Regulamin InPost Cross Border

Firma InPost nie prowadzi już usługi Cross Boarder. Chcesz wysłać paczki do Anglii, Szkocji, Niemiec i innych krajów Unii Europejskiej? Zamów kuriera DPD, GLS lub UPS.

Zasady Ogólne 

1.1 Właścicielami serwisu Przesyłarka.pl są: firma Efero Transport Ltd z siedzibą przy 24 York Place, EH1 3EP w Edynburgu oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław. 
 
1.2 Efero Transport Ltd oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. są pośrednikiem usługi kurierskiej. Za wykonanie usługi pełną odpowiedzialność ponosi InPost Paczkomaty Sp. z o.o.
 

§ 1. Postanowienia wstępne

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki i zasady wykonywania usług pocztowych świadczonych przez InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000255841, NIP: 6793108059, kapitał zakładowy: 11.550.000 zł (dalej „InPost Paczkomaty” lub „Operator”), polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie zagranicznym Przesyłek Paczkomatowych z wykorzystaniem Paczkomatu oraz Paczek pocztowych, dla klientów, którzy mają podpisaną umowę z Operatorem. 
 

§ 2. Definicje 

2.1 O ile nie wskazano inaczej w pkt 2.2 poniżej, użyte w Regulaminie określenia mają znaczenia nadane im w aktualnym Regulaminie krajowym. 2.2 Ponadto, dla potrzeb niniejszego Regulaminu definiuje się pojęcia: 
(1) Cennik – Cennik usług Przesyłka Zagraniczna - dokument, który określa wagę i gabaryty Przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe Usług oraz określa terminy w jakich mogą one zostać zrealizowane, dostępny dla każdego we wszystkich Punktach Obsługi oraz Stronie internetowej. 
(2) Konsument - osoba fizyczna, która zawiera umowę o świadczenie Usług z Operatorem w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową. 
(3) Kurier – pracownik/przedstawiciel Operatora lub jego podwykonawcy. 
(4) Nadawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nadaje Przesyłkę w Paczkomacie lub Punkcie Obsługi w celu wykonania Usługi. 
(5) Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ma być doręczona Przesyłka. 
(6) Operator – InPost Paczkomaty sp. z o.o., świadczący Usługi zgodnie z Regulaminem. 
(7) Podmioty współpracujące – współpracujący z Operatorem w zakresie realizacji Usługi operatorzy pocztowi oraz firmy kurierskie, w tym firmy doręczające działające poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
(8) Prawo pocztowe – ustawa z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529). 
(9) Protokół (Protokół szkody) – dokument opisujący powstałe naruszenie stanu Przesyłki, w tym jej uszkodzenia lub ubytki. 
(10) Przesyłka Zagraniczna (Przesyłka) – Przesyłka pocztowa (rejestrowana) będąca przedmiotem Usługi o maksymalnej wadze i wymiarach wskazanych w § 3 pkt 3.3 Regulaminu, przyjęta przez Operatora w celu przemieszczenia i doręczenia na adres lub do Paczkomatu znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przesyłką Zagraniczną może być Przesyłka Paczkomatowa, a także przesyłka z korespondencją lub paczka pocztowa w rozumieniu Prawa pocztowego. 
(11) Przesyłka Paczkomatowa – przesyłka niebędąca przesyłką listową ani paczką w rozumieniu Prawa pocztowego, ewidencjonowana w systemie informatycznym Operatora zawierająca nieznane Operatorowi rzeczy, która w trybie doręczenia z Paczkomatu w Polsce do Paczkomatu położonego zagranicą nie musi posiadać oznaczenia Odbiorcy i jego adresu, przyjęta przez Operatora w celu przemieszczenia lub/i doręczenia za pośrednictwem Paczkomatu z możliwością jej nadawania i odbierania także w innym miejscu niż Paczkomat na zasadach opisanych w Regulaminie. 
(12) Przesyłka niedoręczalna - przesyłka, której nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić Nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu Nadawcy. 
(13) Punkt Obsługi Klienta – lokal, w którym możliwe jest nadanie lub odbiór zwróconej / niedoręczonej Przesyłki. Aktualna lista Punktów Obsługi Klienta znajduje się na Stronie internetowej www.inpost.pl.
(14) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez InPost Paczkomaty sp. z o.o. usługi „Cross Border”.
(15) Regulamin krajowy – „Regulamin świadczenia usługi Paczkomaty 24/7 przez InPost Paczkomaty sp. z o.o.” dostępny na stronie internetowej www.paczkomaty.pl.
(16) Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.inpost.pl/crossborder.
na której znajdują się informacje oraz umieszczone są dokumenty dotyczące świadczonej przez Operatora Usługi. 
(17) Aplikacja – aplikacja webowa służąca do pełnej obsługi świadczonych Usług (tj. zlecenia nadawania Przesyłek, śledzenia Przesyłek i zarządzania kontem, w tym zasilania konta środkami na poczet realizacji Usług) bezpłatnie udostępniania Użytkownikowi po utworzeniu konta, umieszczona na portalu nadawczym www.inpost.pl/crossborder.
(18) Usługa – usługa polegająca na przyjmowaniu na terytorium kraju, przemieszczaniu oraz doręczaniu Przesyłek do Paczkomatu lub pod adres w innym kraju Unii Europejskiej. 
(19) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827). 
(20) Użytkownik – osoba posiadająca indywidulane konto w Aplikacji. 
(21) Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca Operatorowi wykonanie usługi. Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia. 
 

