Regulamin kurier DHL

Właścicielami serwisu Przesyłarka.pl są: firma Efero Transport Ltd z siedzibą 23 Melville Street, EH3 7PE Edynburg oraz Efero Next Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław. 
Efero Transport Ltd oraz Efero Next Sp. z o.o. są pośrednikiem usługi kurierskiej. Za wykonanie usługi pełną odpowiedzialność ponosi DHL.
 

Regulamin świadczenia usług kurierskich DHL za pośrednictwem serwisu Przesyłarka.pl 

Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania expressowych krajowych usług przewozowych i pocztowych świadczonych przez DHL Parcel Polska Sp. z o.o. na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe – tekst jednolity Dz. U. z 2000 nr 50 poz. 601 z późn. zm., zwanej dalej „Prawem przewozowym”, oraz ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), zwanej dalej „Prawem pocztowym” oraz Niniejsze Warunki będą miały zastosowanie do usług przewozowych świadczonych przez DHL eCS (“Usługi”). Zamawiając usługi DHL eCS jako “Nadawca”, wyrażasz zgodę na ich zastosowanie, we własnym imieniu oraz w imieniu odbiorcy Przesyłki (“Odbiorca”) a także każdego zainteresowanego Przesyłką. 
 

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU DHL eCS EUROPE

(“Warunki”)
1 Zakres
 
1.1 Niniejsze Warunki będą miały zastosowanie do usług przewozowych świadczonych przez DHL eCS (“Usługi”). Zamawiając usługi DHL eCS jako “Nadawca”, wyrażasz zgodę na ich zastosowanie, we własnym imieniu oraz w imieniu odbiorcy Przesyłki (“Odbiorca”) a także każdego zainteresowanego Przesyłką.
1.2 “Przesyłka” oznacza wszystkie paczki i/lub palety przewożone na podstawie jednego listu przewozowego, które mogą być przewożone wszelkimi możliwymi sposobami wybranymi przez DHL eCS, wliczając w to transport drogowy, lotniczy lub przez innego przewoźnika. Termin „List przewozowy” (łącznie z wersjami elektronicznymi) będzie oznaczał wszelkie identyfikatory Przesyłki lub dokumenty wystawione przez DHL eCS lub zautomatyzowane systemy Nadawcy
takie jak etykieta, kod kreskowy, list przewozowy lub kwit konsygnacyjny. Przesyłka składa się z jednej paczki, chyba że Usługa zezwala na wysyłanie kilku paczek na podstawie jednego listu przewozowego. Nadawca może, za dodatkową opłatą ubezpieczyć Przesyłkę.
1.3 Usługa obejmuje przewóz Przesyłek od otrzymania Przesyłki przez DHL eCS aż do doręczenia, wliczając w to wszelkie opcjonalne usługi lub dodatkowe wybrane usługi.
1.4 Żadne wzorce umów Nadawcy nie mają zastosowania do Usług.
 
2 Niedopuszczalne Przesyłki
 
Nadawca przyjmuje do wiadomości, iż Przesyłka jest uznawana za niedopuszczalną i tym samym jest wyłączona z przewozu („ Przesyłka Zabroniona ”), jeśli:
a) zawiera: falsyfikaty, nielicencjonowane kopie produktów, towary podrobione, żywe zwierzęta lub rośliny, szczątki ludzkie lub zwierzęce, produkty łatwo psujące się lub wymagające szczególnych warunków obsługi (np. kontroli temperatury lub wilgotności);
b) zawiera towary wojskowe lub inne towary objęte zakazami, licencjami, zezwoleniami lub zgodami (w rodzaju produktów podwójnego zastosowania lub broni) na ich import, eksport, tranzyt lub przewóz w ramach ustawodawstwa regulującego kontrolę eksportu, obowiązujących sankcji i regulacji lub innych restrykcji („Towary Kontrolowane”);
c) zawiera towary będące przedmiotem procedur regulacyjnych (np. przewóz towarów objętych akcyzą) lub specjalnego zezwolenia na transport (o ile nie uzgodniono inaczej);
d) zawiera towary zaklasyfikowane jako materiał niebezpieczny, towary niebezpieczne, artykuły zakazane lub, na które zostały nałożone restrykcje przez ADR (Umowa Europejska dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych) dla przesyłek drogowych, IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) oraz ICAO (Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) dla przesyłek lotniczych, lub inne stosowne organizacje;
e) ma niewystarczające lub wadliwe opakowanie;
f) Nadawca, Odbiorca lub dowolne osoby trzecie zainteresowane Przesyłką, zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w wysyłkę lub transakcję, to osoby fizyczne lub prawne lub podmioty podlegające pod sankcję ONZ, UE, USA lub, w stosownych przypadkach, innych rządów i instytucji międzynarodowych („Strona Objęta Zakazem”);
g) jej wartość brutto (łącznie z podatkiem VAT) przekracza 25.000 EUR;
h) zawiera metale szlachetne lub kamienie szlachetne, antyki, unikatowe dzieła sztuki lub inne artykuły o wartości szczególnej, cechujące się „wysokim ryzykiem”, waluty, karty bankowe, instrumenty zbywalne, znaczki pocztowe, papiery wartościowe, weksle oraz ma wartość powyżej 500 EUR;
i) wszystkie Przesyłki wysłane w celu dostawy w tym samym dniu do tego samego Odbiorcy zawierające towary zgodnie z podpunktem h) i łącznie przekraczające wartość 500 EUR. DHL eCS nie jest zobowiązany do sprawdzania, czy Przesyłka jest dopuszczalna zgodnie z powyższą klauzulą. W przypadku jednak uzasadnionego podejrzenia przewozu Przesyłki Zabronionej lub z powodów związanych z bezpieczeństwem, ochroną, cłami lub z innych powodów wynikających z regulacji prawnych, DHL eCS jest uprawniony do otwarcia i skontrolowania Przesyłki. Wszelkie kontrole dokonane przez DHL eCS nie zwalniają Nadawcy z jego obowiązków. Jeśli dana Przesyłka zostanie uznana za niedopuszczalną, DHL eCS może
(i) odmówić przewozu Przesyłki bez podania przyczyn,
(ii) zwrócić Przesyłkę na koszt Nadawcy lub zatrzymać Przesyłkę do odbioru przez Nadawcę, lub
(iii) przyjąć i przewieźć Przesyłkę bez powiadomienia Nadawcy, a następnie żądać stosownej dodatkowej opłaty z tytułu wszelkiej koniecznej dodatkowej obsługi. W przypadku przesyłek nadanych przez konsumentów zasady postępowania określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
3 Obowiązki Nadawcy
 
