Regulamin DPD i Yodel

Właścicielami serwisu Przesyłarka.pl są: firma Efero Transport Ltd z siedzibą przy 23 Melville Street, EH3 7PE Edynburg oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław. Efero Transport Ltd oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. są pośrednikiem usługi kurierskiej. Za wykonanie usługi pełną odpowiedzialność ponoszą firmy kurierskie DPD Polska, Yodel oraz transportowe TMM Express.
 

§ 1 Zasady Ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin dotyczy usługi łączonej DPD Classic oraz Yodel („Regulamin”) w zakresie wykonywania usług  przesyłania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i międzynarodowym i określa zasady współpracy pomiędzy DPD Polska sp. z o.o., TMM Express Sp. z o.o., Yodel Delivery Network Limited, a Zleceniodawcą (zamawiającym usługę).
 
1.2 Korzystając z usługi łączonej DPD Classic oraz Yodel akceptujesz łącznie wszystkie warunki Regulaminu firmy DPD Polska oraz Regulamin usługi opisany w treści poniżej.
 
1.3. Niniejszy Regulamin jest sporządzony na podstawie umowy pomiędzy TMM Express Sp. z o.o. oraz DPD Polska a Przesyłarka.pl. Nie stanowi umowy między Klientem Przesyłarka.pl (Nadawca i Odbiorca) a Przewoźnikiem, niemniej Klient Przesyłarka.pl zobowiązany jest do przestrzegania warunków ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 
1.4. Efero Transport Ltd oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. świadczą usługę pośrednictwa pomiędzy Przewoźnikiem a Klientem. Za prawidłowe wykonanie usługi kurierskiej odpowiedzialna jest firma DPD Polska sp. z o.o. na terenie Polski, firma TMM Express przy tranporcie z Polski do Wielkiej Brytanii oraz firma Yodel Delivery Network Limited realizujący usługę transportową.
 
1.5. Definicje:
a) Klient - osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera umowę z Usługodawcą za pośrednictwem Platformy internetowej;
b) Przewoźnik - przedsiębiorca trudniący się zawodowo przewozem towarów, świadczący usługi przewozowe, kurierskie lub usługi pocztowe współpracujący z Usługodawcą;
c) Odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Przewoźnik doręcza Przesyłkę;
d) Usługa kurierska – usługa wykonywana przez Przewoźnika polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek.
e) Przesyłka – korespondencja, paczka zawierająca towar, paleta, ładunek całopojazdowy lub inny dostarczany Odbiorcy w ramach wykonywania Usług kurierskich;
f) List przewozowy zwany również Etykietą  - dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Przewoźnikowi w celu wykonania Usługi Kurierskiej.
g) Protokół odbioru – dokument potwierdzający odbiór Przesyłki.
h) Dni robocze – dni tygodnia nie obejmujące sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy.

1.5. Usługodawca w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa świadczy za wynagrodzeniem usługi drogą elektroniczną, polegające na zlecaniu Przewoźnikowi w swoim lub Klienta imieniu wykonania Usług kurierskich - Przesyłarka.pl.

1.6. Przewoźnicy świadczą swoją działalność w oparciu o własne warunki umów i regulaminy.
 

§2. Prawa i obowiązki Klienta

1. Zasady realizacji przewozu Przesyłki, w tym w szczególności czas odbioru Przesyłki od Klienta i doręczenia jej do Odbiorcy wynikają z regulaminów obowiązujących u danego Przewoźnika.
2. Klient związany jest zasadami przewozu ustalonymi przez Przewoźnika, który został wybrany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Zasady przewozu Przewoźnika znajdują się na stronach internetowych Przewoźników oraz w treści tego Regulaminu.
3. Z uwzględnieniem zasad obowiązujących u danego Przewoźnika, Klient zobowiązany jest do opakowania Przesyłki w sposób właściwy dla przedmiotu Przesyłki, tj. uwzględniający jej szczególne właściwości, oraz zgodnie z regulaminem danego Przewoźnika.
4. Opakowanie przesyłki powinno w szczególności:
a) być szczelnie zamknięte,
b) uniemożliwiać dostęp do Przesyłki osobom niepowołanym,
c) być odpowiednio wytrzymałe w stosunku do wagi i zawartości Przesyłki,
d) posiadać zabezpieczenia wewnętrzne uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości Przesyłki,
e) posiadać oznakowania świadczące o specjalnym charakterze Przesyłki tj. „ostrożnie szkło”, „góra/dół”.
5. Klient obowiązany jest wydać Przewoźnikowi Przesyłkę pozbawioną ubytków i uszkodzeń, w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz oraz zapewniającym bezpieczeństwo przewozu innych przesyłek.
6. Lista przedmiotów wyłączonych z przewozu określa oddzielny dokument, znajdujący się w Załączniku nr 1 oraz 1a do Regulaminu.
7. Klient ma możliwość anulowania zamówienia, co do którego nie rozpoczęto jeszcze realizacji Usługi kurierskiej. Jeżeli zamówienie było wcześniej opłacone, kwota zwracana jest Klientowi.
8. W wypadku anulowania zamówienia po rozpoczęciu realizacji Usługi kurierskiej, Klient ponosi realne koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 