§ 3. Postanowienia ogólne. Zakres działalności 

3.1 Operator świadczy Usługę polegającą na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek na terytorium Unii Europejskiej o wartości nieprzekraczającej 5.000 złotych. Usługi dotyczące przesyłek o wartości powyżej 5.000 złotych mogą być wykonywane po zawarciu z Operatorem odrębnej umowy rozszerzającej zakres świadczonych Usług. Aktualna lista państw, do których Operator doręcza Przesyłki ze wskazaniem możliwych opcji doręczenia (Paczkomat lub doręczenie pod wskazany adres Odbiorcy), wraz ze wskazaniem obszaru doręczeń oraz listą Paczkomatów, w których można nadać Przesyłkę oraz listą Paczkomatów poza terytorium kraju, do których mogą być doręczone Przesyłki, znajduje się na Stronie internetowej oraz w Aplikacji. 
 
3.2 Usługa świadczona jest z wykorzystaniem operatorów pocztowych i kurierskich, w tym firm doręczających działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Podmioty współpracujące). 
 
3.3 Operator świadczy Usługi w deklarowanych terminach doręczenia określonych w Cenniku. Jeżeli Cennik nie określa terminu doręczenia Przesyłki, przyjmuje się, że wynosi on 30 dni. 
 
3.4 Katalog świadczonych Usług przedstawia poniższa tabela.
Kategorie Przesyłek Zagranicznych  Maksymalne wymiary Przesyłki wraz z opakowaniem w mm Maksymalna waga Przesyłki w g
Przesyłka Zagraniczna do Paczkomatu nadawana w Paczkomacie, w Punkcie Obsługi Klienta lub u Kuriera 640 x 410 x 380 mm  20000 g
Przesyłka Zagraniczna na adres domowy nadawana w Paczkomacie, Punkcie Obsługi Klienta lub u Kuriera 600 x 400 x 380 mm  25000 g
3.5 Katalog świadczonych Usług obejmuje wyłącznie przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie Przesyłek Paczkomatowych, z wyłączeniem przesyłek z korespondencją oraz przesyłek z zadeklarowaną wartością w rozumieniu Prawa pocztowego. Operator nie świadczy Usług pocztowych dla przesyłek innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym. Przesyłki niemieszczące się w kategoriach wskazanych w powyższej tabeli nie będą przyjmowane przez Operatora. 
3.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdzie aktualny Regulamin krajowy. 
 

§ 4. Cennik Usług 

4.1 Ceny za świadczone przez Operatora Usługi określa Cennik aktualny na dzień nadania Przesyłki. 
 
4.2 Aktualny Cennik jest dostępny dla każdego klienta na Stronie internetowej, w Aplikacji, we wszystkich Punktach Obsługi Klienta oraz u każdego Kuriera. 
 

§ 5. Płatność 

5.1 O ile pisemna umowa z Użytkownikiem nie stanowi inaczej, opłata za Przesyłkę zagraniczną jest uiszczona, jeżeli Użytkownik za pośrednictwem swojego konta w Aplikacji dokona płatności za daną Przesyłkę zgodnie z aktualnym Cennikiem. 
 
5.2 Opłaty za Usługi mogą być pobierane z góry lub z dołu. Forma opłaty z dołu oferowana jest tylko wybranym Nadawcom na podstawie zawartej z nimi odrębnej pisemnej umowy. Z formy opłaty z góry mogą korzystać pozostali Nadawcy. 
 
5.3 W przypadku dostępnych form płatności z góry, opłata jest pobierana z konta Użytkownika w Aplikacji w momencie wygenerowania etykiety. Doładować konto w Aplikacji można wyłącznie za pomocą elektronicznego systemu płatności (przelew, karta płatnicza). Kwota doładowania może być przeznaczona tylko i wyłącznie do wykorzystania na poczet świadczenia Usług, ale na wniosek Użytkownika podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem pobrania prowizji w wysokości 1,9% za usługę zwrotu niewykorzystanych środków na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Prowizja wskazana w zdaniu poprzednim nie jest pobierana od Konsumentów.
 
5.4 Opłata za Przesyłkę przy formie płatności z góry jest pobierana: w momencie wygenerowania etykiety w Aplikacji. W przypadku niewykorzystania etykiety nadawczej w terminie jej ważności, także w wydłużonym na wniosek Nadawcy terminie ważności, Operator zwraca na żądanie Nadawcy na konto Nadawcy w Aplikacji kwotę równą kwocie pobranej z tego konta przy generowaniu ww. etykiety nadawczej. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni liczonych od następnego dnia po dniu, w którym Nadawca zgłosił żądanie zwrotu. 
 
5.5 Opłaty za świadczone Usługi przy formie płatności z dołu uiszczane są na podstawie faktury VAT wystawianej przez Operatora na zasadach określonych w pisemnej umowie z Nadawcą.: Nadawca opłacający Przesyłki z dołu nie może dokonać wpłaty na swoje konto w Aplikacji wykorzystywane na Przesyłki. 
 
5.6 Faktura VAT zostanie wystawiona przez Operatora na podstawie danych wprowadzonych w profilu konta Użytkownika w Aplikacji o ile Użytkownik zaznaczy opcję z wystawieniem faktury VAT. W pozostałych przypadkach faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z zapisami w umowie. 
 
5.7 Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczoną Usługę. W szczególności Operator ma prawo do weryfikacji wagi oraz rozmiarów Przesyłki. Niezgodność tych danych z informacjami podanymi przez Nadawcę stanowi podstawę do odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej Usługi, zgodnie z Cennikiem. 
 

§ 6. Uprawnienia Operatora. Obowiązki Nadawcy 

6.1 Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi oraz odstąpienie od umowy, jeżeli: 
(1) nie są spełnione przez Nadawcę wymagania dotyczące świadczenia Usług określone w Prawie pocztowym i w przepisach wydanych na jego podstawie a także w Regulaminie; 
(2) zawartość lub opakowanie Przesyłki naraża osoby trzecie lub Operatora na szkodę; 
(3) na opakowaniu Przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo; 
(4) Usługa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym wpisem do rejestru, chyba że Operator zawarł umowę o współpracę umożliwiającą wykonanie Usługi poza tym obszarem; 
(5) przyjmowanie lub przemieszczanie Przesyłki jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów. 
 
