Regulamin: kurier TNT

Zasady Ogólne 

1.1 Właścicielami serwisu Przesyłarka.pl są: firma Efero Transport Ltd z siedzibą przy 24 York Place, EH1 3EP w Edynburgu oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Grabiszyńska 151, 53-439 Wrocław. 
 
1.2 Efero Transport Ltd oraz Efero Sp. z o.o. sp. k. są pośrednikiem usługi kurierskiej. Za wykonanie usługi pełną odpowiedzialność ponosi TNT.

 

1. Definicje

Następujące definicje będą stosowane w odniesieniu do podanych poniżej postanowień i warunków regulujących umowę przewozu i innych usług zawartą pomiędzy Państwem a TNT oraz Przesyłarka.pl
 
my”, „nam”, „nas”, „nasza” i TNT oznacza TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o., TNT Express Holdings B.V., XP International B.V., TNT Holdings (Deutschland) GmbH, TNT Holdings (UK) Ltd., TNT Australia Pty Ltd, TNT China Holdings Co Ltd. („TNT”) oraz filie i oddziały TNT jak również odpowiednio ich pracowników, agentów i niezależnych wykonawców;
 
Państwo” i „Państwa” oznacza wysyłającego, nadawcę lub odbiorcę przesyłki, posiadacza listu przewozowego, odbiorcę i właściciela zawartości przesyłki lub każdą inną osobę, która posiada tytuł prawny do tej zawartości, bądź jest uprawnionym odbiorcą tych usług;
 
przewóz” oznacza oraz obejmuje całość operacji i usług podejmowanych przez nas w związku z transportem przesyłki;
 
"inne usługi" oznacza wszelkie inne świadczone przez nas usługi nie będące usługą przewozu przesyłek, takie jak usługi magazynowania, sortowania, kompletowania, łączenia, pakowania, instalowania, zarządzania przewozem i wartościami dodanymi;
 
przesyłka” oznacza wszelkiego rodzaju towary i dokumenty (luzem bądź w jednym lub więcej opakowań), które przyjęliśmy do przewozu od określonego adresem jednego punktu do drugiego, bądź też w stosunku do których podjęliśmy się świadczenia innych usług, zarówno za naszym listem przewozowym jak i bez takiego listu;
 
towary zabronione” oznacza wszelkie towary lub materiały, których przewóz zabroniony jest jakimikolwiek przepisami prawnymi, zasadami lub rozporządzeniami kraju, w którym bądź przez który przesyłka jest przewożona.
 

2. Strona, z którą zawieracie Państwo umowę

Zawieracie Państwo umowę przewozu lub świadczenia innych usług z firmą TNT lub filią bądź oddziałem TNT, który przyjmuje od Państwa do przewozu przesyłkę lub też, zależnie od okoliczności, podejmuje się świadczenia innych usług. Wyrażacie Państwo zgodę, iż całość umowy o przewóz lub świadczenia innych usług, lub też dowolna jej część może zostać przez nas zlecona osobie trzeciej, na warunkach przez nas określonych.
 

3. Zaakceptowanie przez Państwa naszych warunków

Z chwilą przekazania nam przesyłki przyjmujecie Państwo, w swoim imieniu lub też jakiejkolwiek innej osoby posiadającej prawo do tej przesyłki lub będącej odbiorcą innych usług, postanowienia i warunki określone w liście przewozowym i/lub w warunkach przewozu i/lub umowie świadczenia innych usług, bez względu na to czy złożyliście Państwo czy też nie, swój podpis na pierwszej stronie naszego listu przewozowego. Nasze warunki obejmują również wszystkich tych, z których usług korzystamy przy odbiorze przesyłki, jej przewozie, dostarczeniu i świadczeniu innych usług, jak również naszych pracowników, dyrektorów i agentów. Jedynie jeden z naszych uprawnionych pracowników może wyrazić pisemną zgodę na zmianę tych warunków. Jeśli przekazując nam przesyłkę udzielacie nam Państwo równocześnie ustnych czy pisemnych instrukcji pozostających w sprzeczności z naszymi warunkami, wówczas Państwa instrukcje nie będą dla nas wiążące.
 
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu TNT UK.
 

4. Zakres umowy

Nawet w przypadku gdy transport przesyłki stanowi część innej formy porozumienia pomiędzy nami i Państwem, niniejsze warunki przewozu są nadrzędne i obowiązujące w stosunku do przewozu wszystkich przesyłek transportowanych na bazie umów pomiędzy nami i Państwem.
 
Zawierając jakąkolwiek umowę z nami, która obejmuje przewóz towarów, wyrażacie Państwo zgodę na to, iż:
 • będzie to umowa o przewóz towarów drogą lądową w przypadku gdy przesyłka przewożona jest drogowo;
 • będzie to umowa o przewóz towarów droga powietrzną w przypadku gdy przesyłka przewożona jest lotniczo;
 • będzie to umowa o przewóz towarów droga morską w przypadku gdy przesyłka przewożona jest morzem.
 • będzie to umowa o świadczenie innych usług w przypadku gdy nie dotyczy ona usług przewozowych.