Nadawca ma następujące obowiązki:
a) przygotować i zapakować Przesyłkę w sposób zapewniający bezpieczny transport podczas obsługi przez zautomatyzowany system przy zachowaniu zwykłej staranności;
b) (i) stosownie oznaczyć Przesyłkę,
(ii) dostarczyć prawidłowych informacji w zakresie opisu produktu, kraju pochodzenia, wyceny dla potrzeb cła oraz klasyfikacji opłat za towary (dla potrzeb cła) oraz
(iii) dostarczyć pełne i dokładne informacje na temat Przesyłki i oznaczyć Przesyłkę pełnym adresem Odbiorcy i Nadawcy. Wszelkie oświadczenia dotyczące wartości udzielone dla celów celnych lub innych celów informacyjnych nie będą rozumiane, jako deklaracja korzyści lub wartości w rozumieniu międzynarodowych konwencji transportowych (np. CMR, Konwencja Montrealska), lub jakimkolwiek podobnym przepisem przewidującym rozszerzoną odpowiedzialność;
c) spełnić swoje obowiązki w odniesieniu do danych osobowych przekazywanych DHL eCS wliczając w to dane dotyczące Odbiorcy, wymagane do przewozu, odprawy celnej i dostawy, takich jak adres mailowy i numery telefonów; oraz
d) przestrzegać wszelkich obowiązujących praw i przepisów w zakresie transportu, tranzytu, eksportu, odprawy celnej, kontroli eksportu oraz sankcji, nałożonych przez władze państwowe lub organizacje międzynarodowe („Prawo Exportowe”) i powstrzymanie się od zamawiania w DHL eCS jakichkolwiek usług, które mogłyby spowodować bezpośrednio lub pośrednio naruszenie obowiązującego Prawa Exportowego.
e) dostarczać wszelkich informacji oraz dołączać do Przesyłki wszelkiie dokumenty wymagane do obsługi przesyłki Nadawcy zgodnie z obowiązującym Prawem Exportowym. Wszelkie informacje dostarczane przez Nadawcę muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne. DHL eCS nie ma obowiązku weryfikacji dokładności i kompletności dokumentów. Jeśli jakiekolwiek dokumenty nie zostaną dostarczone, Nadawca dostarczy je na żądanie w ciągu najpóźniej pięciu dni roboczych. W przypadku ich niedostarczenia w terminie, DHL eCS może potraktować Przesyłkę jako Przesyłkę Zabronioną zgodnie z postanowieniami Punktu 2. Jeśli Nadawca stwierdzi jakiekolwiek błędy lub niedokładności, poinformuje o tym bezzwłocznie DHL eCS;
f) dla potrzeb klasyfikacji towarów przeznaczonych na eksport, powstrzymania się od przekazywania DHL eCS jakichkolwiek Towarów Kontrolowanych oraz bezzwłoczne powiadomienie DHL eCS na piśmie, jeśli Nadawca zyskał wiedzę lub ma powody przypuszczać, że Przesyłka zawiera Towary Kontrolowane;
g) zapewnienie, aby dostawa do punktu docelowego, każdy znany mu użytkownik końcowy oraz sposób użytkowania były zgodne z obowiązującym Prawem Exportowym, przy czym ani Nadawca, ani jakikolwiek jego podmiot, Odbiorca ani jakiekolwiek strony trzecie zatrudniane przez Nadawcę bezpośrednio ani pośrednio nie mogą być Stronami Objętymi Zakazem;
h) prowadzenie rejestrów i przekazywanie informacji i dokumentów związanych z Przesyłkami zgodnie z wymaganiami odpowiednich władz państwowych Z zastrzeżeniem zdania ostatniego Nadawca zwolni oraz zabezpieczy DHL eCS przed
odpowiedzialnością za wszelkie działania, zobowiązania, roszczenia, wyroki, orzeczenia, straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Nadawcę obowiązującego prawa oraz naruszenia przez niego obowiązków określonych w Punktach 2 i 3. Zwolnienie to obejmuje szkody poniesione przez osoby, obiekty, strony trzecie lub inne przesyłki w związku z przekazaniem Przesyłek Zabronionych, jak również wszelkie sankcje, grzywny, działania i roszczenia kierowane przez władze w związku z naruszeniem przepisów celnych, importowych i eksportowych przez Nadawcę.  Odpowiedzialność konsumentów wobec DHL Parcel będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

4 Usługi i obowiązki DHL eCS

4.1 W braku innych ustaleń dotyczących przewozu z Odbiorcą:
a) DHL eCS będzie przewoził Przesyłki do ich miejsca przeznaczenia i dostarczał je do Odbiorcy lub osoby upoważnionej przez Odbiorcę na adres określony przez Nadawcę. Przesyłki pod adresy z centralnym miejscem odbioru będą dostarczane do tego miejsca. Przesyłki o niewielkim formacie nie objęte usługami dodatkowymi mogą zostać umieszczone w skrzynce pocztowej Odbiorcy. Przesyłki nie mogą być dostarczane do skrytek pocztowych. W przypadku określonych miejsc dostawy, Przesyłki mogą być także udostępnione Odbiorcy w Servicepoint, Parcelstation, Locker lub innym obiekcie magazynowym; lub
b) Jeśli ani Odbiorca ani upoważniona osoba nie jest obecna w chwili próby doręczenia, DHL eCS może, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa przekazać Przesyłkę Odbiorcy zastępczemu i poinformować Odbiorcę o takim doręczeniu. W sytuacji gdy Nadawca wybrał usługę “Wyłącznie Odbiorca”, jeśli ta opcja jest dostępna, DHL eCS nie dokona dostawy do Odbiorcy zastępczego.
Odbiorcy zastępczy obejmują krewnych Odbiorcy, inne osoby obecne na terenie Odbiorcy lub lub w najbliższej okolicy (sąsiedzi).
4.2 W przypadku dostaw do klientów prywatnych pod warunkiem, że nie podjęto w tym zakresie innych ustaleń na piśmie Przesyłki, które nie mogą być dostarczane zgodnie z powyższymi warunkami będą przechowywane w celu ich odbioru przez Odbiorcę lub inną upoważnioną osobę w DHL Servicepoint, DHL Parcelstation lub podobnym obiekcie magazynowym przez okres przynajmniej 7 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu próby dokonania pierwszego doręczenia. DHL eCS poinformuje Odbiorcę o takiej próbie doręczenia, która nie doszła do skutku. Powyższe będzie miało także zastosowanie w przypadku, kiedy DHL eCS nie może z uzasadnionych przyczyn dokonać doręczenia na adres dostawy w skutek nadzwyczajnych okoliczności lub nadmiernych trudności.
4.3 DHL eCS może wykorzystywać urządzenia elektroniczne w celu dokumentowania odbioru i/lub doręczenia Przesyłki, włączając w to również składanie zastrzeżeń. Taka elektroniczna dokumentacja stanowi wystarczający dowód doręczenia.
4.4 DHL eCS będzie przestrzegać zgodnych z prawem zaleceń wydanych przez władze państwowe odnośnie przesyłek, włącznie - między innymi - z ich zatrzymaniem, inspekcją lub przejęciem.
4.5 Z zastrzeżeniem zdania ostatniego w przypadku, gdy Przesyłka zostanie uznana za Przesyłkę Zabronioną zgodnie z Paragrafem 2, lub gdy jej wartość dla celów celnych została zaniżona, lub gdy Odbiorca nie może przy dołożeniu należytej staranności zostać zidentyfikowany lub zlokalizowany lub Odbiorca odmawia zapłaty za przesyłkę lub opłacenia ceł lub innych opłat związanych z Przesyłką, DHL eCS zwróci Przesyłkę do Nadawcy na jego koszt. W przypadku gdy
zwrot Przesyłki do Nadawcy okaże się nieskuteczny Przesyłka może zostać wydana, rozdysponowana lub zbyta zgodnie ze stosownymi przepisami bez poniesienia jakiejkolwiek odpowiedzialności przez DHL eCS wobec Nadawcy lub kogokolwiek innego, a nadwyżka pozostająca po rozliczeniu należności celnych, opłaty i kosztów administracyjnych związanych z Przesyłką zostanie zwrócona Nadawcy. O ile nie zabraniają tego przepisy lokalnego prawa, DHL
eCS będzie miał prawo do zniszczenia Przesyłki w przypadku, gdy przepis uniemożliwia DHL eCS dokonania jej zwrotu do Nadawcy, jak również kiedy Przesyłka zawiera towary niebezpieczne lub szybko psujące się. W przypadku przesyłek nadanych przez konsumentów zasady postępowania określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4.6 DHL eCS dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby dostarczyć Przesyłkę zgodnie ze przyjętymi czasami przewozu, ale nie są one gwarantowane i nie stanowią części umowy.
4.7 DHL eCS może według własnego uznania wybrać trasę przewozu i podzlecić całość lub część Usługi.
4.8 Szczegółowe informacje dotyczące Usług DHL eCS dostępnych w poszczególnych krajach, łącznie ze stosownymi opcjami Przesyłki, dostępne są pod adresem Dhlparcel, w Dziale Obsługi Klienta DHL eCS.

