Regulamin: kurier Geis (dawny K-EX)

Firma Geis zakończyła działalnośc kurierską. Zachęcamy do wysyłki paczki krajowej kurierem: DPD, DHL lub UPS.

 

Wyślij paczkę

 

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielami serwisu Przesyłarka.pl są: firma Efero Transport Ltd z siedzibą przy 23 Melville Street, EH3 7PE Edynburg oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław. 

 

1.2 Geis Parcel PL Sp. z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, zarejestrowany pod numerem KRS 0000326471 w Sądzie Rejonowym w Kielcach, NIP 959-18-56-995, Regon 260287537,z kapitałem zakładowym 1 100 000 PLN w całości opłaconym, zwany dalej Geis świadczy na zlecenie przedsiębiorców usługi przewozu lub usługi pocztowe przesyłek polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym. 

 

1.3 Efero Transport Ltd oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. są pośrednikiem usługi kurierskiej. Za wykonanie usługi pełną odpowiedzialność ponosi Geis Parcel PL Sp. z o.o.
 

Ogólne Warunki Handlowe - OWH

Geis Parcel Sp. z o.o. (dalej GEIS PARCEL) świadczy usługi polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych krajach w zakresie wskazanym w niniejszych OWH. Świadczone przez GEIS PARCEL usługi polegają na przewozie przesyłki z określonego miejsca (miejsce załadunku) do innego określonego miejsca (miejsce wyładunku) i ewentualnie do wykonania innych czynności związanych z przewozem. Po stronie zleceniodawcy powstaje zobowiązanie do zapłaty na rzecz GEIS PARCEL za tego typu usługi na warunkach określonych w niniejszych OWH. Aktualne brzmienie OWH wraz z aktualnymi cennikami jest podane na stronach internetowych firmy www.geis.pl. Niniejsze OWH stanowią nieodłączną część każdej Umowy pomiędzy GEIS PARCEL i zleceniodawcą usługi. OWH określają prawa i obowiązki GEIS PARCEL oraz Zleceniodawcy przesyłki, które nie są ujęte w pisemnej Umowie. Brzmienie pisemnej Umowy ma pierwszeństwo przed brzmieniem niniejszych OWH. Pisemna Umowa - której przedmiotem jest zabezpieczenie powtarzających się dostaw - jest uważana za Umowę ramową, przy czym jej realizacja częściowa odbywa się na podstawie każdorazowego indywidualnego zlecenia składanego w systemie.
GEIS PARCEL jest uprawniony do wprowadzenia zmian w OWH oraz cennikach, przy czym jest zobowiązany poinformować o tego typu zmianach Zleceniodawcę przesyłki w poprzez publikację nowych OWH lub cenników na ww. stronie internetowej najpóźniej na 14 dni przed ich wejściem w życie. W przypadku konieczności wprowadzania zmian do cenników indywidualnych GEIS PARCEL poinformuje zleceniodawcę o zmianie w formie wiadomości np. mailowej. Zleceniodawca przesyłki może odmówić akceptacji zmian w OWH, we wszystkich cennikach, w opłatach itp. i wypowiedzieć z tego powodu Umowę, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia
wejścia w życie. Zleceniodawca i GEIS PARCEL uzgodnili, że Zleceniodawca zobowiązuje się na bieżąco ( tj przynajmniej raz w tygodniu) kontrolować stronę internetową GEIS PARCEL i zapoznawać się z aktualną treścią, wraz z aktualnymi OWH i cennikami oraz opłatami itp., Jeżeli w Umowie nie jest to określone inaczej Zleceniodawca oświadcza, że jest zapoznany z aktualnym brzmieniem OWH i cenników i wyraża swoją zgodę na złożenie zlecenia, ewentualnie przekazania przesyłki do transportu na warunkach wskazanych w niniejszych OWH. W niniejszych OWH (lub Umowie) można zastosować postanowienia art. 794 i następne Kodeksu cywilnego, kiedy GEIS PARCEL pełni jednocześnie funkcję firmy transportowej.
 

Definicje:

Paczka – podstawowa jednostka przewozowa (sztuka załadunkowa) – rzecz opakowana w opakowanie jednostkowe, będąca przedmiotem usługi przewozowej opatrzona adresem doręczenia, której odpowiada jeden numer listu przewozowego.
Przesyłka – całościowa przesyłka towarowa składająca się z jednej lub wielu paczek, przyjęta do przewozu celem dostarczenia do miejsca przeznaczenia.
Usługa międzynarodowa – Usługi polegające na doręczaniu przesyłek nadanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których adres doręczenia znajduje się na terytorium innego państwa. 
Usługi dostępne dla klientów pod warunkiem wskazania ich w aktualnym cenniku usług znajdującym się na stronie www.geis.pl.
 

1. Podstawowe warunki świadczenia usługi transportowej:

Do transportu są przyjmowane Paczki spełniające podane poniżej limity dotyczące rozmiarów i masy:
1) Paczka standardowa – to paczka o kształcie prostopadłościanu, której wymiary (sztuka załadunkowa) nie przekraczają sumy 2 x szerokość + 2 x wysokość + długość = 300 cm, gdzie:
a) maksymalna szerokość paczki nie może przekroczyć 80 cm;
b) maksymalna wysokość paczki nie może przekroczyć 60 cm;
c) maksymalna długość paczki nie może przekroczyć 200 cm;
a maksymalna masa brutto paczki nie może przekroczyć 31,5 kg,
z zastrzeżeniem, że ograniczenie w zakresie maksymalnej długości paczki nie dotyczy paczki objętej usługą „Doręczenie do miejsca wydania - Geis Point“.

2) Paczka niestandardowa – to paczka, której wymiary (sztuka załadunkowa) przekraczają sumy 2 x szerokość + 2 x wysokość + długość = 300 cm lub 80 cm szerokość x 60 cm wysokość x 200 cm długość, a jej krawędzie mogą obejmować elementy o nieregularnym, okrągłym, cylindrycznym, owalnym kształcie lub wystające poza jej obrys, a masa brutto paczki mieści się w przedziale powyżej 31,5 kg. Przedmiotem paczki mogą być rzeczy, które:
a) zawierają luźne lub ciężkie elementy;
b) mają nierównomiernie rozłożoną masę;
c) umieszczone są w luźnym opakowaniu;
d) składająca się z kilku połączonych ze sobą opakowań.
 