§3.Odbiór przesyłki

1. Odbiór przesyłek odbywa się tylko w dni robocze przez kurierów firmy DPD Polska.
2. Przesyłka zostanie wydana Przewoźnikowi we wskazanym w zamówieniu adresie. Dowodem takiego wydania jest podpisany przez Przewoźnika List przewozowy lub Protokół odbioru, które zaleca się zachować na wypadek ewentualnej reklamacji.
3. Klient zobowiązany jest wydrukować i przekazać Przewoźnikowi podczas odbioru List przewozowy/ Etykietolist, chyba że składając zamówienie, wybierze opcję wypisania Listu przewozowego, za którą uiści dodatkową opłatę. Niewydrukowanie Listu przez Klienta mimo braku wyboru opcji wypisania go przez Kuriera może skutkować naliczeniem dodatkowej dopłaty za jego wypisanie.
4. Klient powinien powiadomić Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi, urządzeń lub osób niezbędnych do rozładunku Przesyłki, jeżeli taka konieczność zachodzi.
5. Klient poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki powinien on niezwłocznie sporządzić protokół szkody w obecności Przewoźnika. Protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez przedstawiciela Przewoźnika doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę.
6. W przypadku, gdy Przesyłka nie zostanie przekazana Przewoźnikowi przez Klienta, Usługodawca na wyraźną prośbę Klienta, może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, jeżeli nie są wymienione w cenniku Usługodawcy, wyliczane są na podstawie cennika detalicznego danego Przewoźnika i pokrywane przez Klienta. Zapłata dokonywana jest na podstawie wystawionego przez Usługodawcę rachunku lub faktury VAT.
 

§3. Transport przesyłki i doręczenie

1. Po odebraniu przesyłki przez DPD Polska, paczki zostają przeetykietowane i przeładowane w firmie TMM Express.

2. Nastepnie przesyłki są konsolidowane i transportowane do Wielkiej Brytanii.

3. W Wielkiej Brytanii paczki trafiaja do magazynu i są wydawane do doręczenia firmie Yodel.

4. Paczki na terenie Wielkiej Brytanii doręcza firma Yodel.

 

§4. Ubezpieczenie przesyłek

1. Przesyłki ubezpieczone są do maksymalnej wartości 330 zł.
2. Jeżeli wartość uszkodzonego lub zagubionego towaru przekracza tę kwotę - należne odszkodowanie nie jest wyższe niż 330 zł.
3. Koszty ubezpieczenia przesyłki płatne są wraz z zapłatą ceny za świadczona usługę.
4. Na trasie od drzwi nadawcy - do magazynu w Polsce - odpowiedzialność ponosi firma DPD Polska.
5. Na trasie między Polską a Wielką Brytanią (magazyn - magazyn) odpowiedzialnośc ponosi firma TMM Express.
6. Na trasie magazyn - drzwi Klienta w Wielkiej Brytanii - odpowiedzialność ponosi firma Yodel.
 

§5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Klient składa do Przesyłarki, a następnie Przesyłarka w imieniu Klienta skłąda reklamację u Przewoźnika odpowiedzialnego za cześć transportu, gdzie doszło do uszkodzenia lub zagubienia przesyłki.
2. Decyzje w sprawie przyznania odszkodowania podejmje zawsze Przewoźnik.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) datę sporządzenia reklamacji;
b) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
c) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
d) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
e) wykaz załączonych dokumentów;
f) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji;
g) inne dokumenty wskazane przez pracowników Przesyłarka.pl.
4. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (List przewozowy) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.
5. Reklamację należy złożyć mailowo na adres Przesyłarki.
6. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez Przewoźnika.
7. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie, Przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Przewoźnika uzupełnionej reklamacji.
8. Nieudzielenie przez Przewoźnika odpowiedzi na reklamację w wymaganym terminie skutkuje uwzględnieniem reklamacji.
 

§6. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca/ Przesyłarka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Platformy internetowej spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w miarę możliwości w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.
3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie naruszają praw Klientów, nabytych przez nich przed wprowadzeniem zmian.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Przesyłarki.
6. Przepisu powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz inne właściwe.
 

