; w celu zlecenia niniejszej Usługi dodatkowej
Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są zadeklarować jej realizację poprzez zakreślenie stosownej rubryki na Potwierdzeniu Nadania Przesyłki pierwotnej. W sposób wyraźny postanawia się, iż brak nadania przez Odbiorcę Przesyłki zwrotnej, niezależnie od przyczyny braku takiego nadania, nie stanowi podstawy odmowy wydania Odbiorcy Przesyłki pierwotnej i skutkuje obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia za doręczenie Przesyłki pierwotnej;
p) Dokumenty zwrotne tj. Usługę dodatkową polegającą na odebraniu podpisu Odbiorcy na dokumencie dołączonym do Przesyłki i zwrocie wskazanego dokumentu Nadawcy, z zastrzeżeniem, iż zwrot podpisanego dokumentu przez Odbiorcę będzie realizowany przez DPD w cyklu tygodniowym; w celu zlecenia niniejszej Usługi dodatkowej Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są zadeklarować jej realizację poprzez zakreślenie stosownej rubryki na Potwierdzeniu Nadania; w wykonaniu niniejszej Usługi dodatkowej DPD podejmuje wszelkie możliwe do podjęcia kroki dla zabezpieczenia tajemnicy korespondencji lub innego rodzaju tajemnicy związanej z dokumentem dołączonym do Przesyłki, który ma zostać zwrócony Nadawcy; zlecając niniejszą Usługę dodatkową Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą), bez konieczności składania odrębnego oświadczenia, upoważnia DPD do dostępu do treści dokumentu dołączonego do Przesyłki, który ma zostać zwrócony do Nadawcy, a także oświadcza, iż taki dostęp nie stanowi naruszenia tajemnicy korespondencji lub innego rodzaju tajemnicy związanej z dokumentem dołączonym do Przesyłki oraz że uzyskał zapewnienie Odbiorcy, iż taki dostęp nie narusza żadnych jego praw, w tym w szczególności tajemnicy korespondencji; Zleceniodawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zapewnić szczególne tj. inne niż stosowane przez DPD środki służące zabezpieczeniu dokumentów dołączonych do Przesyłki, które mają zostać zwrócone Nadawcy; w przypadku, gdy dokument dołączony do Przesyłki, który ma zostać zwrócony Nadawcy zawiera dane osobowe postanowienia art. 23 ust. 23.1, 23.2 oraz 23.3 niniejszych Warunków stosuje się odpowiednio; deklarując niniejszą Usługę dodatkową Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) oświadczają, iż posiadają wszelkie niezbędne zgody oraz oświadczenia umożliwiające realizację niniejszej usługi przez DPD;
q) Potwierdzenie doręczenia przesyłki tj. Usługę dodatkową polegającą na udostępnieniu kopii dokumentu potwierdzającego doręczenie Przesyłki Odbiorcy w terminie 7 dni roboczych; kopia potwierdzenia doręczenia przesyłki może zostać wysłana za pośrednictwem wiadomości e-mail (wersja elektroniczna) lub przekazana przez Kuriera (wersja papierowa);
r) Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa tj. Usługę dodatkową polegającą na zapewnieniu dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej Przesyłki szczególnie wartościowej; szczegóły dotyczące realizacji niniejszej Usługi dodatkowej zawarte są w art. 21 niniejszych Warunków;
 
§ 8.2.2 W odniesieniu do Serwisu miejskiego DPD CITY:
 
a) Nadanie na pocztę konduktorską tj. Usługę dodatkową polegającą na nadaniu Przesyłki pocztą konduktorską przez Kuriera do Odbiorcy znajdującego się w innym mieście niż Nadawca; niniejsza Usługa dodatkowa dostępna jest wyłącznie dla Paczek o wymiarach 20 cm x 40 cm x 50 cm i maksymalnej wadze 10 kg; w celu zlecenia niniejszej Usługi dodatkowej Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są zadeklarować jej realizację za pośrednictwem Contact Center oraz poprzez zakreślenie stosownej rubryki na Potwierdzeniu Nadania;
b) Odbiór z poczty konduktorskiej i doręczenie tj. Usługę dodatkową polegającą na odbiorze przez Kuriera Przesyłki nadanej pocztą konduktorską oraz doręczeniu jej Odbiorcy; niniejsza Usługa dodatkowa dostępna jest wyłącznie dla Paczek o wymiarach 20 cm x 40 cm x 50 cm i maksymalnej wadze 10 kg; w celu zlecenia niniejszej Usługi dodatkowej Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są zadeklarować jej realizację za pośrednictwem Contact Center oraz poprzez zakreślenie stosownej rubryki na Potwierdzeniu Nadania;
c) Doręczenie do rąk własnych tj. Usługę dodatkową polegającą na zapewnieniu wydania Przesyłki wyłącznie Odbiorcy wskazanemu na Potwierdzeniu Nadania, którego tożsamość zostanie    zweryfikowana przez Kuriera na podstawie dokumentu tożsamości;
d) Przesyłka zwrotna/oryginalne potwierdzenie doręczenia przesyłki tj. Usługę dodatkową polegającą na przyjęciu od Odbiorcy innej przesyłki adresowanej do Nadawcy Przesyłki pierwotnej; w szczególnych przypadkach Przesyłkę zwrotną stanowi oryginalne Potwierdzenie Nadania Przesyłki pierwotnej; w celu zlecenia niniejszej Usługi dodatkowej Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są zadeklarować jej realizację poprzez zakreślenie stosownej rubryki na Potwierdzeniu Nadania Przesyłki pierwotnej;
e) Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa tj. Usługę dodatkową polegającą na zapewnieniu dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej Przesyłki szczególnie wartościowej; szczegóły dotyczące realizacji niniejszej Usługi dodatkowej zawarte są w art. 21 niniejszych Warunków;
f) DPD SAMEDAY – Superexpress tj, Usługę dodatkową polegającą na zapewnieniu realizacji Usługi przez dedykowany transport, z zastrzeżeniem, iż waga rzeczywista Przesyłki nie przekroczy 75 kg, a Odbiorca znajduje się dalej niż 30 km od miasta, w którym zlokalizowany jest Oddział DPD, w obszarze działania którego znajduje się siedziba/miejsce zamieszkania Nadawcy; realizacja niniejszej Usługi dodatkowej uzależniona jest od konieczności uzyskania przez Zleceniodawcę lub działającego w jego imieniu Nadawcę (niebędącego Zleceniodawcą) potwierdzenia jej realizacji przez DPD; DPD zastrzega sobie możliwości przyjęcia do realizacji niniejszej Usługi dodatkowej w odniesieniu do Przesyłki o wadze rzeczywistej powyżej 75 kg;
g) CITY Express tj. Usługę dodatkową polegającą na podjęciu pierwszej próby doręczenia Przesyłki Odbiorcy w ciągu 2 godz. Od momentu przyjęcia zlecenia w Contact Center; realizacja niniejszej Usługi dodatkowej uzależniona jest od konieczności uzyskania przez Zleceniodawcę lub działającego w jego imieniu Nadawcę (niebędącego Zleceniodawcą) potwierdzenia możliwości jej realizacji przez DPD;
h) Super CITY Express tj. Usługę dodatkową polegającą na podjęciu pierwszej próby doręczenia Przesyłki Odbiorcy w ciągu 1 godz. od momentu przyjęcia zlecenia w Contact Center; realizacja niniejszej Usługi dodatkowej uzależniona jest od konieczności uzyskania przez Zleceniodawcę lub działającego w jego imieniu Nadawcę (niebędącego Zleceniodawcą) potwierdzenia możliwości jej realizacji przez DPD.
 
§ 8.3 Świadczenia oferowane w ramach Usług międzynarodowych mogą zostać rozszerzone o następujące Usługi dodatkowe:
 
§ 8.3.1 W odniesieniu do Serwisu międzynarodowego DPD CLASSIC z zastrzeżeniem, iż zgodnie z Cennikiem dostępność Usług dodatkowych może być inna w wariancie DPD CLASSIC EXPORT oraz DPD CLASSIC IMPORT:
a) DPD Guarantee tj. Usługę dodatkową polegającą na zapewnieniu podjęcia próby doręczenia Przesyłki w określonym czasie wynikającym z Cennika; niniejsza Usługa dodatkowa jest dostępna w wybranych krajach; Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są zweryfikować dostępność niniejszej Usługi dodatkowej za pośrednictwem strony internetowej DPD pod adresem www.dpd.com.pl lub Contact Center;
b) Collection Request tj. Usługę dodatkową polegającą na przyjęciu Przesyłki od Nadawcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i doręczeniu do Odbiorcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; niniejsza Usługa dodatkowa dostępna jest za pośrednictwem Aplikacji, z zastrzeżeniem, że dzień zlecenia tej usługi i jej realizacji jest dniem roboczym; proces importu z krajów trzecich może się odbywać za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego; za ewentualne należności celne w imporcie, Zleceniodawca może zostać obciążony oddzielną notą obciążeniową; niniejsza Usługa dodatkowa obejmuje również zlecenia odbioru Palet z krajów określonych w Cenniku; szczegółowych wyjaśnień dotyczących procesu importowego udziela Contact Center;
c) Pickup, tj. usługa dodatkowa polegająca na: 
 
- Nadaniu w Punkcie Pickup Przesyłki spełniającej odpowiednie parametry określone w art. 6 ust. 6.3 niniejszych Warunków o ile Nadawca dysponuje Potwierdzeniem Nadania wygenerowanym z Aplikacji; lub
- Odbiorze w Punkcie Pickup Przesyłki, pod warunkiem podania właściwego numeru Przesyłki oraz nazwy/imienia i nazwiska Odbiorcy umieszczonego na Potwierdzeniu nadania oraz wylegitymowania się dokumentem tożsamości lub posiadania stosownego upoważnienia w postaci numeru kodu odbioru lub wiadomości e-mail z barcodem 2D, lub w inny sposób przewidziany w kraju doręczenia; 
 
w celu zlecenia niniejszej Usługi dodatkowej Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są zadeklarować jej realizację poprzez zakreślenie stosownej rubryki na Potwierdzeniu Nadania pod warunkiem, że Przesyłka, która ma być odebrana w Punkcie Pickup spełnia odpowiednie parametry określone w art. 6 ust. 6.3 niniejszych Warunków;
 
d) Odprawa celna (export) tj. Usługę dodatkową polegającą na dokonaniu przez DPD odprawy celnej przy eksporcie do krajów spoza Wspólnego Obszaru Celnego Unii Europejskiej; cena niniejszej Usługi dodatkowej obejmuje odprawę eksportową wraz z wygenerowaniem odpowiednich komunikatów elektronicznych (1 kod taryfy celnej) oraz koszty wyprowadzenia Przesyłki poza obszar Wspólnego Obszaru Celnego; cena niniejszej Usługi dodatkowej nie obejmuje kosztów odprawy celnej w kraju importera; opłata za każdy dodatkowy kod taryfy celnej naliczana jest zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem dla usług międzynarodowych DPD CLASSIC; Przesyłki podlegające odprawie celnej doręczane są na warunkach DAP (Delivered at Place); Przy wysyłce do Szwajcarii lub Norwegii dopuszczalne jest określenie innych warunków dostawy wg. Incoterms 2010, z zastrzeżeniem, że Nadawca zobowiąże się do pokrycia opłat celno - podatkowych w przypadku odmowy uregulowania tych opłat przez Odbiorcę; czasu odprawy celnej nie wlicza się do czasu tranzytu (w szczególności odprawy celnej w kraju importera, której czas trwania w znacznym stopniu zależy od jakości współpracy Odbiorcy z właściwym Urzędem Celnym i sprawności w regulowaniu należności celno – podatkowych); DPD nie ma wpływu na czas trwania odprawy celnej; szczegółowych wyjaśnień dotyczących niezbędnych dokumentów oraz wykonywania odpraw celnych udziela Contact Center; DPD informuje, iż wymienione niżej miejscowości położone na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej wyłączone są z obszaru celnego UE i w związku z tym podlegają odprawie celnej:
- Büsingen 78263 - 78266, RFN,
- Livigno 23030, Włochy,
- o Campione d’Italia 22060, Włochy (lub 6911 po stronie Szwajcarskiej),
 