Paczka niestandardowa NST to paczka:
- o nieregularnym kształcie (okrągłym, owalnym, cylindrycznym, przynajmniej jeden bok nie ma płaskiej powierzchni i z przynajmniej jednym zaokrąglonym kątem) np. tuby, wałki materiałów, koła, opony, beczki, wiadra, worki, karmy owinięte folią, paczki z wystającymi zabezpieczonymi elementami,
- z wystającymi sznurkami lub kawałkami folii, które mogłyby uszkodzić sorter lub rolki,
- składająca się z trwale połączonych folią i/lub taśmą kartonów o różnej wielkości, których ostateczny kształt nie stanowi prostopadłościanu,
- dwa lub więcej foliopaki połączone w jedną całość.
  •  Min. rozmiary jednej sztuki załadunkowej w przypadku przesyłek międzynarodowych: min. szerokość 11 cm; min. wysokość 1 cm; min. długość 15 cm. Masa do 50 kg (nie obowiązuje w przypadku przesyłek z usługą „Doręczenia do miejsca odbioru – Geis Point; patrz pkt. 6).
  •  Miejsce wysyłki i doręczenia przesyłek na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terytorium państw, gdzie są oferowane usługi GEIS PARCEL. Zleceniodawcą, wysyłającym, lub odbiorcą przesyłki może być wyłącznie osoba prawna, w szczególności przedsiębiorca i instytucja publiczna, lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829).
  • W przypadku dostaw w ramach Rzeczpospolitej Polskiej odbiorcą przesyłki może być również konsument. W przypadku, gdy przesyłka jest doręczana na adres prywatny odbiorcy - osoby fizycznej - mowa jest o tzw. trybie B2C. Dla trybu B2C obowiązują odrębne postanowienia zawarte w OWH - Regulaminie świadczenia usług kurierskich przewozowych i pocztowych z udziałem konsumentów

2. Zleceniodawca zobowiązuje się, że zarówno on jak i osoba działająca w jego imieniu, nie będzie nadawać przesyłek:

a) wyłączonych z przewozu na podstawie odrębnych przepisów,
b) przekraczających rozmiarem i masą limity określone w OWU,
c) zawierających substancje typu: farby, kleje, oleje, koncentraty, płyny techniczne,
d) zawierających ADR i materiały niebezpieczne takie jak: sztuczne ognie, gazy, paliwo, zapałki, broń, chemikalia, aerozole, butle techniczne, używane opakowania po gazach i płynach, itp., 
e) zawierających części samochodowe (silniki, skrzynie biegów, przekładnie, akumulatory, układy wydechowe, części karoserii, szyby, haki, opony o średnicy powyżej 18",
f) zawierających towary posiadające ostre elementy (m.in. siatki ogrodzeniowe, kosy, piły, widły),
g) zawierających stolarkę budowlaną, meble i art. sanitarne z elementami szklanymi,
h) zawierających telewizory o przekątnej powyżej 42",
i) owiniętych z zewnątrz inną niż przeźroczysta folią stretch,
j) zawierających towary posiadające szczególnie wysoką cenę, jak na przykład drogie metale i wyprodukowane z nich wyroby, przedmioty artystyczne i antykwaryczne, zbiory, banknoty, monety, papiery wartościowe, bony towarowe, weksle, karty kredytowe itp.,
k) w przypadku których brak jest danych o Zleceniodawcy lub odbiorcy (lub - w systemie B2C - brak jest kontaktu telefonicznego na adresata/osobę fizyczną lub kontakt nie jest ważny),
l) zawierających rzeczy, które nie posiadają niezbędnych zabezpieczeń, nie są zapakowane w sposób odpowiadający ich masie, kształtowi, właściwościom lub cechom, lub zawierające rzeczy, które mogłyby uszkodzić pozostałe przesyłki, albo urządzenia transportowe i infrastrukturę transportową GEIS PARCEL lub podwykonawców, lub też mogłoby dojść od uszkodzenia towarów przy pomocy użytej techniki i stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub majątku GEIS PARCEL lub podwykonawców, ewentualnie ich pracowników. Niniejsze postanowienie obowiązuje również w sytuacji, kiedy właściwości lub cechy przesyłki, niedostateczne lub nieodpowiednio użyte opakowanie lub jego zabezpieczenie itp. wystąpiły podczas transportu przesyłki, lub po jej fizycznym przyjęciu przez GEIS PARCEL lub podwykonawcę. Wybór sposobu dalszego postępowania z tego typu przesyłką należy w pełni do GEIS PARCEL. W tego typu przypadkach przyjmuje się, że Zleceniodawca przesyłki bez zastrzeżeń akceptuje uzasadnione działania GEIS PARCEL lub wyznaczonego przez niego podwykonawcy, w zakresie kompletności, wystarczalności i niepodważalności środków dowodowych w tej kwestii (w szczególności dokumentacji zdjęciowej) udostępnionych Zleceniodawcy przez GEIS PARCEL lub wyznaczonego przez niego podwykonawcę. Niniejsze postanowienie obowiązuje, jeżeli strony nie uzgodnią inaczej,
m) zawierających towary, które powinny być transportowane w określonych temperaturach, rośliny, łatwo psujące się towary (np. produkty spożywcze podlegające szybkiemu zepsuciu), zwierzęta i żywe organizmy, organy ludzkie i zwierzęce oraz zwłoki, odpady, broń, amunicja, towary objęte zakazem importu/eksportu lub jakimkolwiek innym zakazem lub embargiem,
n) zawierających rzeczy i substancje, które ze względu na swój charakter w gałęzi handlowej usług transportowych lub kurierskich są uważane za nieodpowiednie do transportu lub mogą być wykluczone z transportu. Ewentualny transport tego typu rzeczy i substancji podlega indywidualnemu zatwierdzeniu przez GEIS PARCEL,
o) zawierających produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GEIS PARCEL na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu poza aptecznego,
p) zawierających rzeczy przewożone pod plombą celną;
q) zawierających rzeczy, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy;
r) za pobraniem (COD) równą lub przekraczającą kwotę ogólną 15.000 PLN;
s) w przypadku dostaw międzynarodowych, zawierającej środki spożywcze, alkohol, towary podlegające kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej, towary figurujące na liście celnej lub przygotowywane na karnet -ATA, przesyłki przesłane za pobraniem (COD) i/lub bez zapłaty (EXW) - oznaczenie EXW nie jest tutaj oznaczeniem klauzuli dostawy w myśl INCOTERMS - i przesyłki z towarami niebezpiecznymi zgodnie z konwencją ADR i IATA DGR. 

