Regulamin Programu Poleceń

Akcja została zawieszona decyzją organizatora.

Regulamin Programu Poleceń

 

 1. Organizatorem Programu Poleceń jest Efero sp. z o.o sp.k., ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000519831, NIP: 8943055473, Regon: 022470970 oraz Efero Transport LTD, 24 York Place, EH1 3EP Edynburg, Wielka Brytania, wpisany do rejestru spółek w UK pod numerem SC 433917.
   
 2. Polecający – firma zarejestrowana w systemie Przesyłarka.pl przed 03.04.2017.
   
 3. Zaproszony – firma, która otrzymała rekomendację od Polecającego i zarejestrowała się w systemie Przesyłarka.pl. Wymagane jest, aby zaproszony nie posiadał konta w systemie przed 03.04.2017 roku i nie zamawiał żadnej paczki przez Przesyłarka.pl przed 03.04.2017.
   
 4. Skuteczne polecenie – oznacza złożenie zamówienia przez Zaproszonego w systemie Przesyłarka.pl.
   
 5. Niniejszy Program Poleceń nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
   
 6. Uczestnictwo w Programie Poleceń jest dobrowolne i pomiędzy Organizatorem a Klientem nie nawiązuje się żaden stosunek prawny o charakterze zarobkowym, co oznacza, że roszczenia nagrodzonych w Programie Poleceń mogą obejmować wyłącznie wydanie im nagród w formie przewidzianej przez Organizatora bez możliwości ich wymiany.
   
 7. Akcja przeprowadzana jest na terytorium krajów Unii Europejskiej i trwa od dnia 03.04.2017 r. do odwołania.
   
 8. Program Poleceń jest realizowany na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie („Regulamin”).
   
 9. Program Poleceń kierowany jest do firm zarejestrowanych w systemie Przesyłarka.pl – „Polecający”.
   
 10. Program Poleceń polega na nagrodzeniu Polecających, którzy skutecznie zarekomendują Organizatora nowym firmom, które do dnia uruchomienia Programu Poleceń nie posiadały zarejestrowanego konta w systemie Przesyłarka.pl - „Zaproszony”.
   
 11. Zasady działania:

  a/ Za każde skuteczne polecenie, Polecający otrzymuje 25 zł brutto do wykorzystania w serwisie Przesyłarka.pl;
  b/ Kwota 25 zł brutto odejmowana jest od kolejnego zamówienia Polecającego;
  c/ Jeżeli Polecający zamawia przesyłkę o wartości mniejszej niż 25 zł brutto, wówczas nagrodą za skuteczne polecenie jest jedna przesyłka.
  d/ Zaproszony musi być nowym klientem firmy Efero – tzn. nie korzystał wcześniej z serwisu Przesyłarka.pl i nie zamówił żadnej paczki przez Serwis.
  e/ Zaproszony otrzymuje 25 zł brutto do wykorzystania w serwisie Przesyłarka.pl;
  f/ Kwota 25 zł brutto odejmowana jest od pierwszego zamówienia Zaproszonego;
  g/ Jeżeli Zaproszony zamawia przesyłkę o wartości mniejszej niż 25 zł brutto, wówczas nagrodą za skuteczne polecenie jest jedna przesyłka.
  h/ Polecający oraz Zaproszony mają 90 dni od czasu rejestracji Zaproszonego na wykorzystanie przyznanej nagrody.
  i/ Aby skorzystać z nagrody, należy po złożeniu zamówienia skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Przesyłarka.pl.
   
 12. W przypadku naruszenia przez Polecającego lub Zaproszonego niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody.
   
 13. Wzięcie udziału w Programie Poleceń jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych jej uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Akcji i w związku z jej przebiegiem. Dane osobowe uczestników Akcji przetwarzane będą przez Organizatora Akcji w celu przeprowadzania Akcji i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
   
 14. Uczestnikom Programu Poleceń przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.
   
 15. W przypadku zmiany danych firmy Polecającego lub Zaproszonego, uczestnik Programu Poleceń jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.
   
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
   
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, z 5-dniowym uprzedzeniem, w tym rodzaju nagród przyznawanych w Programie Poleceń, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Programu Poleceń bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników Programu Poleceń z czasu jej trwania, lub w razie zmian w Regulaminie sprzed zmiany w Regulaminie.
   
 18. Reklamacje dotyczące Programu Poleceń mogą być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Programu Poleceń lub mailowo na adres: info@przesylarka.pl.

   
 19. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailowo, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
   
 20. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
   
 21. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
   
 22. Nagrodzony w Programie Poleceń nie może skutecznie domagać się od Organizatora Programu Poleceń wydania nagrody, jeżeli upłynęło 90 dni od daty rejestracji Zaproszonego i Zaproszony nie skorzystał z nagrody.
   
 23. Pełna treść Regulaminu Akcji dostępna jest na stronie internetowej www.przesylarka.pl.
   
 24. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Programu Poleceń. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.