5 Opłaty i Cła

Jeśli nie postanowiono inaczej:
5.1 Cena za przewóz i inne usługi („Opłaty”) będzie naliczana zgodnie z cennikiem DHL eCS obowiązującym w dniu nadania Przesyłki. Opłaty stanowią kwoty netto z wyłączeniem podatków, opłat celnych, gwarancji celnych i innych obciążeń wynikających z przepisów prawa, uiszczanych przez DHL eCS w związku z importem lub eksportem Przesyłki („Obciążenia”). Jeśli nie ustalono inaczej, Nadawca dokona zapłaty Opłat przed wysyłką, a DHL zażąda od Odbiorcy opłacenia lub zwrotu Obciążeń.
5.2 Nadawca albo Odbiorca a w sytuacji gdy DHL eCS działa w imieniu Odbiorcy, zapłaci lub dokona zwrotu na rzecz DHL eCS wszelkich Opłat i Obciążeń należnych z tytułu świadczonych Usług lub poniesionych przez DHL eCS w imieniu Nadawcy lub Odbiorcy. DHL eCS może żądać płatność z tytułu Obciążeń przed doręczeniem Przesyłki. Płatność przez Odbiorcę zwolni Nadawcę z jego zobowiązań płatniczych.
5.3 Nadawca jest odpowiedzialny za poinformowanie Odbiorcy o spodziewanych Opłatach i Cłach. Jeśli Odbiorca odmawia zapłaty należnych Opłat i Obciążeń, to będzie to uznane za odmowę przyjęcia Przesyłki i Nadawca pozostanie odpowiedzialny za ich zapłatę.

6 Odpowiedzialność DHL eCS

6.1 Odpowiedzialność DHL eCS w odniesieniu do każdej Przesyłki będzie ograniczona zgodnie z następującymi postanowieniami:
a) w przypadku Przesyłek przewożonych transportem drogowym (co stanowi standardowy sposób przewozu) odpowiedzialność DHL eCS jest ograniczona przez Konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) do mniejszej z dwóch wartości:
(i) bieżącej wartości rynkowej lub zadeklarowanej wartości Przesyłki, lub
(ii) 8,33 SDR (specjalnych praw ciągnienia) za kilogram (jest to równoznaczne z około 10 EUR za kilogram);
b) w przypadku Przesyłek przewożonych lotniczo (wliczając w to pomocniczy transport drogowy lub przestoje w drodze), odpowiedzialność DHL eCS jest ograniczona odpowiednio przez Konwekcję Montrealską lub Konwencję Warszawską stosownie do okoliczności, a w braku obowiązującej konwencji, do mniejszej z dwóch wartości:
(i) bieżącej wartości rynkowej lub zadeklarowanej wartości Przesyłki lub
(ii) 22 SDR (specjalnych praw ciągnienia) na kilogram (jest to równoznaczne z około 27 EUR na kilogram).
6.2 Z zastrzeżeniem punktu 6.4 odpowiedzialność DHL eCS z tytułu świadczenia Usług ograniczona jest do szkody rzeczywistej powstałej w wyniku utraty lub uszkodzenia Przesyłki oraz do limitów na kilogram podanych w niniejszym Paragrafie 6. Wszystkie inne rodzaje szkody zostają wyłączone (wliczając w to m.in. utracone zyski, przychody, udziały, przyszłe transakcje, etc.), niezależnie od tego czy utrata lub uszkodzenie jest szczególne lub powstało w sposób pośredni, nawet jeśli DHL eCS został uprzedzony o ryzyku takiej utraty lub uszkodzenia. Niniejsze ograniczenie nie ma zastosowania do szkody wynikającej z winy umyślnej DHL eCS lub takiego uchybienia, które zgodnie ze stosownym przepisem, uznawane jest za równoznaczne z winą umyślną, z wyjątkiem przypadku, gdy ma zastosowanie Konwencja CMR.
6.3 Z zastrzeżeniem punktu 6.4 w przypadku wyraźnego uszkodzenia Przesyłki DHL eCS musi zostać o tym poinformowany na piśmie w chwili doręczenia Przesyłki. W przypadku szkody niewidocznej z zewnątrz lub utraty odnoszącej się do Przesyłki DHL eCS musi zostać o tym poinformowany w terminie 7 dni od dostawy lub przewidywanej dostawy, z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
6.4 Odpowiedzialność DHL eCS wobec konsumentów jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Konwencji z dnia 19.05.1956 r. o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) - w przypadku przewozu drogowego albo przepisami Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Konwencja Montrealska) - w przypadku przewozu lotniczego.