6.2 Ponadto Operator zastrzega sobie prawo do: 
(1) odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi, jeżeli Przesyłka nie spełnia określonych przez Operatora warunków wymaganych do zawarcia umowy; 
(2) odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, jeżeli Przesyłka nie spełnia warunków określonych w umowie; (3) odmowy przyjęcia Przesyłek zawierających przedmioty wymienione w pkt 6.4 poniżej. 
 
6.3 W przypadku odstąpienia przez Operatora, z przyczyn określonych w § 6.1 lub § 6.2(2) powyżej, od umowy o świadczenie Usługi, przyjętą Przesyłkę zwraca się Nadawcy na jego koszt oraz dokonuje się zwrotu pobranej opłaty za Usługę.

6.4 Operator nie przyjmuje Przesyłek zawierających: 
 • rzeczy zakazane przez właściwe przepisy Światowego Związku Pocztowego (Universal Postal Union); 
 • rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska; 
 • rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego; 
 • gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym; 
 • przenośne dokumenty o charakterze płatniczym takie, jak indosowane akcje, obligacje i akredytywy pieniężne, kupony o wartości nominalnej lub inne środki płatnicze, przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.); 
 • noże i inne ostre lub/i spiczaste przedmioty, broń i amunicję; materiały wybuchowe lub łatwopalne, jak i substancje i towary niebezpieczne; 
 • kupony loteryjne, urządzenia hazardowe - w przypadkach, gdy jest to zabronione przez prawo w Polsce lub kraju, przez który Przesyłka będzie przemieszczana, 
 • tytoń, alkohole, artykuły szybko psujące się, w tym łatwo psujące się artykuły spożywcze, artykuły wymagające specjalnych warunków przewozu; 
 • towary chemicznie i biologicznie aktywne; 
 • materiały radioaktywne; 
 • zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce; 
 • materiały pochodzenia roślinnego, narkotyki i substancje psychotropowe; 
 • leki wymagające specjalnych warunków przewozu; 
 • inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki; 
 • materiały o charakterze pornograficznym i/lub zawierające treści obsceniczne, zawierające odpady niebezpieczne; 
 • inne towary, których przewóz, import, eksport, obrót, stosowanie lub/i posiadanie jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa kraju doręczenia, jakichkolwiek innych rzeczy, które w uznaniu Operatora nie mogą zostać przemieszczone bezpiecznie lub zgodnie z prawem, o ile Operator poinformuje o tym Nadawcę (Zleceniodawcę) przed przyjęciem Przesyłki. W szczególności Operator nie przyjmuje Przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy Prawa pocztowego lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, jak również przepisów prawa kraju przemieszczenia i doręczenia. 
6.5 Operatorowi przysługuje prawo zastawu na Przesyłkach w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tytułu świadczonej Usługi oraz uzasadnionych, dodatkowych kosztów jej świadczenia, powstałych z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy. Powyższego postanowienia nie stosuje się, jeżeli Odbiorcą jest organ władzy publicznej. 
 
6.6 W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż Przesyłka nie spełnia wymogów, o których mowa w punktach 6.4 lub 8.3 Regulaminu, Operator może sprawdzić jej zawartość przed jej przyjęciem z zachowaniem wymogów obowiązującego prawa, w szczególności Prawa pocztowego, a następnie podjąć decyzję o odmowie przyjęcia lub o zwrocie Przesyłki, a w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach może, zgodnie z właściwymi przepisami, zniszczyć zawartość Przesyłki, zwłaszcza jeżeli stanowi ona zagrożenie dla ludzi lub innych przesyłek. Operator pobiera od Płatnika (Przesyłarkę) opłatę za zwrot i przechowanie Przesyłki, o której mowa w zdaniu poprzednim według aktualnego Cennika. 
 
6.7 Jeżeli pomimo ograniczeń wynikających z niniejszego Regulaminu Nadawca zdecyduje się umieścić w Przesyłce nośniki elektroniczne zawierające jakiekolwiek poufne dane (takie jak informacje finansowe, informacje prywatne czy informacje o stanie zdrowia) zaleca się, aby Nadawca przed nadaniem Przesyłki utworzył i zachował kopię takich danych, a informacje na nośnikach elektronicznych umieszczonych w Przesyłce należycie zabezpieczył przed ich zniszczeniem, skopiowaniem czy utratą (np. poprzez szyfrowanie lub użycie innych środków technicznych). Operator nie gwarantuje ochrony, w trakcie wykonywania Usługi, przed utratą danych i informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym na dyskach optycznych, magnetycznych, kartach pamięci, dyskach twardych, płytach cd/dvd/blu-ray/3D itp. ze względu na możliwość poddania przesyłek oddziaływaniom atmosferycznym, w tym wahaniom ciśnienia, temperatury czy wilgotności, zmiany klimatu itp. czego Nadawca powinien być świadomy przy nadawaniu Przesyłki. 
 
6.8 Operator rekomenduje Nadawcy, aby się upewnił, że wysyłane w Przesyłkach towary będą mogły być wwiezione do kraju przeznaczenia. Aktualny wykaz towarów zakazanych w imporcie w państwach objętych Usługą znajduje się na Stronie internetowej. Nadawcę obciążają opłaty z tytułu wysłania w Przesyłkach towarów do Nadawcy oraz zwrotu z kraju, do którego ich wwóz nie jest dopuszczalny, jeżeli Nadawca nadał w Przesyłce rzeczy zabronione wymienione w niniejszym Regulaminie. 
 