Załącznik nr 1 - Lista przedmiotów wyłączonych z przewozu DPD

przesyłka zawierają rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące;
przesyłka zawiera  broń i jej części, amunicję;
przesyłka zawiera narkotyki, leki lub środki psychotropowe, próbki medyczne, substancje odurzające i inne o działaniu psychoaktywnym, w tym popularnie nazywane dopalaczami za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
przesyłka zawiera krew;
przesyłka zawierają żywe rośliny i zwierzęta;
przesyłka zawiera wyroby tytoniowe w jakiejkolwiek ilości;
przesyłka zawiera alkohol w jakiejkolwiek ilości;
przesyłka zawiera futra, skóry
przesyłka zawiera  kamizelki kuloodporne;
przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
przesyłka zawiera żywność (np. słodycze, mięso, artykuły spożywcze, słoiki lub opakowania zawierające ciecze);
przesyłka zawiera produkty pochodzenia zwierzęcego;
przesyłka zawiera substancje płynne, w tym między innymi: farby, kleje, oleje, zbiorniki, beczki, substancje ADR, żywność, środki czystości;
przesyłka zawiera kosmetyki;
przesyłka zawiera części samochodowe, w tym między innymi: silniki, akumulatory, skrzynie biegów, napinacze pasów bezpieczeństwa, poduszki powietrzne;
przesyłka zawiera tablice rejestracyjne;
przesyłka zawiera skutery oraz quady;
przesyłka zawiera sprzęt i materiały budowlane;
przesyłka zawiera drzwi, okna, meble;
przesyłka zawiera akwaria;
przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki (obrazy, rzeźby, figurki), kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie;
przesyłka zawiera biżuterię, w tym zagarki złote lub srebrne;
waluty, karty kredytowe lub płatnicze, zbywalne papiery wartościowe, banderole, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
przesyłka zawiera paszporty;
przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
przesyłka zawiera pornografię;
przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;
przesyłka zaklasyfikowana jest jako materiał lub towar niebezpieczny, artykuł, którego transport jest niedozwolony lub ograniczony przez IATA, ICAO lub organy administracji publicznej;
przesyłka nie ma sporządzonej deklaracji celnej, o ile jest ona wymagana przez przepisy celne.


Załącznik nr 1a - Lista przedmiotów wyłączonych z przewozu Yodel

 • Amunicja i broń
 • Zwierzęta (w tym ptaki, ryby, owady, larwy, poczwarki itp.)
 • Produkty pochodzenia zwierzęcego
 • Antyki i dzieła sztuki
 • Odzież i akcesoria o wartości ponad 250 £/ 750 PLN
 • Banderole / naklejki podatkowe
 • Substancje biologiczne
 • Puste aktywowane karty kredytowe / karty debetowe / karty obciążeniowe lub karty bankomatowe i bilety na imprezy.
 • Matale szlachetne
 • Zbywalne instrumenty pieniężne w formie na okaziciela (obejmowałyby, ale nie ograniczały się do gotówki, banknotów, waluty, bonów, papierów wartościowych, kart telefonicznych z przedpłatą, aktywowanych kart SIM i nieużywanych znaczków)
 • Kompletna broń palna
 • Biżuteria sztuczna o wartości ponad 250 £/ 750 PLN
 • Towary niebezpieczne (w tym między innymi baterie litowe)
 • Suchy lód
 • Części elektroniczne
 • Materiały wybuchowe
 • Urządzenia wybuchowe
 • Części broni palnej
 • Kwiaty i produkty roślinne
 • Futra i ubrania obszyte futrem
 • Towary niebezpieczne
 • Ludzkie szczątki lub popiół
 • Nielegalne towary (są to towary uznane za nielegalne pod względem pochodzenia, punktów tranzytowych i / lub krajów docelowych i obejmowałyby, ale nie ograniczały się do towarów pirackich, podrobionych towarów i narkotyków);
 • Sztuczna (replika) broń palna
 • Niezastąpione / unikalne przedmioty
 • Kość słoniowa i inne zakazane produkty
 • Biżuteria i przedmioty wykonane z metali szlachetnych i / lub kamieni
 • Luźne kamienie szlachetne (w tym diamenty przemysłowe)
 • Leki i produkty farmaceutyczne
 • Próbki medyczne (w tym płyny ustrojowe i próbki tkanek)
 • Mikroprocesory
 • Telefony komórkowe i akcesoria o wartości powyżej 250 £/ 750 PLN
 • Instrumenty zbywalne w formie na okaziciela (obejmuje to między innymi czeki puste)
 • Nieszkodliwe ciecze
 • Łatwo psujące się przedmioty, które wymagają środowiska o kontrolowanej temperaturze
 • Dane osobiste
 • Pornografia
 • Tytoń
 • Pistolety zabawkowe
 • Towary niebezpieczne klasyfikowane przez ONZ oraz wszelkie towary określone jako takie zgodnie z przepisami IATA, ADR lub IMDG