zaś instytucje międzynarodowe takie jak: ONZ, UNESCO, itp., zlokalizowane na terenie Szwajcarii są eksklawami celnymi i w związku z tym Przesyłki adresowane do tych instytucji są objęte dopłatą strefową;
 
e) Odprawa celna (import) tj. Usługę dodatkową polegającą na dokonaniu przez DPD odprawy celnej przy imporcie z krajów spoza Wspólnego Obszaru Celnego Unii Europejskiej; cena niniejszej Usługi dodatkowej obejmuje odprawę importową wraz z wygenerowaniem odpowiednich komunikatów elektronicznych (1 kod taryfy celnej) oraz koszty wyprowadzenia Przesyłki do Wspólnego Obszaru Celnego, dokonywanego przez przedstawiciela podatkowego w Urzędzie Celnym wejścia; opłata za każdy dodatkowy kod taryfy celnej naliczana jest zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem dla usług międzynarodowych DPD CLASSIC; Przesyłki podlegające odprawie celnej doręczane są na warunkach EXW (Ex-works); Odbiorca zobowiązany jest do pokrycia opłat celno – podatkowych naliczanych po przekroczeniu granicy Wspólnego Obszaru Celnego; szczegółowych wyjaśnień dotyczących niezbędnych dokumentów oraz wykonywania odpraw celnych udziela Contact Center; DPD informuje, iż wymienione niżej miejscowości położone na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej wyłączone są z obszaru celnego UE i w związku z tym podlegają odprawie celnej:
- Büsingen 78263 - 78266, RFN,
- Livigno 23030, Włochy,
- o Campione d’Italia 22060, Włochy (lub 6911 po stronie Szwajcarskiej),
 
zaś instytucje międzynarodowe takie jak: ONZ, UNESCO, itp., zlokalizowane na terenie Szwajcarii są eksklawami celnymi i w związku z tym Przesyłki nadawane z tych instytucji są objęte dopłatą strefową;
 
f) Potwierdzenie doręczenia Przesyłki tj. Usługę dodatkową polegającą na dostarczeniu Zleceniodawcy lub działającego w jego imieniu Nadawcy (niebędącemu Zleceniodawcą) dokumentu potwierdzającego doręczenie Przesyłki Odbiorcy; zlecenie niniejszej Usługi dodatkowej następuje poprzez wydanie stosownej pisemnej dyspozycji przez Zleceniodawcę lub działającego w jego imieniu Nadawcę (niebędącego Zleceniodawcą) i może dotyczyć Przesyłek doręczonych nie później niż 30 dni przed zleceniem niniejszej Usługi dodatkowej; w odniesieniu do Przesyłek doręczonych dawniej niż na 30 dni przed zlecenie niniejszej Usługi dodatkowej czas realizacji Usługi dodatkowej może wynieść więcej niż 10 dni roboczych;
g) Predict SMS/E-mail tj. Usługę dodatkową polegającą na przekazaniu Odbiorcy, za pośrednictwem wiadomości SMS lub wiadomości e-mail, powiadomienia o nadchodzącej Przesyłce pozwalającego interaktywnie zmienić parametry doręczenia Przesyłki; niniejsza Usługa dodatkowa jest realizowana bezpłatnie w ramach serwisu DPD CLASSIC EXPORT i automatycznie aktywowana w przypadku wpisania na Potwierdzeniu Nadania numeru telefonu lub adresu e-mail do Odbiorcy; Lista krajów, w których realizowana jest ta usługa zamieszczona jest na stronie www.dpd.com.pl;
h) Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa tj. Usługę dodatkową polegającą na zapewnieniu dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej Przesyłki szczególnie wartościowej; szczegóły dotyczące realizacji niniejszej Usługi dodatkowej zawarte są w art. 21 niniejszych Warunków.
 
§ 8.3.2 W odniesieniu do Serwisu międzynarodowego DPD EXPRESS oraz DPD MAX:
 
a) Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa tj. Usługę dodatkową polegającą na zapewnieniu dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej Przesyłki szczególnie wartościowej; szczegóły dotyczące realizacji niniejszej Usługi dodatkowej zawarte są w art. 21 niniejszych Warunków.
 
§ 8.4 W związku ze świadczeniem Usług krajowych DPD jest uprawnione do naliczenia i pobrania opłat dodatkowych zgodnie z Cennikiem.
 
§ 8.4.1 W odniesieniu do Serwisu krajowego DPD CLASSIC cena za Usługę powiększana jest o następujące opłaty dodatkowe:
 
a) Paczka niestandardowa tj. o opłatę dodatkową związaną z nadaniem Paczki niestandardowej lub Palety niestandardowej w rozumieniu art. 7 niniejszych Warunków;
b) Kolejna próba doręczenia tj. opłatę dodatkową związaną z podjęciem przez DPD drugiej próby doręczenia, o ile próba ta okazała się nieskuteczna; niniejsza opłata dodatkowa pobierana jest także, za każdą kolejną próbę doręczenia Przesyłki Odbiorcy;
c) Zlecenie odbioru tj. opłatę dodatkową związaną z odbiorem Przesyłki od osoby trzeciej na zlecenie Zleceniodawcy lub działającego w jego imieniu Nadawcy (niebędącego Zleceniodawcą);
d) Magazynowanie tj. opłatę dodatkową związaną z przechowywaniem Przesyłki w magazynie DPD na skutek braku możliwości jej doręczenia naliczaną od trzeciego dnia roboczego od dnia przyjęcia Przesyłki przez magazyn DPD (nie wliczając weekendów);
e) List ręczny tj. opłatę dodatkową związaną z nadaniem Przesyłki na podstawie Potwierdzenia Nadania sporządzonego z wykorzystaniem formularza wypełnianego ręcznie;
f) Pusty podjazd tj. opłatę dodatkową związaną podstawieniem Kuriera, zgodnie z dyspozycją  Zleceniodawcy lub działającego w jego imieniu Nadawcy (niebędącego Zleceniodawcą), po odbiór Przesyłki od Nadawcy, gdy Nadawca nie wyda Kurierowi Przesyłki;
g) Czas oczekiwania tj. opłatę dodatkową związaną z oczekiwaniem Kuriera na nadanie lub doręczenie Przesyłki ponad 10 min.;
h) Zwrot do Nadawcy tj. opłatę dodatkową związaną z koniecznością dokonania zwrotu do Nadawcy Przesyłki, która nie mogła zostać doręczona z powodu nieprawidłowych danych Odbiorcy, odmowy przyjęcia Przesyłki przez Odbiorcę, odmowy uiszczenia należności w ramach Usługi dodatkowej C.O.D. Usługa za pobraniem lub C.O.D. Express Usługa za pobraniem przez Odbiorcę, bezskutecznego wyczerpania limitu prób doręczenia Przesyłki lub rażącego przekroczenia maksymalnych parametrów Przesyłek określonych w art. 6 niniejszych Warunków.
i) Płatność kartą za C.O.D. tj. opłatę dodatkową związaną z płatnością za Usługę dodatkową, tj. C.O.D. Usługa za pobraniem lub C.O.D. Express Usługa za pobraniem, dokonywaną przy użyciu Instrumentu płatniczego.
 
§ 8.4.2 W odniesieniu do Serwisu miejskiego DPD CITY cena za Usługę powiększana jest o następujące opłaty dodatkowe:
 
a) Czas oczekiwania tj. opłatę dodatkową związaną z oczekiwaniem Kuriera na nadanie lub doręczenie Przesyłki ponad 10 min.;
b) Odbiór lub doręczenie Przesyłki od lub do osoby prywatnej tj. opłatę dodatkową związaną z koniecznością odbioru Przesyłki lub jej doręczenia konsumentowi w rozumieniu przepisu art. 221  K.c ;
c) Przesyłki wartościowe tj. opłatę dodatkową związaną z zadeklarowaniem na Potwierdzeniu Nadania przez Zleceniodawcę lub działającego w jego imieniu Nadawcę (niebędącego Zleceniodawcą) wartości Przesyłki ponad kwotę 10.000,00 zł. W sposób wyraźny postanawia się, iż niniejsza opłata dodatkowa nie wyłącza innych postanowień niniejszych Warunków, w szczególności zaś obowiązku skorzystania z Usługi dodatkowej tj. Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa;
d) Nadanie i/lub doręczenie Przesyłki w dni robocze w godzinach 17.00 – 19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 19.00 tj. opłatę dodatkową związaną z nadaniem i/lub doręczeniem Przesyłki w dniu roboczym w godzinach 17.00 – 19.00 lub w sobotę w godzinach 8.00 – 19.00;
e) Nadanie i/lub doręczenie Przesyłki w dni robocze i w soboty w godzinach 19.00 – 8.00 oraz w niedziele i święta tj. opłatę dodatkową związaną z nadaniem i/lub doręczeniem Przesyłki w dni robocze i w sobotę w godzinach 19.00 – 8.00 oraz niedziele i święta.
 
§ 8.5 W związku ze świadczeniem Usług międzynarodowych DPD jest uprawnione do naliczenia i pobrania opłat dodatkowych zgodnie z Cennikiem.
 
§ 8.5.1 W odniesieniu do Serwisu międzynarodowego DPD CLASSIC cena za Usługę powiększana jest o następujące opłaty dodatkowe z zastrzeżeniem, iż zgodnie z Cennikiem katalog opłat dodatkowych może być inny w wariancie DPD CLASSIC EXPORT oraz DPD CLASSIC IMPORT:
 
a) Paczka niestandardowa tj. o opłatę dodatkową związaną z nadaniem Paczki niestandardowej lub Palety niestandardowej w rozumieniu art. 7 niniejszych Warunków;
b) Opony tj. opłatę dodatkową związaną z nadaniem Przesyłki zawierającej opony, w odniesieniu do której Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) nie zaznaczył na Potwierdzeniu Nadania stosownej rubryki „Opony”;
c) Dodatkowy kod taryfy celnej tj. opłatę dodatkową związaną z realizacją Usługi dodatkowej Odprawa celna; w ramach ceny Usługi dodatkowej Odprawa celna zawiera się jeden kod taryfy celnej, za każdy kolejny kod taryfy celnej pobierana jest dodatkowa opłata;
d) List ręczny tj. opłatę dodatkową związaną z nadaniem Przesyłki na podstawie Potwierdzenia Nadania sporządzonego z wykorzystaniem formularza wypełnianego ręcznie;
e) Pusty podjazd tj. opłatę dodatkową związaną podstawieniem Kuriera, zgodnie z dyspozycją Zleceniodawcy lub działającego w jego imieniu Nadawcy (niebędącego Zleceniodawcą), po odbiór Przesyłki od Nadawcy, gdy Nadawca nie wyda Kurierowi Przesyłki;
f) Zwrot do Nadawcy tj. opłatę dodatkową związaną z koniecznością dokonania zwrotu do Nadawcy Przesyłki, która nie mogła zostać doręczona z powodu rażącego przekroczenia maksymalnych parametrów Przesyłek określonych w art. 6 niniejszych Warunków; niniejsza opłata dodatkowa pobierana jest zgodnie z Cennikiem właściwym dla Usług krajowych.
 