5. Towary niezbezpieczne / bezpieczeństwo

5.1. Towary niebezpieczne
 
 1. Z wyjątkiem okoliczności określonych w punkcie 5.1.(b) poniżej, nie przewozimy ani też nie świadczymy usług w stosunku do towarów niebezpiecznych, które w naszej wyłącznej opinii są towarami niebezpiecznymi, w tym, między innymi, także tych, które wyszczególnione zostały w instrukcjach technicznych Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), przepisach dotyczących towarów niebezpiecznych Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Lotniczych (IATA), międzynarodowym kodeksie towarów niebezpiecznych (IMDG-Code), Porozumieniu Europejskim w sprawie przepisów o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR) oraz wszelkich innych krajowych jak i międzynarodowych przepisach regulujących przewóz towarów niebezpiecznych lub świadczenie usług obejmujących towary niebezpieczne.
 2. Zgodnie z naszą decyzją, w niektórych krajach możemy przyjąć do przewozu towary niebezpieczne lub świadczyć usługi obejmujące towary niebezpieczne, jeśli przyznaliśmy Państwu na piśmie, przed przyjęciem Państwa przesyłki do przewozu, status klienta uprawnionego do wysyłania towarów niebezpiecznych („approved customer”). Państwa towary niebezpieczne zostaną przyjęte do przewozu tylko wówczas, gdy spełniają wymogi odpowiednich przepisów (patrz punkt 5.1 a) jak również nasze wymagania. Szczegółowe informacje o naszych wymaganiach jak również o procedurze ubiegania się o status klienta uprawnionego, można uzyskać w naszym najbliższym biurze, zaś dodatkowa opłata za towary niebezpieczne zostanie pobrana od Państwa na podstawie faktury wystawionej z chwilą przyjęcia przesyłki do przewozu.

 

5.2. Przepisy bezpieczeństwa dotyczące frachtu lotniczego

 

 1. Zapewniacie Państwo, jak również zaświadczacie to poprzez wypełnienie listu przewozowego czy też przekazując nam do przewozu przesyłkę, iż nie zawiera ona żadnych artykułów zabronionych w przewozie, wymienionych w Załączniku 17 ICAO i innych krajowych czy też międzynarodowych przepisach odnoszących się do bezpieczeństwa powietrznego. Jesteście Państwo zobowiązani do podania nam w liście przewozowym lub innym dokumencie towarzyszącym przesyłce, pełnego opisu zawartości przesyłki, przy czym samo podanie takiej informacji nie zwalnia Państwa od odpowiedzialności. Przesyłki przez nas przewożone lub obsługiwane, mogą być poddane kontroli bezpieczeństwa, która obejmować może również ich prześwietlanie, zaś Państwo przyjmują tym samym do wiadomości, iż ze względów bezpieczeństwa Państwa przesyłka może zostać otwarta, a jej zawartość sprawdzana w punktach tranzytowych.
 2. Oświadczacie Państwo niniejszym, iż przesyłka została przygotowana do przewozu lub do świadczenia innych usług, przez Państwa odpowiedzialnych pracowników w bezpiecznym miejscu, zaś w trakcie jej przygotowywania, składowania oraz transportu bezpośrednio przed jej przyjęciem do przewozu bądź świadczenia przez nas innych usług, pozostawała zabezpieczona przed dostępem do niej osób nieuprawnionych.

 

5.3. Towary zabronione

 

Nie przyjmujemy przesyłek, które zawierają jakiekolwiek towary zabronione w przewozie, a w tym m.in.:
 • Pieniądze (monety, gotówka, banknoty, przenośne dokumenty o charakterze płatniczym takie jak indosowane akcje, obligacje i akredytywy pieniężne), monety kolekcjonerskie i znaczki pocztowe;
 • Materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne i inne materiały łatwopalne lub łatwopalne;
 • Ludzkie ciała, organy lub części ciała, ludzkie lub zwierzęce embriony, prochy ludzkie lub ekshumowane szczątki ludzkie;
 • Przesyłki na adresy apo / fpo;
 • Przesyłki za pobraniem;
 • Broń palna, uzbrojenie, amunicja i ich części;
 • Produkty żywnościowe, łatwo psujące się artykuły spożywcze, napoje wymagające chłodzenia lub innej regulacji otoczenia;
 • Rośliny i materiały pochodzenia roślinnego, włącznie z nasionami i kwiatami ciętymi (możliwy jest przewóz kwiatów ciętych do niektórych miejsc przeznaczenia, informacje dostępne na życzenie);
 • Kupony loteryjne, urządzenia hazardowe – w przypadkach, gdy jest to zabronione przez prawo;
 • Łatwo psujące się lub nietrwałe substancje (inne niż wymienione w punkcie 7), chyba że na podstawie wcześniejszych ustaleń;
 • Materiały o charakterze pornograficznym i/lub zawierające treści obsceniczne;
 • Przesyłki dokonywane w następujących procedurach, chyba że na podstawie wcześniejszych ustaleń:
  • Karnety (umożliwiają bezcłowy czasowy import do wykorzystania na wystawach itp.).
  • System ceł zwrotnych (w momencie wywozu przysługuje zwrot zapłaconego cła).
  • Odprawa czasowa pod zabezpieczeniem (umożliwiają czasowy import w celu naprawy itp.).
  • Akredytywy; Przesyłki z zastosowaniem akredytywy są zasadniczo zabronione z wyjątkiem przesyłek z zastosowaniem akredytywy wymagającej „kurierskiego dowodu nadania” określonej w "Jednolitych zwyczajach i praktykach dotyczących akredytyw dokumentowych” UCP 600 – Art. 25.
 • Odpady niebezpieczne, zwłaszcza używane igły do strzykawek / strzykawki lub odpady medyczne;
 • Mokry lód (zmrożona woda);
 • Przesyłki wymagające od TNT specjalnych zezwoleń lub licencji na transport, import lub eksport;
 • Przesyłki, których transport, import lub eksport jest zakazany przez jakiekolwiek prawo, ustawę lub regulamin;
 • Przesyłki, których zadeklarowana wartość przekracza dopuszczalną wartość celną;
 • Towary niebezpieczne;
 • Zwierzęta martwe lub wypchane;
 • Alkohole;
 • Paczki wilgotne lub nieszczelne lub wydzielające wszelkiego rodzaju zapachy;
 • Paczki zawinięte w papier pakowy;
 • Żywe zwierzęta i insekty, chyba, że transport jest skoordynowany i zatwierdzony przez oddział FedEx ds. żywych zwierząt;
 • Przesyłki mogące wyrządzić szkodę lub spowodowań opóźnienie, jeżeli chodzi o wyposażenie, personel lub inne Przesyłki;
 • TNT wyklucza odpowiedzialność za przewóz tego rodzaju Przesyłek, również w przypadku przyjęcia ich do wysyłki (umyślnie lub wskutek pomyłki).
5.3. W przypadku wysłania przedmiotów niezgodnych z niniejszym regulaminem lub regulaminem Przesyłarka.pl pełna odpowiedzialność prawna, finansowa i karna spada na Państwa jako Nadawcę.
 