7 Ubezpieczenie Przesyłki

7.1 Niezależnie od swojej odpowiedzialności DHL eCS zapewnia w ramach Usług, bez dodatkowych opłat, ubezpieczenie Przesyłek od ryzyka utraty lub uszkodzenia, do całkowitej wartości szkody jednak na kwotę maksymalną do 500 EUR („Ubezpieczenie Przesyłki”) w odniesieniu do jednej Przesyłki.
7.2 Jeśli Nadawca uzna określony powyżej limit odpowiedzialności za niewystarczający, może złożyć specjalną deklarację wartości przesyłki i wystąpić o ubezpieczenie. DHL eCS może być w stanie zapewnić dodatkowe ubezpieczenie pokrywające wartość straty lub uszkodzenia Przesyłki pod warunkiem, że Przesyłka spełnia wymagania niniejszych Warunków, a Nadawca przekazał to polecenie DHL eCS na piśmie i uiścił odpowiednią składkę.
7.3 Ubezpieczenie Przesyłki nie obejmuje strat lub szkód pośrednich lub też strat lub szkód spowodowanych opóźnieniami. Poniższe będzie wyłączone z pokrycia ubezpieczenie,:
a. utrata i uszkodzenie Przesyłek Zabronionych zgodnie z Paragrafem 2;
b. utrata i uszkodzenie Przesyłek, która została spowodowana niedostatecznym lub uszkodzonym opakowaniem;
c. utrata i uszkodzenie Przesyłek spowodowana przez Nadawcę; oraz
d. utrata i uszkodzenie Przesyłek zgłoszona po upływie okresu przedawnienia.
7.4 Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia transportowego mające zastosowanie do wszelkich Usług dostępne są na żądane lub pod adresem Dhlparcel.

8 Odprawa celna

DHL eCS może zrealizować następujące działania w imieniu Nadawcy w ramach świadczenia Usług:
(1) wypełnić dowolne dokumenty, poprawić kody produktów lub usług oraz uiścić opłaty celne i podatkowe wymagane na mocy obowiązującego prawa,
(2) wystąpić w charakterze spedytora Nadawcy dla potrzeb cła oraz w charakterze Odbiorcy wyłącznie w celu wyznaczenia agenta celnego do przeprowadzenia odprawy Przesyłki oraz
(3) przekierować Przesyłkę do agenta celnego Odbiorcy lub na inny adres na żądanie dowolnej osoby, która według uzasadnionego przekonania DHL eCS jest do tego uprawniona.
W przypadku, gdy zezwala na to obowiązujące prawo, Nadawca wyznacza DHL eCS (lub jej uprawnionych pośredników) jako swojego bezpośredniego przedstawiciela do spraw celnych w celu przeprowadzenia odprawy celnej i/lub zgodnego z prawem importu Przesyłki. DHL eCS nie występuje w charakterze (1) eksportera dla potrzeb kontroli eksportu lub (2) eksportera w związku z rejestrowaniem procesu zgodności z przepisami celnymi.

9 Okoliczności poza kontrolą DHL eCS

Z zastrzeżeniem zdania ostatniego, DHL eCS nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Przesyłki wynikające z okoliczności będących poza kontrolą DHL eCS. Obejmują one m.in uszkodzenia elektryczne lub magnetyczne lub wykasowanie obrazów, danych lub zapisów elektronicznych lub fotograficznych; jakąkolwiek wadę lub określoną właściwość związaną z charakterem Przesyłki, nawet jeśli były znane DHL eCS; wszelkie czyny lub zaniechania osoby
niebędącej pracownikiem DHL eCS lub niebędącej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej przez DHL eCS (np. Nadawcy, Odbiorcy, osoby trzecie, urzędnik celny lub państwowy; każdy przypadek siły wyższej (np. trzęsienie ziemi, cyklon, burza, powódź, mgła, wojna, katastrofa lotnicza, embargo, zamieszki, epidemia, pandemia, niepokoje społeczne lub akcja protestacyjna; ataki  cybernetyczne podejmowane przez strony trzecie lub inne zagrożenia w zakresie bezpieczeństw informacji oraz odnoszące się do innych zabezpieczeń dostępnych zgodnie z obowiązującym prawem. W odniesieniu do konsumentów DHL eCS nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie
przesyłki o ile tak stanowią obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Konwencja CMR lub Konwencja Montrealska.

10 Postanowienia różne

10.1 DHL eCS będzie gromadzić, przechowywać i przetwarzać dane osobowe dostarczone przez Nadawcę lub Odbiorcę w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, zgodnie z obowiązującym prawem oraz Polityką prywatności danych Deutsche Post DHL, która jest dostępna pod adresem.  DHL eCS będzie przekazywać dane klientów sądom lub władzom publicznym zgodnie z ich uzasadnionymi prawnie żądaniami.
10.2 Informacje przekazywane przez Nadawcę mogą być wykorzystywane przez DHL eCS w celu spełnienia jej obowiązków wynikających z prawa krajowego lub międzynarodowego (włącznie z weryfikacją dotyczącą osób objętych zakazem).
10.3 Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie będzie miała wpływu na jakąkolwiek inną ich część. Strony zastąpią nieskuteczne postanowienie, tak aby nowe postanowienie było skuteczne i korespondowało, w jak największym stopniu ze znaczeniem i celem postanowienia, które zostaje zamienione oraz innymi warunkami niniejszej umowy.
 

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU DHL PARCEL W USŁUGACH KRAJOWYCH

§2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:
Kurier – podwykonawca DHL przyjmujący przesyłkę do systemu DHL od Nadawcy oraz doręczający ją do Odbiorcy.
Punkt Przyjęć – lokal, w którym osoba upoważniona przyjmuje przesyłkę od Nadawcy w celu wykonania usługi. Zadania i funkcje kuriera stosuje się odpowiednio do punktu przyjęć.
Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przekazuje przesyłkę DHL w celu wykonania usługi przewozowej i usługi pocztowej.
Odbiorca – podmiot, któremu ma być doręczona przesyłka.
Cennik – dokument, który określa wagę i gabaryty przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług DHL oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane.
Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca DHL wykonanie usługi przewozu lub usługi pocztowej. Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.
Usługa przewozowa – usługa wykonywana przez DHL polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek z zawartością inną niż korespondencja, podlegająca przepisom Prawa przewozowego.
Usługa pocztowa – usługa polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich obejmujących
przesyłki z korespondencją, a dla konsumentów wszystkich przesyłek o wadze do 20 kg, podlegająca przepisom Prawa pocztowego.
Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę o Usługę przewozową lub Usługę pocztową z DHL w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

§3

1. Zakres działalności DHL obejmuje odbiór, przewóz i doręczanie przesyłek o wartości do 100.000 złotych na terenie kraju.
2. Usługi dotyczące przesyłek o wartości powyżej 100.000 złotych mogą być wykonywane po zawarciu z DHL odrębnej umowy.
3. Katalog świadczonych Usług pocztowych obejmuje wyłącznie przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek kurierskich w rozumieniu Prawa pocztowego, z wyłączeniem przesyłek kurierskich z zadeklarowana wartością w rozumieniu Prawa pocztowego. DHL nie świadczy Usług pocztowych dla przesyłek innych niż przesyłki kurierskie.