§ 8.5.2 W odniesieniu do Serwisu międzynarodowego DPD EXPRESS cena za Usługę powiększana jest o następujące opłaty dodatkowe:
 
a) Pusty podjazd tj. opłatę dodatkową związaną z podstawieniem Kuriera, zgodnie z dyspozycją Zleceniodawcy lub działającego w jego imieniu Nadawcy (niebędącego Zleceniodawcą), po odbiór Przesyłki od Nadawcy, gdy Nadawca nie wyda Kurierowi Przesyłki;
b) Zwrot do Nadawcy tj. opłatę dodatkową związaną z koniecznością dokonania zwrotu do Nadawcy Przesyłki, która nie mogła zostać doręczona z powodu rażącego przekroczenia maksymalnych parametrów Paczek lub Palet składających się na Przesyłkę określonych w art. 6 niniejszych Warunków; niniejsza opłata dodatkowa pobierana jest zgodnie z Cennikiem właściwym dla Usług krajowych.
 
§ 8.5.3 W odniesieniu do Serwisu międzynarodowego DPD MAX cena za Usługę powiększana jest o następujące opłaty dodatkowe:
 
a) Pusty podjazd tj. opłatę dodatkową związaną z podjazdem Kuriera, zgodnie z dyspozycją Zleceniodawcy lub działającego w jego imieniu Nadawcy (niebędącego Zleceniodawcą), po odbiór Przesyłki od Nadawcy, gdy Nadawca nie wyda Kurierowi Przesyłki;
b) Zwrot do Nadawcy tj. opłatę dodatkową związaną z koniecznością dokonania zwrotu do Nadawcy Przesyłki, która nie mogła zostać doręczona z powodu rażącego przekroczenia maksymalnych parametrów Palet składających się na Przesyłkę określonych w art. 6 niniejszych Warunków; niniejsza opłata dodatkowa pobierana jest zgodnie z Cennikiem właściwym dla Usług krajowych.
 
§ 8.6 W odniesieniu do Usługi Pickup:
 
§ 8.6.1 Usługa Pickup może zostać zrealizowana poprzez:
 
a) nadanie Przesyłki w Punkcie Pickup;
b) odbiór Przesyłki w Punkcie Pickup;
c) skierowanie Przesyłki do Punktu Pickup w wyniku procesu operacyjnego.
 
§ 8.6.2 Skierowanie Przesyłki do Punktu Pickup w wyniku procesu operacyjnego, w celu odbioru Przesyłki przez Odbiorcę nastąpi wówczas, gdy spełnione zostaną następujące warunki z zastrzeżeniem punktu 8.6.3:
 
a) każda Paczka w Przesyłce spełnia maksymalne parametry Paczek określone w w art. 6 ust. 6.3 niniejszych Warunków;
b) DPD podjęło dwie nieudane próby doręczenia Przesyłki pod adres wskazany na Potwierdzeniu nadania;
c) na Potwierdzeniu Nadania wpisane zostały dane kontaktowe do Odbiorcy Przesyłki w postaci numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail.
 
§ 8.6.3 Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) przyjmuje do wiadomości, iż DPD zastrzega sobie prawo do skierowania Przesyłki do Punktu Pickup wcześniej niż po dwóch nieudanych próbach doręczenia i z tego tytułu Zleceniodawcy lub działającemu w jego imieniu Nadawcy 
(niebędącemu Zleceniodawcą) nie przysługują żadne roszczenia.
 
§ 8.6.4 W uzasadnionych przypadkach DPD zastrzega sobie możliwość doręczenia Przesyłki z Usługą Pickup bezpośrednio do Odbiorcy, pod adres wskazany na Potwierdzeniu Nadania lub przekazania Przesyłki do innego Punktu Pickup, niż wskazany przez Nadawcę na Potwierdzeniu Nadania. Za uzasadnione rozumie się w szczególności przypadki, w których:
 
a) parametry choć jednej Paczki w Przesyłce zadeklarowane przez Nadawcę są niezgodne z maksymalnymi parametrami Paczek obsługiwanych w ramach Usługi Pickup;
b) punkt Pickup, do którego została skierowana Przesyłka jest nieaktywny;
c) istnieją inne Przesyłki, kierowane do tego samego Odbiorcy w tym samym czasie, które nie mogą zostać skierowane do odbioru w Punkcie Pickup;
d) usługi dodatkowe dla Przesyłki zaznaczone przez Nadawcę na Potwierdzeniu Nadania nie pozwalają na przekierowanie Przesyłki w celu odbioru przez Odbiorcę w Punkcie Pickup.
 
§ 8.6.5 Usługa Pickup realizowana jest za pośrednictwem sieci Punktów Pickup. Aktualna lista Punktów Pickup, w których można nadawać lub odbierać Przesyłki zamieszczona jest na stronie www. dpd.pickup.pl.
 
§ 8.6.6 Usługa Pickup ma ograniczoną terytorialnie dostępność. Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą), przed zleceniem realizacji Usługi zobowiązany jest do weryfikacji dostępności danej Usługi za pośrednictwem Aplikacji, strony internetowej DPD pod adresem www.dpdpickup.pl lub Contact Center. DPD jest uprawniona do dokonywania czasowej lub trwałej zmiany dostępności Usługi Pickup wedle własnego uznania, w szczególności ograniczania, rozszerzenia, zawieszenia, zmiany lokalizacji Punktów Pickup, zmiany godzin otwarcia Punktów Pickup, z których to tytułów Zleceniodawcy ani Nadawcy (niebędącemu Zleceniodawcą) nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do DPD.
 
 
§ 8.6.7 Dniem nadania Przesyłki w celu realizacji Usługi Pickup jest najpóźniej następny dzień roboczy po dniu pozostawienia jej w Punkcie Pickup. DPD zastrzega sobie prawo odbioru Przesyłki z Punktu Pickup w tym samym dniu co jej przekazanie przez Nadawcę do Punktu. Czas realizacji Usługi Pickup liczony jest od Dnia nadania Przesyłki.
 
§ 8.6.8 W przypadku usługi Odbioru w Punkcie Pickup lub w przypadku skierowania Przesyłki do Punktu Pickup w wyniku procesowania operacyjnego DPD poinformuje Odbiorcę w formie wiadomości sms lub e-mail o fakcie przekazania Przesyłki do Punktu Pickup wraz z wszystkimi niezbędnymi informacjami potrzebnymi do
jej odbioru. W sytuacji określonej w zdaniu poprzedzającym Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) przyjmuje do wiadomości, iż przekazanie Przesyłki do Punktu Pickup uznaje się za podjęcie przez DPD próby doręczenia Przesyłki.
 
§ 8.6.9 Przesyłka, która trafiła w celu odbioru przez Odbiorcę do Punktu Pickup (art. 8 ust. 8.6.1 pkt (ii)) znajduje się Punkcie Pickup przez okres 7 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania Przesyłki do Punktu, natomiast Przesyłka która trafiła do Punktu Pickup w wyniku procesu operacyjnego, o którym mowa w art. 8 ust. 8.6.2, znajduje się Punkcie przez okres 3 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania Przesyłki do Punktu. W przypadku, kiedy Odbiorca w tym terminach określonych w zdaniu poprzedzającym nie odbierze Przesyłki, nastąpi jej zwrot do Nadawcy.
 
§ 8.6.10 Przesyłka w Punkcie Pickup wydawana jest Odbiorcy pod warunkiem podania właściwego numeru Przesyłki oraz nazwy/ imienia i nazwiska Odbiorcy umieszczonego na Potwierdzeniu nadania oraz wylegitymowania się dokumentem tożsamości lub posiadania stosownego upoważnienia w postaci kodu odbioru lub wiadomości e-mail z barcodem 2D.
 
§ 8.6.11 W przypadku przekazania przez Odbiorcę osobie trzeciej danych niezbędnych do odbioru Przesyłki w Punkcie Pickup, w szczególności kodu odbioru lub wiadomości e-mail z barcodem 2D, warunkiem wydania przez DPD Przesyłki osobie trzeciej jest podanie przez nią właściwego numeru Przesyłki oraz nazwy/imienia i nazwiska Odbiorcy umieszczonego na Potwierdzeniu nadania oraz zweryfikowanie kodu odbioru lub wiadomości e-mail z barcodem 2D. Posługiwanie się przez osobę trzecią przy odbiorze Przesyłki w Punkcie Pickup numerem Przesyłki, nazwą/imieniem i nazwiskiem Odbiorcy umieszczonym na Potwierdzeniu nadania, kodu odbioru lub
wiadomością e-mail z barcodem 2D stanowi upoważnienie osoby trzeciej przez Odbiorcę do odbioru Przesyłki w jego imieniu. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Zleceniodawcy, ani działającemu w jego imieniu Nadawcy (niebędącego Zleceniodawcą), ani Odbiorcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, a Przesyłkę uznaję się za poprawnie doręczoną.
 
§ 8.7 W sposób wyraźny postanawia się, iż w zakresie obowiązku świadczenia Usług dodatkowych, obciążania kosztami Usług dodatkowych oraz powiększania ceny za Usługę o opłatę dodatkową decydująca jest treść Potwierdzenia Nadania, nie zaś zlecenia Usługi, niezależnie od sposobu zlecenia Usługi. We wskazanym zakresie Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania działającego w jego imieniu Nadawcy (niebędącego Zleceniodawcą) wypełniającego Potwierdzenie Nadania.
 

§ 9 Nadawanie i wydawanie przesyłek Odbiorcom

§ 9.1 O ile niniejsze Warunki w odniesieniu do poszczególnych Usług lub Usług dodatkowych nie zawierają postanowień odmiennych lub nic innego nie wynika z indywidualnych ustaleń Zleceniodawcy i DPD, Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zleca wykonanie Usług:
 
a) za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.dpd.com.pl;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cc@dpd.com.pl;
c) z wykorzystaniem Aplikacji;
d) osobiście w Oddziale.
 
§ 9.1.1 Zlecenie Usług międzynarodowych DPD CLASSIC IMPORT nastąpić może wyłącznie z wykorzystaniem Aplikacji poprzez funkcjonalność „Zlecenia odbioru”, z zastrzeżeniem, że dzień zlecenia tej usługi i jej realizacji jest dniem roboczym.
 
§ 9.2 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zlecenia, niezależnie od formy jego złożenia, a Potwierdzeniem Nadania, dla sposobu realizacji Usługi, jej warunków, obowiązków Zleceniodawcy, Nadawcy (niebędącego Zleceniodawcą), Odbiorcy lub DPD decydująca jest treść Potwierdzenia Nadania. 
 
§ 9.3 Szczegółowe warunki przyjmowania Przesyłek dla celów realizacji Usług zawarte zostały w Zasadach przyjmowania towarów do transportu w DPD Polska stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszych Warunków.
 
§ 9.3.1 O ile Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) nie zlecają Usługi w Oddziale lub nie zlecają Usługi Pickup, Paczki o wadze nie przekraczającej 31.5 kg, DPD odbiera w siedzibie, miejscu zamieszkania lub miejscu wskazanym przez Nadawcę oraz doręcza je pod adres Odbiorcy wskazany w Potwierdzeniu Nadania. W sposób wyraźny postanawia się, iż Kurier nie jest zobowiązany do
wniesienia Paczki do konkretnego pomieszczenia wskazanego przez Odbiorcę.
 