5.4.Towary strategiczne
 
Nadawca przesyłki oświadcza, że towary znajdujące się w przesyłce nie są towarami strategicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 119 z 28 grudnia 2000 r. poz. 1250, z późn. zmianami.) oraz nie znajdują się w wykazach określonych w art. 6 ust. 4 i 5 wyżej wymienionej ustawy.
 

6. Prawo do kontroli

Wyrażacie Państwo zgodę, iż my lub jakiekolwiek inne organy władzy, w tym służby celne, mogą w dowolnym czasie otworzyć Państwa przesyłkę i skontrolować jej zawartość.
 

7. Określenie czasu tranzytu i trasy

Podane w naszych publikacjach terminy dostaw na warunkach „od drzwi do drzwi” nie obejmują dni weekendowych, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, jak również wszelkich opóźnień spowodowanych przez władze celne czy też inne wydarzenia, na które nie mamy wpływu. Trasa i sposób przewozu Państwa przesyłki wybrane zostaną całkowicie według naszego uznania.
 

8. Odprawa celna

8.1. Niniejszym ustanawiacie nas Państwo swoim przedstawicielem wyłącznie w celu dokonania odprawy celnej i zgłoszenia celnego przesyłki, jak również oświadczacie, iż jesteśmy jej odbiorcą w celu wyznaczenia brokera celnego do dokonania odprawy celnej i zgłoszenia celnego Państwa przesyłki w przypadku, gdy zlecimy wykonanie tej usługi innemu podmiotowi. W przypadku gdyby jakiekolwiek władze celne zażądały dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu konfirmacji deklaracji importowej/ eksportowej lub statusu celnego przesyłki przez nas odprawianej, wówczas będziecie Państwo odpowiedzialni za dostarczenie tych dokumentów na swój koszt.
 
8.2. Potwierdzacie Państwo niniejszym, iż wszelkie oświadczenia i informacje podane przez Was w związku z wywozem i wwozem przesyłki są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Uznajecie Państwo, iż w przypadku złożenia przez Was nieprawdziwych lub fałszywych oświadczeń dotyczących przesyłki lub jej zawartości, ponosicie Państwo ryzyko wniesienia przeciwko Wam powództwa cywilnego i/ lub wszczęcia postępowania karnego, przy czym kary obejmować mogą między innymi przepadek i sprzedaż Państwa przesyłki. W zakresie naszej dobrowolnej pomocy, jaką możemy Państwu zaoferować przy dopełnieniu wszelkich formalności celnych i innych, pomoc przez nas świadczona będzie na Państwa wyłączne ryzyko. Zgadzacie się Państwo niniejszym na zwolnienie nas od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń wniesionych przeciwko nam na podstawie informacji, które otrzymaliśmy od Państwa, oraz na poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych i uiszczenie wszelkich opłat administracyjnych, jakimi możemy Państwa obciążyć z tytułu świadczenia przez nas usług wymienionych w tym punkcie.
 
8.3. Wszelkie cła, podatki (w tym, miedzy innymi, podatki VAT tam gdzie są stosowane), kary, opłaty za składowanie i inne koszty poniesione przez nas w wyniku działań służb celnych czy innych organów władzy jak również w wyniku niedostarczenia przez Państwa i/lub przez odbiorcę Państwa przesyłki właściwych dokumentów czy też braku stosownych licencji i zezwoleń, obciążają Państwa lub odbiorcę przesyłki. W przypadku, gdy zadecydujemy obciążyć tymi kosztami odbiorcę przesyłki, zaś on odmówi ich uiszczenia, wówczas zgadzacie się Państwo na zapłacenie tych kosztów łącznie z opłatą za czynności administracyjne związane z wykonaną przez nas dodatkową pracą jak również wszelkich innych kosztów przez nas poniesionych. Na nasze pierwsze wezwanie złożycie Państwo stosowne gwarancje dotyczące wszelkich ceł, podatków, kar, opłat za składowe i wszelkich innych wydatków określonych w tym punkcie.
 
8.4. Dołożymy wszelkich starań, aby formalności celne związane z odprawą Państwa przesyłki dopełnione zostały w najkrótszym możliwym czasie, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, straty czy szkody spowodowane ingerencją służb celnych czy innych organów władzy.
 

9. Nieprawidłowy adres i numer skrzynki pocztowej

W przypadku, gdy dostarczenie przesyłki nie jest możliwe z powodu błędnego adresu, podejmiemy wszelkie uzasadnione działania celem ustalenia prawidłowego adresu. Powiadomimy Państwa o zmianie adresu oraz dostarczeniu czy też próbie dostarczenia przesyłki pod właściwy adres, mimo, iż powstać mogą dodatkowe opłaty, jeśli właściwy adres różni się od tego, który umieszczony został na liście przewozowym bądź na nalepce adresowej umieszczonej na przesyłce, przy czym wyrażacie Państwo zgodę na pobranie wyżej wymienionych dodatkowych opłat. Doręczenie przesyłek na adres skrzynki pocztowej nie jest możliwe, z wyjątkiem niektórych krajów (których spis udostępnia placówka, filia czy oddział TNT przyjmujący do przewozu Państwa przesyłkę) i ponadto pod warunkiem, iż podany został również numer telefonu (stacjonarnego) do odbiorcy, przy czym wyrażacie Państwo zgodę, iż w przypadku, gdy przesyłka nie zostanie doręczona odbiorcy przy pierwszej podjętej przez nas próbie, wówczas przesyłkę tę będziemy mogli nadać do odbiorcy pocztą, zaś dowód nadania pocztowego stanowić będzie wystarczający dowód jej doręczenia.
 