§4

1. Ceny za usługi określa Cennik aktualny na dzień nadania przesyłki.
2. DHL zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Cennika w dowolnie wybranym czasie.
3. Aktualny Cennik jest dostępny dla każdego klienta we wszystkich Punktach Przyjęć, na stronie internetowej DHL oraz u każdego Kuriera.

§5

1. Przesyłka może być przyjęta do przewozu w następujący sposób: w Punkcie Przyjęć – Nadawca sam dostarcza przesyłkę; u Nadawcy – przesyłkę odbiera Kurier, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia. W przypadku, gdy Nadawcą i Zleceniodawcą nie jest ta sama osoba, uważa się, że Nadawca działa w imieniu Zleceniodawcy.
2. DHL świadczy usługi w oparciu o umowę przewozu lub o umowę o świadczenie usług pocztowych. Jeżeli ze zlecenia wykonania usługi, listu przewozowego lub cennika DHL nie wynika, że zawarto umowę o świadczenie usług pocztowych, oznacza to, że zawarto umowę przewozu.
3. Zasady świadczenia usługi zwrot potwierdzonych dokumentów (ROD) określa Regulamin świadczenia usług ROD, stanowiący integralną cześć niniejszego Regulaminu.

§6

1. Za jakość opakowania przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada Nadawca.
2. Nadawca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki; posiadać oznakowania świadczące o specjalnym charakterze przesyłki takie jak: „UWAGA! NST” i „GÓRA” (oznakowanie może być dokonane przez Kuriera lub w Punkcie Przyjęć).
3. DHL może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania lub na opakowaniu przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo, a także w innych przypadkach określonych przez przepisy obowiązującego prawa. DHL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania.
4. W przypadku wykorzystania przez Nadawcę do przewozu przesyłek drobnicowych palet stanowiących własność DHL, a których zwrotu odmówił Odbiorca, koszty z tym związane obciążają Nadawcę przesyłki.
5. DHL może odmówić zawarcia lub odstąpić od umowy o świadczenie Usługi pocztowej w szczególności wówczas, gdy:
1) nie są spełnione przez Nadawcę wymagania dotyczące świadczenia usług pocztowych określone w przepisach obowiązującego prawa albo w niniejszym Regulaminie;
2) zawartość lub opakowanie przesyłki naraża osoby trzecie lub DHL na szkodę;
3) na opakowaniu przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo;
4) przyjmowanie lub przemieszczanie przesyłki jest prawnie zabronione.
6. DHL może ponadto:
1) odmówić zawarcia umowy o świadczenie Usługi pocztowej, jeżeli przesyłka nie spełnia określonych przez DHL warunków wymaganych do zawarcia umowy;
2) odstąpić od umowy o świadczenie Usługi pocztowej, jeżeli przesyłka nie spełnia warunków określonych w umowie.

§7

1. Nadawca ma obowiązek zamieścić na opakowaniu przesyłki swój adres oraz adres Odbiorcy, które muszą być zgodne z danymi zamieszczonymi w liście przewozowym. Jeżeli jest to niemożliwe, przesyłka powinna posiadać inne znaki pozwalające na jej identyfikację (np. taśmy firmowe).
2. Dane Odbiorcy/Nadawcy powinny zawierać imię nazwisko/nazwę własną, nazwę ulicy, numer domu i lokalu (jeżeli występuje), pocztowy kod adresowy, nazwę miejscowości; dodatkowo zalecane jest wskazanie numeru telefonu aby umożliwić DHL kontakt w celu należytego wykonania usługi.
3. W razie podania DHL przez Zleceniodawcę lub Nadawcę numeru telefonu i/lub adresu email do Odbiorcy, Odbiorca będzie upoważniony do składania, za pośrednictwem serwisu „Przekieruj Paczkę”, dostępnego pod adresem, na warunkach „Regulaminu korzystania z serwisu Przekieruj Paczkę”, oświadczeń dotyczących zmiany warunków umowy poprzez: żądanie wydania przesyłki w DHL ServicePoint, DHL Locker lub przedstawicielstwie DHL, lub ustalenie innego adresu doręczenia lub innej daty doręczenia, lub zlecenie usługi Doręczenie do Sąsiada lub zmianę jej treści. Odbiorca może również złożyć w tym trybie oświadczenie o odmowie przyjęcia przesyłki. Zmiana umowy w podany wyżej sposób nie będzie wymagać okazania przez Odbiorcę egzemplarza listu przewozowego. Wszelkie czynności dokonane
za pośrednictwem serwisu „Przekieruj Paczkę” z wykorzystaniem kodu PIN przesłanego przez DHL na podany numer telefonu i/lub adres email uważa się za dokonane przez Odbiorcę. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą przesyłek o wadze większej niż 31,5 kg.

§8

1. W obrocie krajowym DHL nie przyjmuje przesyłek zawierających: gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym; przedmioty wartościowe (tj. wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.); broń i amunicję; wyroby pirotechniczne; artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu; towary chemicznie i biologicznie aktywne; zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce; narkotyki i substancje psychotropowe; leki wymagające specjalnych warunków przewozu; inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki; towary, które podlegają ustawie z dnia 09.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów; wyroby tytoniowe podlegające ustawie z dnia 05.07.2018 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. DHL nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa, a w szczególności Prawa przewozowego lub Prawa pocztowego.
2. W przypadku nadania przesyłki, której DHL nie przyjmuje do przewozu zgodnie z ust. 1, Nadawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej na skutek tego szkody (w szczególności związanej ze skażeniem środowiska) w pełnej wysokości.