2.1 W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawcę lub osobę działającą w jego imieniu, postanowień punktu 2, Zleceniodawca zapłaci Geis Parcel PL karę umownej w wysokości pięciokrotności wynagrodzenia brutto przysługującego Geis Parcel PL z tytułu świadczonej usługi, podczas której doszło do naruszenia. Zapłata kary umownej, określonej w zdaniu poprzednim, nie pozbawia Geis Parcel PL prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
 

3. Standardowy czas transportu

W przypadku transportu krajowego standardowe przesyłki są doręczane przez GEIS PARCEL (ewentualnie przez podwykonawców) w standardowym czasie transportu - tzn. do 17:00 godz. następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia przesyłki. Przesyłki międzynarodowe są doręczane według aktualnych normalnych czasu doręczenia oferowanych przez GEIS PARCEL ewentualnie po zakończeniu odprawy celnej w kraju odbiorcy przesyłki. Przez standardowy czas transportu rozumie się czas, w którym GEIS PARCEL z reguły doręcza odbiorcy przesyłkę, w przypadku braku szczególnych lub nieprzewidywalnych okoliczności w trakcie realizacji transportu. Standardowy czas transportu może nie zostać zachowany, jeżeli Zleceniodawca lub odbiorca przesyłki nie dostarczy (lub nie dostarczy na czas) do GEIS PARCEL dokumentów lub informacji potrzebnych do realizacji transportu, odprawy
celnej, doręczenia przesyłki lub przekaże do transportu przesyłkę, która jest wykluczona z transportu, lub też nie zostały spełnione warunki zawarte w niniejszym OWH lub nie są zachowane konkretne wskazówki GEIS PARCEL lub podwykonawcy.
 

4. Warunki przyjęcia przesyłki

Przesyłki są przyjmowane przez GEIS PARCEL (lub podwykonawcę) w celu zagwarantowania i realizacji transportu na podstawie akceptacji: zlecenia elektronicznego (patrz. www.geis.pl ) i mogą być przyjmowane na podstawie Umowy w dni robocze w godzinach pracy danego oddziału. Zleceniodawca zobowiązuje się, że przesyłka będzie przygotowana do transportu w chwili podstawienia pojazdu GEIS PARCEL u Zleceniodawcy, a przyjęcie przesyłki przez odbiorcę odbędzie się bezpośrednio po przystawieniu pojazdu z przesyłką w siedzibie odbiorcy. W przeciwnym wypadku GEIS PARCEL nie jest zobowiązany do przeprowadzenia załadunku i wyładunku i jednocześnie ma prawo do rekompensaty kosztów powstałych w związku z tą sytuacją jemu samemu lub podwykonawcy. Zlecenie elektroniczne powinno być złożone najpóźniej w dzień roboczy przed wymaganym dniem
załadunku (odebrania). Zleceniodawca może również nadać przesyłkę do wysyłki bezpośrednio w odpowiednim oddziale GEIS PARCEL, w godzinach pracy danego oddziału, pod warunkiem wcześniejszego złożenia zlecenia w systemie. W przypadku przesyłek składających się z kilku paczek każdą częściową część przesyłki Zleceniodawca jest zobowiązany:
a) oznaczyć dokładnym adresem Zleceniodawcy i odbiorcy (adresem fizycznego doręczenia -nie np. P. O. Box – skrytka pocztowa lub adresem dla faktur, pod którym odbiorca nie ma fizycznej siedziby lub nie przyjmuje przesyłki) łącznie z prawidłowym kodem pocztowym – ewentualnie dołączyć informację uzupełniającą w postaci osoby kontaktowej i jej numeru telefonu - podanej zawsze na największej powierzchni przesyłki; 
b) wskazać - jeżeli odbiorcą przesyłki jest osoba fizyczna (tryb B2C) - nie tylko dokładny adres odbiorcy ale także w każdym przypadku kontakt telefoniczny do tej osoby fizycznej;
c) oznaczyć każdy częściowy element przesyłki kodem kreskowym zleceniodawcy, zawsze na największej powierzchni przesyłki;
d) zapewnić - w przypadku przesyłek międzynarodowych - przekazanie wszystkich dokumentów potrzebnych do odprawy celnej przesyłki wysyłającego, przy czym zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność dokumentów oraz za ewentualne powstałe w wyniku tego szkody. GEIS PARCEL ani podwykonawca nie mają obowiązku kontrolowania kompletności oraz prawidłowości wspomnianych dokumentów;
e) usunąć (zlikwidować) - w przypadku powtórnie użytych opakowań - jakiekolwiek wcześniejsze etykiety, naklejki oraz inne informacje, które mogłyby uniemożliwić, stanowić ryzyko lub skomplikować doręczenie przesyłki. W przypadku niezachowania powyższego postanowienia GEIS PARCEL ma prawo do żądania kary umownej od wysyłającego do wysokości 100 PLN za każdą tego typu nieprawidłowość;
f) zapakować i zabezpieczyć tak, aby jego zawartość była całkowicie zabezpieczona przed uszkodzeniem i przemieszczeniem, aby jej opakowanie umożliwiało bezpieczny przewóz i stanowiło wystarczającą ochronę podczas normalnego transportu i operowania przesyłką, charakterystycznych dla transportu zbiorowego przesyłek oraz przemieszczania na przenośnikach taśmowych oraz rolkowych;
g) oznaczyć przesyłkę przy pomocy etykiet, które są częścią oferowanych usług (usług transportowych);
 

