Regulamin

Regulamin akcji „Jest pudełko - jest kot"

§1 Organizator

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Jest pudełko - jest kot ” (zwanej dalej „Akcją”) jest Efero Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą pod adresem ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław (zwanej dalej „Partnerem”).
 2. Partner jest przyrzekającym nagrodę w myśl przepisów art. 919 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook.

§2 Uczestnicy

 1. Z udziału w Akcji wykluczeni są pracownicy Organizatora i Partnera oraz członkowie ich rodzin, w szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 2. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, która: a) ma pełną zdolność do czynności prawnych lub b) nie ma zdolności do czynności prawnych (wówczas musi być reprezentowana przez swoich przedstawicieli ustawowych) lub c) ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (wówczas osoba taka bierze udział w Akcji za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych – niezbędne są zgody pisemne);d) posiada konto w serwisie www.facebook.com. i „lubi” profil Przesyłarka.pl dostępny na stronie Facebook (https://www.facebook.com/przesylarka/?fref=ts)

 3. Zapewnienie możliwości udziału w Akcji jest świadczone drogą elektroniczną.

 4. Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Akcji są następujące: a) komputer z dostępem do sieci Internet; b) standardowa przeglądarka internetowa z  obsługą cookies;

§3 Mechanika Akcji

 1. Akcja prowadzona jest od 16.02.2018 do 18.02.2018 do godziny 23.59 lub do jednostronnego jej odwołania przez Organizatora lub Partnera i jest prowadzona za pośrednictwem portalu Facebook na stronie https://www.facebook.com/przesylarka/?fref=ts („Strona www”), na której może zostać zamieszczona informacja o odwołaniu Akcji.

 2. Konkurs polega na wykonaniu i publikacji zdjęcia w ramach zadanego tematu. Zdjęcie należy umieścić w komentarzu pod postem informującym o Akcji. Zdjęcie można wykonać dowolnym aparatem lub telefonem, a Uczestnik musi posiadać prawa do zamieszczanego zdjęcia.

 3. Komisja powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”) wyłoni Zwycięzcę w dniu: 19.02.2018, kierując się subiektywną oceną zgłoszonej pracy. Zwycięzcy Akcji zostaną powiadomieni o wygraniu nagrody za pośrednictwem wiadomości poprzez portal facebook.com. W skład Komisji wchodzą: Katarzyna Maziak, Joanna Chrabąszcz, Weronika Dudzic

§4 Nagrody

 1. W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody, każda o wartości 75 PLN brutto (w tym kod rabatowy o wartości 20 PLN brutto na przesyłkę kurierską oferowaną na stronie Organizatora przez firmę DPD, Parcelforce, GLS).

 2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

 3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby. Zakaz nie dotyczy przeniesienia prawa do nagrody na przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego Zwycięzcy za uprzednią zgodą Organizatora.

§5 Reklamacje i wykluczenia

 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Akcji powinny być: a. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji; b. przesłane listem poleconym na adres Organizatora; c. wysłane najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia wyłonienia Zwycięzcy (reklamacja wysłana po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych; dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego).

 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 5 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

 3. W przypadku złamania przez Uczestnika zapisów regulaminu lub wykrycia przez Organizatora podejmowania przez Uczestnika prób wpłynięcia na wynik Akcji, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Akcji bez jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego. Takiemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo złożenia reklamacji na decyzję o wykluczeniu.

§6 Dane osobowe

 1. Organizator będzie zbierał od Zwycięzcy dane osobowe niezbędne do przekazania nagrody drogą pocztową (imię, nazwisko, adres pocztowy).

 2. Przystępując do Akcji Uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu, a co za tym idzie dane uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 3. Dane osobowe Zwycięzcy będą przetwarzane w celu przekazania nagrody drogą pocztową. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Akcji. Osobom podającym dane osobowe przysługują prawa do: a. dostępu do danych, b. możliwości ich poprawiania.

 4. Administratorem danych osobowych zbieranych od Zwycięzcy jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

§7 Prawa autorskie

 1. Zwycięzca oświadcza, że do zwycięskiej pracy, tj. dzieła w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałego w ramach realizacji Umowy (dalej: „Dzieło”) przysługują mu pełne majątkowe prawa autorskie.

 2. Zwycięzca oświadcza, że Dzieło nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym zwłaszcza praw autorskich osób trzecich.

 3. Wykonawca oświadcza, że Dzieło jest wolne od jakichkolwiek wad prawnych.

§8 Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 2. Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.