§ 7. Przyjmowanie Przesyłek 

7.1 Przesyłka może być przyjęta do przemieszczenia i doręczenia w następujący sposób: 
(1) w Paczkomacie (przesyłkę Nadawca samodzielnie nadaje w Paczkomacie na zasadach określonych w Regulaminie krajowym) 
(2) w Punkcie Obsługi – Nadawca sam dostarcza Przesyłkę; 
(3) u Nadawcy – przesyłkę odbiera Kurier, 
 
7.2 Sposób przekazania Przesyłki do nadania, przemieszczenia i doręczenia Nadawca określa na podstawie zlecenia dokonanego za pośrednictwem Aplikacji. 
7.3 Warunkiem nadania Przesyłki jest poprawne zaadresowanie Przesyłki zgodnie z wzorem (etykieta adresowa) udostępnionym Nadawcy na Stronie internetowej lub w Aplikacji. 
 
7.4 Poprawnie zaadresowana Przesyłka Zagraniczna na adres domowy zawiera w szczególności: 
(1) poprawne dane adresowe (ulica, nr budynku/lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość) i kontaktowe (nr telefonu oraz opcjonalnie adres mailowy) Nadawcy; 
(2) poprawne dane adresowe (nazwa/imię i nazwisko, ulica, nr budynku/lokalu, kod-pocztowy oraz miejscowość i kraj) i kontaktowe (nr telefonu oraz opcjonalnie adres mailowy) Odbiorcy; 
(3) informacje dotyczące Przesyłki (wymiary, waga, wartość oraz informacje szczególne na temat jej zawartości). 
 
7.5 W celu nadania Przesyłki Zagranicznej nadawanej w Paczkomacie oraz doręczanej do Paczkomatu, Nadawca obowiązany jest wskazać numer telefonu komórkowego Odbiorcy zarejestrowanego u lokalnego operatora komórkowego w kraju doręczenia (zgodny z obowiązującą strukturą numeru telefonu), aby umożliwić powiadomienie Odbiorcy o nadaniu Przesyłki Paczkomatowej i miejscu jej odbioru. Dodatkowo Nadawca może podać dane adresowe oraz adres e-mail Odbiorcy. Podanie przez Nadawcę: numerów telefonów (Nadawcy i Odbiorcy) oraz adresów e-mail (Nadawcy lub/i Odbiorcy) oznacza zgodę Nadawcy i Odbiorcy na ich wykorzystanie jako kanałów komunikacji przy wykonaniu Usługi, w szczególności w celu poinformowania Odbiorcy o możliwości odbioru Przesyłki Paczkomatowej. Zgoda ta może być cofnięta i wówczas Przesyłka Paczkomatowa będzie zwrócona do Nadawcy z obowiązkiem uiszczenia opłaty wynikającej z Cennika. 
 
7.6 Nadawanie w Punkcie Obsługi lub u Kuriera Przesyłki Zagranicznej do Paczkomatu odbywa się na takich samych zasadach, jak ich nadawanie w Paczkomacie, z tym że Przesyłka Zagraniczna pozostawiona jest fizycznie w Punkcie Obsługi (odbierana jest przez Kuriera), a dowód nadania tak nadanej Przesyłki wydaje przedstawiciel Operatora (Kurier) przyjmujący Przesyłkę. 
 
7.7 Szczegółowa instrukcja nadawania Przesyłek Zagranicznych do Paczkomatu oraz pod adres domowy udostępniona jest w Aplikacji. 
 
7.8 Nadanie Przesyłki za pośrednictwem Aplikacji przez Nadawcę, będącego Konsumentem, przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 16.1 Regulaminu, możliwe jest jedynie na wyraźne żądanie tegoż Nadawcy wykonania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 
 
7.9 Rzeczy i jakiekolwiek materiały o wartości przekraczającej kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) lub których utrata czy uszkodzenie mogłyby powodować powstanie roszczenia przewyższającego tę kwotę nie mogą być wysyłane w Przesyłkach innych niż Przesyłka z wykupioną usługą ubezpieczenie. 
 

§ 8. Opakowanie 

8.1 Za jakość opakowania Przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada Nadawca. 
 
8.2 Nadawca jest obowiązany Przesyłkę właściwie opakować, a także nadać ją w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególności opakowanie powinno: 
(1) być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki; 
(2) być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; 
(3) posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożlwiające przemieszczanie się zawartości Przesyłki; 
 
8.3 Niedopuszczalne jest umieszczanie na opakowaniu Przesyłki napisów, symboli czy oznaczeń, które są w sposób oczywisty sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym. 
 
8.4 Operator nie zapewnia specjalnej obsługi dla Przesyłek typu czy z oznaczeniami „Fragile” (szkło), oznaczeniami graficznymi typu strzałki „Up” lub „To End Up” bądź innych podobnych oznaczeń.
 

§ 9. Doręczenie Przesyłki 

9.1 Sposób doręczenia Przesyłki wskazuje Nadawca, wybierając jedną z możliwych opcji: 
(1) doręczenie do Paczkomatu. 
(2) doręczenie pod wskazany adres; 
 
9.2 W przypadku doręczenia do Paczkomatu Operator, działając poprzez Podmioty współpracujące, doręcza co do zasady Przesyłkę zagraniczną do wskazanego na etykiecie adresowej Paczkomatu. W zakresie doręczania Przesyłek Zagranicznych do Paczkomatu stosuje się odpowiednio zasady doręczania określone w Regulaminie krajowym. 
 
9.3 W przypadku doręczania pod wskazany adres Operator, działając poprzez Podmioty współpracujące, doręcza co do zasady przesyłki za pokwitowaniem bezpośrednio do rąk Odbiorcy. Możliwe jest także doręczenie Przesyłki Zagranicznej do rąk innej osoby uprawnionej do odbioru takiej Przesyłki, jak i pod innym adresem niż wskazany na Przesyłce jeżeli Nadawca lub Adresat wyraził na to zgodę, bądź możliwość taka wynika z przepisów prawa, także przepisów prawa kraju, na terenie którego Przesyłka jest doręczana lub z wewnętrznych regulacji Operatora lub Podmiotu współpracującego, który dokonuje fizycznego doręczenia Przesyłki. 
 