§ 9.3.2 Palety odbierane są od Nadawcy i doręczane Odbiorcy w miejscu dostępnym dla samochodów ciężarowych zapewniających rampę załadowczo-rozładowczą. W sposób wyraźny postanawia się, iż Kurier nie jest zobowiązany do umieszczenia Palety na skrzyni ładunkowej oraz zdjęcia Palety z tej skrzyni. DPD nie świadczy usługi zwrotu nośnika.
 
§ 9.3.3 Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą), a także Odbiorca mogą zmienić sposób przyjęcia oraz wydania Przesyłki. Koszty związane z taką zmianą ponosi Zleceniodawca.
 
§ 9.4 Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż niektóre Usługi oraz Usługi dodatkowe mają ograniczoną dostępność. Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą), przed zleceniem realizacji określonej Usługi lub Usługi dodatkowej zobowiązany jest do weryfikacji dostępności danej Usługi lub Usługi dodatkowej za pośrednictwem strony internetowej DPD pod adresem www.dpd.com.pl lub Contact Center. DPD jest uprawnione do dokonywania czasowej lub trwałej zmiany dostępności Usług lub Usług dodatkowych wedle własnego uznania (w tym ograniczania ich dostępności, czasowego zawieszania ich realizacji, rozszerzania ich dostępności, zmiany ich parametrów). Zleceniodawcy ani Nadawcy (niebędącemu Zleceniodawcą) nie przysługują żadne roszczenia związane z ograniczoną dostępnością danej Usługi lub Usługi
dodatkowej, jej zawieszeniem, zmianą zakresu lub parametrów dostępności danej Usługi lub Usługi dodatkowej. W przypadku zmian, o których mowa w zdaniach poprzedzających, cena za nowo dostępne Usługi lub Usługi dodatkowe ustalana będzie w oparciu o aktualnie obowiązujący Cennik.
 
§ 9.5 Z zastrzeżeniem ustępu 9.5.1 poniżej wydanie Przesyłki Odbiorcy potwierdzane jest jego podpisem.
 
§ 9.5.1 DPD może wykorzystywać urządzenia elektroniczne do potwierdzania nadania lub doręczenia Przesyłki. Poprzez zawarcie Umowy Zleceniodawca oraz działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) akceptują potwierdzenie nadania lub doręczenia polegające na złożeniu przez Nadawcę lub Odbiorcę
podpisu na urządzeniu elektronicznym, które zapisze obraz tego podpisu. Złożenie podpisu przez Nadawcę lub Odbiorcę na urządzeniu elektronicznym jest wystarczającym dowodem nadania lub doręczenia Przesyłki. Zleceniodawcy, a także działającemu w jego imieniu Nadawcy (niebędącemu Zleceniodawcą) nie przysługują
żadne roszczenia związane z potwierdzeniem nadania lub doręczenia Przesyłki z wykorzystaniem urządzenia elektronicznego.
 
§ 9.6 O ile DPD nie realizuje Usługi dodatkowej Doręczenie do rąk własnych, doręczenie Przesyłki, a w konsekwencji prawidłowe zrealizowanie Usługi, jest równoznaczne z dostarczeniem Przesyłki pod adres wskazany w Potwierdzeniu Nadania.
 
§ 9.6.1 W sposób wyraźny postanawia się, iż w przypadku, gdy Odbiorca Przesyłki jest konsumentem, a Usługa realizowana jest w ramach Serwisu międzynarodowego DPD CLASSIC w wariancie DPD CLASSIC EXPORT, w przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki pod adres Odbiorcy wskazany w Potwierdzeniu Nadania
z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi DPD, Przesyłka może zostać wydana osobie trzeciej na warunkach przyjętych w kraju doręczenia Przesyłki.
 
§ 9.7 DPD w dniach 24 grudnia oraz 31 grudnia świadczy Usługi jak w Sobotę, chyba, że dni te wypadają w niedzielę
 
§ 9.8 DPD udostępnia możliwość śledzenia losów Przesyłki przez stronę www.dpd.com.pl („Track and Trace”) oraz przy wykorzystaniu krótkich wiadomości tekstowych SMS. Szczegółowe zasady korzystania z opcji wiadomości tekstowych SMS określają Warunki korzystania z usługi „Track and Trace via SMS”, stanowiące załącznik do niniejszych Warunków.
 

§ 10 Przygotowanie przesyłki 

§ 10.1 Zleceniodawca albo działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) jest odpowiedzialny za przygotowanie Przesyłki w sposób umożliwiający prawidłową realizację Usługi przez DPD. Przez prawidłowe przygotowanie Przesyłki rozumie się w szczególności:
 
a) zapakowanie Przesyłki w sposób zapewniający bezpieczeństwo Przesyłki, innych Przesyłek oraz środków transportu wykorzystywanych do realizacji Usługi; opakowanie powinno, w szczególności, uniemożliwiać dostęp do zawartości Przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów, być odpowiednio trwałe z uwzględnieniem rozmiarów, masy oraz zawartości Przesyłki, uniemożliwiać przemieszczanie się zawartości Przesyłki, zapewniać prawidłową realizację Usług bez ubytków i uszkodzeń zawartości Przesyłki;
b) umieszczenie na przesyłce właściwie i czytelnie wypełnionego Potwierdzenia Nadania zawierającego prawidłowy Numkat, dane Odbiorcy oraz wszelkie inne dane wymagane przez DPD bez żadnych skreśleń i poprawek; Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż nie jest uprawniony do zmiany wymaganej przez DPD formy oraz treści Potwierdzenia Nadania, w szczególności poprzez umieszczenie na Potwierdzeniu Nadania znaków towarowych, logotypów oraz innych oznaczeń graficznych identyfikujących Zleceniodawcę, Nadawcę (niebędącego Zleceniodawcą) lub Odbiorcę.
 
§ 10.1.1 W przypadku wątpliwości dotyczących jakichkolwiek danych zawartych w treści Potwierdzenia Nadania wynikających ze sposobu jego uzupełnienia przez Zleceniodawcę lub działającego w jego imieniu Nadawcę (niebędącego Zleceniodawcą) DPD zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia tychże wątpliwości wedle własnego uznania z uwzględnieniem prawdopodobnej treści danych, których dotyczą wątpliwości. Zleceniodawcy ani Nadawcy (niebędącemu Zleceniodawcą) nie przysługują żadne roszczenia wynikające ze sposobu rozstrzygnięcia przez DPD wątpliwości dotyczących danych zawartych w treści Potwierdzenia Nadania.
 
§ 10.2 Dla zapewnienia prawidłowego przygotowania Przesyłki DPD może nieodpłatnie udostępnić Zleceniodawcy lub Nadawcy (niebędącemu Zleceniodawcą) opakowania przygotowane przez DPD, a także, za wynagrodzeniem określonym na stronie internetowej DPD pod adresem www.dpd.com.pl, opakowania służące do zabezpieczania Przesyłek ze szczególną zawartością. 
 
§ 10.2.1 W sposób wyraźny postanawia się, iż opakowania udostępnione przez DPD, niezależnie od tego czy zostały udostępnione odpłatnie czy też nie, mogą zostać wykorzystane wyłącznie w związku ze zleceniem Usług DPD. 
 
§10.3 Dla zapewnienia prawidłowego przygotowania Przesyłki DPD zaleca zapoznanie się z następującymi dokumentami określającymi szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczania Przesyłek:
 
a) Instrukcją prawidłowego pakowania opon w DPD Polska (Załącznik nr 3 do niniejszych Warunków);
b) Zaleceniami dotyczącymi pakowania towarów przeznaczonych do transportu w sieci DPD Polska – przesyłki o wadze do 31,5 kg (Załącznik nr 4 do niniejszych Warunków);
c) Zaleceniami dotyczącymi pakowania towarów przeznaczonych do transportu w sieci DPD Polska – przesyłki o wadze powyżej 50 kg (Załącznik nr 5 do niniejszych Warunków);
d) Dodatkowymi zaleceniami dotyczącymi pakowania towarów przeznaczonych do transportu (Załącznik nr 6 do niniejszych Warunków).
 
§10.4 Niezależnie od innych obowiązków określonych w niniejszym art. Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) może zadeklarować wartość Przesyłki, z zastrzeżeniem, iż zadeklarowana wartość Przesyłki nie może przewyższać rzeczywistej wartości Przesyłki.
 
§ 10.4.1 W sposób wyraźny postanawia się, iż w przypadku Przesyłki szczególnie wartościowej Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) jest zobowiązany do zadeklarowania jej wartości. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż zadeklarowanie wartości Przesyłki ponad kwotę 1.000,00 zł skutkuje objęciem takiej Przesyłki dodatkową ochroną ubezpieczeniową zgodnie z art. 21 niniejszych Warunków i powstaniem obowiązku zapłaty dodatkowej opłaty z tego tytułu. Ponadto, w sposób wyraźny postanawia się, iż deklaracja wartości Przesyłki szczególnie wartościowej jest skuteczna z chwilą zapłaty dodatkowej opłaty za objęcie Przesyłki szczególnie wartościowej dodatkową ochroną ubezpieczeniową zgodnie z art. 21 niniejszych Warunków.
 
§ 10.4.2 W sposób wyraźny postanawia się, iż w przypadku braku deklaracji Zleceniodawcy lub działającego w jego imieniu Nadawcy (niebędącego Zleceniodawcą) dotyczącej wartości Przesyłki, przyjmuje się, iż wartość rzeczywista całej Przesyłki nie przekracza 1.000,00 zł. Z chwilą odbioru od Nadawcy Przesyłki, w odniesieniu do
której Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) nie zadeklarował wartości lub zadeklarował jej wartość na kwotę niższą niż 1.000,00 zł, cała Przesyłka objęta jest ochroną ubezpieczeniową do kwoty 1.000,00 zł. 
 
§ 10.4.3 W sposób wyraźny postanawia się, iż w przypadku Przesyłki, w odniesieniu do której Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) nie zadeklarował prawidłowo jej wartości ponad kwotę 1.000,00 zł tj. nie uiścił dodatkowej opłaty za objęcie Przesyłki dodatkową ochroną ubezpieczeniową zgodnie z art. 21 niniejszych Warunków, przyjmuje się, iż wartość rzeczywista całej Przesyłki nie przekracza kwoty 1.000,00 zł.
 
§ 10.4.4 W przypadku, gdy DPD realizuje usługi pocztowe w rozumieniu Prawa pocztowego wartość Przesyłki
z Korespondencją ustala się w oparciu o wartość nośnika, na którym zapisano informacje, stanowiące treść Korespondencji. W przypadku uszkodzenia Przesyłki z Korespondencją odpowiedzialność DPD nie może przekroczyć wartości nośnika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 
§ 10.5 Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) ponosi  odpowiedzialność za prawidłowość przygotowania Przesyłki do wykonania Usługi. W szczególności
Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność informacji zawartych w Potwierdzeniu Nadania oraz prawidłowość zapakowania Przesyłki.
 