5. Doręczenie przesyłki i jej przyjęcie przez odbiorcę

Przez miejsce doręczenia rozumie się miejsce (adres), które jest miejscem dostarczenia przesyłki dla konkretnej oferowanej przez GEIS PARCEL usługi, w którym przesyłka jest przyjęta fizycznie od podwykonawcy lub GEIS PARCEL. Przyjęcie przesyłki od Zleceniodawcy (lub podwykonawcy) odbiorca powinien potwierdzić na dokumencie GEIS PARCEL (w szczególności na liście przewozowym), który jest mu przedłożony w tym celu przez kuriera Zleceniodawcy. Na tego typu potwierdzeniu odbiorca poda pismem drukowanym swoje imię i nazwisko oraz złoży swój własnoręczny podpis oraz dołączy ewentualnie pieczątkę firmową (jeżeli nią dysponuje). W systemie B2C przesyłka może być doręczona również osobie dorosłej w wieku powyżej 18 roku życia przebywającej w czasie doręczenia pod podanym adresem doręczenia przesyłki, przy czym wspomniana osoba jest zobowiązana poza spełnieniem obowiązku odbiorcy przesyłki (patrz powyższe akapity) podać na dokumencie GEIS PARCEL również swoją relację w stosunku do osoby odbiorcy przesyłki (np. syn, małżonek itp.) W ten sam sposób mogą być doręczane również przesyłki COD (patrz pkt. 7). Odbiorca przesyłki nie jest uprawniony do wnioskowania o przesłanie (dosłanie) będącej w doręczeniu przesyłki pod inny adres (innemu odbiorcy oraz sobie samemu na inne miejsce doręczenia). Doręczenie opisane powyżej stanowi właściwe wykonanie usługi. GEIS PARCEL akceptuje zmianę dyspozycji dotyczących doręczenia przesyłki (w tym jej przesłania) wyłącznie od Zleceniodawcy i wyłącznie w formie pisemnej (e-mailem). Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty GEIS PARCEL kosztów związanych ze zmianą dyspozycji. 
 

6. Oferowane usługi

a) Gwarantowane doręczenie
Transport z usługą „Gwarantowane doręczenie” oznacza, że GEIS PARCEL zagwarantuje doręczenie przesyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w następny dzień roboczy po odbiorze przesyłki u Zleceniodawcy. W przypadku, gdy nie jest możliwe doręczenie przesyłki w następny dzień roboczy, GEIS PARCEL poinformuje o tym fakcie Zleceniodawcę(sms/email). W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie doręczona do odbiorcy w następny dzień roboczy po nadaniu i nie została doręczona ze względu na błąd lub zaniedbanie Zleceniodawcy, nie odebranie przesyłki przez odbiorcę lub w efekcie innych okoliczności, za które GEIS PARCEL nie ponosi odpowiedzialności w myśl odpowiednich postanowień przepisów powszechnie obowiązujących lub niniejszych OWH - w tym przypadku GEIS PARCEL nie będzie domagał się zapłaty za usługę gwarantowane doręczenie,
b) Transport z usługą "Doręczenie do 12 godziny"
oznacza, że GEIS PARCEL doręczy przesyłkę w godzinach przedpołudniowych na następny dzień roboczy po nadaniu przesyłki. Tego typu usługa jest realizowana wyłącznie na obszarze z wybranymi kodami pocztowymi, których lista jest podana na stronie internetowej www.geis.pl. W przypadku niedoręczenia przesyłki w podanym czasie GEIS PARCEL będzie kontynuował jej doręczenie i doręczy przesyłkę, jako standardową przesyłkę. W
przypadku niedoręczenia w godzinach przedpołudniowych na następny dzień (po odebraniu przesyłki u Zleceniodawcy) wysyłający pokrywa koszty transportu takie same jak w przypadku standardowego transportu przesyłek,
c) Doręczenie do odbiorcy - osoby fizyczne (tryb B2C)
Niniejsza usługa obejmuje doręczania przesyłek na adres prywatny (osób fizycznych) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wybranych innych państw (patrz. www.geis.pl.). Nie chodzi jednak o doręczanie przesyłek między poszczególnymi osobami fizycznymi - nie będącymi przedsiębiorcami (porównanie pkt. 1 niniejszych OWH). Odbiorca (osoby fizyczne) będzie informowany z wyprzedzeniem o planowanym doręczeniu przesyłki. Przesyłki doręczane w trybie B2C odbiorca może przekierować do miejsc wydania (patrz usługa "Doręczenie na miejscu wydania - Geis Point"). Przekierowanie jest możliwe wyłącznie w przypadku przesyłek spełniających warunki dla miejsca wydania. Po przekierowaniu przesyłki do dyspozycji jest strona internetowa www.geis.pl,
d) Doręczenie do miejsca odbioru - Geis Point
Transport za pośrednictwem usługi „Doręczenie do miejsca wydania - Geis Point” oznacza, że GEIS PARCEL doręczy przesyłkę do miejsca odbioru na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w obsługiwanych lokalizacjach zagranicznych podanych przez Zleceniodawcę lub odbiorcę. Lista miejsc odbioru jest podana na stronie internetowej www.geis.pl. Warunkiem jest zachowanie limitów dotyczących rozmiaru i masy dla tego typu usługi. Max. rozmiary jednej sztuki załadunkowej: 80 cm x 60 cm x 42 cm; masa do 15 kg. W przypadku, gdy przesyłka przekracza limity dotyczące wielkości o masy dla danej usługi, GEIS PARCEL będzie kontynuować doręczenie przesyłki w trybie B2C. W tego typu przypadku Zleceniodawca przesyłki będzie zobowiązany do zapłaty kosztów transportu jak w przypadku przesyłek dostarczanych w systemie B2C. Przesyłka zostanie automatycznie odesłana z powrotem do Zleceniodawcy, jeżeli odbiorca nie odbierze przesyłki do 7 dni kalendarzowych od jej zdeponowania. Usługa obejmuje awizo o odesłaniu oraz o doręczeniu przesyłki. Usługę „Doręczenie do miejsca odbioru - Geis Point” można łączyć z usługą za pobraniem (COD),
e) Pod pojęciem awizo telefoniczne rozumie się kontakt z odbiorcą w dniu doręczenia przez kuriera,
f) Dokumenty elektroniczne związane z przesyłką
Niniejsza usługa daje możliwość dołączenia do przesyłek dokumentów elektronicznych, które wysyłający wydrukuje i przekaże przy doręczeniu odbiorcy. W przypadku wniosku ze strony Zleceniodawcy GEIS PARCEL zabezpieczy potwierdzenie dokumentów przez odbiorcę przy doręczeniu przesyłki. Potwierdzone dokumenty zostaną następnie zeskanowane i zapisane na stronach internetowych GEIS PARCEL,
g) Inne sposoby awizowania i usługi
Awizo o doręczeniu przesyłki - Zleceniodawca możne zmówić sms/email awizo o doręczanej przesyłce.
Awizo o problematycznej przesyłce - Zleceniodawca może zamówić sms/email awizo o przesyłce, która nie została doręczona.
Usługa P. O. D. - Zleceniodawca może zamówić dokument potwierdzający doręczenie przesyłek. Niniejszy dokument zostanie mu doręczony automatycznie na określony adres e-mail.
Usługa Doręczenie do rąk osoby pełnoletniej - GEIS PARCEL doręczy przesyłkę z niniejszą usługa wyłącznie osobie w wieku powyżej 18 roku życia. Usługa dostępna pod warunkiem wskazania jej w cenniku,
h) Ubezpieczenie towarów (tzw. ubezpieczenie All risk)
Na podstawie uzgodnienia pisemnego między GEIS PARCEL i Zleceniodawcą, Zleceniodawca może za pośrednictwem GEIS PARCEL zawrzeć umowę ubezpieczenia na towary (w tego typu przypadku obowiązują warunki ubezpieczenia podane na stronie internetowej www.geis.pl.) W tym przypadku cena za transport zostanie powiększona o opłatę za ubezpieczenie. Zleceniodawca jest zobowiązany zadeklarować ubezpieczoną wartość w systemie GEIS PARCEL w określonym miejscu. W przypadku gdy Zleceniodawca nie dotrzyma tego obowiązku, GEIS PARCEL nie jest zobowiązany do zagwarantowania ubezpieczenia. Przy zawarciu ubezpieczenia towarów w przypadku przesyłek o wartości przekraczającej 80.000 PLN Zleceniodawca jest zobowiązany do pisemnego zawarcia ubezpieczenia z GEIS PARCEL najpóźniej jeden dzień roboczy przed przekazaniem przesyłki do transportu. W tym przypadku Zleceniodawca nie umieszcza już wartości przesyłki w liście przewozowym. Formularz zawarcia indywidualnego ubezpieczenia jest do dyspozycji na stronie internetowej www.geis.pl.