9.4 Operator nie doręcza Przesyłek na adresy w formie skrytki pocztowej. 
 
9.5 Operator nie wyklucza, że w zależności od przepisów obowiązujących w kraju doręczenia Przesyłki i od regulaminu Podmiotu współpracującego, Operator (działając przez Podmiot współpracujący) może podjąć więcej niż jedną (1) próbę doręczenia Przesyłki. Usługa ponownego doręczenia może podlegać dodatkowej opłacie przewidzianej w Cenniku (w takim przypadku Cennik określa obszar doręczeń, w których obowiązuje dodatkowa opłata za ponowne doręczenie). Za każdym razem pozostawia się pod adresem Odbiorcy wiadomość o próbie doręczenia. Po każdej bezskutecznej próbie doręczenia Przesyłkę oddaje się do najbliższego oddziału Podmiotu współpracującego w kraju Odbiorcy i pozostawia Odbiorcy zawiadomienie o próbie doręczenia Przesyłki Zagranicznej. W przypadku bezskutecznej próby doręczenia próbę doręczenia ponawia się co najwyżej tylko raz. W razie niepowodzenia doręczenia Przesyłki po dwóch (2) bezskutecznych próbach Przesyłkę uznaje się za przesyłkę niemożliwą do doręczenia i dokonuje się jej zwrotu Nadawcy na zasadach określonych w § 10 Regulaminu. 
 
9.6 Przesyłkę uznaje się także za niemożliwą do doręczenia, w szczególności jeżeli zachodzi jeden z następujących przypadków: 
(i) adres Adresata jest niekompletny, nieczytelny, nieprawidłowy lub nie może zostać zlokalizowany, 
(ii) Przesyłka ma być doręczona na adres znajdujący się na obszarze nieobsługiwanym przez Operatora bądź Podmioty współpracujące w ramach współpracy z Operatorem. Nadawca będący Konsumentem nie ponosi kosztów zwrotu takiej Przesyłki, o ile została ona przyjęta przez Operatora do doręczenia i jeżeli taki Nadawca (będący konsumentem) nie mógł wiedzieć o obszarach nieobsługiwanych wówczas Operator zwraca pobraną opłatę za taką Przesyłkę, 
(iii) siedziba firmy Adresata jest stale zamknięta, 
(iv) doręczenie jest niemożliwe wskutek nieobecności uprawnionej osoby lub odmowy przyjęcia Przesyłki bądź odmowy pokwitowania jej odbioru przy pierwszej lub ponownej próbie doręczenia, 
(v) Przesyłka naraża inne przesyłki na uszkodzenie czy opóźnienie w doręczeniu lub zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, 
(vi) Przesyłka zawiera przedmioty zakazane, 
(vii) Przesyłka jest niewłaściwie zapakowana lub (vii) zawartość bądź opakowanie Przesyłki jest w takim stopniu uszkodzone, że niemożliwe jest ponowne zapakowanie i może stanowić zagrożenie dla ludzi lub zanieczyścić 3 bądź uszkodzić inne przesyłki, sprzęt lub towary należące do Operatora i osób trzecich. Jeśli Przesyłka jest z jakiegokolwiek powodu niemożliwa do doręczenia, Operator podejmie próbę powiadomienia o tym Nadawcy w celu uzgodnienia zwrotu Przesyłki. Jeśli Nadawcy nie uda się powiadomić w ciągu pięciu (5) dni roboczych lub ten zaniecha udzielenia Operatorowi dalszych instrukcji w ciągu pięciu (5) dni roboczych, Operator może, przekazać Przesyłkę z powrotem Nadawcy, złożyć Przesyłkę w domu składowym lub zniszczyć ją w sytuacjach przewidzianych prawem. Jeżeli Przesyłka nie może zostać dostarczona lub zwrócona, Nadawca zostanie obciążony wydatkami, kosztami i opłatami wynikłymi z odesłania, składowania lub pozbycia się Przesyłki niemożliwej do doręczenia, chyba że Przesyłka była niemożliwa do doręczenia z winy Operatora. Przesyłki, które nie mogą zostać zwrócone z powodu obowiązujących na danym terenie ograniczeń prawnych będą umieszczane w domu składowym. Koszty odesłania dolicza się Nadawcy do pierwotnych kosztów, chyba że Przesyłka była niemożliwa do doręczenia z winy Operatora. Kwota kosztów zwrotu będzie udokumentowana na życzenie Nadawcy będącego Konsumentem. Dalszych informacji dotyczących wysokości opłat w danym przypadku udziela się na życzenie. 
 
9.7 Operator deklaruje dostarczanie Przesyłek w terminie nie dłuższym niż wskazany w pkt 3.3 Regulaminu. Jeśli wystąpią opóźnienia w doręczeniu Przesyłki spowodowane zarządzeniami administracyjnymi w wyniku kontroli lub przeprowadzonych prób losowych bądź z powodu przypisywanych Nadawcy błędów lub niekompletności w dokumentacji, a także procedury związane z doręczeniem Przesyłki ulegają opóźnieniu na skutek ciążącego na Operatorze lub Podmiocie współpracującym obowiązku przestrzegania wymogów lotniczych bądź innych wymogów bezpieczeństwa, deklarowany termin doręczenia Przesyłki ulega zmianie przez dodanie tylu dni roboczych, o ile dni (lub części dnia) przedłużyło się załatwianie formalności urzędowych. Zdanie poprzednie dotyczy także liczby dni, przez które Nadawca lub/i Adresat dokonywali wyjaśnień czy niezbędnych formalności przed właściwymi organami czy instytucjami kraju przemieszczenia lub kraju doręczenia. 
 
9.8 Niedoręczoną Przesyłkę uważa się za utraconą, jeżeli doręczenie lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia lub możliwości odebrania w Punkcie Obsługi nie nastąpiło w terminie 30 dni od dnia jej nadania.
 