10. Przesyłki niedoręczone lub nieprzyjęte oraz nieobecność Nadawcy

10.1 W przypadku gdy skuteczne doręczenie przesyłki nie jest możliwe, postaramy się pozostawić pod adresem odbiorcy wiadomość o podjętej przez nas próbie jej dostarczenia wraz z informacją o aktualnym miejscu znajdowania się przesyłki. Gdy, po podjęciu przez nas jeszcze jednej próby, przesyłka nadal nie zostanie doręczona odbiorcy lub też, gdy odbiorca odmówi jej przyjęcia, będziemy próbowali skontaktować się z Państwem oraz uzgodnić podjęcie dalszych działań. Wyrażacie Państwo zgodę na zwrócenie nam wszelkich poniesionych przez nas kosztów w związku z wysyłką, pozbyciem się czy też zwrotem przesyłki jak również naszych kosztów (o ile takie wystąpią) związanych z podjęciem trzeciej lub kolejnej próby doręczenia przesyłki. Jeśli nie przekażecie nam Państwo stosownych instrukcji w terminie 30 dni po naszej drugiej próbie doręczenia przesyłki, wówczas zgadzacie się Państwo na to, aby decyzja o zniszczeniu przesyłki lub sprzedaży jej zawartości pozostała w naszej gestii, bez jakichkolwiek dalszych zobowiązań w stosunku do Państwa.
 
10.2 W przypadku gdy Nadawca przesyłki nie będzie obecny w wyznaczonym przez siebie terminie w momencie przyjazdu kuriera pobrana zostanie przez TNT dodatkowa opłata  wysokości 10 GBP lub potrącona z wpłaconej kwoty, jeśli Nadawca zrezygnuje z usługi.
 

11. Państwa zobowiązania

Ręczycie, oświadczacie i gwarantujecie nam Państwo, że:
 
 1. zawartość przesyłki (w tym, między innymi, ciężar i ilość sztuk) została właściwie podana w naszym liście przewozowym lub innym dokumencie towarzyszącym przesyłce;
 2. zawartość przesyłki została właściwie oznaczona, zaś oznaczenie to czy też oznaczenia te zostały należycie przymocowane przez Państwa w widocznym miejscu na zewnętrznej powierzchni przesyłki, tak abyśmy mogli je łatwo zauważyć;
 3. na naszym liście przewozowym podany został pełen adres odbiorcy łącznie z kodem pocztowym;
 4. pełen adres odbiorcy wraz z kodem pocztowym został dokładnie i czytelnie wpisany na nalepkę adresową należycie przymocowaną przez Państwa w widocznym miejscu na zewnętrznej powierzchni przesyłki, tak abyśmy mogli ją łatwo zauważyć;
 5. zawartość przesyłki została przez Państwa starannie i bezpiecznie zapakowana, tak aby uchronić ją przed zwykłym ryzykiem przewozu lub zwykłym ryzykiem związanym z czynnościami wykonywanymi w ramach świadczenia innych usług, w tym także wszelkich związanych z przewozem procesów sortowania i/lub obsługi;
 6. podaliście Państwo właściwą wagę przesyłki oraz dostarczycie wszelki specjalny sprzęt jaki może być nam potrzebny do załadowania przesyłki na nasze pojazdy oraz do jej rozładowania;
 7. w przypadku paczek o wadze większej niż 30 kg, przymocowaliście Państwo oznakowanie przesyłki ciężkiej w widocznym miejscu na zewnętrznej powierzchni przesyłki, tak abyśmy mogli je łatwo zauważyć;
 8. zawartość przesyłki nie zawiera towarów podlegających ograniczeniom stosownie do przepisów IATA lub ICAO, IMDG lub ADR jak również towarów zabronionych w przewozie, oraz ani Państwo ani odbiorca nie jesteście osobami lub organizacjami które w świetle obowiązującego prawa i przepisów nie mogą prowadzić legalnej działalności handlowej;
 9. w przypadku przesyłek w obrębie obszaru krajów Unii Europejskiej płatnych przez odbiorcę, numery identyfikacji podatkowej VAT Państwa i odbiorcy zostały nam prawidłowo podane na piśmie;
 10. wszelkie odnośne przepisy i regulacje prawne zostały spełnione;
 11. do przesyłek w przewozie zagranicznym dołączone zostały poprawne faktury handlowe odnoszące się do odpowiednich przesyłek (z podaniem adresu i numeru VAT właściwego płatnika, poprawnym i jasnym opisem towarów łącznie z ich międzynarodowym kodem taryfy celnej (”GATT”) stanowiącym 6 pierwszych cyfr Zharmonizowanego Systemu celnego („HS”), oraz z podaniem prawidłowego ciężaru przesyłki);
 12. podjęliście Państwo wszelkie uzasadnione zabezpieczenia celem spełnienia wymogów wszystkich postanowień, dyrektyw i przepisów prawnych odnoszących się do ochrony danych osobowych, w tym, o ile ma to zastosowanie, zaszyfrowania danych osobowych celem ich zabezpieczenia w przypadku zagubienia lub nieprawidłowego doręczenia przesyłki;
 13. wartość przesyłki nie przekracza 15.000 funtów.