§ 10.5.1 DPD może odmówić wykonania Usługi lub wstrzymać jej wykonanie w odniesieniu do Przesyłki, która nie została przygotowana we właściwy sposób. W szczególności DPD może odmówić wykonania Usługi w odniesieniu do Przesyłek zapakowanych niezgodnie z zaleceniami DPD wskazanymi w art. 10 ust. 10.3
niniejszych Warunków. Zleceniodawcy, ani działającemu w jego imieniu Nadawcy (niebędącemu Zleceniodawcą) nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 
§ 10.6 Ze względów bezpieczeństwa, a także w celu uproszczenia procesu rozpoznania reklamacji DPD zaleca, by Przesyłka szczególnie wartościowa zawierała wyłącznie jedną Paczkę lub Paletę. 
 

§ 11 Ograniczenia zawartości przesyłki

§ 11.1 DPD nie przyjmuje Przesyłek:
a) zawierających przedmioty niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;
b) zawierających narkotyki, leki lub środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
c) zawierających żywe rośliny lub zwierzęta;
d) zawierających zwłoki lub szczątki ludzkie;
e) zawierającej żywność szybko psującą się lub wymagającą specjalnych warunków transportu;
f) mających na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
g) które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonania Usługi przy użyciu posiadanych przez DPD środków i urządzeń transportowych;
h) zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, znaki legitymacyjne, certyfikaty, bony towarowe i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
i) zawierających wyroby tytoniowe, wyroby alkoholowe lub inne wyroby akcyzowe, żywność, której przewóz jest wyłączony przepisami prawa lub wymaga stosowania specjalnych środków i urządzeń transportowych;
j) które, na mocy, powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie mogą być przewożone;
k) zapakowanych w opakowanie mogące zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe Przesyłki; tj. Przesyłek zawierających Rzeczy wyłączone z przewozu.
 
§ 11.2 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, DPD zastrzega sobie prawo do otwarcia i sprawdzenia zawartości Paczki lub Palety składającej się na Przesyłkę lub do użycia innych środków technicznych umożliwiających weryfikację ich zawartości na każdym etapie realizacji Usługi.
 
§ 11.2.1 Przy sprawdzaniu zawartości Przesyłki DPD zobowiązuje się przestrzegać przepisów Prawa pocztowego oraz Prawa przewozowego. 
 
§ 11.3 Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków DPD może odmówić wykonania Usługi lub wstrzymać jej wykonanie w odniesieniu do Przesyłki, zawierającej Rzeczy wyłączone z przewozu. Zleceniodawcy, ani działającemu w jego imieniu Nadawcy (niebędącemu Zleceniodawcą) nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 

§ 12 Czas realizacji usług

§ 12.1 Usługi krajowe realizowane są przez DPD z zachowaniem następujących terminów:
 
§ 12.1.1 W odniesieniu do Serwisu krajowego DPD CLASSIC:
 
a) zlecenia przyjmowane są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu;
b) pierwsza próba doręczenia Przesyłki podejmowana jest pierwszego dnia roboczego po dniu nadania Przesyłki, z zastrzeżeniem, iż wskazany termin podjęcia pierwszej próby doręczenia Przesyłki jest terminem przewidywanym, a DPD gwarantuje, że podejmie pierwszą próbę doręczenia Odbiorcy nie później niż w drugim dniu roboczym po dniu nadania takiej Przesyłki; 
 
z zastrzeżeniem, że w przypadku niepodjęcia przez DPD pierwszej próby doręczenia Przesyłki w terminie wskazanym powyżej, DPD obniży przewoźne za taką Usługę do kwoty 1,00 zł netto; warunkiem obniżenia przewoźnego jest dokonanie przez Zleceniodawcę udokumentowanego zgłoszenia faktu niepodjęcia przez DPD próby doręczenia Przesyłki w terminie oraz potwierdzenia go przez DPD.
 
§ 12.1.2 W odniesieniu do Serwisu miejskiego DPD CITY:
 
a) zlecenia przyjmowane są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu;
b) pierwsza próba doręczenia Przesyłki Odbiorcy podejmowana jest w ciągu 4 godz. od momentu przyjęcia zlecenia przez DPD, pod warunkiem, iż miejsce jej doręczenia znajduje się granicach administracyjnych miasta, w którym Przesyłka została nadana; w przypadku, gdy miejsce doręczenia Przesyłki znajduje się w innym mieście, niż miejsce jej nadania pierwsza próba doręczenia Przesyłki podejmowana jest w ciągu 5 godz. od momentu przyjęcia zlecenia przez DPD; Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż czas realizacji Usługi w Serwisie miejskim DPD CITY może ulec wydłużeniu, nie przekroczy on jednak czasu realizacji Usługi w Serwisie krajowym DPD CLASSIC.
 
§ 12.2 Usługi międzynarodowe realizowane są przez DPD z zachowaniem następujących terminów:
 
§ 12.2.1 w odniesieniu do Serwisu międzynarodowego DPD CLASSIC:
 
a) pierwsza próba doręczenia Przesyłki podejmowana jest w terminie określonym w Cenniku uzależnionym od miejsca przeznaczenia Przesyłki, z zastrzeżeniem, iż podane w Cenniku czasy realizacji Usługi w Serwisie międzynarodowym DPD CLASSIC liczone są w dniach roboczych i są czasami przewidywanymi;
b) z zastrzeżeniem pkt (iii), (iv) i (v) DPD podejmie wszystkie gwarantowane w standardzie danej Usługi próby doręczenia Przesyłki Odbiorcy znajdującemu się na obszarze Unii Europejskiej w terminie 7 dni, przy czym dzień nadania Przesyłki jest dniem 0;
c) DPD podejmie wszystkie gwarantowane w standardzie danej Usługi próby doręczenia Przesyłki Odbiorcy znajdującemu się na obszarze kraju nienależącego do Unii Europejskiej oraz do krajów leżących na Półwyspie Skandynawskim w terminie 14 dni, przy czym dzień nadania Przesyłki jest dniem 0;
d) czas doręczenia Przesyłki w wariancie DPD CLASSIC IMPORT Przesyłki liczony jest od dnia przyjęcia przesyłki od Nadawcy;
e) w przypadku, gdy odbiorcą Przesyłki jest konsument w rozumieniu przepisu art. 221  K.c. lub innych właściwych przepisów obowiązujących w kraju doręczenia Przesyłki terminy podjęcia pierwszej próby doręczenia mogą być dłuższe od standardowych o 1 – 3 dni.
 
§ 12.2.2 w odniesieniu do Serwisu międzynarodowego DPD EXPRESS:
 
a) pierwsza próba doręczenia Przesyłki podejmowana jest w terminie określonym w Cenniku uzależnionym od miejsca przeznaczenia Przesyłki, z zastrzeżeniem, iż podane w Cenniku czasy realizacji Usługi w Serwisie międzynarodowym DPD EXPRESS liczone są w dniach roboczych i są terminami  przewidywanymi;
b) z zastrzeżeniem pkt (iii) DPD podejmie wszystkie gwarantowane w standardzie danej Usługi próby doręczenia Przesyłki w terminie 14 dni, przy czym dzień nadania Przesyłki jest dniem 0;
c) w przypadku, gdy miejsce nadania Przesyłki znajduje się poza granicami administracyjnymi miasta stołecznego Warszawy termin, o którym mowa w pkt (ii) wydłuża się o 1 dzień.
 
§ 12.2.3 w odniesieniu do Serwisu międzynarodowego DPD MAX:
 
a) pierwsza próba doręczenia Palety podejmowana jest w terminie określonym w Cenniku uzależnionym od miejsca doręczenia Palety, z zastrzeżeniem, iż podane w Cenniku czasy realizacji Usługi w Serwisie międzynarodowym DPD MAX liczone są w dniach roboczych, od momentu wyjazdu Palety z magazynu konsolidacyjnego i są czasami przewidywanymi. Termin wyjazdów: minimum dwa razy w tygodniu, zgodnie aktualnym z harmonogramem na www.dpd.com.pl;
b) z zastrzeżeniem pkt (iii) DPD podejmie wszystkie gwarantowane w standardzie danej Usługi próby doręczenia Palety w terminie 14 dni, przy czym dzień nadania Palety jest dniem 0;
c) w przypadku, gdy miejsce nadania Palety znajduje się poza granicami administracyjnymi miasta stołecznego Warszawy termin, o którym mowa w pkt (ii) wydłuża się o 1 dzień.
 
§ 12.3 Czasy realizacji usług realizowanych w ramach Serwisu krajowego DPD CLASSIC i Serwisu międzynarodowego DPD CLASSIC opisane w art. 12 ust. 12.1.1 i 12.2.1 mogą ulec zmianie w przypadku nadania Przesyłki w Punkcie Pickup lub odbioru Przesyłki w Punkcie Pickup; szczegółowe informacje w tym zakresie określone są w art. 8 ust. 8.6 niniejszych Warunków.
 

Rozdział 3 – Wynagrodzenie i warunki płatności

§ 13 Wynagrodzenie

§ 13.1 Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty DPD wynagrodzenia za zrealizowane Usługi ustalonego zgodnie z Cennikiem, postanowieniami Umowy oraz niniejszych Warunków z uwzględnieniem dopłaty paliwowej publikowanej na stronie internetowej DPD pod adresem www.dpd.com.pl.
 
§ 13.2 O ile nic innego nie wynika z treści Umowy, wynagrodzenie DPD za świadczone na rzecz Zleceniodawcy Usługi będzie rozliczane w oparciu o następujące okresy rozliczeniowe:
 
a) okres od 1 dnia do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy;
b) okres od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy.
 
§ 13.2.1 W sposób wyraźny postanawia się, iż momentem wykonania Usługi jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w trakcie trwania którego DPD świadczyło Usługę.
 
§ 13.3 O ile nic innego nie wynika z treści Umowy, od drugiego pełnego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy, w przypadku zrealizowania co najmniej jednej Usługi w danym okresie rozliczeniowym, DPD przysługuje Minimalna kwota wynagrodzenia w wysokości 120,00 zł netto stanowiąca opłatę za gotowość systemową.
 
§ 13.4 W przypadku, gdy wartość zrealizowanych przez DPD Usług w danym okresie rozliczeniowym przekracza Minimalną kwotę wynagrodzenia, DPD przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wartości faktycznie zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym Usług ustalonej zgodnie z Cennikiem.
 
§ 13.4.1 W przypadku, gdy wartość zrealizowanych przez DPD Usług w danym okresie rozliczeniowym nie przekracza Minimalnej kwoty wynagrodzenia, DPD przysługuje wynagrodzenie w wysokości Minimalnej kwoty wynagrodzenia.
 
§ 13.5 W sposób wyraźny postanawia się, iż w przypadku, gdy Zleceniodawca, lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) nie nada żadnej Przesyłki, a w konsekwencji nie zostanie wystawiona żadna faktura w kolejnych 6 pełnych miesiącach kalendarzowych DPD, według własnego uznania, może
zablokować Numkat Zleceniodawcy uniemożliwiając mu zlecanie Usług lub rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 

§ 14 Faktury i warunki płatności

§ 14.1 Płatność wynagrodzenia należnego DPD następować będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez DPD w formie elektronicznej oraz doręczanej Zleceniodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Autentyczność i integralność faktur VAT wystawianych w formie elektronicznej będzie zagwarantowana zgodnie z wymogami prawa obowiązującego na dzień wystawienia faktury. Na życzenie Zleceniodawcy DPD może wystawiać faktury VAT w formie pisemnej (papierowej) i doręczać je Zleceniodawcy na wskazany przez niego adres, z zastrzeżeniem zwrotu przez Zleceniodawcę kosztów dystrybucji faktury w kwocie 7 zł netto.
 