3. Niedopuszczalne Przesyłki w obrocie międzynarodowym:

Nadawca przyjmuje do wiadomości, iż Przesyłka jest uznawana za niedopuszczalną i tym samym jest wyłączona z przewozu („ Przesyłka Zabroniona ”), jeśli:
a) zawiera: falsyfikaty, nielicencjonowane kopie produktów, towary podrobione, żywe zwierzęta lub rośliny, szczątki ludzkie lub zwierzęce, produkty łatwo psujące się lub wymagające szczególnych warunków obsługi (np. kontroli temperatury lub wilgotności);
b) zawiera towary wojskowe lub inne towary objęte zakazami, licencjami, zezwoleniami lub zgodami (w rodzaju produktów podwójnego zastosowania lub broni) na ich import, eksport, tranzyt lub przewóz w ramach ustawodawstwa regulującego kontrolę eksportu, obowiązujących sankcji i regulacji lub innych restrykcji („Towary Kontrolowane”);
c) zawiera towary będące przedmiotem procedur regulacyjnych (np. przewóz towarów objętych akcyzą) lub specjalnego zezwolenia na transport (o ile nie uzgodniono inaczej);
d) zawiera towary zaklasyfikowane jako materiał niebezpieczny, towary niebezpieczne, artykuły zakazane lub, na które zostały nałożone restrykcje przez ADR (Umowa Europejska dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych) dla przesyłek drogowych, IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) oraz ICAO (Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) dla przesyłek lotniczych, lub inne stosowne organizacje;
e) ma niewystarczające lub wadliwe opakowanie;
f) Nadawca, Odbiorca lub dowolne osoby trzecie zainteresowane Przesyłką, zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w wysyłkę lub transakcję, to osoby fizyczne lub prawne lub podmioty podlegające pod sankcję ONZ, UE, USA lub, w stosownych przypadkach, innych rządów i instytucji międzynarodowych („Strona Objęta Zakazem”);
g) jej wartość brutto (łącznie z podatkiem VAT) przekracza 25.000 EUR;
h) zawiera metale szlachetne lub kamienie szlachetne, antyki, unikatowe dzieła sztuki lub inne artykuły o wartości szczególnej, cechujące się „wysokim ryzykiem”, waluty, karty bankowe, instrumenty zbywalne, znaczki pocztowe, papiery wartościowe, weksle oraz ma wartość powyżej 500 EUR;
i) wszystkie Przesyłki wysłane w celu dostawy w tym samym dniu do tego samego Odbiorcy zawierające towary zgodnie z podpunktem h) i łącznie przekraczające wartość 500 EUR.

DHL eCS nie jest zobowiązany do sprawdzania, czy Przesyłka jest dopuszczalna zgodnie z powyższą klauzulą. W przypadku jednak uzasadnionego podejrzenia przewozu Przesyłki Zabronionej lub z powodów związanych z bezpieczeństwem, ochroną, cłami lub z innych powodów wynikających z regulacji prawnych, DHL eCS jest uprawniony do otwarcia i skontrolowania Przesyłki. Wszelkie kontrole dokonane przez DHL eCS nie zwalniają Nadawcy z jego obowiązków. Jeśli dana Przesyłka zostanie uznana za niedopuszczalną, DHL eCS może
(i) odmówić przewozu Przesyłki bez podania przyczyn,
(ii) zwrócić Przesyłkę na koszt Nadawcy lub zatrzymać Przesyłkę do odbioru przez Nadawcę, lub
(iii) przyjąć i przewieźć Przesyłkę bez powiadomienia Nadawcy, a następnie żądać stosownej dodatkowej opłaty z tytułu wszelkiej koniecznej dodatkowej obsługi. W przypadku przesyłek nadanych przez konsumentów zasady postępowania określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§9

1. Dowodem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przewozowej lub umowy o świadczenie Usługi pocztowej jest potwierdzony przez DHL list przewozowy, którym może być także przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy lub inny dokument zawierający dane określone w niniejszym Regulaminie i przepisach prawa, stosowany przez DHL. Wszystkie rzeczy objęte jednym listem przewozowym będę uznawane za jedną przesyłkę.
2. Zadeklarowana wartość przesyłki nie może przewyższać jej zwykłej wartości i na żądanie DHL powinna być potwierdzona stosownymi dokumentami (np. faktury, rachunki). Jeżeli nie zadeklarowano wartości przesyłki, przyjmuje się, że zadeklarowana wartość wynosi 500 złotych. W przypadku Usługi pocztowej deklaracja wartości przesyłki dokonywana jest wyłącznie na potrzeby ubezpieczenia przesyłki i nie wpływa na zakres odpowiedzialności DHL, która jest zgodna z postanowieniami Paragrafu 15.
3. Nadawca wystawia list przewozowy według wzoru stosowanego przez DHL. Nadawca wystawiając list przewozowy potwierdza tym samym zgodność deklarowanych danych dotyczących przesyłki oraz znajomość niniejszego Regulaminu, a także wyraża przez to swoją zgodę na proponowaną przez DHL cenę usługi.
4. Kurier przyjmujący przesyłkę potwierdza własnoręcznym podpisem na liście przewozowym przyjęcie przesyłki przez DHL w celu przewozu i doręczenia.

§10

1. Według dyspozycji Zleceniodawcy, za usługi świadczone przez DHL płaci Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, nie będący ani Odbiorcą ani Nadawcą. Niniejsze postanowienie nie zwalnia Nadawcy ani Odbiorcy z odpowiedzialności określonej przez przepisy obowiązującego prawa.
2. W sytuacji, gdy Zleceniodawcą nie jest ani Nadawca ani Odbiorca, zlecenie obowiązkowo musi być złożone pisemnie. Zleceniodawca może być płatnikiem za usługę tylko wtedy, gdy ma podpisaną z DHL umowę o świadczenie usług wraz z upoważnieniem do dokonywania płatności przelewem.
3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2 powyżej, jeżeli dodatkowo zlecono usługę pobrania za doręczoną przesyłkę, kwota pobrania przekazywana jest na rachunek bankowy Zleceniodawcy wskazany w umowie. Powyższe nie może być zmienione dyspozycją listu przewozowego.
4. W przypadku, gdy DHL przyjął do przemieszczenia przesyłkę (w tym również Przesyłkę kurierską) nieopłaconą lub opłaconą w kwocie niższej niż należna, wówczas może żądać od Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy opłaty albo dopłaty za usługę, w wysokości zgodniej z postanowieniami obowiązującego Cennika lub umowy.

§11

1. Zawartość przesyłki może być sprawdzona przez DHL w każdym czasie, od chwili przyjęcia jej do przewozu do momentu doręczenia jej Odbiorcy, w celu stwierdzenia zgodności jej rzeczywistej zawartości z treścią danych zamieszczonych w liście przewozowym, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. DHL nie ma obowiązku sprawdzania zawartości przesyłki. Niniejsze postanowienie nie uchybia przepisom prawa przewidującym możliwość otwarcia przesyłki w
celach innych niż określony w zdaniu pierwszym.
2. Niezgodności, o których mowa w ust. 1 stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki przez DHL, a także do zmiany warunków umowy.
3. DHL przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi. W szczególności DHL ma prawo do weryfikacji wagi i rozmiarów przesyłki. Niezgodność tych danych z informacjami podanymi przez Nadawcę stanowi podstawę do odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, sprawdzanie przesyłek pod kątem zgodności z oświadczeniami zawartymi w liście przewozowym oraz weryfikacji, czy zawartością przesyłki nie jest element niestandardowy, może być dokonywane przez pracowników DHL w lokalizacjach DHL, bez udziału Zleceniodawcy. Wynik sprawdzenia wprowadza się do systemu informatycznego DHL i stanowi on podstawę do ustalenia właściwej stawki opłaty, a także do żądania zapłaty opłaty za element niestandardowy w razie stwierdzenia występowania takiego elementu.
5. Zasady otwarcia i sprawdzenia przesyłek nadanych przez Konsumentów oraz utrwalania ich wyników określają przepisy Prawa przewozowego lub Prawa pocztowego.