 

Wyrażacie Państwo zgodę na zwolnienie nas z wszelkiej odpowiedzialności jak również wszelkich kosztów, strat i wydatków, w tym także kosztów sądowych, jakie moglibyśmy ponieść zarówno z powodu Państwa lub kogokolwiek innego, w związku z naruszeniem przez Państwa którejkolwiek z powyższych gwarancji, oświadczeń i poręczeń wypełnienia swoich zobowiązań, nawet gdybyśmy nieświadomie przyjęli przesyłkę, która nie spełnia któregokolwiek z Państwa zobowiązań.

 
 

12. Zakres naszej odpowiedzialności

12.1. Z zastrzeżeniem warunków punktu 13 poniżej, nasza odpowiedzialność z tytułu zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia w związku z przewozem ograniczona jest w sposób następujący:
 
 1. Przewóz lotniczy - jeśli przewóz Państwa przesyłki następuje w całości lub też w części drogą powietrzną oraz końcowe miejsce przeznaczenia lub też miejsce postoju położone jest w kraju innym niż kraj skąd rozpoczął się przewóz przesyłki, wówczas zastosowanie będą miały, stosownie do ich właściwości prawnych przepisy Konwencji Warszawskiej z 1929 r. lub Konwencji Warszawskiej zmienionej Protokołem Haskim (1955 r.) i/ lub Protokołu Montrealskiego Nr 4 (1975 r.) lub Konwencji Montrealskiej z 1999 r. Te międzynarodowe traktaty regulują oraz ograniczają naszą odpowiedzialność z tytułu zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia Państwa przesyłki do 19 SDR za 1 kilogram (około 20 Euro za 1 kg, przy zmiennym kursie walutowym).
 2. Przewóz drogowy - jeśli przewóz Państwa przesyłki następuje w całości transportem drogowym w obrębie, do lub też z kraju, który jest stroną konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów z 1956 r. (CMR), wówczas nasza odpowiedzialność z tytułu zagubienia lub uszkodzenia przesyłki bądź jej części ograniczona jest do 8,33 SDR za 1 kilogram (około 10 Euro za 1 kg, przy zmiennym kursie walutowym). W przypadku opóźnienia, gdy możecie Państwo wykazać poniesione z tego tytułu straty, nasza odpowiedzialność ogranicza się do zwrotu Państwu opłat transportowych za całość lub też tę część przesyłki, która dostarczona została z opóźnieniem.
 3. W przypadku, gdy żadna z konwencji wymienionych powyżej nie ma zastosowania, zaś my ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność z jakiegokolwiek tytułu, w tym, między innymi, z powodu naruszenia warunków umowy, zaniedbania, działania na szkodę lub zaniechania, nasza odpowiedzialność za zagubienie, uszkodzenie, nieprawidłowe doręczenie lub niedoręczenie Państwa przesyłki lub jej części, jest zawsze ograniczona do niższej z wartości rynkowych, które przesyłka posiada w czasie przewozu lub do kosztu naprawy przesyłki albo jej uszkodzonej części, przy czym w każdym przypadku górna granica odpowiedzialności nie przekroczy 15 funtów za 1 kg i maksymalnie 15.000 funtów za przesyłkę. W przypadku opóźnienia, gdy będziecie Państwo mogli wykazać nam rzeczywiście poniesione straty, nasza odpowiedzialność ograniczona jest do zwrotu kosztów, które zapłacili Państwo za przewóz tej opóźnionej przesyłki lub jej części.
 
12.2. Z zastrzeżeniem warunków punktu 13 poniżej, w przypadku gdy ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność z jakiegokolwiek tytułu w związku  ze świadczeniem dla Państwa innych usług, w tym między innymi, z powodu naruszenia warunków umowy, zaniedbania, działania na szkodę lub zaniechania, nasza odpowiedzialność jest zawsze ograniczona do 15.000 funtów za zdarzenie lub serię zdarzeń, które skutkowały powstaniem szkody, lub, w przypadku zagubienia lub uszkodzenia przesyłki, do niższej z wartości rynkowych, które przesyłka posiada w czasie przewozu lub do kosztu naprawy przesyłki albo jej uszkodzonej części, przy czym  w każdym przypadku górna granica odpowiedzialności nie przekroczy 3,50 funta za 1 kg i maksymalnie 15.000 funtów za zdarzenie lub serię skutkowo powiązanych ze sobą zdarzeń.
 

13. Wyłączenia

13.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty dochodu, utratę korzyści, utratę rynku zbytu, utratę reputacji, utratę klientów, utratę użytkowania, utratę sposobności, nawet gdybyśmy posiadali wiedzę o możliwości powstania takich szkód czy strat, ani też za jakąkolwiek inną stratę pośrednią, uboczną, szczególną, czy wynikową powstałą, między innymi, z powodu naruszenia warunków umowy, zaniedbania, działania na szkodę lub zaniechania.
 
13.2. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy nie wypełnimy naszych zobowiązań wobec Państwa w wyniku następujących wydarzeń:
 
 1. okoliczności pozostających poza możliwością naszej kontroli, takich, między innymi, jak:
  • wypadki losowe, w tym trzęsienia ziemi, cyklony, sztormy, powodzie, pożary, choroby, mgła, śnieg lub mróz;
  • siła wyższa obejmująca wojnę, wypadki, akty terrorystyczne, strajki, embarga, ryzyka związane z transportem lotniczym, konflikty lokalne lub zamieszki społeczne;
  • krajowe lub lokalne zakłócenia w sieci połączeń lotniczych i lądowych oraz problemy mechaniczne związane z rodzajem transportu i urządzeniami technicznymi;
  • wady ukryte lub fabryczne zawartości przesyłki;
  • czyny przestępcze osób trzecich, jak kradzież i podpalenie.
 2. działania lub zaniechania działania przez Państwa lub osoby trzecie, w tym:
  • naruszenie przez Państwa (również jeśli naruszenie to spowodowane jest roszczeniem sobie prawa do przesyłki przez jakąkolwiek inną stronę) zobowiązań wynikających z niniejszych warunków i postanowień, a w szczególności gwarancji określonych w paragrafie 11;
  • działanie lub zaniechanie działania ze strony służb celnych, linii lotniczych, władz lotniskowych lub państwowych.
 3. zawartości przesyłki zawierającej jakikolwiek artykuł należący do towarów zabronionych w przewozie, nawet w przypadku, gdy przesyłka taka została przez nas pomyłkowo przyjęta do przewozu.