§ 14.2 Z zastrzeżeniem postanowień art. 15 niniejszych Warunków wszelkie płatności będą następowały przelewem na rachunek bankowy DPD wskazany w treści faktury VAT w terminie 14 dni, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. Termin płatności rozpoczyna swój bieg z dniem wprowadzenia wystawionej przez DPD faktury VAT do sieci Internet tj. wysłania jej przez DPD na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy.
 
§ 14.2.1 W przypadku złożenia przez Zleceniodawcę pisemnego oświadczenia w przedmiocie braku zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, DPD zobowiązuje się wystawiać oraz doręczać faktury VAT na adres Zleceniodawcy wskazany w Umowie począwszy od następnego – po złożeniu przez Zleceniodawcę
oświadczenia – okresu rozliczeniowego. W takim przypadku termin płatności rozpoczyna swój bieg z dniem doręczenia faktury VAT Zleceniodawcy.
 
§ 14.3 Z zastrzeżeniem postanowień art. 15 niniejszych Warunków za każdy okres rozliczeniowy, w którym została wykonana przynajmniej jedna Usługa, DPD jest uprawnione do wystawienia faktury VAT z uwzględnieniem postanowień art. 13 niniejszych Warunków.
 
§ 14.4 W przypadku płatności przelewem za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy DPD.
 
§ 14.5 O ile Zleceniodawca korzysta z Aplikacji, kwota stwierdzona na fakturze VAT wystawionej przez DPD obejmuje także wynagrodzenia za korzystanie z Aplikacji.
 
§ 14.6 DPD może powiadamiać Zleceniodawcę o wzajemnych rozrachunkach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wskazany w Umowie.
 

§ 15 Polecenie zapłaty oraz rozliczenie gotówkowe

§ 15.1 DPD udostępnia Zleceniodawcy możliwość zapłaty wynagrodzenia za pośrednictwem polecenia zapłaty (Direct Debit) na podstawie zgody Zleceniodawcy na obciążanie jego rachunku bankowego, udzielonej w pisemnym oświadczeniu. W przypadku cofnięcia takiej zgody przez Zleceniodawcę lub odmowy akceptacji polecenia zapłaty przez bank Zleceniodawcy wynagrodzenie rozliczane będzie na warunkach określonych w art. 13 i 14 niniejszych Warunków. Umowa znajduje się w centrali DPD w Warszawie (02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15 - „Centrala”) oraz na stronie internetowej www.dpd.com.pl; na żądanie Zleceniodawcy kopie wyciągu z umowy są udostępniane do wglądu we wszystkich oddziałach DPD.
 
§ 15.1.1 W przypadku dokonywania rozliczenia za pośrednictwem polecenia zapłaty (Direct Debit) DPD nie pobiera Minimalnej kwoty wynagrodzenia.
 
§ 15.2 Na podstawie odrębnych ustaleń zawartych w Umowie, DPD dopuszcza możliwość rozliczania wynagrodzenia w formie gotówkowej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura VAT będzie wystawiana i rozliczana każdorazowo przy nadaniu Przesyłki przez Nadawcę.
 

§ 16 Przesyłki doręczane za pobraniem (C.O.D. Usługa za pobraniem, C.O.D. Express Usługa za pobraniem)

§ 16.1 W ramach Usług krajowych – Serwisu krajowego DPD CLASSIC Kurier na zlecenie Zleceniodawcy lub działającego w jego imieniu Nadawcy (niebędącego Zleceniodawcą) pobierze od Odbiorcy zadeklarowaną przez Zleceniodawcę lub działającego w jego imieniu Nadawcę (niebędącego Zleceniodawcą) kwotę, a następnie DPD przekaże ją Zleceniodawcy.
 
§ 16.1.1 Kwota, którą Kurier może pobrać od Odbiorcy nie może przekraczać 12.000,00 PLN.
 
§ 16.1.2 Kwota, którą Kurier może pobrać od Odbiorcy musi zostać wpisana w stosownej rubryce Potwierdzenia Nadania, czytelnie, bez skreśleń i poprawek, w sposób wykluczający nieprecyzyjność zapisu. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku naruszenia wskazanego obowiązku zastosowanie znajdują postanowienia art. 20 niniejszych Warunków.
 
§ 16.2 W przypadku, gdy Odbiorca odmówi uiszczenia kwoty pobrania, Przesyłka nie jest mu przekazywana. Za odmowę uiszczenia kwoty pobrania uznaje się również brak autoryzacji transakcji w przypadku decyzji Odbiorcy o zapłacie pobrania za pomocą Instrumentów płatniczych przy wykorzystaniu Terminala POS, jak również odmowę uiszczenia kwoty pobrania gotówką w sytuacji braku dostępności formy płatności bezgotówkowej (za pomocą Instrumentu płatniczego przy wykorzystaniu Terminala POS), niezależnie od przyczyn tej  niedostępności.
 
W takim przypadku DPD zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za Przesyłkę doręczoną. DPD zastrzega sobie prawo do powiadomienia Zleceniodawcy o odmowie uiszczenia kwoty pobrania. W takim przypadku, Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania dalszych dyspozycji dotyczących Przesyłki.
 
W sposób wyraźny postanawia się, iż Zleceniodawcy, ani działającemu w jego imieniu Nadawcy (niebędącego Zleceniodawcą), nie przysługują żadne roszczenia związane z niepowiadomieniem przez DPD o odmowie uiszczenia kwoty pobrania.
 
§ 16.3 W przypadku, gdy kwota pobrania przekracza 12.000,00 PLN, taka Przesyłka będzie mogła zostać wydana Odbiorcy jedynie w Oddziale. W przypadku nadania Przesyłki za pobraniem, o której mowa w zdaniu poprzednim Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są
poinformować Odbiorcę o konieczności odbioru Przesyłki w Oddziale. DPD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Odbiorcy podniesione w związku z koniecznością odbioru Przesyłki w Oddziale.
 
§ 16.4 Zadeklarowana przez Zleceniodawcę lub działającego w jego imieniu Nadawcę (niebędącego Zleceniodawcą) kwota w ramach Usług dodatkowych, tj. C.O.D. Usługa za pobraniem lub C.O.D. Express Usługa za pobraniem, może zostać pobrana od Odbiorcy zarówno w gotówce lub zapłacona za pomocą Instrumentów płatniczych przy wykorzystaniu terminala POS, z zastrzeżeniem postanowień Art. 16.4.2. niniejszych Warunków.
 
§ 16.4.1 W sposób wyraźny postanawia się, iż w przypadku płatności pobrania w formie gotówkowej, Kurier nie jest zobowiązany do wydawania reszty Odbiorcy. Obowiązkiem Zleceniodawcy lub działającego w jego imieniu Nadawcy (niebędącego Zleceniodawcą) jest poinformowanie Odbiorcy o konieczności przygotowania odliczonej kwoty pobrania.
 
§ 16.4.2 W przypadku, gdy Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca zadeklaruje na Potwierdzeniu Nadania Usługę dodatkową C.O.D. Usługa za pobraniem lub C.O.D. Express Usługa za pobraniem, wówczas DPD udostępnia Odbiorcom możliwość zapłaty kwoty pobrania za pomocą Instrumentów płatniczych u Kuriera przy wykorzystaniu Terminala POS. Terminal POS wykorzystywany przez Kuriera umożliwia użycie  następujących Instrumentów płatniczych:
- System Płatniczy Visa: Visa, Visa Electron, VPay;
- System Płatniczy MasterCard: MasterCard, Debit MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
- System Płatniczy PSP: BLIK.
 
Jeśli Odbiorca wybierze formę zapłaty kwoty pobrania za pomocą Instrumentów płatniczych u Kuriera przy wykorzystaniu Terminala POS, Zleceniodawca zobowiązuje się ponieść opłatę z tego tytułu, określoną w pkt 8.4.1. 
 
DPD zastrzega sobie prawo do dokonywania czasowej lub trwałej zmiany dostępności sposobu płatności kwoty pobrania w formie transakcji bezgotówkowej (za pomocą Instrumentów płatniczych przy użyciu Terminala POS) według własnego uznania (w tym ograniczenia dostępności, czasowego zawieszenia). Zleceniodawcy ani Nadawcy (niebędącemu Zleceniodawcą) nie przysługują żadne roszczenia związane z ograniczoną dostępnością sposobu płatności kwoty pobrania za pomocą Instrumentów płatniczych u Kuriera przy wykorzystaniu Terminala POS, jej zawieszeniem lub zmianą zakresu jej dostępności, jak również w przypadkach braku autoryzacji transakcji, niezależnie od powodu braku autoryzacji.
 
§ 16.4.3 W przypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody przez DPD wskutek realizacji Usług dodatkowych (tj. C.O.D. Usługa za pobraniem lub C.O.D. Express Usługa za pobraniem) za pomocą Instrumentu płatniczego (m. in. wskutek skorzystania przez Odbiorców z regulacji organizacji płatniczych w zakresie obciążeń zwrotnych takich jak chargeback), Nadawca zobowiązany będzie do naprawienia DPD tej szkody, w szczególności do natychmiastowej zapłaty na rzecz DPD kwoty będącej przedmiotem obciążeń zwrotnych.
 
§ 16.5 O ile nic innego nie wynika z Umowy, DPD rozliczy się ze Zleceniodawcą z kwot pobrania w ramach Usługi dodatkowej C.O.D. Usługa za pobraniem po tygodniu (od poniedziałku do niedzieli), z dołu, najpóźniej 4-go dnia roboczego w tygodniu następującym po tygodniu, którego dotyczy rozliczenie. W przypadku Usługi dodatkowej C.O.D. Express Usługa za pobraniem zwrot kwoty pobrania nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od dnia doręczenia Przesyłki.
 
§ 16.6 Rozliczenie kwot pobrania nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Zleceniodawcy wskazany w Umowie. Za datę rozliczenia wskazanych w zdaniu poprzednim należności uznaje się dzień wydania przez DPD dyspozycji przelewu. 
 
§ 16.7 Przy realizacji Usługi obejmującej Przesyłkę doręczaną za pobraniem (C.O.D. Usługa za pobraniem, C.O.D. Express Usługa za pobraniem) pobranie należności od Odbiorcy realizowane jest w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy i jest równoznaczne z zawarciem przez Zleceniodawcę i Odbiorcę oznaczonej umowy.
 
§ 16.8 W przypadku, gdy kwota pobrania przekracza 1.000,00 zł Przesyłka objęta będzie dodatkową ochroną ubezpieczeniową zgodnie z art. 21 niniejszych Warunków. W sposób wyraźny postanawia się, iż zadeklarowanie przez Zleceniodawcę lub działającego w jego imieniu Nadawcę (niebędącego Zleceniodawcą) kwoty pobrania ponad 1.000,00 zł jest równoznaczne ze zleceniem Usługi dodatkowej Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa i wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
 

§ 17 Potrącenie, opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, zastaw

§ 17.1 DPD przysługuje umowne prawo potrącania wszelkich należności wynikających z Umowy z należnościami pobranymi w ramach Usługi dodatkowej C.O.D. Usługa za pobraniem i C.O.D. Express Usługa za pobraniem.
 
§ 17.2 Potrącenie jest skuteczne bez konieczności składania przez DPD żadnego oświadczenia w tym zakresie. O dokonanym potrąceniu Zleceniodawca zostanie poinformowany pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Umowie.
 
§ 17.3 Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w Umowie, RUM, RUK lub niniejszych Warunkach DPD może powstrzymać się od świadczenia Usług w przypadku opóźnienia w płatnościach Zleceniodawcy ponad 14 dni. Takie powstrzymanie się przez DPD od świadczenia Usług nie będzie interpretowane jako zwłoka DPD lub
niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy przez DPD.
 