§12

1. Przesyłka kurierska jest doręczana w gwarantowanym terminie określonym w umowie lub Cenniku.
2. Jeżeli umowa ani Cennik nie określają gwarantowanego terminu doręczenia przesyłki kurierskiej, przyjmuje się, że wynosi on 14 dni.
3. Zasadą DHL jest doręczenie przesyłek za pokwitowaniem bezpośrednio do rąk Odbiorcy lub innej osoby upoważnionej do odbioru pod adres wskazany na liście przewozowym. W przypadku Usługi pocztowej, przesyłka może być doręczona także do rąk pełnoletniego domownika oraz innych osób uprawnionych do odbioru przesyłki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Pokwitowanie doręczenia przesyłki może nastąpić na piśmie lub w formie elektronicznej. Pokwitowanie nie może być kwestionowane na tej tylko podstawie, że istnieje wyłącznie w formie elektronicznej.
5. Zleceniodawca zlecając wykonanie usługi może udzielić dyspozycji, zamieszczonej w liście przewozowym, ustalając odbiór przesyłki w punkcie DHL ServicePoint. W takim wypadku przesyłka zostanie wydana osobie, która przy odbiorze poda swoje imię i nazwisko, nr telefonu wskazany przez Zleceniodawcę na liście przewozowym oraz cztero-cyfrowy nr PIN jaki został wysłany przez DHL poprzez wiadomość sms na ten numer telefonu. W przypadku braku odbioru przesyłki w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od dnia jej dostarczenia do punktu DHL ServicePoint, przesyłka jest zwracana do Nadawcy. Postanowień ust 8 i 10 oraz postanowień paragrafu 13 nie stosuje się. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą wyłącznie: (a) przesyłek innych niż pocztowych; (b) Zleceniodawców, którzy na podstawie odrębnej umowy uprawnieni są do stosowania Cennika
specjalnego. W przypadku braku możliwości przekazania przesyłki do punktu DHL ServicePoint doręczenie nastąpi na zasadach ust 3
6. Zleceniodawca zlecając wykonanie usługi może udzielić dyspozycji, zamieszczonej w liście przewozowym, ustalając odbiór przesyłki w DHL Locker. W takim wypadku przesyłka zostanie wydana osobie, która przy odbiorze poda nr telefonu wskazany przez Zleceniodawcę na liście przewozowym oraz ośmio-cyfrowy nr PIN jaki został wysłany przez DHL poprzez wiadomość sms na ten numer telefonu. W przypadku braku odbioru przesyłki w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od dnia jej dostarczenia do punktu DHL Locker, przesyłka jest zwracana do Nadawcy. Postanowień ust 8, 9 i 10 oraz postanowień paragrafu 13 nie stosuje się. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą wyłącznie: (a) przesyłek innych niż pocztowych; (b) Zleceniodawców, którzy na podstawie odrębnej umowy uprawnieni są do stosowania Cennika specjalnego. W przypadku braku możliwości
przekazania przesyłki do DHL Locker doręczenie nastąpi na zasadach ust 3.
7. Zleceniodawca zlecając wykonanie usługi może udzielić dyspozycji, zamieszczonej w liście przewozowym, ustalając odbiór przesyłki przez Odbiorcę w przedstawicielstwie DHL - tzw. odbiór własny.
8. Z zastrzeżeniem kolejnego ustępu, w przypadku nieobecności Odbiorcy, Kurier pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez Kuriera termin Odbiorcy nie odpowiada. W przypadku gdy została zlecona usługa dodatkowa Doręczenie do Sąsiada, alternatywnemu odbiorcy wskazanemu w ramach tej usługi awiza nie pozostawia się.
9. W przypadku przesyłek, które zgodnie z Cennikiem spełniają wymogi by być wydane w DHL ServicePoint, w odniesieniu do których podano DHL nr telefonu Odbiorcy, a Odbiorca nie jest zobowiązany do zapłaty DHL należności za transport ciążących na przesyłce, Kurier pozostawia awizo z informacją o skierowaniu przesyłki do punktu DHL ServicePoint. Odbiorca otrzymuje wiadomość SMS zwierającą adres punktu DHL ServicePoint. 
10. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w przedstawicielstwie DHL wynosi 7 dni kalendarzowych, licząc od drugiej próby doręczenia. Po upływie w/w okresu DHL zwraca przesyłkę Nadawcy. W przypadku zmiany terminu doręczenia przesyłki dokonanej za pośrednictwem serwisu „Przekieruj Paczkę”, okres przetrzymywania przesyłki awizowanej może ulec skróceniu; w każdym wypadku brak odbioru przesyłki do dziesiątego dnia od dnia nadania przesyłki do przewozu skutkować będzie po
upływie tego terminu zwrotem przesyłki do Nadawcy.
11. Zwrot przesyłki następuje również w sytuacji odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę lub błędnego adresu Odbiorcy.
12. Jeśli za wykonanie usług świadczonych przez DHL zobowiązanym do zapłaty jest Odbiorca, a przesyłka została zwrócona Nadawcy, za wykonaną usługę płaci Nadawca.
13. DHL zastrzega sobie możliwość naliczenia opłaty za zwrot do Nadawcy niedoręczonej przesyłki.

§13

1. Doręczenie przesyłki Odbiorca lub osoba uprawniona potwierdza własnoręcznym i czytelnym podpisem, stwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi. W przypadku, gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, doręczenie przesyłki potwierdza osoba upoważniona do odbioru.
2. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu przesyłki, winny być wpisane przez Odbiorcę w chwili jej przyjęcia na stosowanych przez DHL potwierdzeniach odbioru przesyłki.
3. Przed pokwitowaniem doręczenia przesyłki i uiszczeniem wynikających z niego opłat Odbiorca nie może dokonać otwarcia przesyłki.

§14

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku doręczanej przesyłki, Kurier doręczający przesyłkę niezwłocznie sporządza protokół szkodowy.
2. Sporządzenia protokołu szkodowego może zażądać także Odbiorca, jeśli stwierdzi, że przesyłka jest naruszona. Protokół sporządza się w obecności przedstawiciela DHL. Protokół podpisują Odbiorca i przedstawiciel DHL..
3. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa w skutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, chyba, że ubytki lub uszkodzenia nie dające się zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdzi po przyjęciu przesyłki i nie później niż w ciągu 7 dni zgłosi DHL oraz udowodni, że szkoda powstała w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki przez DHL a jej doręczeniem adresatowi.