9.9 Pokwitowanie doręczenia przesyłki może nastąpić na piśmie lub w formie elektronicznej. Doręczenie przesyłki Odbiorca (lub inna osoba uprawniona) potwierdza własnoręcznym i czytelnym podpisem. 
 
9.10 Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących oraz obowiązujących zasad dotyczących składania reklamacji (§ 14 Regulaminu), wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania Usług lub stanu Przesyłki powinny zostać opisane przez Odbiorcę w chwili przyjęcia Przesyłki na stosowanych przez Operatora potwierdzeniach odbioru Przesyłki. 
 

§ 10. Przesyłki nieodebrane 

10.1 Zwroty Przesyłek nieodebranych są odpłatne zgodnie z aktualnym Cennikiem. Opłaty uiszczone przez Nadawcę z tytułu i w związku ze świadczeniem Usługi nie podlegają zwrotowi. 
 
10.2 Przesyłki nieodebrane zwracane są Nadawcy, w zależności od sposobu nadania, do: 
(1) Punktu Obsługi – w przypadku nadania Przesyłki w Punkcie Obsługi lub w Paczkomacie; 
(2) bezpośrednio do Nadawcy – w przypadku nadania Przesyłki u Kuriera. 
 
10.3 Operator poinformuje Nadawcę za pomocą wiadomości SMS lub e-mail o zwrocie Przesyłki i możliwości jej odbioru, wskazując termin oraz miejsce, w którym można dokonać odbioru. W przypadku braku możliwości doręczenia paczki do operatora, większość przesyłek firmy InPost jest zawracana na adres płatnika tj.  
Przesyłarka.pl, ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław. Klient jest zobowiązany do odebrania paczki z biura Płatnika. Może to uczynić bezpośrednio lub za pomocą firmy kurierskiej. Odesłanie paczki odbywa się na koszt Klienta. 
 
10.4 Termin dla odbioru nieodebranych Przesyłek wynosi 7 dni licząc od dnia dokonania ich zwrotu zgodnie z pkt 10.2 powyżej. 
 
10.5 Przesyłki nieodebrane, których Nadawca nie odebrał w terminie wskazanym w pkt 10.4 Regulaminu traktowane są jako przesyłki niedoręczalne. 
 

§ 11. Odpowiedzialność Operatora 

11.1 Do odpowiedzialności Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli poniższe regulacje wynikające z Prawa pocztowego nie stanowią inaczej.
 
11.2 Operator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło: 
(1) wskutek siły wyższej; 
(2) z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, niewywołanych winą Operatora; 
(3) z powodu naruszenia przez Nadawcę lub Odbiorcę przepisów prawa albo Regulaminu; 
(4) z powodu właściwości zawartości Przesyłki. 
 
11.3 Operator powołując się na jedną z przyczyn wskazanych w § 11.2 (1)-(4) powyżej, przedstawia dowód jej wystąpienia. 
 
11.4 Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej w zakresie określonym w Prawie pocztowym i Regulaminie, chyba że niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie: 
(1) jest następstwem czynu niedozwolonego, 
(2) nastąpiło z winy umyślnej Operatora, 
(3) jest wynikiem rażącego niedbalstwa Operatora. 
W sytuacjach określonych w punktach 1, 2 i 3 powyżej Operator ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 
 
11.5 Usługę uważa się za niewykonaną w szczególności w przypadku jej utraty (zagubienia, całkowitego zniszczenia) przez Operatora lub, gdy doręczenie Przesyłki albo zawiadomienie o próbie jej doręczenia nastąpiło po upływie 30 dni od dnia nadania. 
 
11.6 Usługę uważa się za nienależycie wykonaną w szczególności w przypadku: 
(1) opóźnienia w doręczeniu Przesyłki; 
(2) uszkodzenia lub ubytku zawartości Przesyłki; 
(3) wykonania usługi niezgodnie ze zleceniem oraz przepisami Prawa pocztowego lub Prawa przewozowego (w zależności czy chodzi o wykonanie Usługi pocztowej, czy Usługi przewozowej). 
 
11.7 Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania Usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia Przesyłki nie dające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu Przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia Przesyłki zgłosił Operatorowi roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia Przesyłki powstały w czasie między przyjęciem Przesyłki przez Operatora w celu wykonania Usługi a jej doręczeniem Odbiorcy. 
 
11.8 Roszczenie z tytułu ubytku lub uszkodzenia Przesyłki towarowej wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki towarowej bez zastrzeżeń, chyba że: 
(1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem Przesyłki towarowej przez Odbiorcę; 
(2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy Operatora; 
(3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Operatora; 
(4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Odbiorca stwierdził po przyjęciu Przesyłki towarowej i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem Przesyłki towarowej do przewozu a jej wydaniem. 
 

§ 12. Przesyłki niedoręczalne 

12.1 Przesyłka niedoręczalna może zostać otwarta przez Operatora w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy. 
 
12.2 Otwarcie przesyłki niedoręczalnej następuje niezwłocznie, chyba że pisemna umowa zawarta z Użytkownikiem stanowi inaczej. 
 
12.3 Otwarcie przesyłek niedoręczalnych będzie wykonywane w siedzibie Operatora lub magazynie przesyłek niedoręczalnych. 
 
12.4 Otwarcia przesyłki niedoręczalnej dokonuje komisja w składzie co najmniej 3 osób, powołana spośród pracowników Operatora. 
 
12.5 Otwarcie przesyłki niedoręczalnej powinno być dokonane w sposób zapewniający jak najmniejsze uszkodzenie jej opakowania. 
 
12.6 Po otwarciu przesyłki niedoręczalnej komisja dokonuje sprawdzenia, czy na wewnętrznej stronie opakowania nie zostało umieszczone oznaczenie Odbiorcy lub Nadawcy oraz ich adresy, a w przypadku ich braku komisja dokonuje oględzin zawartości przesyłki. 
 