§ 17.4 DPD przysługuje umowne prawo zastawu na wszystkich, będących w jego posiadaniu Przesyłkach nadanych przez Zleceniodawcę lub działającego w jego imieniu Nadawcę (niebędącego Zleceniodawcą) na poczet należności Zleceniodawcy wobec DPD wynikających z Umowy niezależnie od tego, czy były one wymagalne w chwili oddania Przesyłki DPD.
 
§ 17.4.1 Zastaw powstaje z chwilą oddania Przesyłki DPD lub podmiotowi dzierżącemu Przesyłkę w imieniu DPD i wygasa z chwilą doręczenia jej Odbiorcy lub zwrotu do Nadawcy.
 
§ 17.5 W sposób wyraźny postanawia się, iż Zleceniodawcy, Nadawcy (niebędącemu Zleceniodawcą) oraz Odbiorcy nie przysługuje prawo potrącania jakichkolwiek wierzytelności przysługujących im wobec DPD z wierzytelnościami DPD.
 
§ 17.6 W sposób wyraźny postanawia się, iż Zleceniodawca, Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) oraz Odbiorca, bez pisemnej zgody DPD wyrażonej na piśmie nie mogą przenosić wierzytelności przysługujących im wobec DPD na osoby trzecie.
 

Rozdział 4 – Odpowiedzialność DPD, Reklamacje

§ 18 Odmowa przyjęcia odpowiedzialności

§ 18.1 Z zastrzeżeniem poniższych postanowień odpowiedzialność DPD z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi regulują przepisy Prawa pocztowego, Prawa przewozowego.
 
§ 18.2 Limit odpowiedzialności DPD wyznacza wartość rzeczywista Paczki lub Palety ustalana zgodnie z art. 10 ust. 10.4 niniejszych Warunków.
 
§ 18.2.1 Dla ustalenia limitu odpowiedzialności DPD zastrzega sobie prawo do ustalenia wartości rzeczywistej Paczki lub Palety tj. do weryfikacji wartości Paczki lub Palety zadeklarowanej przez Zleceniodawcę lub działającego w jego imieniu Nadawcę (niebędącego Zleceniodawcą).
 
§ 18.2.2 Obowiązkiem Zleceniodawcy lub działającego w jego imieniu Nadawcy (niebędącego Zleceniodawcą) jest dostarczenie wszelkich niezbędnych informacji oraz dowodów umożliwiających ustalenie wartości rzeczywistej Paczki lub Palety.
 
§ 18.3 W sposób wyraźny postanawia się, iż niniejsze Warunki nie ustanawiają surowszego reżimu odpowiedzialności DPD niż przewiduje to Prawo pocztowe.
 
§ 18.4 W przypadku niepodjęcia próby odbioru Przesyłki od Nadawcy, pomimo potwierdzenia przyjęcia zlecenia Usługi, DPD ponosi odpowiedzialność do wysokości ceny podstawowej ustalonej zgodnie z Cennikiem.
 
§ 18.5 DPD nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło na skutek naruszenia przez Zleceniodawcę, Nadawcę (niebędącego Zleceniodawcą) lub Odbiorcę przepisów prawa, postanowień Umowy, RUM, RUK lub postanowień niniejszych Warunków, w szczególności DPD nie ponosi odpowiedzialność za przekroczenie terminów realizacji Usługi.
 
§ 18.6 DPD nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi w odniesieniu do Przesyłki, w skład której wchodziła Paczka lub Paleta zawierająca Rzeczy wyłączone z przewozu, niezależnie do tego, czy DPD zweryfikowało zawartość Paczki lub Palety zgodnie z art. 11 ust. 11.2 niniejszych Warunków, czy od takiej weryfikacji odstąpiło.
 
W sposób wyraźny postanawia się, iż Zleceniodawca ponosi wszelkie skutki zlecenia, z naruszeniem niniejszych Warunków, Usługi w odniesieniu do Przesyłki, w skład której wchodzi Paczka lub Paleta zawierająca Rzeczy wyłączone z przewozu.
 
§ 18.7 DPD nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z powodu właściwości Przesyłki.
 
§18.8 DPD nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności leżących poza kontrolą DPD, której ujawniły się przed przystąpieniem do wykonania Usługi lub w trakcie jej wykonywania.
W takim przypadku, DPD podejmie wszelkie uzasadnione w danych okolicznościach działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa Przesyłki oraz do rozpoczęcia lub kontynuowania wykonywania Usługi.
 
§18.8.1 W celu uniknięcia wątpliwości, za działania pozostające poza kontrolą DPD uważa się w szczególności: działania władz państwowych, organów administracji, spory pracownicze, strajki itp. dotyczące DPD, kurierów lub innych podwykonawców DPD, warunki atmosferyczne (niskie temperatury, mgła, duże opady śniegu, gołoledź, itp.), klęski naturalne, zamieszki i działania wojskowe powodujące utrudnienia w transporcie.
 
§18.9 DPD nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem działania lub zaniechania osób trzecich. Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy Kuriera będącego podwykonawcą DPD.
 
§ 18.10 DPD nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, zyski, szkody pośrednie, Zleceniodawcy, Nadawcy (niebędącego Zleceniodawcą), Odbiorcy lub osób trzecich powstałe w wyniku utraty, uszkodzenia lub ubytku Przesyłki lub jej części, a także w wyniku opóźnienia w zrealizowaniu Usługi. 
 
§ 18.11 Odpowiedzialność DPD z innych tytułów niż wskazane w niniejszym artykule jest wyłączona.
 

§ 19 Odmowa wykonania oraz zawieszenie wykonania usług

§ 19.1 O ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, DPD może odmówić wykonania Usługi lub wstrzymać jej wykonanie (w przypadku, gdy Usługa jest już wykonywana) albo odstąpić od umowy o świadczenie kurierskiej usługi pocztowej w rozumieniu Prawa pocztowego, w szczególności gdy: 
 
a) Zleceniodawca albo działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) nie spełnią wymagań dotyczących świadczenia kurierskich usług pocztowych wynikających z przepisów Prawa pocztowego;
b) Przesyłka, ze względu na zawartość lub rodzaj opakowania może narazić DPD lub inne podmioty na szkodę, w szczególności zaś może zagrażać bezpieczeństwu innych Przesyłek;
c) Potwierdzenie Nadania zawiera niezgodne z wymaganiami DPD lub postanowieniami przepisów powszechnie obowiązującego prawa albo niekompletne informacje;
d) opakowanie Przesyłki zawiera oznaczenia, treści, znaki graficzne, rysunki sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, naruszające dobra osobiste dobre imię lub renomę DPD bądź osób trzecich;
e) Przesyłka zawiera przedmioty wymienione w art. 11 niniejszych Warunków;
f) Zleceniodawca zalega z płatnościami na rzecz DPD przez okres, co najmniej 14 dni.
 
§ 19.2 Odmowa wykonania przez DPD lub wstrzymanie wykonania Usługi na podstawie postanowień niniejszego artykułu nie stanowi zwłoki DPD w wykonaniu Usługi ani nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 

§ 20 Odpowiedzialność Zleceniodawcy

§ 20.1 Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za zawartość Przesyłki w zakresie jej zgodności z prawem, a także za jej właściwe zapakowanie i przygotowanie, w szczególności za poprawne i wyraźne zadeklarowanie na Potwierdzeniu Nadania należności za Przesyłkę doręczaną za pobraniem (C.O.D. Usługa za pobraniem,
C.O.D. Express Usługa za pobraniem). DPD nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pobrania niewłaściwej kwoty należności za Przesyłkę doręczaną za pobraniem (C.O.D. Usługa za pobraniem, C.O.D. Express Usługa za pobraniem), lub niepobrania tej kwoty, jeżeli zdarzenia takie wystąpią w szczególności w związku z: 
 • niepoprawnym, niewyraźnym lub budzącym wątpliwość co do treści wpisem kwoty należności za Przesyłkę doręczaną za pobraniem (C.O.D. Usługa za pobraniem, C.O.D. Express Usługa za pobraniem) w Potwierdzeniu Nadania;
 • brakiem autoryzacji transakcji na Terminalu POS w przypadku wyboru sposobu płatności za pomocą Instrumentu płatniczego za pobranie w ramach Usług dodatkowych: C.O.D. Usługa za pobraniem lub C.O.D. Express Usługa za pobraniem;
 • awarią Terminala POS;
 • niedostępnością usługi płatności za pomocą Instrumentu płatniczego ze względu na brak połączenia GPRS lub brak Terminala POS u kuriera doręczającego Przesyłkę bądź z jakichkolwiek innych powodów niezależnych od DPD.
 
§ 20.1.1 W sposób wyraźny postanawia się, iż odpowiedzialność Zleceniodawcy obejmuje działania lub zaniechania osób reprezentujących Zleceniodawcę, jego przedstawicieli i pracowników oraz innych osób działających w jego imieniu, w tym także Nadawcy oraz Odbiorcy. Wszelkie skutki czynności realizowanych zgodnie z prawem przez Nadawcę lub Odbiorcę obciążają Zleceniodawcę. Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) posługujący się prawidłowym Numkat Zleceniodawcy uważany jest za upoważnionego przedstawiciela Zleceniodawcy.
 
§ 20.1.2 Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia Numkat osobom trzecim, w szczególności Zleceniodawca będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za Usługi zlecone zgodnie z Umową i niniejszymi Warunkami na podstawie Numkat, w tym także przez osoby nieuprawnione do
posługiwania się Numkat.
 
§ 20.2 Zleceniodawca pokryje wszelkie koszty i wydatki poniesione przez DPD, w tym w szczególności podatki i opłaty celne, jakie DPD może ponieść w związku z roszczeniami wystosowanymi wobec DPD na skutek nie spełnienia przez Przesyłkę któregokolwiek z ograniczeń lub wymogów określonych w niniejszych Warunkach lub przepisach prawa, w szczególności zaś w przypadku, gdy Paczki lub Palety składające się na Przesyłkę zawierały Rzeczy wyłączone z przewozu.  
 
§ 20.3 Zleceniodawca zaspokoi wszelkie roszczenia podniesione przeciwko DPD wynikające z niedoręczenia przez DPD Przesyłki na skutek odmowy przyjęcia przesyłki na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca, Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) lub Odbiorca.
 

§ 21 Dodatkowe ubezpieczenie przesyłki

§ 21.1 Przesyłkę szczególnie wartościową oraz Przesyłkę doręczaną za pobraniem (C.O.D. Usługa za pobraniem, C.O.D. Express Usługa za pobraniem) w odniesieniu do której kwota pobrania przekracza
1.000,00 zł DPD, za wynagrodzeniem, obejmuje dodatkową ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Warunkach ubezpieczania Przesyłek (Załącznik nr 7 do niniejszych Warunków). 
 
§ 21.2 Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa może być udzielona w odniesieniu do Przesyłki szczególnie wartościowej o wartości, nie wyższej jednak niż 500.000,00 zł.
 
§ 21.2.1 W przypadku Przesyłki szczególnie wartościowej o wartości przekraczającej 100.000,00 zł Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązany jest
poinformować DPD o terminie jej nadania przynajmniej na jeden dzień roboczy przed dniem nadania.
 