Geis Parcel Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za przesyłek co, do których nie zostanie zadeklarowana wartość przesyłki:
a) zawierającej dokumenty – do wysokości 100 PLN jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty odtworzenia tych dokumentów;
b) zawierającej inne rzeczy – do wysokości 100 PLN jednak nie więcej niż faktyczna wartość rzeczy w przypadku utraty. Natomiast w przypadku całkowitego zniszczenia nie więcej niż wysokość faktycznie poniesionej szkody.


7. Przesyłki za pobraniem (COD) - nie dotyczy Klientów Przesyłarki

W przypadku transportów krajowych i zagranicznych do wybranych krajów (patrz www.geis.pl.) wysyłający Zleceniodawca przesyłki może wystąpić o doręczenie przesyłki za pobraniem (COD). Przesyłki za pobraniem powinien oznaczyć za pomocą przeznaczonego do tego celu kodu kreskowego GEIS PARCEL. Wysyłający musi podać wartość pobrania (w przypadku przesyłki międzynarodowej w walucie kraju doręczenia), oraz może podać symbol zmienny płatności na protokole o przyjęciu przesyłki, którego formę określa GEIS PARCEL. GEIS PARCEL nie będzie uwzględniał innej formy usługi COD. Kwotę pobrania odbiorca może zapłacić przy użyciu karty płatniczej (w przypadku, gdy GEIS PARCEL posiada w ofercie tego typu usługę w miejscu doręczenia przesyłki) lub w gotówce. Kwotę pobrania GEIS PARCEL powinien przekazać na rachunek Zleceniodawcy przesyłki podany w systemie podczas składania zlecenia do 7 dni roboczych od dnia doręczenia przesyłki. W przypadku ewentualnego nie spełnienia któregokolwiek z powyższych postanowień przez Zleceniodawcę przesyłki, GEIS PARCEL nie gwarantuje spełnienia swych zobowiązań, a na Zleceniodawcy ciąży obowiązek zapłaty powstałych ewentualnie kosztów. Cenę za podaną usługę COD reguluje cennik GEIS PARCEL. Zapłata kartą płatniczą - usługa jest dostępna w przypadku wszystkich przesyłek COD doręczanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wybranych państw, w których GEIS PARCEL oferuje tego typu usługę (za wyjątkiem przesyłek doręczanych do miejsca odbioru). Po indywidualnymi pisemnym uzgodnieniu może aktywować usługę tylko w przypadku wybranych przez Zleceniodawcę przesyłek z COD, ewentualnie usługę całkowicie dezaktywować w przypadku wszystkich odesłanych przesyłek. Z usługi zapłaty kartą płatniczą mogą korzystać wyłącznie klienci z możliwością transmisji danych. W przypadku płatności za zaliczeniem za pomocą karty płatniczej Zleceniodawca przesyłki oprócz ceny za usługę COD jest zobowiązany do zapłaty również opłaty za płatność kartą, która jest zgodna z cennikiem GEIS PARCEL.
 

8. Zapłata za transport i związane z nim czynności

Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty ceny za transport oraz pozostałych usług oraz opłat związanych z doręczeniem przesyłki, które zamówił w GEIS PARCEL. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że GEIS PARCEL dysponuje prawem zastawnym w stosunku do przesyłki w myśl Art. 790 Kodeksu cywilnego, i w przypadku braku zapłaty ceny za doręczenie przesyłki GEIS PARCEL jest uprawniony do postępowania zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jako wierzyciel zastawny, ewentualnie zaliczyć do wzajemnych zobowiązań w myśl obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego. W przypadku niedoręczenia przesyłki, odmowy przyjęcia przesyłki przez odbiorcę lub błędnego oznaczenia odbiorcy, powstałe dodatkowe koszty (np. związane ze zwrotem przesyłki, doręczeniem w inny niż standardowy czas doręczenia, z likwidacją przesyłki, magazynowaniem itp.) obciążają Zleceniodawcę, który zobowiązuje się do ich zapłaty GEIS PARCEL bez żadnych dalszych zastrzeżeń. Jeżeli nie jest to określone inaczej wszystkie należności, opłaty, dodatkowe koszty, związane z realizacją transportu zostaną (w przypadku, gdy odbiorca ich nie uiści) bez dalszych zastrzeżeń zapłacone przez Zleceniodawcę.
 