§15

1. Odpowiedzialność DHL wobec Konsumentów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przewozowej regulują przepisy Prawa przewozowego,
2. Odpowiedzialność DHL wobec innych osób niż Konsumenci z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przewozowej regulują przepisy Prawa przewozowego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień:
1) Odpowiedzialność DHL z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki ogranicza się do najniższej z poniższych kwot:
  • zadeklarowanej wartość przesyłki,
  • rzeczywistej, zwykłej wartości przesyłki,
  • kwoty 500 złotych,
  • odpowiedzialność w przypadku paczek międzynarodowych - patrz pkt. 7 regulaminu  DHL eCS
2) DHL odpowiada za szkodę powstałą na wskutek zwłoki w doręczeniu przesyłki. W przypadku usługi DHL PARCEL 9 i DHL PARCEL 12 płatnikowi za usługę przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% opłaty podstawowej. W przypadku pozostałych usług przewozu przysługuje odszkodowanie do wysokości równowartości 50% opłaty podstawowej za transport, wynikającej z Cennika aktualnego w dniu nadania przesyłki lub umowy zawartej z DHL o ile zwłoka trwała dłużej niż jeden dzień.
3. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli DHL świadczy Usługi pocztowe, DHL ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie takich Usług zgodnie i w granicach określonych w Prawie pocztowym, tj.:
1) Za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej nie będącej przesyłką z korespondencją – w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy
2) Za utratę przesyłki z korespondencją – wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę nie niżej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, określonej w cenniku usług powszechnych.
3) Za opóźnienie w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia – w wysokości nie przekraczającej dwukrotności opłaty za usługę. Jeżeli jednak niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi pocztowej jest następstwem czynu niedozwolonego, nastąpiło z winy umyślnej lub jest wynikiem rażącego niedbalstwa DHL, powyższych ograniczeń wysokości odszkodowania nie stosuje się; w takiej sytuacji odpowiedzialność DHL określona jest przez przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Usługę pocztową uważa się za nienależycie wykonaną, jeśli nastąpiło opóźnienie w doręczeniu przesyłki albo w przypadku ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Usługę pocztową uważa się za niewykonaną w przypadku utraty przesyłki. Za utraconą uważa się przesyłkę, która nie doszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu doręczenia. W przypadku niewykonania Usługi pocztowej niezależnie od należnego odszkodowania DHL zwraca w całości pobraną opłatę za Usługę pocztową.
5. DHL nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi pocztowej, jeżeli nastąpiło ono:
1) wskutek siły wyższej;
2) z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, niewywołanych winą DHL;
3) z powodu naruszenia przez Nadawcę lub Odbiorcę przepisów prawa albo niniejszego Regulaminu;
4) z powodu właściwości przesyłki.
6. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejszy Regulamin nie ustanawia korzystniejszego poziomu odpowiedzialności lub odszkodowania niż przewiduje to Prawo pocztowe.
7. Za wyjątkiem odpowiedzialności w stosunku do Konsumentów, odpowiedzialność DHL ograniczona jest:
1) z tytułu szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego usługi dodatkowej do wysokości równowartości 100% opłaty dodatkowej uiszczonej z tytułu przedmiotowej usługi, 
2) z innych tytułów niż określone w pkt 1) i innych niż uszkodzenie, utrata lub ubytek w przesyłce albo zwłoka w doręczeniu przesyłki - do wysokości poniesionej straty, jednak wysokość odszkodowania nie może przekraczać wysokości opłaty podstawowej albo kwoty 500 PLN – w zależności, która z tych kwot będzie mniejsza.
8. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, DHL nie ponosi odpowiedzialności za:
1) utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki zawierającej przedmioty wyłączone z przewozu z mocy ustawy lub postanowień niniejszego Regulaminu;
2) zapisy na dokumentach klienta, które są zwracane do Nadawcy w ramach realizacji usługi zwrot dokumentu;
3) korzyści utracone przez Nadawcę, Odbiorcę, Zleceniodawcę lub inne osoby na wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

§16

1. DHL zaleca ubezpieczenie przesyłki oraz oferuje usługę objęcia przesyłki ubezpieczeniem, której koszt ponosi osoba płacąca za usługę, według aktualnego Cennika.
2. Główne postanowienia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zawartej między DHL a Ubezpieczycielem są udostępniane na żądanie.
3. W przypadku zlecenia przez Nadawcę wykonania usługi pobrania (COD), Nadawca jest zobowiązany ubezpieczyć przesyłkę na zasadach oferowanych przez DHL. W przypadku braku ubezpieczenia przesyłki DHL nie wykona usługi pobrania (COD).

§17

1. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest złożenie przez uprawnionego reklamacji.
2. W zakresie reklamacji dotyczącej Usługi pocztowej zastosowanie mają w szczególności następujące postanowienia:
1) Reklamację można wnieść w każdej placówce DHL. Reklamację można wnieść w formie pisemnej, elektronicznej na adresy wskazane na stronie albo ustnej do protokołu.
2) Uprawnionymi do wniesienia reklamacji są:
a) Nadawca, lub
b) Odbiorca – w przypadku, gdy Nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka zostanie doręczona Odbiorcy.
3) Reklamację można wnieść:
a) z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką z korespondencją:
 bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki uszkodzonej lub z ubytkiem zawartości - jeżeli został sporządzony protokół szkodowy przy przyjęciu przesyłki,
 po przyjęciu przesyłki - jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu zostało złożone pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń przesyłki albo został sporządzony protokół szkodowy,
 w terminie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki - w przypadku uszkodzeń i ubytków niedających się zauważyć z zewnątrz, stwierdzonych po przyjęciu przesyłki;
b) z tytułu utraty przesyłki - w dniu następnym po upływie terminu określonego w Paragrafie 15 ust. 4;
c) z tytułu opóźnienia w doręczeniu przesyłki w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia - po upływie tego terminu.
Jednakże w żadnym przypadku wniesienie reklamacji nie może nastąpić później niż 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki.
4) W przypadku odmowy uznania reklamacji, uprawniony może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację.
5) DHL rozpatruje reklamację oraz odwołanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich otrzymania.
6) W przypadku uznania reklamacji, odszkodowanie wypłaca się w terminie do 14 dni na rachunek bankowy uprawnionego, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – przekazem pocztowym.
3. Szczegółowy tryb składania i rozpatrywania reklamacji (w tym treść reklamacji oraz wymagane dokumenty) regulują:
1) w zakresie Usług przewozowych: rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 38, poz. 266.);
2) w zakresie Usług pocztowych: rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej z dnia 26 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1468).

§18

1. Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy nie będącymi Konsumentami nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczeń od przeszłych, aktualnych bądź przyszłych należności wobec DHL.
2. Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca nie będący Konsumentem nie może bez pisemnej zgody DHL przenieść należnych mu wierzytelności wobec DHL na osobę trzecią.

§19

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych zlecających wykonanie usług objętych niniejszym Regulaminem jest DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2, 02 – 823 Warszawa. Dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy i realizacji usług. Osoby te mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez wymienionych danych niemożliwe byłoby zawarcie umowy i wykonanie usług.
2. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się przepisy Prawa przewozowego, chyba że ma zastosowanie Prawo pocztowe, oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019 roku. DHL Parcel Polska Sp. z o. o.