 

13.3. Nie jesteśmy przewoźnikiem publicznym i nie podejmujemy w stosunku do Państwa żadnych zobowiązań przewoźnika publicznego. W normalnych warunkach nie przyjmujemy do przewozu przesyłek wysyłanych z prywatnego adresu zamieszkania na inny prywatny adres zamieszkania.
 

14. Towary wartościowe

Zalecamy, aby towary wartościowe takie jak kamienie szlachetne, metale szlachetne, biżuteria, pieniądze, dokumenty handlowe przenoszące tytuł własności, niezabezpieczone meble, szkło lub porcelana, dzieła sztuki, antyki oraz ważne dokumenty takie jak paszporty, środki płatnicze, świadectwa udziałowe i opcji giełdowych, nie były przesyłane przez naszą sieć dostaw, bowiem w systemie naszej pracy stosowany jest sprzęt do mechanicznej obsługi przesyłek oraz ich automatycznego sortowania, jak również dokonywane są wielokrotne przeładunki na i z pojazdów, co skutkować może zagubieniem i/lub uszkodzeniem. Jeśli mimo wszystko wyślecie Państwo takie towary lub spowodujecie ich wysłanie naszą siecią dostaw, to będzie to wyłącznie na Państwa ryzyko.
 

15. Zwiększony zakres odpowiedzialności w przypadku przesyłek międzynarodowych

15.1. Istnieje możliwość wykupienia dla międzynarodowego przewozu przesyłek zwiększonego zakresu odpowiedzialności („ITLL”) z tytułu zagubienia lub uszkodzenia przesyłki (nie będącej przesyłką dokumentów), pod warunkiem zawarcia w tym celu odrębnej umowy pomiędzy Państwem a nami.

 

16. Ubezpieczenie

16.1. Możecie Państwo wykupić u nas ubezpieczenie do pełnej wartości Waszej paczki czy przesyłki frachtowej (nie będącej przesyłką dokumentów), wypełniając odpowiednie pole na liście przewozowym oraz uiszczając odpowiednią opłatę, przy czym ubezpieczenie to pokrywa wszelkie ryzyko zagubienia i uszkodzenia w przewozie do maksymalnej kwoty 15.000 funtów brytyjskich za przesyłkę. Ubezpieczenie to nie jest dostępne dla takich towarów jak m.in. kamienie szlachetne, metale szlachetne, laptopy, monitory oraz telewizory plazmowe, LED i LCD, biżuteria, pieniądze, szkło, porcelana, dzieła sztuki, antyki, dokumenty (z wyłączeniem kosztów odtworzenia określonych w punkcie 16.2 poniżej), ani też dla wszelkiego rodzaju filmów, taśm, dysków, kart pamięci czy jakichkolwiek innych nośników danych lub obrazów.
 
Jeśli wysyłacie Państwo tego rodzaju towary, zalecamy, abyście ubezpieczyli je we własnym zakresie.
 
16.2. Możecie Państwo wykupić u nas ubezpieczenie z tytułu kosztów ponownego sporządzenia, odtworzenia, ponownego wystawienia czy przedruku (łącznie z kosztami materiałów – np. papieru – oraz realnymi kosztami robocizny) dokumentów wysyłanych jako przesyłka, pod warunkiem wypełnienia odpowiedniego pola na liście przewozowym i uiszczenia określonej opłaty, przy czym ubezpieczenie to pokrywa wszelkie ryzyko zagubienia i uszkodzenia w przewozie do maksymalnej kwoty 350 funtów brytyjskich za przesyłkę. Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje jedynie te dokumenty, których lista  podana została na stronach internetowych placówki, filii czy oddziału TNT przyjmującego do przewozu Państwa przesyłkę.
 
16.3. Powyższe opcje ubezpieczenia (16.1. i 16.2.) (i) nie pokrywają szkód o charakterze pośrednim (patrz pkt.. 13.1. powyżej), ani też opóźnień w przewozie, jak również przypadków, w których szkoda nastąpiła w wyniku naruszenia przez Państwa swoich zobowiązań wynikających z niniejszych postanowień i warunków, (ii) nie są dostępne dla usług nie będących przewozem oraz (iii) nie są dostępne w niektórych państwach. W celu uzyskania listy tych państw oraz/ lub bardziej szczegółowych informacji na temat warunków ubezpieczenia oraz jego pokrycia, prosimy kontaktować się z naszym biurem obsługi klienta lub też zajrzeć na naszą stronę internetową placówki, filii czy oddziału TNT przyjmującego do przewozu Państwa przesyłkę.
 

17. Roszczenia wnoszone przez strony trzecie

Zobowiązujecie się Państwo wobec nas, iż nie dopuścicie aby jakakolwiek osoba posiadająca prawo do przesyłki, wniosła roszczenie lub też wszczęła postępowanie roszczeniowe przeciwko nam z tytułu przewozu, nawet jeśli z naszej strony nastąpić mogło zaniedbanie lub zwłoka, zaś jeśli roszczenie takie zostało już wniesione lub postępowanie zostało wszczęte, zabezpieczycie nas Państwo przed wszelkimi konsekwencjami jakie z tego tytułu mogą wyniknąć, w szczególności zrekompensujecie nam wszelkie koszty i wydatki jakie zostaną przez nas poniesione w związku z obroną.
 