§ 21.3 Zadeklarowanie w Potwierdzeniu Nadania wartości Przesyłki ponad kwotę 1.000,00 zł jest równoznaczne z przystąpieniem do dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej Przesyłki. Nadanie Przesyłki doręczanej za pobraniem (C.O.D. Usługa za pobraniem, C.O.D. Express Usługa za pobraniem), w odniesieniu do której kwota pobrania przekracza 1.000,00 zł jest równoznaczne z przystąpieniem do dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej Przesyłki.
 
§ 21.3.1 Przesyłka objęta jest dodatkową ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty z tego tytułu.
 
§ 21.3.2 Przesyłka objęta jest dodatkową ochroną ubezpieczeniową od chwili odbioru jej przez Kuriera od Nadawcy do chwili wydania jej Odbiorcy.
 

§ 22 Reklamacje

§ 22.1 Podstawą wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest dokonanie przez uprawnionego stosownego zgłoszenia, zawierającego, w szczególności, numer Przesyłki, Potwierdzenie Nadania, udokumentowaną wysokość wysuwanego względem DPD żądania. 
 
§ 22.2 Terminy oraz szczegółowy tryb rozpoznawania reklamacji określają właściwe przepisy prawa oraz postanowienia RUM i RUK.
 

Rozdział 5 – Ochrona danych osobowych, poufność

§ 23 Dane osobowe

§ 23.1  Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).

23.2 Z chwilą zawarcia Umowy Zleceniodawca powierza DPD przetwarzanie danych osobowych Odbiorcy, a jeżeli Nadawca nie jest równocześnie Zleceniodawcą, również danych osobowych Nadawcy, w zakresie imienia i nazwiska, adresu doręczenia, oznaczenia firmy, nr telefonu, adresu e-mail, podpisu, oraz numerów  eryfikowalnych dokumentów tożsamości („Dane osobowe”), w zakresie w jakim powierzenie przetwarzania jest niezbędne dla realizacji przez DPD Usług. Powierzenie przetwarzania następuje wyłącznie na czas realizacji Usług i wykonania Umowy.

23.3 Zlecenie wykonania Usługi przez Zleceniodawcę, udokumentowane w sposób określony w Umowie lub Warunkach, stanowi każdorazowo polecenie przetwarzania
Danych osobowych.

23.4 DPD przetwarza Dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy i świadczenia Usług.

23.5 W związku z powierzeniem DPD przetwarzania danych osobowych DPD jest zobowiązany do:
(i) Wykonywania obowiązków określonych w art. 32 Rozporządzenia, w szczególności stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających Dane osobowe;
(ii) pomagania Zleceniodawcy w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, przy uwzględnieniu charakteru przetwarzania i informacji
dostępnych dla DPD;
(iii) w miarę możliwości, pomagania Zleceniodawcy, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia;
(iv) zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązywały się do zachowania tajemnicy, chyba że będą to osoby zobowiązane do
zachowania tajemnicy na podstawie ustawy;
(v) po zakończeniu świadczenia Usług, usunięcia lub zanonimizowania Danych osobowych i ich wszelkich kopii, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego przewidują inaczej oraz z zastrzeżeniem prawa DPD do przetwarzania Danych osobowych w zakresie których DPD posiada niezależną podstawę do ich przetwarzania.

23.6 Niezależnie od obowiązków DPD wskazanych w pkt 23.5 DPD na wniosek Zleceniodawcy wykona inne obowiązki jakie wynikają z Rozporządzenia. W przypadku konieczności przeprowadzenia audytu Zleceniodawca uzgodni wcześniej z DPD warunki jego przeprowadzenia. Koszty audytu ponosi w każdym przypadku Zleceniodawca niezalenie od jego wyniku.

23.7 Zleceniodawca upoważnia DPD do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych podwykonawcom DPD, którzy biorą udział w świadczeniu Usług („Subprocesorzy”). DPD prowadzi listę Subprocesorów, która będzie na bieżąco aktualizowana. DPD udostępnia Zleceniodawcy listę Subprocesorów na zasadach odrębnie ustalonych pomiędzy Stronami. Zleceniodawca ma możliwość sprzeciwienia się wprowadzonej zmianie w ciągu kolejnych 7 dni od daty udostępnienia mu listy Subprocesorów. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że brak zgody na zmianę na liście Subprocesorów może skutkować niemożliwością dalszego świadczenia Usług na rzecz Zleceniodawcy, o czym DPD poinformuje Zleceniodawcę niezwłocznie.

23.8 DPD zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W zakresie przetwarzania Danych osobowych, na Subprocesorów zostaną nałożone te same obowiązki ochrony danych osobowych, jakie obowiązują DPD zgodnie z niniejszym rozdziałem Warunków. 
 

§ 24 Poufność

§ 24.1 Wszelkie informacje dotyczące każdej ze Stron, w tym w szczególności informacje dotyczące: działalności handlowej i operacyjnej, spraw finansowych, informacje o cenach (Cenniki) i innych warunkach handlowych, dotyczące relacji z klientami i dostawcami, obejmujące warunki Umowy i okoliczności jej zawarcia, niezależnie od tego, w jakiej formie zostały przekazane, stanowią informacje poufne.
 
§ 24.2 Każda ze stron Umowy dołoży wszelkich starań, aby przekazywanie informacji poufnych następowało w sposób chroniący te informacje przed utratą lub dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności zaś strony Umowy dołożą wszelkich starań, aby środki łączności wykorzystywane w celu przekazywania informacji poufnych gwarantowały bezpieczeństwo tych informacji.
 
§ 24.3 Każda ze stron Umowy zobowiązana jest do wykorzystywania informacji poufnych wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy, co oznacza, że udostępnione danej stronie Umowy informacje poufne nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem drugiej strony Umowy. Przez niedozwolone wykorzystanie informacji poufnych rozumie się w szczególności każde ich przekazywanie lub udostępnianie osobom trzecim, w tym także pracownikom Strony nie uczestniczącym bezpośrednio w realizacji umowy, chyba że druga Strona wyrazi na to uprzednią zgodę na piśmie.
 
§ 24.4 Strony Umowy ustalają, że informacje poufne zostaną przekazane tylko takim przedstawicielom, pracownikom lub podmiotom z nimi współpracującymi, którzy zostaną wyraźnie poinformowani o charakterze informacji poufnych oraz o zobowiązaniach wynikających z niniejszego artykułu.
 
§ 24.5 Obowiązek zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji:
 
a) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
b) na których ujawnienie druga strona Umowy wyraziła uprzednio zgodę w formie pisemnej.
 
§ 24.6 Strona Umowy ujawniająca informacje na podstawie art. 24 ust. 24.5 pkt (i) jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą stronę Umowy w formie pisemnej, chyba że informowanie o tym fakcie jest zabronione na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego
udostępnienia informacji. Powyższe powiadomienie powinno być dokonane w miarę możliwości przed udzieleniem informacji osobie lub organowi uprawnionemu do żądania ich udostępnienia.
 

Rozdział 6 – Postanowienia końcowe

§ 25 Częściowa nieważność

§ 25.1 Jeżeli w dowolnym czasie jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest lub stanie się niezgodne z prawem lub z inną mającą zastosowanie wiążącą regulacją, nieważne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem w dowolnym systemie prawa, pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem lub inną mającą zastosowanie wiążącą regulacją, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień, jak też na zgodność z prawem, ważność lub wykonalność takich postanowień w innym systemie prawa, a DPD dołoży wszelkich starań, aby dokonać zmiany niniejszych Warunków w celu osiągnięcia skutku, jaki miały zapewnić takie nieważne lub niewykonalne postanowienia.
 

§ 26 Prawo i właściwość

§ 26.1 W sprawach nieuregulowanych w Umowie, RUK, RUM lub w niniejszych Warunkach zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności Prawa pocztowego, Prawa przewozowego, K.c. chyba, że przepisy bezwzględnie obowiązujące stanowią inaczej.
 
§ 26.2 Wszelkie spory związane z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę DPD niezależnie od tego czy w sporze z DPD występować będzie Zleceniodawca, Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) czy Odbiorca niebędący konsumentem.
 

§ 27 Zakaz wykorzystywania znaków towarowych

§ 27.1 W sposób wyraźny postanawia się, iż DPD nie udziela Zleceniodawcy, Nadawcy (niebędącemu Zleceniodawcą) lub Odbiorcy żadnych licencji w odniesieniu do znaków towarowych, do których uprawniony jest DPD.
 
§ 27.2 Zleceniodawca, Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) lub Odbiorca nie są uprawnieni do posługiwania się firmą oraz logo DPD.
 

§ 28 Doręczenia

§ 28.1 Z zastrzeżeniem postanowień Umowy lub niniejszych Warunków, w których przewidziana jest forma pisemna dla oświadczeń DPD, Zleceniodawcy, Nadawcy oraz Odbiorcy wszelkie oświadczenia będą składane i doręczane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane w Umowie,
w niniejszych Warunkach lub ustalone w toku realizacji Umowy.
 
§ 28.2 Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą wprowadzenia go do sieci Internet w sposób umożliwiający ustalenie momentu jego wprowadzenia do tej sieci.
 
§ 28.3 Zleceniodawca, a także Nadawca oraz Odbiorca zobowiązani są do poinformowania DPD o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 28.1 powyżej pod rygorem uznania za doręczone oświadczenia wysłanego na dotychczasowy adres poczty elektronicznej.
 

§ 29 Wypowiedzenie umowy 

§ 29.1 DPD oraz Zleceniodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu może zostać złożone w formie pisemnej lub z zachowaniem formy przewidzianej w art. 28 niniejszych Warunków.
 
§ 29.2 Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych Warunków DPD oraz Zleceniodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy lub niniejszych Warunków. Za istotne naruszenie niniejszych Warunków i Umowy rozumie się w szczególności: naruszenie obowiązków w zakresie ochrony informacji poufnych określonych w art. 24 niniejszych Warunków,
nadanie Przesyłki, o której mowa w art. 11 niniejszych Warunków, naruszenie obowiązków dotyczących przygotowania Przesyłki zgodnie z art. 10 niniejszych Warunków, naruszenie zakazu wykorzystywania znaków towarowych określonego w art. 27 niniejszych Warunków. W zakresie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym ust. 29.1 powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie.
 

§ 30 Zmiany, wejście w życie 

§ 30.1 DPD zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków wedle własnego uznania.
 
§ 30.2 O wszelkich zmianach niniejszych Warunków DPD będzie informował Zleceniodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z art. 28 powyżej wskazując link do strony www, za pośrednictwem której Zleceniodawca będzie mógł się zapoznać z nową wersją Warunków.
 
§ 30.2.1 Wraz z informacją o zmianie niniejszych Warunków DPD udzieli Zleceniodawcy co najmniej 14-dniowego terminu na złożenie oświadczenia w przedmiocie odmowy akceptacji nowej wersji Warunków.
 
§ 30.2.2 Bezskuteczny upływ terminu wskazanego w art. 30 ust. 30.2.1 jest równoznaczny z akceptacją nowej wersji Warunków przez Zleceniodawcę.
 
§ 30.2.3 O ile Umowa nie stanowi inaczej, w przypadku złożenia oświadczenia w przedmiocie odmowy akceptacji nowej wersji Warunków przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem dotychczas obowiązujących Warunków.
 
§ 30.3 Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków wiążącą treść RUM, RUK, niniejszych Warunków oraz Cennika ustala się w trybie określonym w Umowie, także w przypadku, gdy Potwierdzenie Nadania odwołuje się do konkretnego wariantu przedmiotowych dokumentów.
 
§ 30.4 Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 1 maja 2018 r. Poprzednie wersje Warunków dostępne są na stronie DPD Polska.