12.7 W przypadku ustalenia przez komisję w trakcie czynności, o których mowa w § 12.6 powyżej, danych umożliwiających doręczenie lub zwrot Przesyłki, przesyłka ta po odpowiednim zabezpieczeniu i umieszczeniu adnotacji na opakowaniu o komisyjnym jej otwarciu jest doręczana Odbiorcy albo zwracana Nadawcy. 
 
12.8 W przypadku gdy otwarcie przesyłki niedoręczalnej nie umożliwi jej doręczenia albo zwrócenia Nadawcy albo gdy Nadawca odmówi przyjęcia zwróconej Przesyłki stosuje się przepisy Prawa pocztowego. 
 

§ 13. Odszkodowanie 

13.1 Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przysługuje odszkodowanie: 
(1) za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki nie będącej przesyłką z korespondencją – w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy; 
(2) za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość Przesyłki pocztowej; 
(3) za utratę przesyłki z korespondencją – w wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę nie niżej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, określonej w cenniku usług powszechnych; 
(4) za opóźnienie w doręczaniu Przesyłki w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia – w wysokości nie przekraczającej dwukrotności opłaty za Usługę pocztową. 
 

§ 14. Reklamacje 

14.1 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi prawo wniesienia reklamacji przysługuje:
(1) Nadawcy; 
(2) Odbiorcy - w przypadku gdy Nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy Przesyłka została doręczona Odbiorcy. 
 
14.2 Nadawca albo Odbiorca mogą zgłosić reklamację w każdej placówce Operatora w formie pisemnej lub ustnie do protokołu oraz elektronicznie do Działu Reklamacji Operatora pod linkiem www.inpost.pl/bezgranic/contact.
 
14.3 Reklamacja może zostać wniesiona nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania Przesyłki. 
 
14.4 Reklamacja zawiera: 
(1) imię i nazwisko nadawcy albo adresata albo nazwę oraz adres do korespondencji albo adres siedziby nadawcy albo adresata, zwanego dalej "reklamującym"; 
(2) przedmiot reklamacji; 
(3) datę i miejsce nadania Przesyłki; 
(4) numer dokumentu potwierdzającego nadanie lub numer przesyłki pocztowej; 
(5) uzasadnienie reklamacji; 
(6) kwotę odszkodowania - w przypadku gdy reklamujący żąda odszkodowania; 
(7) podpis reklamującego - w przypadku reklamacji wnoszonej w postaci pisemnej; 
(8) datę sporządzenia reklamacji; 
(9) wykaz załączonych dokumentów. 
 
14.5 W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej reklamujący dołącza: 
(1) oryginał potwierdzenia nadania (do wglądu); 
(2) oświadczenie Nadawcy o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń – w przypadku o którym mowa w § 14.1(2) powyżej; 
(3) kopię Protokołu, albo 
(4) oświadczenie o stwierdzonych ubytkach lub uszkodzeniach Przesyłki złożone przez przyjmującego tę przesyłkę bezpośrednio przy przyjęciu Przesyłki; 
(5) przytoczenie okoliczności potwierdzających nadanie lub doręczenie Przesyłki; 
(6) opakowanie uszkodzonej przesyłki, jeżeli Operator tego zażąda; 
(7) oświadczenie o stwierdzeniu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń Przesyłki, z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 11.5 Regulaminu, wraz ze wskazaniem okoliczności bądź dowodów potwierdzających zaistnienie okoliczności warunkujących dochodzenie odszkodowania, o których mowa w § 11.5 Regulaminu; (8) dokumenty potwierdzające nienależyte wykonanie usługi doręczenia Przesyłki – do wglądu. 
 
14.6 Do reklamacji wniesionej za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w § 14.5 powyżej. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Operator może zażądać przekazania mu oryginałów tych dokumentów. 
 
14.7 Oryginały dokumentów są zwracane reklamującemu za pokwitowaniem, w każdej chwili na jego wniosek. W przypadku braku wniosku Operator zwraca je najpóźniej po zakończeniu postępowania reklamacyjnego. 
 
14.8 W przypadku stwierdzenia przez Operatora nie spełniania przez reklamację wymogów o których mowa w § 14.4, 5 i 6 powyżej, gdy ich spełnienie jest konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Operator wezwie reklamującego do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, na wskazany adres w wezwaniu. Termin ten nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji. 
 
14.9 Operator rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
 
14.10 Termin uważa się za zachowany, jeżeli Operator w tym terminie nadał (wysłał) odpowiedź na reklamację. W przypadku wniesienia reklamacji drogą elektroniczną ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej przez reklamującego właściwego dla odpowiedzi, oznacza to zgodę na doręczanie pism dot. reklamacji drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej. 
 
14.11 Odpowiedź na reklamację zawiera: 
(1) dane Operatora (nazwę oraz adres siedziby), 
(2) powołanie podstawy prawnej, 
(3) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, 
(4) w przypadku przyznania odszkodowania – uznaną kwotę odszkodowania oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty (w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia uznania reklamacji), 
(5) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za rozpatrzenie reklamacji wraz ze wskazaniem stanowiska służbowego. 
(6) pouczenie o prawie odwołania się oraz wskazanie adresu, na jaki należy złożyć odwołanie oraz informację o możliwości wcześniejszego, tj. przed wyczerpaniem drogi reklamacyjnej drugiej instancji, dochodzenia roszczeń określonych w Prawie pocztowym w postępowaniu: 
(a) sądowym, albo (b) mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, albo (c) przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 
 
14.12 Odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać: 
(1) uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części; 
(2) informację o zatrzymaniu Przesyłki, gdy reklamacja dotyczy Przesyłki zatrzymanej przez Operatora w przypadkach określonych w art. 36 ust. 2 Prawa pocztowego. 
 