18. Procedura reklamacyjna

Jeśli zamierzacie Państwo wnieść reklamację z tytułu zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia przesyłki, bądź też z tytułu wszelkich innych szkód, musicie Państwo zastosować się do odpowiednich przepisów konwencji, zaś w przypadku gdy nie mają one zastosowania, prosimy zastosować się do następującej procedury, w przeciwnym bowiem razie zastrzegamy sobie prawo odrzucenia Państwa roszczeń. Reklamacje są rozpatrywane wyłącznie przez TNT, Przesyłarka.pl przekazuje wykonawcy usługi transportowej wszelkie informacje uzyskane od osób składajacych reklamację:
 • o zagubieniu lub opóźnieniu musicie Państwo poinformować nas  w terminie 21 dni od daty, kiedy przesyłka powinna była zostać dostarczona. Jednocześnie  musicie Państwo udokumentować swe roszczenie, przesyłając nam wszelkie informacje o przesyłce oraz o poniesionej stracie, szkodzie czy opóźnieniu. Nie jesteśmy zobowiązani do rozpatrywania jakiejkolwiek reklamacji jeśli nie zostały zapłacone opłaty transportowe, ani też nie przysługuje Państwu prawo do pomniejszenia uiszczanych nam opłat transportowych o kwotę roszczenia;
 • o uszkodzeniu  musicie nas Państwo poinformować w dzień doreczenia przesyłki. Jednoczesnie musicie Państwo udokumentować swe roszczenie, przesyłając nam wszelkie odnośne informacje o przesyłce oraz o poniesionej stracie czy szkodzie  Nie jesteśmy zobowiązani do rozpatrywania jakiejkolwiek reklamacji jeśli nie zostały zapłacone opłaty transportowe, ani też nie przysługuje Państwu prawo do pomniejszenia uiszczanych nam opłat transportowych o kwotę roszczenia. 
 • jeśli z chwilą przyjęcia przesyłki, odbiorca nie poczynił odnośnych uwag co do ewentualnych jej uszkodzeń w dokumentach odbioru, przyjmujemy, że przesyłka dostarczona została w dobrym stanie. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji z tytułu uszkodzenia zawartości przesyłki jest udostępnienie nam do sprawdzenia zawartości przesyłki jak również jej oryginalnego opakowania oraz poinformowanie nas w dniu odbioru przesyłki o ewentualnych uszkodzeniach;
 • o ile odpowiednie przepisy konwencji i/lub regulacje prawne nie stanowią inaczej, Państwa prawo do reklamacji z tytułu szkody w przewozie przedawnia się, o ile nie zostanie wszczęte postępowanie sądowe w terminie 1 roku od daty dostarczenia przesyłki lub też od daty kiedy przesyłka powinna była zostać dostarczona lub też od daty, kiedy przewóz został zakończony, lub też jeśli reklamacja dotyczy innych usług, w terminie 1 roku od daty kiedy w uzasadniony sposób powinniście byli uzyskać wiedzę o zagubieniu, uszkodzeniu lub opóźnieniu;
 • w przypadku uznania przez nas całości lub części Państwa reklamacji, gwarantujecie nam, że zarówno Wasi ubezpieczyciele jak również jakakolwiek inna strona posiadająca tytuł do przesyłki, zrzeknie się wszelkich praw, odszkodowań czy rekompensat, do których mogliby być uprawnieni na mocy subrogacji bądź z innego tytułu;
 • przesyłka nie zostanie uznana za zagubioną przed upływem przynajmniej 30 dni od daty powiadomienia nas przez Państwo o jej niedoręczeniu. Możemy wyrazić na piśmie zgodę na skrócenie tego terminu.
 

19. Stawki i płatność

19.1. Zgadzacie się Państwo uregulować opłaty za przewóz przesyłki pomiędzy punktami określonymi w naszym liście przewozowym/umowie o przewóz, lub za świadczenie przez nas innych usług, wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) przed złożeniem zamówienia w serwisie Przesyłarka.pl.  Nasze opłaty za przewóz obliczane są według stawek odnoszących się do Państwa przesyłki, określonych w naszym aktualnym cenniku lub w odnośnej umowie. Mamy prawo do sprawdzenia ciężaru i/lub objętości przesyłki i/lub ilości składających się na nią sztuk opakowań, zaś w przypadku stwierdzenia przez nas rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym przez Państwa ciężarem i/lub objętością i/lub ilością sztuk opakowań składających się na przesyłkę, wyrażacie Państwo zgodę na to, aby do celów kalkulacji kosztów przyjęty został ustalony przez nas ciężar i/lub objętość i/lub ilość sztuk opakowań. Wszelkie cła importowe, podatek VAT od towarów oraz inne opłaty nałożone na przesyłkę w kraju przeznaczenia płatne są przez odbiorcę przy odbiorze przesyłki, jednakże w przypadku gdy odmówi on uiszczenia tych kwot, zobowiązujecie się Państwo do ich zapłacenia w terminie 7 dni po otrzymaniu od nas zawiadomienia o odmowie zapłaty tych kosztów przez odbiorcę. Wyrażają Państwo zgodę na naliczanie przez nas odsetek w stosunku do faktur niezapłaconych w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, w wysokości 6% powyżej stawki odsetek bazowych ustalanych przez Europejski Bank Centralny. Wyrażają Państwo zgodę na zapłacenie naszych uzasadnionych i rzeczywistych kosztów inkasa faktur niezapłaconych w terminie 7 dni od daty ich wystawienia.
 