Koszty transportu oraz pozostałe usługi związane z transportem podlegają zapłacie przy przyjęciu przesyłki do wysyłki. Koszty transportu obejmują również dwie próby doręczenia. Przesyłki z odmową przyjęcia lub niedoręczone podlegają zwrotowi Zleceniodawcy w ciągu siedmiu dni roboczych po pierwszej próbie doręczenia. W przypadku, gdy odbiorca odmówił przyjęcia przesyłki lub przesyłki nie można doręczyć z przyczyn nieleżących na stronie GEIS PARCEL, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić powyższe należności GEIS PARCEL przy doręczeniu zwróconej przesyłki, jeżeli Zleceniodawca i GEIS PARCEL nie uzgodnią inaczej.
 
Jeżeli transport przesyłki Zleceniodawcy (wysyłającego) nie został realizowany w systemie B2C, ale usługa spełnia warunki systemu B2C, GEIS PARCEL przysługuje prawo do doliczenia ceny według obowiązującego cennika transportu w systemie B2C,  ewentualnie pozostałych udokumentowanych kosztów związanych z tego typu transportem.
 
W przypadku wysyłek z obowiązkowa odprawą celną Zleceniodawca jest zawsze odpowiedzialny za zapłatę kosztów związanych z odprawą celną przesyłki, jeżeli ta czynność jest wymagana na podstawie obowiązujących przepisów lub przez Zleceniodawcę. Dodatkowo Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty GEIS PARCEL wszystkich kosztów związanych z odprawą celną przesyłki (czynności związane z cleniem, cło, podatki itp.) w przypadku, gdy odbiorca dokona odmowy ich zapłaty.
 
Koszty transportu i ceny pozostałych usług są obliczane na podstawie aktualnego lub indywidualnego cennika GEIS PARCEL. Indywidualny cennik stanowi załącznik do Umowy. Ewentualna konkretna oferta cenowa (kalkulacja) przeprowadzona przez GEIS PARCEL dla Zleceniodawcy może stać się indywidualną ceną (ewentualnie cennikiem) ważnym dla konkretnego Zleceniodawcy dopiero po zawarciu w formie pisemnej Umowy, której załącznik będzie stanowić indywidualny cennik. Do czasu nabycia mocy prawnej przez pisemną Umowę obowiązuje standardowa/podstawowa (bez rabatu) cena (ewentualnie cennik bez rabatu) GEIS PARCEL dla konkretnej oferowanej usługi transportowej. W przypadku, gdy chodzi o zmianę poprzedniego lub obowiązującego cennika, wtedy pierwotny indywidualny cennik traci ważność w dniu nabycia mocy prawnej przez nowy cennik indywidualny. Wszystkie oferty cenowe są ważne do 60 dni od ich wystawienia, jeżeli w ofercie nie jest podany inny termin obowiązywania. Cena za transport podana w cenniku GEIS PARCEL jest ceną za transport za każdą jedną sztukę załadunkową (paczkę). Przy określeniu ceny za transport jest w przypadku określania masy decydująca masa stwierdzona na wadze automatycznej GEIS PARCEL. GEIS PARCEL zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kosztów transportu bez uzgadniania z Zleceniodawcą, jeżeli na wadze automatycznej w oddziale GEIS PARCEL zostanie stwierdzona inna masa przesyłki, aniżeli masa zadeklarowana w zamówieniu (zleceniu). Jeżeli dojdzie do ewentualnego transportu przesyłki przekraczającej limit wagowy, max. dozwolone rozmiary przesyłki lub przesyłki zapakowanej w niedostateczny lub nieodpowiedni sposób, wtedy GEIS PARCEL zastrzega sobie prawo do zmiany ceny za doręczenie przesyłki oraz zapłaty ewentualnych dodatkowych kosztów powstałych w związku z tą sytuacją, bez wcześniejszego poinformowania o tej kwestii Zleceniodawcy przesyłki. W tego typu przypadkach GEIS PARCEL nie jest zobowiązany do zachowania pierwotnego czasu transportu. Wysyłającemu przysługuje prawo do reklamowania danych i kwoty podanej na fakturze wystawionej przez
GEIS PARCEL za transport przesyłki oraz pozostałe usługi do 30 dni od dnia doręczenia faktury zleceniodawcy.

Jeżeli w ramach Umowy nie jest określone inaczej GEIS PARCEL wystawi Zleceniodawcy przesyłki fakturę za przesyłkę wraz z następującymi opłatami:
a) Dodatkowa opłata paliwowa, której aktualna wysokość jest podawana co miesiąc jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.geis.pl. Dodatkowa opłata paliwowa jest różna w przypadku drogowego transportu krajowego i międzynarodowego. Niniejsza opłata jest obliczana na podstawie ceny netto transportu (bez VAT) według obowiązującego cenniku GEIS PARCEL bez dalszych opłat dodatkowych.
b) Opłaty autostradowe, których aktualna wysokość jest podana na stronie internetowej www.geis.pl.
 

9. Gwarancja i reklamacje

Usługę należy uznać za niewykonaną w przypadku niedoręczenia przesyłki do odbiorcy lub całkowitego zniszczenia przesyłki. Usługę należy uznać za nienależycie wykonaną w przypadku zwłoki w doręczeniu  przesyłki, uszkodzenia przesyłki lub ubytku przesyłki. GEIS PARCEL nie odpowiada za ubytek lub uszkodzenie przesyłki, jeżeli dostarczy ją bez śladu naruszenia. Do odpowiedzialności GEIS PARCEL za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem poniższych zapisów. GEIS PARCEL odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
a) wskutek siły wyższej;
b) z przyczyn występujących po stronie Zleceniodawcy lub adresata, niewywołanych winą GEIS PARCEL;
c) z powodu naruszenia przez Zleceniodawcę lub adresata przepisów ustawy albo OWH;
d) z powodu właściwości przesyłanej rzeczy.
 