14.13 Informacja o wyniku rozpatrzenia odwołania powinna zawierać pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego oraz: (1) elementy wymienione w § 14.11 (pkt 1 – 5) oraz § 14.12 (pkt 1). (2) pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniach wskazanych w § 14.11 pkt 6 Regulaminu. 14.14 Nieudzielenie przez Operatora odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w § 14.9 powyżej, lub na odwołanie od reklamacji w terminie, o którym mowa w § 14.15, skutkuje uznaniem reklamacji. 
 
14.15 W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części reklamujący może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację. 
 
14.16 W przypadku złożenia odwołania od rozstrzygnięcia w sprawie reklamacji po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się je bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia reklamującego. 
 
14.17 Operator rozpatruje odwołanie niezwłocznie i informuje reklamującego o wyniku rozpatrzenia odwołania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. § 14.10 stosuje się odpowiednio. 
 
14.18 Operator informuje, iż dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym dotyczącym Usługi przewozowej przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji. 
 
14.19 W sprawach dotyczących reklamacji Usługi, nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, stosuje się przepisy Prawa pocztowego oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1468). 
 

§ 15. Ubezpieczenie Przesyłki 

15.1 Operator zaleca ubezpieczenie Przesyłki oraz oferuje usługę objęcia przesyłki ubezpieczeniem, której koszt ponosi osoba płacąca za Usługę, zgodnie z aktualnym Cennikiem, określającym również wysokość sumy ubezpieczenia. 
 
15.2 Główne postanowienia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zawartej między Operatorem a ubezpieczycielem dostępne są na Stronie internetowej oraz są udostępniane na żądanie w Punkcie Obsługi. 
 
15.3 Zlecenie dodatkowej ochrony ubezpieczenia Przesyłki Nadawca zgłasza za pośrednictwem Aplikacji. 
 

§ 16. Szczególne uprawnienia Konsumenta 

16.1 Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Nadawcy, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usługi zawartej za pomocą Aplikacji lub u Kuriera w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. 
 
16.2 Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy świadczenia Usługi stanowiącego załącznik nr 4 Regulaminu. 
 
16.3 Termin 14-dniowy liczy się od dnia zawarcia umowy. 
 
16.4 W przypadku odstąpienia od umowy świadczenia Usługi, umowa jest uważana za niezawartą. Nadawca będący Konsumentem ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Operatora zgodnie z Cennikiem do chwili odstąpienia od umowy. 
 
16.5 Prawo do odstąpienia przez Konsumenta od umowy nie przysługuje jeżeli Operator wykonał w pełni Usługę. 
 

§ 17. Dane osobowe 

17.1 Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług objętych Regulaminem jest InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków. Dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy i realizacji Usługi. Osoby udostępniające swoje dane osobowe mają prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Dane mogą być udostępniane Podmiotom współpracującym wyłącznie w celach związanych z realizacją Usługi. Dane mogą być również udostępniane podmiotowi obsługującemu Aplikację na zlecenie Operatora - Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie, wyłącznie w celach związanych z realizacją Usługi. 
 
17.2 Operator, Podmioty współpracujące lub Sheepla S.A. mogą być również zobowiązane do przekazania danych osobowych uprawnionym do żądania otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów polskim oraz zagranicznym organom władzy publicznej czy instytucjom lub urzędom z krajów przemieszczenia / doręczenia Przesyłki. 
 
17.3 W odniesieniu do danych udostępnionych przez Nadawcę w związku z Przesyłką, a dotyczących Adresata lub osoby trzeciej, Nadawca gwarantuje, że stosuje się do obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony danych włącznie z uzyskaniem wszelkich niezbędnych przyzwoleń i zgód na udostępnienie tych danych Operatorowi oraz na ich przetwarzanie w celu wykonania Usługi. 
 
17.4 Podanie danych jest dobrowolne, ale bez podania danych niezbędnych do realizacji Usługi zawarcie umowy o jej świadczenie jest niemożliwe. 
 

§ 18. Postanowienia końcowe 

18.1 Aktualna wersja Regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest nieodpłatnie w siedzibie Operatora, wszystkich Punktach Obsługi, u Kurierów, w Aplikacji, a także na Stronie internetowej. 
 
18.2 W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Prawa pocztowego, Kodeksu cywilnego oraz właściwych przepisów międzynarodowych. 
 
18.3 Jakiekolwiek postanowienia Regulaminu nie obowiązują w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami, jeżeli takie postanowienia zostałyby uznane za niedozwoloną klauzulę umowną lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. W pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu wiążą konsumenta jeżeli nie zostały w Regulaminie wyraźnie wyłączone w odniesieniu do Konsumentów. 
 
18.4 Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji oraz zmian zasad realizowania i korzystania z Usługi, jeżeli podyktowane to jest względami technicznymi, zmianami lub/i rozwiązaniem umów z Podmiotami współpracującymi bądź firmami doręczającymi realizującymi Usługę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu InPost Paczkomaty, ewentualnie spowodowane przepisami prawnymi kraju, przez który Przesyłka jest przemieszczana lub/i kraju doręczenia, jak i wynikające ze zleconego rodzaju usługi itp. okolicznościami, na które InPost nie ma realnego wpływu. Modyfikacje i zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim wejdą w życie po ich opublikowaniu na stronie internetowej www.inpost.pl.

(dostępne będą także w Punktach Obsługi) i nie mają wpływu na zasady realizacji Przesyłek przyjętych przez Operatora przed ich wprowadzeniem. 
 

18.5 W związku z przemieszczaniem, sortowaniem i doręczaniem Przesyłek zagranicznych z udziałem Podmiotów współpracujących stosuje się postanowienia ich regulaminów (o ile są zgodne z przepisami Światowego Związku Pocztowego, polskim prawem, niniejszym Regulaminem, Regulaminem krajowym i nie naruszają praw Konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego). 
 
18.6 Lista załączników: (1) Cennik. (2) Wzór etykiety (3) Wzór formularza odstąpienia od umowy. 
 
18.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 09-06-2015 r. 5 Regulamin świadczenia przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. usługi „Cross Border”.