19.2. Stawki za dostawę „od drzwi do drzwi” podane w naszym aktualnym cenniku obejmują dopełnienie przez nas prostych formalności celnych, jednak w przypadku gdy doręczenie przesyłki do odbiorcy pociąga za sobą konieczność podjęcia przez nas licznych i czasochłonnych czynności związanych z odprawą celną, pobieramy wtedy dodatkową opłatę administracyjną. Z tego względu w niektórych krajach mogą być stosowane dodatkowe opłaty z tytułu skomplikowanej procedury celnej i obejmuje to, między innymi, przesyłki, które wymagają:
 
 1. formalnych deklaracji celnych obejmujących więcej niż trzy różne towary;
 2. zabezpieczenia celnego lub konieczności dostarczenia towarów pod zamknięciem celnym;
 3. tymczasowych ulg importowych,
 4. odprawy celnej wymagającej udziału instytucji państwowej innej niż władze celne.
 
W niektórych krajach możemy pobierać zaliczki na poczet importowych należności celnych, podatków, kar lub też wystawiać kwity celne w imieniu importera i wszędzie tam, gdzie zrealizowana zostanie przez nas ta dodatkowa usługa, odbiorca zostanie obciążony dodatkową opłatą administracyjną z tego tytułu, zaś w przypadku gdy odbiorca odmówi jej zapłacenia, zostaniecie Państwo obciążeni tą kwotą.
 
19.3. Nasze faktury nie obejmują kosztów wystawienia Potwierdzenia Dostawy (POD), które, za Państwa zgodą, może być wystawiane w prawnie obowiązującej formie dokumentowej lub elektronicznej, ani też jakichkolwiek innych dodatkowych dokumentów.
 
19.4. Nasze faktury muszą być płatne w walucie określonej w danej fakturze lub też w walucie lokalnej przy zastosowaniu podanego przez nas przelicznika kursu walut.
 
19.5. W odniesieniu do oferowanych przez nas i zamówionych przez Państwa produktów o gwarantowanym czasie przewozu, w przypadku niedoręczenia przez nas takiej przesyłki w ustalonym czasie oraz pod warunkiem, iż nie nastąpiło to z przyczyn określonych w punkcie 13.2., zaś Państwo złożyli reklamację stosownie do postanowień paragrafu 18, obciążymy Państwa za tę przesyłkę kosztami w takiej wysokości stosownej taryfy, jak za usługę rzeczywiście wykonaną (np. doręczenie przed południem), a nie jak za usługę zleconą (np. doręczenie przed godz. 9:00 rano).
 
19.6. W każdej chwili przysługuje nam prawo zastawu na wszystkich Państwa przesyłkach będących w naszej gestii, z prawem sprzedaży ich zawartości oraz zatrzymania przychodów z tej sprzedaży na poczet rozliczenia jakichkolwiek kwot jakie są nam od Państwa należne za uprzednio przewożone lub dostarczone przesyłki.
 
19.7. Jesteście Państwo odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich należności celnych, podatków i opłat, łącznie z opłatami skarbowymi, jakie mogą powstać w odniesieniu do przewozu i innych usług, jak również w odniesieniu do wszelkich dokumentów, łącznie z listem przewozowym.
 

20. Zwolnienie z odpowiedzialności w odniesieniu do pracowników

Wyrażacie Państwo zgodę na zwolnienie nas z odpowiedzialności oraz zabezpieczenie nas przez wszelkimi kosztami, roszczeniami, zobowiązaniami pieniężnymi i żądaniami wszelkiego rodzaju, jakie mogą być spowodowane w sposób bezpośredni lub pośredni zwolnieniem, ponownym zatrudnieniem lub przeniesieniem jakiegokolwiek Państwa pracownika, lub byłego pracownika, czy też jakiegokolwiek Państwa dostawcy, czy też byłego dostawcy, i które w jakikolwiek sposób wynikać mogą z relacji handlowej pomiędzy Państwem a nami, w tym także, między innymi, z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z dyrektywy Wspólnoty Europejskiej w sprawie praw nabytych (77/187/EEC zmienionej dyrektywą 2001/23/EC) lub też z przepisów krajowych wdrażających postanowienia tej dyrektywy, czy też z wszelkich innych odnośnych przepisów prawa pracy.
 

21. Prawo i właściwość sądów

21.1. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień lub warunków uznane zostało za nieważne lub niewykonalne, nie będzie miało to żadnego wpływu na inne postanowienia niniejszej umowy przewozu, które dalej pozostają w mocy.
 
We wszystkich sprawach związanych z międzynarodowym przewozem zastosowanie znajdują przepisy odpowiednich konwencji międzynarodowych. Niniejsze Warunki Przewozu Międzynarodowego i Innych Usług znajdują zastosowanie w sprawach nieuregulowanych przepisami odpowiednich konwencji.
 
21.2. Z zastrzeżeniem postanowień odnośnych konwencji i innych przepisów bezwzględnie obowiązujący, spory wynikające z niniejszej umowy lub też do niej się odnoszące, podlegać będą przepisom prawa oraz właściwości sądów kraju, w którym ma siedzibę filia lub oddział TNT który przyjął do przewozu Państwa przesyłkę lub świadczył inne usługi.
 
21.3. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, poza serwisem Przesyłarka.pl (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest TNT Express Worldwide. Dane osobowe zawarte w liście przewozowym lub w innym dokumencie towarzyszącym przesyłce przetwarzane są w celu realizacji obecnej, jak i przyszłych usług przewozu przesyłek. W celu realizacji usług, Państwa dane zostaną umieszczone w globalnej bazie danych TNT, do której dostęp posiadają tylko i wyłącznie pracownicy TNT (także z państw trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Jednocześnie informujemy, że  przysługuje Państwu prawo dostępu do swych danych, a także możliwość ich poprawiania, samo zaś ich podanie ma charakter dobrowolny, choć niezbędny do realizacji usługi.