GEIS PARCEL odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w zakresie określonym ustawą Prawo Pocztowe, chyba że niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie:
a) jest następstwem czynu niedozwolonego;
b) nastąpiło z winy umyślnej GEIS PARCEL
c) jest wynikiem rażącego niedbalstwa GEIS PARCEL.
 
Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki nie dające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił GEIS PARCEL roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez GEIS PARCEL w celu wykonania usługi a jej doręczeniem adresatowi. W przypadku niewykonania usługi, GEIS PARCEL niezależnie od należnego odszkodowania, zwraca w całości opłatę pobraną za wykonanie usługi. Przesyłkę, która nie została dostarczona do odbiorcy w ciągu 30 dni od daty planowanego terminu doręczenia należy traktować, jako utraconą.
 
GEIS PARCEL odpowiada za szkody powstałe przy organizacji transportu i realizacji transportu krajowego i ma obowiązek rekompensaty za powstałe szkody wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w niniejszych OWH oraz obowiązujących przepisów. W przypadku, gdy GEIS PARCEL nie organizuje, ale sam realizuje transport międzynarodowy jako podwykonawca jego zakres odpowiedzialności regulują odpowiednie postanowienia umów o transporcie towarów (np. Konwencją CMR). Pod pojęciem miejsca przyjęcia przesyłki przez GEIS PARCEL rozumie się miejsce fizycznego przyjęcia (załadunku, odebrania) przesyłki przed GEIS PARCEL lub podwykonawcę, któremu GEIS PARCEL powierzył wykonanie usługi GEIS PARCEL nie odpowiada za szkodę:
a) której nie mógł zapobiec nawet przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności zwyczajowo przyjętych w usługach kurierskich zazwyczaj w chwili, kiedy do naruszenia jego obowiązków doszło w wyniku okoliczności wykluczających jego odpowiedzialność;
b) spowodowaną wadliwym lub niewystarczającym opakowaniem lub zabezpieczeniem przesyłki, ewentualnie nieodpowiednim sposobem pakowania lub zabezpieczenia przesyłki;
c) spowodowaną przez brak oznaczenia lub błędne, albo niewystarczające oznaczenia przesyłki według pkt. 4 OWH;
d) powstałą przy połączeniu kilku części przesyłki w jedną całość z jednym kodem kreskowym;
e) spowodowaną przez wadę lub właściwości przesyłki lub ich naturalny charakter, których jedna z nich mogła ujawnić się podczas transportu przesyłki;
f) powstałą w okresie, kiedy przesyłka nie była pod pieczą GEIS PARCEL; 
g) pośrednią szkodę mogącą powstać w wyniku uszkodzenia, utraty, ubytku lub opóźnienia w realizacji transportu.

Uprawniona osoba powinna reklamować stwierdzone wady i korzystać z prawa do odszkodowania za szkodę u GEIS PARCEL w formie pisemnej i bezzwłocznie po fakcie stwierdzenia wady, jednak nie później niż do 12 miesięcy od zakończenia transportu. Reklamacje złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. GEIS PARCEL rozpatrzy reklamację do 30-tu dni od daty jej złożenia. Czas rozpatrywania reklamacji zostaje przedłużony o czas, w jakim reklamujący jest zobowiązany do uzupełnienia braków reklamacji. Zleceniodawca przewozu jest zobowiązany do zagwarantowania kontroli przesyłki przez odbiorcę w chwili jej dostarczenia. Stwierdzone uszkodzenia lub częściowa utrata przesyłki powinna być odnotowana przez odbiorcą na protokole na okoliczność stwierdzenia szkody w momencie przyjęcia przesyłki. GEIS PARCEL powinien mieć możliwość osobistego przekonania się o zakresie i rodzaju szkody, przy czym dalsza postępowanie z przesyłką powinna być prowadzone z zgodnie ze szczególnymi wskazaniami GEIS PARCEL.
 
W przypadku szkody Zleceniodawcy powstałej na przesyłce w wyniku spóźnionej dostawy obowiązek rekompensaty GEIS PARCEL jest ograniczony maksymalnie do wysokości konkretnej Ceny za usługę doręczenia odpowiedniej jednostki załadunkowej dostarczonej z opóźnieniem. W przypadku skorzystania z prawa do odszkodowania za powstałą szkodę przez GEIS PARCEL Zleceniodawca przesyłki (uprawniona osoba) jest zobowiązany udokumentować (pisemne dowody) w
jednoznaczny i wiarygodny sposób zakres powstałej szkody. Zleceniodawca przesyłki w pełni odpowiada za jakąkolwiek szkodę powstałą po stronie GEIS PARCEL lub podwykonawcy w przypadku przekazania do wysyłki przesyłki wykluczonej z transportu (patrz pkt. 2 OWH) lub przesyłki niespełniającej lub naruszającej wymogi wynikające z niniejszego OWH, łącznie z pozostałymi kosztami powstałymi ewentualnie po stronie GEIS PARCEL lub podwykonawcy. Zleceniodawca jest zobowiązany do bezzwłocznej zapłaty na podstawie wezwania powstałych w ten sposób kosztów GEIS PARCEL lub podwykonawcy (np. likwidacja towarów). GEIS PARCEL ani podwykonawca nie odpowiadają przed uprawnionymi osobami za szkody w przesyłce powstałe w związku z transportem przesyłek, które zostały im przekazane niezgodnie z postanowieniami ogólnie obowiązujących przepisów lub niniejszego OWH, przy czym tego typu szkody nie są objęte ubezpieczeniem. GEIS PARCEL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesyłki przekazane do wysyłki z kodami kreskowymi, które zostały przekazane wysyłającemu lub powierzonemu przez niego podmiotowi i następnie zostały zniszczone przez osobę trzecią.
 
W przypadku, gdy transportowana przesyłka będzie zawierać towary, które nie są nowe (np. wyroby naprawiane) GEIS PARCEL przy wypłacie odszkodowania będzie kierował się tzw. tabelami amortyzacji dla odpowiednich towarów (patrz. www.geis.pl). W przypadku przesyłek zawierających towary przesyłane do naprawy ich cena zakupu powinna być zawsze pomniejszona o 20% oraz o odpowiednią wartość amortyzacji. W przypadku przesyłek zawierających naprawione wyroby przesyłane z naprawy cena zakupu będzie pomniejszona tylko o wartość amortyzacji zgodnie z tabelami amortyzacyjnymi. Postanowienia niniejszego akapitu obowiązują, jeżeli nie jest to uzgodnione inaczej między Zleceniodawcą i GEIS PARCEL.
 
GEIS PARCEL jest uprawniony do otwarcia przesyłki również bez wcześniejszej zgody Zleceniodawcy w przypadku:
  • ryzyka wystąpienia szkody w transportowanych rzeczach, 
  • podejrzenia , że przesyłka zawiera rzeczy, które mogą być wykluczone z transportu,
  • braku możliwości dostarczenia i zwrotu (szczególnie w przypadku braku dostatecznych, nieczytelnych, brakujących lub nieprawidłowych danych identyfikacyjnych na przesyłce).
GEIS PARCEL działając w imieniu Zleceniodawcy, może odsprzedać towary za normalną cenę w przypadku ryzyka wystąpienia bezpośredniej szkody na przesyłce lub obawy, że może dojść do utraty wartości transportowanych towarów. GEIS PARCEL powinien przekazać Zleceniodawcy potwierdzenie sprzedaży po odliczeniu wszystkich poniesionych kosztów.
Prawa wynikające z odpowiedzialności za szkodę na przesyłce i reklamacje usług, łącznie czynności nawiązujących wygasają w ramach usług kurierskich w stosunku do GEIS PARCEL po upływie jednego roku, przy czym okres wygaśnięcia jest liczony od dnia doręczenia przesyłki, lub w przypadku, gdy przesyłka nie została doręczona, w dniu jej planowanego doręczenia. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przysługuje odszkodowanie:
a) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie będącej przesyłką z korespondencją - w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy;
b) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez Zleceniodawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki;
c) za utratę przesyłki z korespondencją - w wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę nie niżej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej, jako poleconej, określonej w cenniku usług;
d) za opóźnienie w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia - w wysokości nie przekraczającej dwukrotności opłaty za usługę.
e) Odszkodowanie za przesyłkę należne osobie będącej podatnikiem VAT jest pomniejszane o wartość tego podatku.
GEIS PARCEL w terminie 30 dni od uznania reklamacji za zasadną wypłaca odszkodowanie osobie uprawionej. Wypłata odszkodowania nastąpi przelewem bankowym na wskazany w reklamacji przez osobę uprawioną numer rachunku bankowego.
 

10. Klienci korzystający z transmisji danych

Zleceniodawca może korzystać z usług informatycznych GEIS PARCEL. W tego typu przypadku Zleceniodawca odpowiada za prawidłowość i wprowadzenie wszystkich danych do systemu informatycznego GEIS PARCEL. W przypadku niewprowadzenia danych (zamówienia elektronicznego) do systemu informatycznego GEIS PARCEL, GEIS PARCEL nie odpowiada względem Zleceniodawcy za elektroniczną formę zamawianej usługi.
 

11. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zlecających wykonanie Usług Kurierskich objętych niniejszym OWH w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Geis Parcel Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowiec-Pieńki 7, 95-010 Stryków. Dane osobowe tych osób zawarte w dokumentach GEIS PARCEL lub Umowie przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Usług  Kurierskich. Osoby, których danymi osobowymi administruje Geis Parcel Sp. z o.o., mają prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawiania.
 

12. Postanowienia ogólne

Strony Umowy uzgodniły, że Zleceniodawca nie będący osobą fizyczną (lub osoba z nim związana w ramach niniejszych OWH, ewentualnie na podstawie Umowy ) wyraża zgodę na kontakt ze strony GEIS PARCEL, ewentualnie przez wyznaczoną osobę w celu działań marketingowych lub reklamowych, oferty współpracy handlowej, konkursu, informacji lub zapytania o aktualnej współpracy lub innego rodzaju informacji lub wiadomości handlowej przekazane w formie osobistej, telefonicznej, pisemnej lub elektronicznej, lub w postaci innej formy kontaktu . Strony Umowy jednoznacznie oświadczają, że postanowienia niniejszego OWH, zostały uzgodnione
w ramach swobody zawierania umów na podstawie art. 353 kodeksu cywilnego zgodnie z wolą stron ułożenia współpracy według zasad zawartych w niniejszym OWH Niniejszy OWH został uzgodniony w oparciu o dobre obyczaje i nie ma na celu naruszenia porządku publiczny lub prawa powszechnie obowiązującego. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków albo wykonała je nienależycie wskutek okoliczności niezależnych od niej, tj. okoliczności, o których nie wiedziała i nie mogła ich przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności, w szczególności z uwagi na zmianę przepisów krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, blokady dróg, strajki.
Jeżeli postanowienia niniejszego OWH są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub OWH zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień OWH. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że jeżeli całość OWH bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym OWH stosuje się przepisy:
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r Prawo pocztowe. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380)
- Rozporządzenie ministra transportu i budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z dnia 7 marca 2006r.)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1468) - zwane dalej Rozporządzeniem w sprawie reklamacji usługi pocztowej. 
GEIS PARCEL zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, modyfikowania i rozszerzania niniejszego OWH pod warunkiem, iż zmiany nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania.
W przypadku, jeżeli w wykonaniu usługi dla przedsiębiorcy zostanie nawiązany stosunek przewozowy z konsumentem, np. jako odbiorcą lub Zleceniodawcą zwrotnym, do praw i obowiązków konsumenta stosuje się OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH Z UDZIAŁEM KONSUMENTÓW dostępny w siedzibie i oddziałach GEIS PARCEL, Punktach przyjęć przesyłek, u każdego Kuriera oraz na stronie internetowej www.geis.pl. Uprawniony może dochodzić roszczeń na drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po
bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego OWH i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby GEIS PARCEL.